perkhidmatan fokus sudut pembangunan diri koleksi ... - UTHM Library

lms.uthm.edu.my
  • No tags were found...

perkhidmatan fokus sudut pembangunan diri koleksi ... - UTHM Library

BULETINPERPUSTAKAANUNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAhttp://lms.uthm.edu.my/equip/elibrary/m_buletin.jspBil. 2/2009FOKUSPembelajaran sepanjang hayatSUDUT PEMBANGUNAN DIRIMotivasi di tempat kerjaKOLEKSIKoleksi peta di Perpustakaan UTHMPERKHIDMATANDelphion: Your patent database searchTIPBagaimana mengakses sumber maklumat atastalian langganan Perpustakaan UTHM di luarkawasan kampus?


Tinta Ketua PengarangTinta Ketua PengarangB uletin Perpustakaan muncul lagi buat kesekian kalinyabagi memberi santapan minda kepada semua pembaca. Keluarankali ini datang dengan pengisian yang berbeza daripadakeluaran sebelumnya sama ada dari segi informasi ataubahasa yang digunakan. Selari dengan salah satu daripada 4teras utama (4P) dan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) KementerianPengajian Tinggi Malaysia iaitu “pengantarabangsaan”,Universiti Tun Hussein Onn Malaysia khususnya dan InstitusiPengajian Tinggi (IPT) umumnya telah mempergiatkan aktivitipengantarabangsaan dengan penambahan enrolmen pelajarantarabangsa di institusi masing-masing. Justeru, Buletin PerpustakaanBil. 2/2009 ini telah diadun dengan menggunakandwibahasa iaitu bahasa ibunda (Bahasa Melayu) dan BahasaInggeris pada kolum tertentu. Dengan itu, diharapkan pelajarantarabangsa dapat manfaatkan maklumat yang disampaikandalam buletin ini nanti.Menurut Yg. Bhg. Dato’ Zawiyah Baba, mantan Yang DiPertuaPersatuan Pustakawan Malaysia Sesi 2003/2005 dan penerima“Outstanding Librarian Award” pada Persidangan KongresPustakawan Asia Tenggara (CONSAL) XIV di Hanoi, Vietnampada April 2009; perpustakaan umumnya mempunyai empatperanan penting dalam masyarakat iaitu sebagai pusatmaklumat, pembelajaran sepanjang hayat, pusat budaya danrekreasi. Lantas, buletin kali ini akan melihat dengan lebih terperincimengenai salah satu daripada fungsi gedung ilmu iniiaitu sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat (lifelonglearning). Pembelajaran sepanjang hayat telah dipilih sebagaifokus utama dalam buletin kali ini dengan melihat bahawasetiap insan perlu menjadikan pembelajaran sepanjang hayatsebagai medium ke arah pencapaian kejayaan dan kecemerlangandi dunia dan akhirat. Malah, ia juga merupakan satukeseronokan dan kepuasan kepada jiwa-jiwa yang dahagadan cintakan ilmu pengetahuan dan sesuatu yang baru.Dari perspektif Islam, wahyu pertama yang diterima olehRasulullah S.A.W. iaitu dengan mewajibkan semua umat manusiauntuk menuntut ilmu pengetahuan tanpa mengira batasusia telah menjelaskan konsep pembelajaran sepanjanghayat. Konsep ini mula diilhamkan di Barat oleh Paul Lengrandyang merupakan pegawai yang bertanggungjawab ke atasBiro Pendidikan Dewasa (Adult Education Bureau), PertubuhanPendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-bangsaBersatu (UNESCO) pada 1965. Beliau menegaskanbahawa pendidikan tidak sepatutnya terhenti pada usia kanak-kanakatau remaja tetapi ia perlu mengiringi seseorangitu di sepanjang hayatnya. Di samping perancangan aktivitiyang mantap dan proaktif yang dijalankan oleh pihak PerpustakaanUTHM secara berterusan, semoga penerbitan buletinini juga dapat dijadikan wadah ke arah menyokong matlamatyang berkait rapat dengan membudayakan membaca danmengejar ilmu serta mengamalkan pembelajaran sepanjanghayat dalam kalangan masyarakat.34678121314151619KANDUNGANFOKUSPembelajaran sepanjang hayatBERSAMA PENGARANGTn. Haji Mohd. Salleh TaharINFO KAMPUS BANDARSUDUT PEMBANGUNAN DIRIMotivasi di tempat kerjaSOROTAN PERISTIWAMajlis Jamuan Kelab Pustaka dan Penyampaian HadiahHari Lahir kepada Staf PerpustakaanLatihan Literasi Maklumat Siri 1/2009Hari Bertemu Pelanggan Perpustakaan 2009Staf perpustakaan terima penghargaan sempenaKempen Keselamatan Universiti 2009BAHAN TERKINIDVD collection of wildlife seriesKEMUDAHANKemudahan Wi-Fi memudahkan capaian internetARTIKEL PILIHANMengimbangi tuntutan kerjaya dan kehidupanPERKHIDMATANDelphion: Your patent database searchKOLEKSIKoleksi peta di Perpustakaan UTHMTIPBagaimana mengakses sumber maklumat atas talianlangganan Perpustakaan UTHM di luar kawasankampusRedaksi 2009Redaksi 2009PENASIHATZulkiply YahyinKETUA PENGARANGNorhaslini Abd. AlimPENGARANGSuhaimi Mohd. SukorSiti Afifah Che IsmailHisyam Abd. ShukorFaizul SahariKhairunnisa AhmadMohd. Noor Hasman Mohd. TumariMd. Hafiz Abu BakarSabri SarbiniMat Roslan MaseralSiti Noraida MiskanREKA BENTUK/GRAFIKSabarina Che MatNur Nadia Md JurimiJURUFOTOSharul Ahmad


FOKUSPembelajaran sepanjang hayatDisediakan oleh: Suhaimi Mohd. SukorPembelajaran sepanjang hayat merupakan pelaksanaanpelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh diikutike akhir hayat dengan tujuan untuk meningkatkanpengetahuan, kemahiran dan ketrampilan kepada individu,masyarakat dan alam pekerjaan. Usaha murni iniakan membolehkan mereka menyumbang bakti kepadakeluarga dan masyarakat. Agama Islam sendiri amatmenggalakkan setiap umatnya menuntut ilmu sepanjanghayat. Pembelajaran sepanjang hayat boleh dilaksanakanmelalui beberapa kaedah seperti pembelajaransecara formal dan tidak formal. Pembelajaran formaladalah pembelajaran yang disediakan oleh institusi-institusipembelajaran atau latihan yang berstruktur untuktujuan pensijilan, manakala pembelajaran secara tidakformal adalah pembelajaran yang terhasil daripada aktivitiseharian yang berkaitan dengan tempat kerja, keluargaatau masa lapang. Pembelajaran jenis ini adalah tidak berstruktur dan bukan untuk tujuan pensijilan. Dewasaini, perubahan aktiviti ekonomi menggalakkan kepada penguasaan pengetahuan untuk menambah pelaburan dalampembangunan kapital manusia yang berilmu. Pembentukan masyarakat yang berilmu supaya lebih kompetitifmemerlukan mereka memperolehi pengetahuan secara berterusan.Di bawah ini adalah beberapa koleksi bahan yang terdapat di Perpustakaan UTHM berkaitan pembelajaran sepanjanghayat atau “lifelong learning” untuk rujukan anda.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Adult education and lifelong learning : theory and practice / Peter Jarvis / LC5215 .J37 2004Foucault and lifelong learning : governing the subject / edited by Andreas Fejes, Katherine Nicoll / LC5251 .F682008Globalisation, lifelong learning and the learning society : Sociological perspectives / Peter Jarvis / LC5225.S64.J36 2007Lifelong learning : concepts and contexts / edited by Peter Sutherland and Jim Crowther / LC5215 .L53 2006Lifelong learning : signs, discourses, practices / by Robin Usher and Richard Edwards / LC5215 .U83 2007Lifelong learning in higher / Christopher K. Knapper and Arthur J. Cropley / LC5215 .K63 2000Lifelong learning, participation and equity / edited by Judith Chapman, Patricia Cartwright and E. JacquelineMcGilp / LC5219 .L53 2006Online education for lifelong learning / editor, Yukiko Inoue / LC5225.D38 .O54 2007Philosophical perspectives on lifelong learning / edited by David N. Aspin / LC5215 .P44 2007Promoting lifelong learning for older workers : an international overview / editors, Tarja Tikkanen, Barry Nyhan/ HD6283.E8 .P76 2006Reconceptualising lifelong learning: feminist interventions / Penny Jane Burke and Sue Jackson / LC5219 .B872007Researching widening access to lifelong learning : issues and approaches in international research / edited byMichael Osborne, Jim Gallacher, Beth Crossan / LB2322.2 .R47 2004Social capital, lifelong learning and the management of place : an international perspective / edited by MichaelOsborne, Kate Sankey and Bruce Wilson / HM708 .S62 2007Success skills : strategies for study and lifelong learning / Abby Marks-Beale / LB1049 .M39 2007Teaching in the lifelong learning sector / Peter Scales / LB1027 .S22 2008The concepts and practices of lifelong learning / Brenda Morgan-Klein, Michael Osborne / LC5215 .M67 2007The ecology of learning : sustainability, lifelong learning and everyday life / John Blewitt / GE110 .B53 2006The effectiveness of academic programme at higher education institutions towards lifelong learning / series editor,Morshidi Sirat; editors, Rozinah Jamaludin, Nagarajah Lee Hun Leong / LB2361 .E33 2007The pedagogy of lifelong learning : understanding effective teaching and learning in diverse contexts / editedby, Michael Osborne, Muir Houston and Nuala Toman / LC5215 .P42 2007Values education and lifelong learning : principles, policies, programmes / edited by David N. Aspin and JudithD. Chapman / LC268 .V36 2007muka surat 03


BERSAMA PENGARANGTn. Hj. Mohd. Salleh TaharDisediakan oleh: Siti Noraida MiskanTn. Hj. Mohd. Salleh Tahar merupakan anak jati Johor. Beliau dilahirkan pada 18Februari 1954 di Muar, Johor. Beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang guruKejuruteraan Mekanikal di Sekolah Menengah Teknik di bawah Kementerian PendidikanTeknik dan Vokasional selama enam tahun. Seterusnya beliau dinaikkanpangkat sebagai Pensyarah dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal di Maktab PerguruanTeknik, Cheras, Kuala Lumpur di bawah Bahagian Pendidikan Guru, KementerianPendidikan Malaysia selama 18 tahun. Dalam tempoh tersebut beliau melanjutkanpengajian ke peringkat Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Mekanikaldan Sarjana dalam bidang Pengurusan Teknologi - Pembangunan Sumber Manusiadi Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor.Sepanjang tempoh berkhidmat, beliau telah mengikuti kursus-kursus dalamperkhidmatan lanjutan di England (Letchuard Skill Center) dalam bidang Skill Psychromotor,Scotland (Technical Teachers Training Collegue) dalam bidang Skill Assesment,Jepun (Tokyo Sanyo Denki) dalam bidang Penyaman Udara, USA (Curtesy Compressor Design, Washington DC) dalambidang Technical Evaluation System Component dan Taiwan (Refrigeration and Aircondition Company, Taipei) dalam bidangTechnical Evaluation System Component. Selepas itu, beliau telah dipindahkan ke Unit Pengambilan dan Penempatan (Kejuruteraan)Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai Penolong Pengarah.Bapa kepada 5 orang anak ini telah berkhidmat dengan cemerlang sepanjang tempoh perkhidmatannya di Universiti TunHussein Onn Malaysia (UTHM) sejak memulakan tugasnya sebagai pensyarah pada 1 Oktober 2001. Kini, beliau memegang jawatansebagai Pensyarah Kanan di Jabatan Pendidikan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Teknikal (FPTek). Beliau amat meminatidan mempunyai kepakaran dalam inovasi Kejuruteraan Mekanikal khususnya dalam bidang Penyejukbekuan dan PenyamananUdara.Hasil daripada projek penyelidikan dan inovasi yang dijalankan secara berterusan, maka tidak hairanlah nama beliau semakinmenjadi sebutan warga universiti ini khususnya dan para penyelidik umumnya. Sehingga kini, sebanyak 17 anugerah telahdiraih sebagai pengiktirafan ke atas kesungguhan beliau dalam mengharumkan lagi nama UTHM. Beliau adalah pemenangpertama Anugerah Khas Inovasi UTHM, Anugerah Khas Penyelidik UTHM dan pemenang pingat emas pertama UTHM dalampertandingan inovasi peringkat antarabangsa. Beliau telah menerima Anugerah Khidmat Cemerlang pada tahun 2005 dan1996. Beliau juga telah dikurniakan Pingat DiRaja Johor sempena Keputeraan DYMM Sultan Johor pada April 2009.Sebagai seorang staf akademik, beliau juga aktif dalam bidang penulisan. Pendidik yang cukup sinonim dengan bidanginovasi ini telah berkongsi maklumat dengan para penyelidik melalui tulisan beliau sama ada yang diterbitkan dalam bentukjurnal, modul atau kertas persidangan.1. Mesin Simulasi Sistem Agihan UdaraIa merupakan sebuah mesin simulasi pengajaran dan pembelajaran bidang kejuruteraan menggunakan pendekatan visual dankinestatik. Ia telah memenangi anugerah pencipta terbaik peringkat universiti dan anugerah Piala NC 2009. Dalam pertandinganperingkat antarabangsa (ITEX ’09) yang diadakan di KLCC, ia telah meraih pingat emas. Mesin Simulasi ini sedang dalamproses untuk dipatenkan dan dijangka perjanjian pengkormersilannya akan dilaksanakan sekitar Oktober, 2009 bersamasyarikat Solution Engineering Sdn. Bhd..2. Mesin Bio-Diesel 45DINOVASImuka surat 04Ia adalah sebuah mesin memproses minyak diesel berasaskan minyak masak terpakai. Dalam pertandingan peringkat kebangsaan(MTE ’09) yang diadakan di PWTC, ia telah meraih pingat emas. Dalam masa yang sama ia juga telah memenangi anugerahpencipta terbaik dalam kategori produk pemesinan. Mesin ini sedang dalam proses untuk dipatenkan dan dijangka perjanjianpengkormersilannya akan di laksanakan sekitar Oktober, 2009 bersama syarikat Haxagon Synergy Sdn. Bhd..


3. Mesin Pembakar LemangIa merupakan mesin pembakar lemang kaedah automatik. Dalam pertandingan antarabangsa(ITEX ’07) di PWTC, ia telah memenangi pingat gangsa.4. Mesin Simulasi Sistem Penyamanan Udara Kenderaan (Kit Sumber - TPU2)Ia merupakan sebuah mesin simulasi pengajaran dan pembelajaran bidang kejuruteraanmenggunakan pendekatan visual dan kinestatik. Ia telah memenangi pingat gangsadalam pertandingan peringkat antarabangsa di PWTC (ITEX ’06). Mesin ini telah dipatenkandan dikomersilkan pada 26 Jun 2006 bersama syarikat Techlab Sdn. Bhd.5. Mesin Simulasi Sistem Penyamanan Udara Asas (Kit Sumber – TPU1)Ia merupakan sebuah mesin simulasi pengajaran dan pembelajaran bidang kejuruteraanmenggunakan pendekatan visual dan kinestatik. Ia telah memenangi pingat emasdalam pertandingan peringkat antarabangsa di PWTC (ITEX ’05) dan pingat gangsadalam pertandingan antarabangsa di Geneva, Switzerland (Aruwaire de Produit 2006).Mesin ini telah dipatenkan dan dikomersilkan pada 26 Jun 2006 bersama syarikat SolutionEngineering Sdn. Bhd.. Mesin ini juga telah menerima taraf Hakmilik Negara melalui Harta Interlek 2009.JURNAL1. Mohd. Salleh Tahar, Jailani Md. Yunos, Noraini Kaprawi and Khairul Fahmi Ali. The development of refrigeration and airconditioning simulator machine: a conversion concept of engineering education (audio, visual and kenestatic). Journalof Solid State Science and Technology Letters. Vol. 12, No. 2 (supplementary), Page 99, September 2006.2. Mohd Salleh Tahar. Furac technology. The development of refrigeration and air conditioning simulator machine. 34 ESalon International Des Inventions Des Techniques Et Produits Nouveaux De Geneve. Page 108.MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1.2.3.4.5.6.7.8.9.Teknologi Bahan BBT 1813, 2007.Pengautomatan Industri BBT 3843, 2007.Program Latihan Pengukuhan Kemahiran.Industri Siswazah (INSEP 2006) Kursus Instruktor bagi DWI - Sistem Kejuruteraan DSB 1081, 2006.Pengurusan dan Kepimpinan MTT 2203, 2006.Pengurusan Industri BBT 4862, 2006.Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP 2006) Pengurusan Teknologi dan Fasiliti - MOT 102, 2006.Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP 2006) Kejuruteraan Industri - DSP 1062, 2006.Program Peningkatan Kemahiran Industri Siswazah (INSEP 2005) DST 102, 2005.KERTAS KERJA1. Mohd. Salleh Tahar, Jailani Md. Yunos, Noraini Kaprawi and Khairul Fahmi Ali. The development of refrigeration and air conditioningsimulator machine: a conversion concept of engineering education (audio, visual and kenestatic). The 2 nd InternationalConference on Solid State Science and Technology 2006, Grand Continental, Kuala Terengganu.2. Mohd. Salleh Tahar, Jailani Md. Yunos, Noraini Kaprawi dan Khairul Fahmi. Rekabentuk mesin simulator pengajaran kejuruteraanpenyamanan udara kenderaan berdasarkan tekanan dan suhu. Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-19, Hotel PortoMalai, Langkawi.3. Mohd. Salleh Tahar. Teaching and learning stimulator for pressure and temperature based system. 18 th Education TechnologyConvention, Hotel Princess Crown, Penang.4. Mohd Salleh Tahar, Noraini Kaprawi, Jailani Md Yunos, Wahid Razzaly, Ilyas Hj Hashim, Abd. Mutalib Leman dan Rosni Ahmad.Penghasilan kit sumber penyamanan udara (System TPU 1) dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Kejuruteraandi KUiTTHO. Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-17.5. Mohd Salleh Tahar. Reka bentuk pengajaran kejuruteraan menggunakan realiti teknologi (Sistem TPU 1) satu terjemahankonsep pengajaran maya. Seminar Sains dan Aplikasi dalam Industri 2006, Hotel Mahkota, Melaka.6. Mohd. Salleh Tahar, Jailani Md. Yunos, Noraini Kaprawi dan Khairul Fahmi. Penghasilan mesin simulator pengajaran kejuruteraanpenyamanan udara kenderaan berasaskan tekanan dan suhu: sistem berpandukan komputer (Sistem TPU 1).KUiTTHO, Batu Pahat, Johor.muka surat 05


TESISSelain menulis, insan yang sentiasamerendah diri ini juga aktifmenyertai persidangan sama adadi peringkat antarabangsa mahupunperingkat kebangsaan.Sehingga kini beliau telah menyertai2 persidangan peringkatantarabangsa dan 20 persidanganperingkat kebangsaan sama adasebagai pembentang, fasilitator,setiausaha, peserta pameran ataupeserta.Kesimpulannya, Tn. Hj. Mohd. Salleh Tahar merupakan pensyarah cemerlang,penulis berdedikasi dan penyelidik berinovasi. Hal ini terbukti apabila 2 produk hasilpenyelidikannya iaitu Mesin Simulasi Kit Sumber TPU 1 dan Kit Sumber TPU 2 telahberjaya dikomersilkan pada pada 2 Jun, 2006. Adalah dijangka 2 produk lagi iaituMesin Bio-Diesel dan Mesin Sistem Agihan Udara akan dikomersilkan pada Oktober,2009 masing-masing dengan syarikat Haxagon Synergy Sdn. Bhd. dan syarikat SolutionEngineering Sdn. Bhd.. Syabas diucapkan…INFO KAMPUS BANDARPerpustakaan Cawangan Kampus BandarDisediakan oleh: Mohd. Noor Hasman Mohd. TumariPENAMBAHAN STAF DI PERPUSTAKAAN CAWANGAN KAMPUS BANDARPada awal tahun 2009, Perpustakaan Cawangan Kampus Bandar telah menerima 2 orang staf iaitu En. Mohd. Aminbin Ma’amor dan En. Azli bin Ismail dalam usaha menambahbaik perkhidmatan perpustakaan kepada pengguna.Dengan itu, kini perpustakaan ini mempunyai 12 orang staf yang bertanggungjawab menguruskan perkhidmatandi sini. Kedua-dua staf ini merupakan staf yang berpengalaman dalam memberikan perkhidmatan perpustakaanyang berkualiti dan telah berkhidmat di Perpustakaan Utama melebihi 4 tahun. Pihak pengurusan perpustakaanberharap agar mereka dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik semasa bertugas di Perpustakaan CawanganKampus Bandar.PROGRAM MENTOR-MENTEEmuka surat 06Bermula pada bulan April lalu, pihak Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) telah melaksanakanProgram Mentor-Mentee dalam kalangan stafnya sebagai langkah meningkatkan lagi mutu perkhidmatan.Program ini bertujuan memberi pendedahan dan latihan kepada pembantu perpustakaan berkaitan denganperkhidmatan dan kemudahan terkini yang disediakan memandangkan mereka merupakan perantara antara pihakpengurusan perpustakaan dan pengguna perpustakaan. Adalah diharapkan agar mereka akan bertindak sebagaijurucakap kepada pelawat-pelawat dari dalam dan luar universiti kelak. Bagi Perpustakaan Cawangan Kampus Bandar,program ini telah melibatkan seramai 9 orang pembantu perpustakaan dan seorang pustakawan. Kesemuapustakawan yang bertindak sebagai mentor akan melatih dan memberi maklumat terkini kepada mentee (pembantuperpustakaan) masing-masing.


SUDUT PEMBANGUNAN DIRIMotivasi di tempat kerjaDisediakan oleh: Mat Roslan MaseralMengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah “motivasi” boleh didefinisikansebagai keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yangmendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapaikejayaan. Oleh itu, “motivasi di tempat kerja” ialah suatu keadaan dalaman yangmendorong seseorang pekerja, penyelia, pengurus atau majikan untuk mencapai sesuatumatlamat dan kepuasan kerja bagi meningkatkan kualiti organisasi. Misalnya,seorang individu pekerja yang bermotivasi akan melakukan tugasnya dengan penuhdedikasi bagi memberikan yang terbaik kepada organisasinya. Manakala seorangpenyelia, pengurus atau majikan akan sentiasa memberi dorongan dan tunjuk ajarkepada pekerjanya demi kebaikan bersama. Hakikatnya, setiap insan ingin menjadiseorang individu yang bermotivasi, namun ramai yang masih kurang arif cara ataulangkah-langkah untuk mencapai impian murni tersebut.Berikut adalah bahan-bahan yang terdapat di Perpustakaan UTHM yang boleh dijadikan panduan untuk memotivasikan dirianda dalam pekerjaan. Semoga ia menjadi sumber inspirasi ke arah menjadi pekerja, penyelia, pengurus atau majikan yangcemerlang kelak:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.A handbook of employee reward management and practice / Michael Armstrong, Tina Stephens / HF5549.5.I5 .A75 2005A manager’s guide to coaching : simple and effective ways to get the best out of your employees / Brian Emerson and AnnLoehr / HF5549.5.C53 .E43 2008Bagaimana hendak mendorong semangat kerja : panduan meningkatkan dedikasi dan produktiviti orang-orang bawahan/ Ainon Mohd. / HF5549.5.M63 .A46 2003Bagaimana memotivasikan setiap pekerja : 24 taktik terbukti bagi menyemarakkan produktiviti di tempat kerja /Anne Bruce; Leo Ann Mean, Adibah Amin / HF5549.5.M63 .B784 2003Best practices : managing people : secrets to leading for new managers / Barry Silverstein / HF5549.12 .S54 2007Cara kerja efektif : panduan untuk pengurus, ketua jabatan dan penyelia / Md Zuki Hashim / HF5549 .M38 2007Coaching for commitment : achieving superior performance from individuals and teams / Cindy Coe, Amy Zehnder,Dennis Kinlaw / HF5549 .C63 2008Engaging the hearts and minds of all your employees : how to ignite passionate performance for better business results /Lee J. Colan / HF5549.5.M63 .C64 2009Harvard business review on the persuasive leader / HD57.7 .H37 2008How to be a great coach : 24 lessons for turning on the productivity of every employee / Marshall J. Cook / HD30.4 .C672008Human factors in project management : concepts, tools and techniques for inspiring teamwork and motivation / ZacharyWong / HD69.P75 .W66 2007Leading the professionals : how to inspire and motivate professional service teams / Geoff Smith / HD57.7 .S65 2004Leading with kindness : how good people consistently get superior results / William F. Baker, Michael O’Malley / HD57.7.B34 2008Managing employee performance and reward : concepts, practices, strategies / John Shields / HF5549.5.R3 .S54 2007Managing workplace negativity / Gary S. Topchik / HF5549.5.M6 .T66 2008Motivating employees : 25 action-based articles showing you how to engage your people in peak performance / DanielKehoe / HF5549.5.M63 .K43 2007Motivating your team : coaching for performance in schools / Peter R. Taylor / HF5549.5.M63 .T39 2007Motivation : powerful motivators that will turbo-charge your workforce / Paul Levesque / HF5549.5.M63 .L48 2008Motivation, ability and confidence building in people / Adrian Mackay / HF5549.5.M63 .M32 2007Motivational management : inspiring your people for maximum performance / Hiam Alexander / HF5549.5.M63 .H52 2003Panduan berguna kepada memotivasi manusia / Michael Ramundo, Susan Shelly / HF5549.5.M63 .R35 2003Panduan dan asas untuk eksekutif / Ahmad Fadzli Yusof / HF5386 .A35 2004Panduan menggunakan teori motivasi di tempat kerja / Ainon Mohd / HF5549.5.M63 .A36 2003Resipi kejayaan untuk pekerja cemerlang / Ahmad Fadzil Yusof / HF5549.5 .A35 2004Smart leadership / Jonathan Yudelowitz, Richard Koch, Robin Field / HD57.7 .Y824 2004Smart things to know about motivation / Donna Deeprose / HF5549.5.M63 .D43 2003Team participation [electronic resource] / presented by Rick James / HD66 .T424 2005The leadership pill : the missing ingredient in motivating people today / Ken Blanchard, Marc Muchnick /HD57.7 .B52 2003True change : how outsiders on the inside get things done in organizations / Janice A. Klein / HD58.8 .K53 2004Work motivation : history, theory, research and practice / Gary P. Latham / HF5549.5.M63 .L37 2007muka surat 07


SOROTANMajlis Jamuan Kelab Pustaka dan Penyampaian Hadiah Hari Lahir kepada Staf Perpustakaan


PERISTIWALatihan Literasi Maklumat Siri 1/2009


Hari Bertemu Pelanggan Perpustakaan 2009SOROTAN


PERISTIWAStaf perpustakaan terima penghargaan sempena Kempen Keselamatan Universiti 2009


BAHAN TERKINIDVD collection of wildlife seriesDisediakan oleh: Hisyam Abd. ShukorTitle: BirdsNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL795.B57 .B57 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: Birds of prey -- Exotic birds of the worldBirdsTitle: Early life of animalsNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL45.2 .E27 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject : Courting, nesting and raising young --baby animalsZoologyTitle: Hunters of the skyNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL696.F3 .H86 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: EaglesOwlsBirdsTitle: ReptilesNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL665 .R46 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: ReptilesAlligatorsCrocodilesmuka surat 12Title: SnakesNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL795.S65 .S62 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: SnakesReptilesTitle: Studying animalsNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL45.2 .S78 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: WildlifeZoology


Title: Wildlife of India: unique wildlife of Indiaand endangered wildlife of IndiaPublisher : HHO Multimedia AustralasiaYear of publication : 2004Call number : QL84.5.I4 .W54 2007Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: Wildlife conservation -- IndiaEndangered species -- IndiaTitle: WolvesNarrator: John RossPublisher : Sydney: HHO MultimediaYear of publication : 2004Call number : QL737.C22 .W64 2004Location: Main Campus Library (B5 Library)Subject: WolvesKEMUDAHANKemudahan Wi-Fi memudahkan capaian internetDisediakan oleh: Md. Hafiz Abu BakarWi-Fi adalah singkatan kepada Wireless Fidelity yang dibangunkan oleh sebuah syarikat telekomunikasi The Wi-Fi Allianceuntuk keperluan mengakses komputer tanpa wayar dan mudah alih yang pada awalnya diaplikasikan untuk komputer ribadalam rangkaian LAN (Local Area Network) yang berdasarkan spesifikasi teknologi IEEE 802.11. Sehingga kini, teknologi WiFibanyak digunakan untuk mengakses dan melayari internet sebagai platform pencarian maklumat.Untuk menggunakan komputer riba yang telah tersedia dengan aplikasi Wi-Fi, semua warga Universiti Tun Hussein OnnMalaysia (UTHM) perlu mendaftar dengan Pusat Teknologi Maklumat (PTM) secara atas talian sebelum dibenarkan untuk mengaksesaplikasi tersebut. Pihak PTM bertanggungjawab dalam menyediakan dan menyelenggara kemudahan ini. Pendaftaranboleh dilakukan dengan melayari laman web pusat ini iaitu http://ptm.uthm.edu.my dan memilih Daftar Wireless di ruanganCapaian Pantas dengan mamatuhi setiap syarat dan terma yang telah ditetapkan. Untuk mencapai internet melalui Wi-Fi, andaperlu memastikan lokasi tersebut ditanda dengan “UTHM Wi-Fi Zone”. Selain itu, pastikan jarak anda dan papan tanda tersebutdalam lingkungan 50 meter tanpa sebarang halangan. Bagi pengguna Perpustakaan UTHM, kemudahan Wi-Fi boleh diakses diruang bacaan sama ada di Perpustakaan Utama, Perpustakaan B5 dan Perpustakaan Cawangan Kampus Bandar.Dengan adanya kemudahan ini, pengguna perpustakaan sudah pasti akan merasa lebih selesa dan praktikal dalam prosespencarian maklumat dalam meningkatkan kualiti pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan mereka. Walau bagaimanapun,para pengguna dinasihatkan supaya melindungi sistem rangkaian mereka dengan ciri keselamatan yang terdapat pada AP(Access Point). Ini boleh menyebabkan rangkaian tanpa wayar mereka terdedah kepada penjenayah siber dan gunakanlahkemudahan Wi-Fi secara berfaedah.muka surat 13


ARTIKEL PILIHANMengimbangi tuntutan kerjaya dan kehidupanDipetik oleh: Sabri SarbiniJudul MajalahPengarangNo. ISSN : 13941437Bulan/Tahun : Mac 2009No. Panggilan : BP1 .M54Muka Surat : 44 - 45: Milenia muslim: Amzzah NaseehahPenerbit : Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2002Maklumat Langganan : Januari 2006 hingga kiniD alam kerjaya moden, usaha mengimbangi tuntutan kerjaya dan kehidupan iaitu walk-life balance adalah satu fenomenalumrah kebelakangan ini.Tuntutan kerjaya membawa pekerja kepada penghasilan produktiviti manakala tuntutan kehidupan pula memenuhi kehendakdan keperluan diri, keluarga dan masyarakat yang melengkapkan sifat kemanusiaan kepada pekerja. Sememangnya kedua-duatuntutan kerjaya dan kehidupan saling bersaing antara satu dengan lain. Oleh itu, kejayaan seseorang mengimbangi keduaduanyadapat membezakan seseorang pekerja dengan sumber-sumber asas yang lain seperti peralatan, mesin atau bahanmentah.Evolusi era industrialisasi ke era globalisasi mengakibatkan syarikat-syarikat korporat menitik-beratkan keseimbangan tuntutankerjaya dan kehidupan. Ini kerana dengan keseimbangan tuntutan kerjaya dan kehidupan, pekerja akan memperoleh ketenteramanminda dan memudahkan mereka memberi perhatian meningkatkan produktiviti.Peranan institusi kekeluargaan di dalam keseimbangan tuntutan kerjaya dan kehidupanSememangnya institusi kekeluargaan yang kukuh dapat membantu kejayaan seseorang dalam hidupnya. Antara contohyang boleh diteladani ialah rumah tangga Rasulullah S.A.W. dengan Saidatina Khadijah ra. Peribadi Rasulullah S.A.W. yang muliadalam melaksanakan urusan perniagaan Saidatina Khadijah ra, membuatkan beliau jatuh hati kepada Rasulullah S.A.W. danterus melamar serta berkahwin dengan baginda.Perjuangan baginda memang penuh dengan pancaroba akibat tentangan yang hebat daripada masyarakat Quraish, malaholeh kaum keluarga sendiri. Tekanan demi tekanan yang baginda hadapi sedikit sebanyak mempengaruhi ketenteraman mindabaginda. Sehinggalah pada suatu ketika baginda berkongsi perasaan gusar baginda kepada Saidatina Khadijah ra dan dibalasoleh Saidatina Khadijah ra yang terus memberi kata-kata perangsang kepada baginda, “Wahai Rasulullah suamiku, engakauadalah seorang yang berperibadi mulia, jujur dan amanah. Engkau menyeru kepada kebaikan dan menyanggah kemungkaran.Engkau menyambung persaudaraan dengan kaum kerabatmu dan menghormati tetamu. Engkau membantu fakir miskin danmembela anak yatim. Aku percaya bahawa Allah S.W.T. akan sentiasa bersamamu dan tidak akan meninggalkan kamu berseorangan.”Ikatan perkahwinan antara mereka ini saling menguatkan yang mana Saidatina Khadijah ra mendapat seorang suami yangbertanggungjawab manakala rasulullah s.a.w. memperoleh seorang isteri yang memberi sokongan dalam perjuangan baginda.Sememangnya alam perkahwinan membawa dua perasaan, keperluan dan kehendak yang berbeza ke arah keseimbangan agarikatan dua insan yang baru sahaja mendirikan rumah tangga dapat dimantapkan untuk menjalin kerjasama yang erat.muka surat 14Oleh itu, di dalam pengamatan dan perkongsian pengalaman pelbagai pihak, didapati fenomena pengimbangan sememangsatu lumrah. Ia adalah asas untuk keharmonian rumah tangga. Setiap dugaan sama ada kecil ataupun besar, dapat mengukuhkaninstitusi kekeluargaan kerana ikatan perkahwinan memerlukan suami isteri yang mengamalkan petua “berat sama dipikul,ringan sama dijinjing” dan “hati kuman sama dicicah, hati gajah sama dilapah”.


PERKHIDMATANDelphion: Your patent database searchDisediakan oleh: Siti Afifah Che IsmailDelphion is a complete intellectual property research, analysis and management platform which offers patent data fromall over the world, including United States, European, German and Japan. Therefore, this database is a must for the researchersbecause of its ability to identify the patentability infringement or validity of an innovation. You are free to access Delphion,through the library webpage or directly to the URL address at www.delphion.com, with a determined username and password.There are, however, certain documents like national collection, file history, data extracts (over 500 records), patent-lab II and (WorkFiles, Shared Work Files and Annotations) that are not permissible to download because they will be charged more to the libraryaccount.For the novice, your search can be done either by Quick/Number Search; or Browse Codes.1 Quick/Number Search1. Enter search word or phrase or patent numberExample (1): radio frequency identificationExample (2): US7576909You may also expand your search to a more specific region(for example: US (Granted), European (Granted) and so forth)of the published patents, at column Select collection(s).2. Click Search button.3. The search result is as follows:14. Simply click on PDF logo (left side of the title list) to get the full text.muka surat 15


2 Browse Codes1. Click on any section of your interest.For example: Section F – Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting2. Click on any title to get the full text.The comprehensive guide is available through Delphion Quick Tour or R&D Quick Tour. So,feel free to explore this useful database to enhance your research output.KOLEKSIKoleksi peta di Perpustakaan UTHMDisediakan oleh: Faizul SahariPeta merupakan salah satu bahan rujukan yang terdapatdi Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).Selain bahan seperti buku atau jurnal yang kerap menjadirujukan para penyelidik, peta juga sering digunakan. Petamerupakan gambar atau lukisan yang memaparkan keadaanbentuk muka bumi sama ada di darat atau laut. Gambar ataulukisan tersebut akan disokong dengan garisan-garisan unjuranortografik, stereografik, garis tengah dan azimut. Umumnya,peta sering digunakan untuk kerja-kerja pengukuranserta mengkaji keadaan geologi sesuatu kawasan danpersempadanan.Dua jenis peta yang terdapat di Perpustakaan UTHM terdiridaripada peta am dan peta bertaraf “terhad”. Peta terhad boleh dirujuk di dalam perpustakaan sahaja.Koleksi peta disimpan di Perpustakaan B5. Anda hanya dibenarkan untuk merujuk 1 peta pada satu-satu masa selama 4 jam.Pencarian melalui WebOPAC boleh membantu anda mendapatkan peta di perpustakaan.muka surat 16


CARIAN PETA MELALUI WEBOPACSila layari laman web perpustakaan iaitu http://lms.uthm.edu.my.1. Klik WebOPAC di ruangan atas laman web.2. Pilih Keywords dalam ruangan Search Type.3. Pilih Any di ruangan Access Point.4. Masukkan istilah map di ruangan Search Text.5. Klik butang Search.6. Sila gunakan fungsi filter bagi keputusan/hitcarian dengan memilih Material Designation.7. Pilih Map di ruangan Filter Value untukmendapatkan senarai judul peta yangterdapat di perpustakaan.8. Click the Filter button.muka surat 17


KOLEKSIKoleksi Buku Elektronik9. Disediakan Senarai peta oleh: akan dipaparkan. Faizul Sahari10. Pilih mana-mana judul yang sesuai dengankeperluan maklumat anda. Contohnya, klikYong Peng.11. Maklumat lanjut mengenai peta tersebutakan dipaparkan.12. Sila catat no. panggilan dan semak statusbahan yang diperlukan. Sila pastikanstatus bahan tersebut adalah “available”sebelum ke Kaunter Perkhidmatan diPerpustakaan B5.senarai antara koleksi peta di perpustakaan uthm1. Kota Tinggi [map] / Pengarah Pemetaan Negara Malaysia / G8034.J6 .K67 19752. Malaysia [map] / Pengarah Pemetaan Negara Malaysia / G8031.A1 .M34 19953. Manual of Malayan silviculture for inland forest / J. Wyatt-Smith, W. P. Panton / SD97.M3 .M34 1995 no. 23 r4. Perak [map] : Semenanjung Malaysia / Pengarah Pemetaan Negara Malaysia / DNMM 9101/1 20005. Philip’s world atlas / G1021 .P44 2005 rm6. Road map of Negeri Sembilan and Seremban [map] = peta panduan jalan Negeri Sembilan dan Seremban /World Express Mapping Sdn. Bhd. / G8033.N4 .N437. Sarawak [map] / Pengarah Pemetaan Negara Malaysia / DNMM 2001/2/1 19978. Singapore travel map : a special trilingual map with bus guide / World Express Mapping Sdn. Bhd. / G8041.E635 .S569. Travel map of Langkawi [map] : including detailed road map of Kedah and Alor Setar /World Express Mapping Sdn. Bhd. / G8034.P8.E635 .T7210. Yong Peng [map] / Pengarah Pemetaan Negara Malaysia / G8034.J6 .Y66 1976muka surat 18


TIPBagaimana mengakses sumber maklumat atas talian langganan PerpustakaanUTHM di luar kawasan kampus?Disediakan oleh: Khairunnisa AhmadKini, pengguna Perpustakaan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) boleh mengakses sumber maklumat atas taliantanpa batasan masa dan lokasi. Jika sebelum ini, kebanyakan sumber maklumat atas talian langganan Perpustakaan UTHMhanya boleh diakses di dalam kawasan kampus sahaja, kini anda boleh mengakses pangkalan data atas talian, e-jurnal dane-buku yang dilanggan oleh pihak perpustakaan sama ada di dalam atau luar kawasan kampus selagi komputer anda disambungkandengan talian internet.Ternyata, perkhidmatan nilai tambah ini akan memberi kepuasan maksimum kepada anda semua kerana anda bebas memuatturun artikel jurnal, tesis, kertas persidangan, piawai, paten dan sebagainya dalam bentuk teks penuh atau abstrak tanpa sebarangcaj.cara akses1. Anda perlu mendaftar masuk pada ruangan daftar masuk yang disediakan di halaman utama laman web perpustakaan(ruangan bawah sebelah kanan).2. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan yang sama seperti anda mengakses e-mel UTHM.ID Pengguna (username):Nama atau singkatan nama yang telah diberikan kepada anda untuk mengakses e-mel UTHM.Kata laluan (password):Kata laluan yang telah anda daftarkan untuk membuka akaun e-mel UTHM anda.3. Klik Login untuk proses verifikasi ID anda.4. Setelah proses verifikasi selesai, skrin senarai sumber maklumat atas talian yang dilanggan akan dipaparkan. Andahanya perlu memilih pangkalan data atau e-buku pilihan mengikut keperluan maklumat masing-masing.muka surat 19


5. Jika sumber maklumat atas talian pilihan ada menyatakan “password required”, anda boleh memohon kata laluan tersebutdengan menghubungi pihak perpustakaan atau melalui e-mel UTHM. Permohonan kata laluan sumber maklumat atastalian menggunakan e-mel peribadi selain e-mel UTHM seperti Yahoo Mail, Gmail, Hotmail dan lain-lain tidak akan dilayan.6. Sila ikuti langkah-langkah berikut untuk memohon kata laluan sumber maklumat atas talian melalui e-mel UTHM:i. Login e-mel UTHM anda.ii. Buka ruangan Compose atau klik New.iii. Taipkan Password pada ruangan Subject.iv. Hantarkan permohonan anda ke alamat ezaccess@uthm.edu.my.v. Kata laluan akan dihantar ke Inbox e-mel anda.vi. Klik pada Inbox dan anda boleh memilih kata laluan bagi sumber maklumat atas talian pilihan.INFO1THE LIBRARY IS OPENED ON SATURDAY AND SUNDAY EITHER DURINGSEMESTER OR SEMESTER BREAK.2 THE LIBRARY NOW HAS MORE THAN 179,ooo copies of MATERIALs.3THE LIBRARY collections consist of uthm special collection thatcovers materilas about uthm, materials written by uthm staffor students and uthm publications either in printed or digitalformat such as conference paper, thesis, case study, technicaldrawing, prospectus, magazine, journal, examination paper andetc..

More magazines by this user
Similar magazines