2000/60/EC - Kura River Basin

kura.aras.org
  • No tags were found...

2000/60/EC - Kura River Basin

danarTi VIRonisZiebaTa programaSi Sesatan RonisZiebaTa CamonaTvalinawili ARonisZiebebi, romelTa gatareba savaldebuloa Semdegi direqtivebis farglebSi:(i) direqtiva sacurao wyalsatevebis Sesaxeb (76/160/EEC);(ii) direqtiva frivnelTa Sesaxeb (79/409/EEC);(iii) direqtiva sasmeli wylis Sesaxeb (80/778/EEC), (98/83/EC) direqtivaSi Setanili cvlilebebisSesabamisad;(iv) direqtiva didmasStabiani avariuli situaciebis Sesaxeb (96/82/EC);(v) direqtiva ekologiuri zemoqmedebis Sefasebis Sesaxeb (85/337/EEC);(vi) direqtiva Camdinare lamis Sesaxeb (86/278/EEC);(vii) direqtiva qalaqebis Camdinare wylebis gawmendis Sesaxeb (91/271/EEC);(viii) direqtiva mcenareTa dacvis saSualebebad gamoyenebuli nivTierebebis Sesaxeb (91/414/EEC);(ix) direqtiva nitratebis Sesaxeb (91/676/EEC);(x) direqtiva sabinadro garemos Sesaxeb (92/43/EEC);(xi) direqtiva dabinZurebis Tavidan acilebis integrirebuli kontrolis Sesaxeb (96/61/EC);nawili BqvemoT moyvanilia damatebiTi RonisZiebebis SeuzRudavi CamonaTvali, romelTa gamoyeneba,evrogaerTianebis wevri saxelmwifoebis survilis SemTxvevaSi, SesaZlebelia me-11 muxlis me-4punqtiT gansazRvruli RonisZiebaTa programis nawilad, mdinaris auzis TiToeuli raonisfarglebSi:(i) sakanonmdeblo berketebi(ii) administraciuli berketebi(iii) ekonomikuri da finansuri berketebi(iv) ganxilvas daqvemdebarebuli garemosdacviTi SeTanxmebebi(v) emisiebis kontroli(vi) dadebiTi praqtikis kodeqsi(vii) rekreacia da Warbteniani teritoriebis aRdgena(viii) wyalaRebis kontroli(ix) marTvis aucilebeli RonisZiebebi, maT Soris adaptirebuli soflis meurneoba, mag., gvalvianraionebSi im kulturebis moyvana, romlebic ar Txouloben intensiur morwyvas(x) efeqturobis zrdisa da meoradi gamoyenebis RonisZiebebi, mag.: wylis damzogaviteqnologiebis danergva mrewvelobasa da soflis meurneobaSi(xi) mSeneblobis proeqtebi(xii) mtknari wylis mwarmoebeli qarxnebi(xiii) aRdgenis proeqtebi(xiv) wyalSemcveli fenebis xelovnuri Sevseba(xv) ganmanaTlebeli proeqtebi(xvi) kvleviTi, saCvenebeli da ganviTarebis proeqtebi(xvii) sxva aucilebeli RonisZiebebi--------------------------------82

More magazines by this user
Similar magazines