borang penyertaan geohunt 2012 - Lembaga Pembangunan ...

lada.gov.my

borang penyertaan geohunt 2012 - Lembaga Pembangunan ...

1.0 NAMAPERATURAN PERTANDINGAN GEOHUNT 20121.1 Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Geohunt 2012. Ia akan dijalankan pada 23 Jun 2012 di sekitar PulauLangkawi.2.0 KELAYAKAN DAN YURAN PENYERTAAN2.1 Terbuka kepada semua penduduk tempatan serta pelancong yang berumur 18 tahun ke atas bagi pemandu danpenunjuk arah. Bagi peserta dibawah 18 tahun di mohon mendapatkan kebenaran daripada ibubapa serta penjagaterlebih dahulu.2.2 Penyertaan adalah terhad kepada 100 buah kenderaan sahaja;2.3 Yuran penyertaan adalah sebanyak RM 30.00 bagi setiap pasukan (satu kereta).2.4 Kenderaan yang menyertai adalah kenderaan berenjin dan mempunyai empat (4) roda (kereta dan 4WD sahaja)yang mempunyai cukai jalan dan insuran yang sah pada hari tersebut. Pihak penganjur tidak menyediakankenderaan termasuk minyak, para peserta hendaklah menggunakan minyak dan kenderaan sendiri dan pihakpenganjur tidak bertanggungjawab jika berlaku kerosakan ke atas kenderaan tersebut.2.5 Setiap penyertaan terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu individu dan berkumpulan. Pasukan (satu kereta) yangmenyertai pertandingan ini mesti mempunyai minimum seorang (pemandu dan seorang penunjuk arah “Navigator”).Pemandu dan penunjuk arah dalam setiap pasukan mestilah mempunyai lesen memandu yang sah pada tarikh danmasa pertandingan;2.6 Lokasi pertandingan bermula di Pekan Rabu dan tamat di Oriental Village, Langkawi.2.7 Tarikh dan waktu pertandingan adalah pada 23 Jun 2012 jam 9.00 pagi hingga 4.00 petang.2.8 Sebelum pelepasan setiap pasukan perlu membuat pendaftaran dan setiap kenderaan akan diperiksa oleh paramarshal pada 23 Jun 2012 jam 8.00 pagi.2.9 Setiap pasukan akan dibekalkan soalan serta laluan yang telah ditetapkan dan perlu menyelesaikan dalam tempohyang ditentukan.2.10 Setiap pasukan akan dibekalkan nombor untuk dilekatkan pada kenderaan masing-masing.2.11 Setiap pasukan diwajibkan menyediakan Kamera Digital.3.0 PENDAFTARAN DAN TAKLIMAT DAN PENYAMPAIAN HADIAH3.1 Setiap pasukan hendaklah mengisi borang pendaftaran dan menandatangani pangakuan penyertaan. Borangpenyertaan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada pihak penganjur sebelum 22 Jun 2012.3.2 Semua ahli pasukan perlu hadir pada sesi pendaftaran dan taklimat yang dijadualkan seperti berikut:4.0 FORMAT ACARATarikh : 23 Jun 2012Masa: 8.00 am – Pendaftaran dan taklimat8.30am - Pemeriksaan Kereta9.00am – Pelepasan peserta (Pekan Rabu Kuah)4.00am – Penyerahan borang peserta Tamat ( Oriental Village Langkawi)4.30am – Penyampaian hadiah dan tamatTempat: Bermula di Pekan Rabu Kuah dan Tamat di Oriental Village Langkawi4.1 Semua pasukan diingatkan untuk mematuhi syarat-syarat dan undang-undang trafik semasa di jalanraya pada setiapmasa sepanjang pertandingan ini berlangsung;4.2 Arah tuju pemanduan adalah berpandukan penunjuk arah dan soalan yang akan diberi di permulaan acara dantempat-tempat yang ditetapkan pihak penganjur;4.3 Semua peserta perlu hadir di tempat pelepasan (Kompleks Pekan Rabu)pada jam 8.30pagi. Pelepasan akan bermulapada jam 9.00 pagi, 23 Jun 2012.4.4 Setiap penyertaan perlu menyediakan kamera(digital). Setiap jawapan perlu disertakan dengan gambarsebagai bukti dan hendaklah diserahkan kepada pegawai petugas di“Finish Control” di Oriental Village bersamasama“hartakarun” yang dikumpul dan kad akuan tugasan pada pukul 4.00petang, pada hari yang sama.5.0 SISTEM PEMBERIAN MARKAH DAN PENENTUAN PEMENANG6.0 HADIAH5.3 Pemenang akan ditentukan berdasarkan markah tertinggi setelah di tolak markah penalti (jika ada). Jika keputusanseri, pemenang akan ditentukan berdasarkan kertas jawapan yang diserahkan dahulu kepada pihak penganjur danjuga berdasarkan pengiraan masa terawal sampai ke meja penganjur.5.4 Keputusan pertandingan yang diumumkan oleh Jawatankuasa Penganjur adalah muktamad. Sebarang bentuk protesperlu disertakan dengan yuran bantahan sebanyak RM 300.00 yang tidak akan dikembalikan.7.0 HAL-HAL LAIN8.0 PENGANJUR6.1 Hadiah pertandingan diberikan seperti berikut:6.1.1 Johan - RM 3000.006.1.2 Naib Johan - RM 1500.006.1.3 Ketiga - RM 750.006.1.4 Saguhati (tempat ke 4 hingga 10) - RM 250.00 - 550.006.1.5 Saguhati (tempat ke 11 – 15) - RM 150.006.1.6 Hadiah Khas7.1 Penganjur berhak untuk menolak penyertaan atau penggunaan kereta, menunda atau membatalkan acara ini padabila-bila masa jika perlu.7.2 Semua kenderaan yang mengambil bahagian akan diperiksa oleh petugas Pertandingan Geohunt 2012 sebelumacara dimulakan;7.3 Penganjur berhak tanpa memberi sebab:7.3.1 Membatal, menunda acara mengikut keperluan;7.3.2 Menolak sebarang penyertaan sama ada sebelum atau selepas menerima permohonan;7.3.3 Melarang atau membatalkan mana-mana ahli pasukan menyertai mana-mana pasukan;7.3.4 Tidak melayakkan dan/atau mengenakan (denda markah) ke atas mana-mana pasukan yangdidapati bersalah:7.3.4.1 Melanggar peraturan acara, undang-undang jalanraya dan trafik;7.3.4.2 Berpakat untuk menipu dalam apa cara;7.3.4.3 Memberi maklumat tidak tepat.7.3.4.4 Gagal menyempurnakan acara dalam tempoh masa yang ditetapkan.7.3.5 Peraturan-peraturan ini boleh ditambah atau dipinda mengikut budi bicara JawatankuasaPenganjur. Peraturan atau syarat tambahan atau pindaan akan dimaklumkan oleh pihakpenganjur semasa taklimat sebelum pelepasan. Interpretasi serta keputusan mengenai acaraadalah hak penganjur dan peserta adalah tertakluk kepada keputusan tersebut;7.3.6 Pihak penganjur tidak bertanggung jawab terhadap risiko seperti kemalangan, saman trafik,kerugian dan sebagainya kepada mana-mana peserta semasa, sebelum atau selepaspertandingan ini atau disebabkan pertandingan ini;7.3.7 Pihak penganjur tidak menyediakan insuran kemalangan kepada peserta. Para peserta adalahdigalakkan mengambil insuran sendiri.8.1 Sebarang pertanyaan boleh hubungi:Penyelaras Geohunt 2012 di Bahagian Geopark,Lembaga Pembangunan Langkawi,Kompleks LADA, Peti Surat 60,07000 Kuah, Langkawi,Kedah Darul Aman.MALAYSIATel : 604 – 966 7186 / 7187 ext (209) atau ext (210)En. Mohamad Zuhri Bin Abd Rashid (H/P : 017- 2410453)Pn. Nor Azizah Binti Abdul Jalil (H/P : 012-5650607)5.1 Markah akan diberi kepada setiap jawapan yang betul dan tepat berserta gambar, barang-barang harta karun dankad akuan tugasan yang diserahkan di garisan penamat;5.2 Penalti akan dikenakan kepada mana-mana pasukan yang melakukan perkara-perkara berikut :5.2.1 Gagal menjalankan mana-mana tugasan dengan sempurna (setiap kegagalan tugasan ditolak 5markah).5.2.2 Pasukan yang lewat sampai ke garisan penamat selepas waktu yang ditetapkan ( ditolak 1markah untuk setiap 5 minit)


BORANG PENYERTAAN GEOHUNT 2012BORANG PENYERTAAN GEOHUNT 2012Nama Kumpulan :Bil Nama Peserta Umur No Kad Pengenalan No.Tel1234Nama Kumpulan :Bil Nama Peserta Umur No Kad Pengenalan No.Tel1234No Lesen Memandu Malaysia (1) ……………………………………No Lesen MemanduMalaysia (2) …………………………………Aku Janji: Bahawasanya kumpulan ini tidak akan mengemukakan apa- apatuntutan terhadap pihak penganjur atau mana- mana pihak yang terlibat dalampenganjuran ini jika kecuaian adalah berpunca daripada peserta sendiri danpihak penganjur juga tidak akan bertanggungjawab terhadap risiko sepertikemalangan, saman trafik, kerugian dan sebagainya kepada mana-manapeserta semasa, sebelum atau selepas pertandingan ini.Tandatangan Ketua Kumpulan………………………………………No Lesen Memandu Malaysia (1) ……………………………………No Lesen MemanduMalaysia (2) …………………………………Aku Janji: Bahawasanya kumpulan ini tidak akan mengemukakan apa- apatuntutan terhadap pihak penganjur atau mana- mana pihak yang terlibat dalampenganjuran ini jika kecuaian adalah berpunca daripada peserta sendiri danpihak penganjur juga tidak akan bertanggungjawab terhadap risiko sepertikemalangan, saman trafik, kerugian dan sebagainya kepada mana-manapeserta semasa, sebelum atau selepas pertandingan ini.Tandatangan Ketua Kumpulan………………………………………

More magazines by this user
Similar magazines