lembaga pembangunan langkawi (lada) kenyataan tender

lada.gov.my
  • No tags were found...

lembaga pembangunan langkawi (lada) kenyataan tender

LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI (LADA)KENYATAAN TENDERTender adalah dipelawa kepada Syarikat-Syarikat Tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysiadalam kod bidang/kelas pendaftaran yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini bagiperkhidmatan berikut:-BUTIR-BUTIRTAWARANHARGADOKUMENTAWARANTEMPAT DANTARIKHDOKUMENDIJUALSYARATPENDAFTARANTARIKH DANTEMPAT SESITAKLIMATTARIKH TENDERDITUTUPNo. Kontrak:LPL 53/2012Cadangan MerekaBentuk,Membangun,Membekal,Memasang,Menguji,Mentauliah BilikServer SertaMenyelenggaraPeralatanBerkenaan DalamTempoh JaminanDi LembagaPembangunanLangkawi(LADA),Langkawi, KedahDarul Aman.RM150.00(Tidak akandikembalikan)Pejabat LembagaPembangunanLangkawi, UnitPerolehan, BahagianSumber Manusia &KhidmatPengurusan, Tingkat3, KompleksLADA, Peti Surat60, Jalan PersiaranPutra, 07000Langkawi, KedahDarul Aman.Khamis,1hb. November2012hinggaIsnin,19hb. November2012KementerianKewangan(MOF)210101,210102,210103&210105Khamis,1hb. November2012Jam 11.00 pagiBerkumpul di BilikMesyuarat Acara &Promosi, Aras 5,Kompleks LADA,Langkawi, Kedah.Sesi Taklimatadalah WAJIB(sila bawa bersamasijil asal / salinansemasa membuatlawatan)Khamis,22hb.November2012Sebelum ataupada pukul12.00 tengahhariTender yanglewat diterimatidak akandilayan1. Naskah meja tawaran boleh disemak di Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA), Unit Perolehan, Bahagian SumberManusia & Khidmat Pengurusan, Tingkat 3, Kompleks LADA, Peti Surat 60, Jalan Persiaran Putra, 07000 Kuah,Langkawi, Kedah Darul Aman pada waktu pejabat bermula 1hb. November 2012. Bayaran Dokumen Tawaranhendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang, Wang Pos atau Bank Draf di atas nama Lembaga PembangunanLangkawi (LADA) (bayaran ini tidak akan dikembalikan). Pembekal dikehendaki membawa Sijil Pendaftaran AsalKementerian Kewangan Malaysia serta Sijil Pengiktirafan Taraf Bumiputera (jika bertaraf bumiputera) dansatu salinan sijil-sijil tersebut semasa membeli dokumen tender.2. Dokumen Tawaran Tender yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeterai dandimasukkan ke dalam Peti Tender di alamat:-


Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA),Unit Perolehan Bahagian Sumber Manusia & Khidmat Pengurusan,Tingkat 3, Kompleks LADA, Peti Surat 60, Jalan Persiaran Putra,07000 Kuah, Langkawi,Kedah Darul Aman.3. Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 22hb. November 2012 dan tawaran yang lewatditerima tidak akan dilayan. Pihak LADA tidak terikat untuk menerima tawaran Tender yang terendah atau sebarangTender.4. Untuk maklumat lanjut boleh menghubungi En. Mohd Tarmizi di talian 04-9667186 samb. 213.

More magazines by this user
Similar magazines