negeri perlis - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

negeri perlis - Jabatan Audit Negara

KATA PENDAHULUAN1. Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti KerajaanNegeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yangdi-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimenmanakala Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis menitahkan supaya Laporan itu untukdibentangkan di Dewan Undangan Negeri Perlis. Bagi memenuhi tanggungjawab ini,Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan prestasi untuk menilai sama adasesuatu aktiviti Kerajaan telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapaimatlamat yang telah ditetapkan.2. Laporan saya mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat KerajaanNegeri Perlis Tahun 2009 adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadapaktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di tujuh buah Jabatan/Pejabat, sebuah PihakBerkuasa Tempatan dan dua buah Syarikat Kerajaan Negeri iaitu Jabatan PembangunanNegeri Perlis, Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis,Jabatan Perhutanan Negeri Perlis, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis(Unit Protokol), Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perlis, Jabatan Pertanian NegeriPerlis, Majlis Perbandaran Kangar, Kota Kangar Sdn. Bhd. dan Perlis Marine EngineeringSdn. Bhd.. Program/aktiviti yang diaudit adalah berkaitan dengan Pembinaan PenempatanDi Kurong Tengar, Kuala Perlis, Pengurusan Hutan Lipur Dan Ekopelancongan,Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Perlis, Pengurusan Sisa Pepejal DanPerkhidmatan Pembersihan Serta Kesan Terhadap Alam Sekitar, Pengurusan Kota KangarSdn. Bhd. (Syarikat Subsidiari Majlis Perbandaran Kangar) dan Pengurusan Perlis MarineEngineering Sdn. Bhd. (Syarikat Subsidiari Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis).3. Pengauditan terhadap aktiviti Kerajaan Negeri adalah untuk menilai sama adaprogram dan aktiviti yang telah dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya mengikuttempoh yang ditetapkan, tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Pada umumnya,aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan/Agensi Negeri Perlis pada tahun 2009 masihterdapat kelemahan seperti yang saya laporkan dalam laporan ini. Di antara kelemahanyang ditemui adalah chalet yang siap dibina tidak digunakan; kemudahan penginapan danperniagaan tidak digunakan secara optimum; pengurusan perolehan dan penyelenggaraanrekod kenderaan tidak mematuhi peraturan kewangan yang berkuat kuasa sertapengurusan kewangan dan pentadbiran Syarikat tidak dijalankan mengikut peraturan atauprosedur yang ditetapkan.vii

More magazines by this user
Similar magazines