pelan integriti nasional (PIN) - NRE

nre.gov.my

pelan integriti nasional (PIN) - NRE

Integriti AnggotaPerkhidmatan AwamvsIntegriti AnggotaMasyarakat AwamSiapa Yang Tewas?


DAPATKAN KAJIANPERSEPSI AWAMTERHADAP RASUAHDI MALAYSIA


DAPATKANKAJIAN PERSEPSIAWAMTERHADAP RASUAHDI MALAYSIA 2002


Hanya 13.7 peratusPelajar-responden telahMenghadiri ataumenyertai mana-manaProgram PendidikanMasyarakat BPR


PERSEPSIANTARABANGSA MENGENAITAHAP RASUAHDI MALAYSIA


Corruption Perception Index (CPI) Malaysia olehTransparency International (1995-2003)TahunKedudukanBilanganNegara DikajiMata1995 23 41 5.281996 26 54 5.321997 32 52 5.011998 29 85 5.31999 32 99 5.12000 36 90 4.82001 36 91 5.02002 33 102 4.92003 37 133 5.2


PengukuhanIntegritiApa telah dilakukan?


Antara lain … Penggunaan Tanda Nama Piagam Pelanggan Penggubalan Kod Etika Hari Bertemu Pelanggan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Sistem Pengurusan Akauntabiliti danIntegriti – Aktiviti Berisiko Modul Pengurusan intgriti


Antara lain … Laporan Pengisytiharan Harta Program Nilai Murni Pusingan tempat Kerja Penandaarasan Bersih, Cekap, Amanah Tonggak Duabelas Kepimpinan Melalui Teladan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan Pasukan Petugas Khas Menangani KarenahBirokrasi


Objektif JKP“ Untuk mewujudkan pentadbiran Kerajaan danPerkhidmatan Awam yang cekap, berdisiplinserta mempunyai integriti yang paling tinggidengan mempertingkatkan amalan nilai-nilaimurni di samping berusaha mengatasimasalah-masalah dan kelemahanterutamanya dalam pengurusan kewanganKerajaan, pentadbiran awam, pengendaliankes-kes tatatertib, rasuah, penyalahgunaankuasa dan penyelewengan yang ditegaholeh peraturan, perundangan serta agama “


PERUNDINGAN& PERATURANTINDAKANPEMULIHANSISTEM &PROSEDURKERJAKOD ETIKATERMARUJUKANJKPKAWALANDALAMANTINDAKANPENGESANAN& PUNITIFNILAI MURNI &ETIKAPENGIKTIRAFAN


Jemaah MenteriJKKMKPKPKP JKPI,II,IIIURUSETIABPR/MAMPUJKP KementerianJKP PeringkatKerajaan NegeriJKP JabatanPersekitaranJKP Jabatan danAgensi Persekitarandi peringkat NegeriJawatankuasa Kerjakepada JKPKNJKP KerajaanNegeriJKP Daerah


MENJADIKANINTEGRITIBUDAYAMASYARAKAT


Cabaran Masakini: Memantapkan integriti Mengurus kejayaan Mewujudkan pembangunan seimbang danmapan untuk kesejahteraan rakyat


Wawasan 2020 –mewujudkan sebuahNegara maju menurutAcuan sendiriMenjelas tahun 2020


DilancarkanOlehY.A.B. Dato’ Seri Abdullah Haji AhmadBadawiPerdana Menteri, Malaysia23 April 2004Putrajaya


INDIVIDUSISTEM &PROSEDURFAKTORMENJEJASKANINTEGRITIKEPIMPINANSTURKTUR &INSTITUSIBUDAYA


INDIVIDU• KelemahanIndividu• Kurang pendidikandan penghayatannilai-nilai murni• Etika kerja lemah• Tamak• Tidak nampakkelemahan sendiri• Tekanan hidupBUDAYA• Budaya masyarakat yangkurang menitikberatkanintegriti• Takut membuat laporankerana bimbang tindakanbalas• Sikap tidak ambil peduli• Enggan melaporkankesalahan yang dilakukanpihak lain• “angguk” dan “ampu”KEPIMPINAN• Kepimpinan kurang berteladan,lemah iltizam• Arahan pemimpin yangmelanggar prosedur danperaturanKEMEROSOTANINTEGRITISTRUKTUR DAN INSTITUSI• STRUKTUR• Struktur tidak kemas dan kurang fokus• Matlamat tidak jelas dan munasabahSISTEM & PROSEDUR• Kurang ketelusan• Kelemahan sistem,prosedur dan garis panduan• Kurang penguatkuasaan• Penguatkuasaan berpilih• Kurang pemantauan danpenilaian• Keupayaan sumbermanusia dan material yangterhad• Kerangka undang-undanglapuk dan percanggahandalam undang-undang• Struktur lapuk, tidak sesuai dengan tuntutan dan cabaran baru• INSTITUSI• Pertindihan skop, tugas dan tanggungjawab antara institut• Kurang koodinasi• Pertentangan matlamat antara institusi menyebabkan penyebarannilai-nilai yang bertentangan – krisis nilai


Pelan Integriti NasionalMerangkumi semangat dan prinsipPerlembagaan PersekutuanMenyerap falsafah dan prinsip RukunNegara


Objektif Umum PIN---------------------------------------------------------------------------Merealisasikan hasrat Wawasan 2020“ membentuk sesebuah masyarakat yang kukuhciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganyamempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yangutuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.”(Cabaran ke-4 Wawasan 2020)


Pelan Integriti Nasional--------------------------------------------------------------------------- Lahir selaras dengan aspirasi rakyat dandilaksanakan untuk kesejahteraan merekaMencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dannegaraMengambil kira perkembangan dan pengalamanantarabangsa serta impak arus globalisasi


Konsep PIN--------------------------------------------------------------------------- Pelan untuk hala tuju dan bimbingan kepadasemua sektor untuk bekerjasama membinamasyarakat bermoral, beretika danberintegriti tinggi Digerakkan oleh pucuk pimpinan dengansokongan padu rakyat Kerjasama dan sinergi semua sektor menjadikekuatan dan amalan masyarakat


Objektif Khusus PIN---------------------------------------------------------------------------‣ Meningkatkan kesedaran, komitmen dankerjasama pelbagai sektor negara danmasyarakat terhadap integriti‣ Menjadikan integriti budaya masyarakat‣ Memperkukuhkan asas moral masyarakat dannegara


Objektif Umum PIN---------------------------------------------------------------------------‣ Meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat‣ Meningkatkan daya saing dan daya tahannegara dalam usaha menangani cabaranglobalisasi


LIMA SASARAN PIN:TEKAD 2008Pencapaian objektif secara berfasa2004 – 2008Pengukuran PrestasiPencapaian Sasaran


SASARAN 1---------------------------------------------------------------------------Mengurangkan gejala rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengansecara berkesan


Sasaran 1: Mengurangkan gejala rasuah, salah guna kuasa danpenyelewengan secara berkesanTanda aras antarabangsa yang digunakan ialahskor dalam Indeks Persepsi Rasuah yang digubaloleh Transparency International. Menaikkanskor 5.2 mata yang dicatat oleh Malaysia padatahun 2003 menjadi sekurang-kurangnya 6.5mata (10 ialah skor terbaik manakala 1.0 skorterburuk) menjelang tahun 2008.Mengubah kedudukan ke 37 daripada 133negara menjadi sekurang-kurangnya kedudukanke 30;


Dari segi ukuran dalam negeri,kejayaan langkah-langkah olehBadan Pencegah Rasuah (BPR)dalam menyiasat danmenyelesaikan kes rasuah akandigunakan


SASARAN 2---------------------------------------------------------------------------Meningkatkan kecekapandalam sistem penyampaiankhidmat awam, mengatasikarenah birokrasi danpenyelewengan


Sasaran 2:Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaianperkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasiIndeks persepsi awam bagi agensi perkhidmatandalam sektor Kerajaan, dengan menurunkan skornyasupaya berada di bawah paras 2.5 mata (1.0 ialahskor terbaik manakala 5.0 skor terburuk)Bilangan aduan kepada BPR, Biro Pengaduan Awam(BPA), Laporan Audit Negara dan lain-lainmaklumbalas pelanggan kepada jabatan atau agensiKerajaan serta saluran aduan yang lain


SASARAN 3---------------------------------------------------------------------------Meningkatkan tadbir uruskorporat dan etikaperniagaan


Sasaran 3:Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan☻☻☻Peningkatan bilangan syarikat yang mematuhisyarat-syarat penyenaraian Malaysian SecuritiesExchange Berhad (MSEB);Pengurangan kes penipuan korporat;Peningkatan tender yang dilakukan secara telusdan pengurangan tender secara langsung;☻ Penerimaan Rukun Negara Malaysia olehsyarikat-syarikat perniagaan;☻ Pengurangan kes pelanggaran terhadap AktaPerlindungan Penggunaan 1999


SASARAN 4---------------------------------------------------------------------------Memantapkan InstitusiKeluarga


SASARAN 5---------------------------------------------------------------------------Meningkatkan kualitihidup dan kesejahteraanmasyarakat


Sasaran 5:Memantapkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakatKadar jenayah dalam masyarakat, khususnyajenayah berat, jenayah harta benda, danjenayah seks. Pengurangan kadar jenayahpetunjuk kepada kehidupan masyarakat yanglebih selamat.Kadar gejala sosial seperti penagihan dadah,perlakuan seks rambang dan bebas sertapasangan bersekedudukan – Pengurangankadar ini petunjuk kepada kehidupanmasyarakat yang lebih sihat dan bermoral


MODEL PEMANTAPAN INTEGRITINegara & MasyarakatPOLITIKAGAMAPENTADBIRANMASYARAKATSIVILKELUARGAKEMUNITIEKONOMISOSIOBUDAYAPELAN INTEGRITI NASIONAL & INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA


PELAN TINDAKANStrategi 1Pelaksanaan agendaIntegriti untukInstitut Keluarga


Contoh :Program/AktivitiMatlamatKumpulanSasaranAgensiPelaksanaMemantapkanpendidikanmenghormatidan mematuhiundang-undangdan peraturansemasa• Memastikananggotakeluarga danmasyarakatmematuhiundang-undang• Memastikankeselamatandanperlindungandi pelbagaitempatKeluarga kanakkanakwargatua, remaja,pelajar dan beliaMasyarakat• KPM• KBS• KPWKM• KP• AgensiPenguatkuasaan• NGO• Media


Contoh :Program/AktivitiMatlamatKumpulanSasaranAgensiPelaksanaMenentukansetiap keluargamempunyaikemudahanasas yangmencukupi bagikehidupan yangsempurna• Meningkatkankualiti hidupanggotakeluarga• Keluarga • KPWKM• JKM• NGO• KPKT• KKLW


PELAN TINDAKANStrategi 2Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk Komuniti


Contoh :Program/AktivitiMatlamatKumpulanSasaranAgensiPelaksanaMengenalpastidan melatihpenceramahyang sesuai danberkesan untukmeningkatkanpemahamanmengenai etikadan integritiuntuk pelbagailapisanmasyarakat• Menyediakankumpulanpenceramahdan fasilitatormengenaiintegriti• Meningkatkannilai-nilaimurnikejiranan• Pemimpin danpenduduksetempat• KPWKM• KPT• KP• BTN• IIM• Pusat latihankepimpinan


PELAN TINDAKANStrategi 3Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk MasyarakatSivil


PELAN TINDAKANStrategi 4Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk InstitusiSosiobudaya


Contoh :Program/AktivitiMatlamatKumpulanSasaranAgensiPelaksanaMengkaji semulakeberkesananprogrammembanterassalah gunadadah – fokuskepadapembinaanrohani jasmani• Menghapuskanpenagihandadah• Mewujudkanmasyarakatyang sihat danbebas dari najisdadah• Remaja• Pelajar• Orangdewasa• Keluarga• Semuasektor• KKDN• AgensiPenguatkuasaan• Agensi DadahKebangsaan• KPM• KPT• PEMADAM• KP• NGO• Polis


Contoh :Program/AktivitiMatlamatKumpulanSasaranAgensiPelaksanaMemperkenalkansubjek etika danintergriti sebagaikursus wajibbagi semuapelajar di IPTAdan IPTS• Membinapelajar yangberetika,patriotik danberhemah• Pelajar IPT• Belia• Pelajar• KPM KPT• KPM• KPT• KBS• JPLKN• BTN• Pusat LatihanKepimpinan


PELAN TINDAKANStrategi 5Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk InstitusiAgama


PELAN TINDAKANStrategi 6Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk InstitusiEkonomi


PELAN TINDAKANStrategi 7Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk InstitusiPolitik


PELAN TINDAKANStrategi 8Pelaksanaan AgendaIntegriti untuk InstitusiPentadbiran


Pelaksanaan PINdalamKementerianPengajian Tinggi


Format PelaporanBil.Program/AktivitiMatlamatKumpulanSasaranAgensiPelaksanaanJadualPelaksanaanTindakanKentajuanMasalahUlasan/Catatan


FAKTOR PENENTUKEJAYAANPenentu kejayaanpelaksanaan objektifdan programPIN


KesediaanindividuuntukberubahKepimpinanberteladanPendidikanberterusandanberulangKecukupan dankecekapanSumberFaktorPenentuKejayaanKomiunikasiberkesanKerangkaperundanganberkesan dankehakimanbebasKerjasamajentera politikdan jenterapentadbiranPersekitaranBudayaYangkondusif


Gambarajah 3 : STRATEGI PELAKSANAAN PELAN INTEGRITI NASIONALPELAN INTEGRITI NASIONALGERAKAN PEMANTAPAN INTEGRITIAGENDA INTEGRITIPENDEKATAN & STRATEJIPELAKSANAANPELAN TINDAKANKomunitiSosio Budaya Ekonomi PentadbiranKeluarga Masyarakat Sivil Agama PolitikINSTITUT INTEGRITI MALAYSIA


INSTITUTINTEGRITIMALAYSIA(IIM)


Objektif IIMMenjadikan jentera pelaksanaPelan Integriti Nasional (PIN)ke arah membangunkansebuah bangsa Malaysia yangberintegriti, berbudaya tahandan menghayati nilai-nilaimurni sejagat


Fungsi IIMMengendalikan penyelidikanMenganjurkan persidangan, seminardan forumMenghimpun pendapat pelbagaisektorMenggubal dan melaksanakanprogram latihan dan pendididkanMengemukakan perakuan-perakuandasar


Fungsi IIMMembangunkan pangkalandataMemberi khidmat nasihatprogram integritiMewujudkan jaringan denganorganisasi antarabangsa


TAMAT

More magazines by this user
Similar magazines