negeri perlis - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

negeri perlis - Jabatan Audit Negara

BAHAGIAN IAKTIVITI JABATAN/AGENSI1. PENDAHULUANMengikut Seksyen 6(d) Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara dikehendakimenjalankan pengauditan terhadap program dan aktiviti yang dijalankan olehJabatan/Agensi Kerajaan Negeri. Bagi memenuhi peruntukan Seksyen ini, Jabatan AuditNegara telah memilih empat program atau aktiviti secara mendalam. Pengauditan ini adalahuntuk menilai sama ada program atau aktiviti telah dilaksanakan dengan cekap, ekonomidan berkesan. Program dan aktiviti yang dikaji adalah Pengurusan Hutan Lipur danEkopelancongan (Jabatan Perhutanan Negeri Perlis), Pengurusan Sisa Pepejal danPerkhidmatan Pembersihan Serta Kesan Terhadap Alam Sekitar (Majlis PerbandaranKangar), Pengurusan Pembinaan Penempatan Kurong Tengar (Jabatan Kerja Raya,Jabatan Pembangunan Negeri dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis) danPengurusan Kenderaan (Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Jabatan PerkhidmatanVeterinar, Jabatan Pertanian dan Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis). Pemerhatian Audittersebut telah dimaklumkan kepada semua Ketua Jabatan dan Agensi terlibat. Hanyapenemuan Audit yang penting dilaporkan di Bahagian ini.JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERLIS2. PENGURUSAN HUTAN LIPUR DAN EKOPELANCONGAN2.1 LATAR BELAKANG2.1.1 Jabatan Perhutanan Negeri Perlis (Jabatan) ditubuhkan pada tahun 1948bertanggungjawab mengurus dan membangun sumber hutan Negeri Perlis. Keluasankawasan berhutan di Negeri Perlis adalah 11,555 hektar atau 14.4% daripada keluasantanah berjumlah 80,302 hektar. Kawasan hutan yang mempunyai daya tarikan dan keasliansemula jadi dinamakan hutan lipur atau hutan rekreasi. Matlamat pembukaan hutan lipuradalah menyediakan taman rekreasi dan tempat berkelah kepada orang ramai. Matlamatekopelancongan adalah memberi pembelajaran, latihan dan menyelidik mengenaiperhutanan dan alam semula jadi serta meningkatkan taraf ekonomi penduduk sekitar.Negeri Perlis mempunyai dua kawasan hutan lipur iaitu Hutan Lipur Bukit Ayer dan HutanLipur Bukit Kubu. Aktiviti ekopelancongan terdapat di Hutan Simpan Mata Ayer dan HutanSimpan Wang Mu yang dikenali sebagai Taman Negeri Perlis yang berkeluasan 5,000hektar. Taman Negeri Perlis meliputi pusat pelancongan Gua Kelam, Tasik Meranti danArked Pekan Sehari Wang Kelian. Rimba Herba yang terletak berdekatan dengan HutanLipur Bukit Ayer mempunyai lebih 900 spesis tumbuhan herba. Pembangunan yangdilaksanakan meliputi menaik taraf kemudahan sedia ada dan membangunkan pelbagai3

More magazines by this user
Similar magazines