kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

lada.gov.my
  • No tags were found...

kenyataan tawaran (sebut harga) - Lembaga Pembangunan Langkawi

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)KENYATAAN TAWARAN (SEBUT HARGA)( http://www.lada.gov.my )Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysiadan Pusat Khidmat Kontraktor dalam kod bidang/kelas pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkanmembuat tawaran pada masa ini bagi menyertai sebut harga berikut:-NO SEBUTHARGALPL 51/2012 Cadangan MenjalankanPerkhidmatan Mencucidan Membersih sertaMenyelenggara di DataranLang, Mukim Kuah,Langkawi, Kedah DarulAman.JENIS KERJA PENDAFTARAN TARIKH DANTEMPATLAWATAN TAPAKKementerianKewangan Malaysia221002Berdaftar DenganKementerianKewangan Malaysia16 Oktober 2012(Selasa)Jam 10.00 PagiBerkumpul DiPintu MasukDataran Lang(Pintu Utama),LangkawiTARIKH TUTUPSEBUT HARGA23 Oktober 2012(Selasa)Sebelum ataupada pukul 12.00tengahariLawatan TapakAdalah WajibLPL 52/2012 Cadangan MenjalankanKerja-Kerja Senitamandan Kerja-Kerja Berkaitandi Dataran Lang, MukimKuah, Langkawi, KedahDarul Aman.Pusat KhidmatKontraktor (PKK)Kelas : FKepala : IVSub Kepala : 6(a)Berdaftar DenganLembagaPembangunanIndustri PembinaanMalaysia (CIDB)16 Oktober 2012(Selasa)Jam 10.30 PagiBerkumpul DiDepan Restoran‘SeaFront’Dataran Lang,LangkawiLawatan TapakAdalah Wajib23 Oktober 2012(Selasa)Sebelum ataupada pukul 12.00tengahari1. Dokumen tawaran Sebut Harga ini boleh diperoleh pada waktu pejabat mulai 16hb. Oktober 2012 hingga22hb. Oktober 2012 di Lembaga Pembangunan Langkawi, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Tingkat3, Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Aman denganmenunjukkan SIJIL ASAL PENDAFTARAN dengan ‘KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA’ dan‘PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR’ yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN KEWANGANMALAYSIA serta PUSAT KHIDMAD KONTRAKTOR dan menyerahkan satu salinan (fotostat)sijil-sijil berkenaan semasa mendapatkan dokumen Sebut Harga.2. Dokumen tawaran ini hanya akan dikeluarkan kepada pemborong / wakil yang sah dan menyertai lawatantapak sahaja. Pemborong juga dikehendaki menyertakan profail syarikat sekiranya belum berdaftar denganLADA.


3. Tawaran hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dengan mencatatkan Tajuk danNo. Sebut Harga dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga yang ditetapkan di Unit perolehan,Tingkat 3, Bahagian Sumber Manusia Dan Khidmat Pengurusan, Lembaga PembangunanLangkawi, Kompleks LADA, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah, Langkawi, Kedah Darul Amansebelum atau pada pukul 12.00 tengah hari, 23hb. Oktober 2012. Tawaran yang lewat diterimatidak akan dipertimbangkan.4. Lembaga ini tidak terikat menerima tawaran yang terendah atau mana-mana tawaran.

More magazines by this user
Similar magazines