Formulir Perubahan Investasi - Generali Indonesia

generali.co.id
  • No tags were found...

Formulir Perubahan Investasi - Generali Indonesia

Gespecialiseerde AannemingRon van Somerende assessoren EVC-trajecten uit,wordt hun portfolio beoordeelddoor een trainer van CINOP en vindener enkele intervisiebijeenkomstenplaats. Tijdens die bijeenkomstenbespreken de assessoren onderlingeen aantal problematische situatiesen praktijkvoorbeelden, en overleggenze met elkaar over de mogelijkeoplossingen. Na een jaar wordtde voorlopige erkenning dan omgezetin een definitief certificaat, waarvande geldigheid elke drie jaar verlengdkan worden. Bovendien komter een officieel landelijk register metde namen van alle geregistreerde assessoren.Dit register valt onder deverantwoordelijkheid van certificatie-instellingKCE (Kwaliteits CentrumExamens), en zal hopelijk gaan fungerenals onafhankelijke databankvoor de hele bedrijfstak bouw: iedereendie een EVC-assessor nodig heeft,kan deze databank raadplegen.”Verwacht u dat er in detoekomst steeds meerEVC-trajecten zullen wordenafgenomen?“Het is een van mijn doelstellingenom EVC een centralere plaats tegeven binnen BGA-Nederland.Eigenlijk zou elk bedrijf dat bij onsaanklopt met de vraag om werknemerste scholen, allereerst een EVCtrajectmoeten opstarten: aan destart van de opleiding zou om tebeginnen een portfolio-opbouw gemaaktmoeten worden, met daarineen overzicht van de kennis en competentiesvan de betreffende werknemer.Bovendien kun je daarna ookveel meer scholing op maat aanbieden.Dit is voor zowel werkgever alswerknemer effectief. Voor de werkgever,want elke scholingsdag kostgeld, en voor de werknemer, wantonderdelen die hij blijkens zijn EVCdiplomaal beheerst, hoeft hij nietopnieuw te volgen.”Wat vinden de coacheszelf van hun opleiding totEVC-assessor?Wim Joossen en Ad Mutsers warenmeteen heel enthousiast. Ko Braasziet deze opleiding als een formelebevestiging van zijn activiteiten en ispositief over deze erkenning van hetassessor-schap. De vierde assessor,Ron van Someren, had aanvankelijkgeen duidelijk beeld van wat hem tewachten stond. Van Someren: “Ikwerk nu sinds één jaar als coach bijde vakgroep betonstaalverwerkenen had daarvóór weinig ervaring metlesgeven aan groepen.” Bert van dePol: “We hebben hem uitdrukkelijkverzocht om deze training te volgen,niet alleen vanwege onze wens omeigen assessoren op te leiden, maarook in het kader van zijn eigen opleidingtot coach.” Van Someren heefttijdens de training zijn portfolio samengestelden twee assessmentsuitgevoerd. Om zijn certificaat tebehouden, zal hij de komende driejaar minimaal twaalf assessmentsuitvoeren en minimaal ééns per driejaar een terugkomdag bijwonen. Hijis inmiddels erg enthousiast over detraining: “Je leert bepaalde techniekenom vragen te stellen, en in welkesituaties je die moet gebruiken.Bijvoorbeeld de open vraagstelling,zodat je datgene eruit krijgt wat jegraag wilt weten. Of juist een geslotenvraag, waarbij je zelf het antwoordeigenlijk al geeft. Dit kun jedoen om te zien hoe iemand dit oppikt.Ook aan het sociale aspectwerd aandacht besteed: hoe je iemanddie zenuwachtig is kunt geruststellendoor een praatje te makenover de thuissituatie of over zijn hobby’s.Tot één jaar geleden werkte iknog op de bouw, dus dit was allemaalnieuw voor me. Maar ik vindhet reuze interessant!”[SdW]■

More magazines by this user
Similar magazines