Laporan Publisiti Awal - ePublisiti

townplan.gov.my
  • No tags were found...

Laporan Publisiti Awal - ePublisiti

• ..


TERAS 1 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanKependudukan− Kadar pertumbuhan pendudukterendah dalam Negeri Kedah (2.09%antara tahun 1991-2000).- Mempunyai tenaga buruh yangramai (umur 15–64 tahun).Unjuran Penduduk Negeri Kedah Mengikut Daerah, 2000-2020Bilangan Penduduk PKPT (%)Daerah 2000 2005 2010 2015 20202000-Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % 2020Kota Setar 372,292 22.60 404,976 22.46 442,635 22.45 487,862 22.48 537,403 22.73 1.85Kuala Muda 358,663 21.70 388,733 21.56 421,530 21.38 458,223 21.20 497,159 21.03 1.65Kulim 201,636 12.20 218,674 12.13 237,269 12.04 258,084 11.94 280,067 11.85 1.66Kubang Pasu 194,440440 11.80 212,568 11.79 232,515 11.79 254,979 11.80 282,122 11.93 188 1.88Baling 130,352 7.90 142,360 7.90 155,561 7.89 170,417 7.89 183,167 7.75 1.72Pendang 93,945 5.70 103,025 5.71 113,044 5.73 124,350 5.75 136,482 5.77 1.88Langkawi 73,091 4.40 86,251 4.78 99,411 5.04 111,730 5.17 124,258 5.26 2.69Yan 64,936 3.90 70,981 3.94 77,632 3.94 85,121 3.94 93,120 3.94 1.82Sik 62,225225 380 3.80 67,955 377 3.77 74,254 377 3.77 81,343 376 3.76 88,933 376 3.76 180 1.80Padang Terap 58,399 3.50 63,837 3.54 69,821 3.54 76,559 3.54 83,740 3.54 1.82Bandar Baharu 39,777 2.40 43,514 2.41 47,628 2.42 52,264 2.42 57,458 2.43 1.86Negeri Kedah 1,649,756 100.00 1,802,874 100.00 1,971,300 100.00 2,160,933 100.00 2,363,909 100.00 1.81Sumber: Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020


TERAS 1 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANPERTAMBAHAN PENDUDUK SEBENAR500.000 Bandar Baharu450.000400.000000350.000300.000000350.779313.952286.005441.308339.898282.74345.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000033.006 37.963 41.332Bandar BaharuKPPT 2000‐20102010 : 0.85%TAMBAHAN 8,326 PENDUDUK1991 2000 2010250.000200.000150.000100.00050.0000Baling254.372213.439185.856190.952157.963132.829124.830114.485 128.35692.89369.68161.970 63.865 66.987 93.525 89.76455.847 59.55648.42841.33262.21737.963 466 83.09242.938 54.466 60.48340.56150.72636.34933.006BandarBaharuKota SetarKualaMudaKubangPasuKulimLangkawiPadangTerapSikYanPendangPokokSena199120002010


TERAS 1 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan− Pembangunan masih mundur danketinggalan dalam aruspembangunan berbanding daerahjiran− Lokasi yang strategik di tengah kawasanmembangun iaitu Kawasan Perindustrian Kulim(Kedah), Kawasan Jawi–Nibong Tebal (PulauPinang) serta Parit Buntar dan Selama (Perak).Asas Ekonomi− Asas ekonomi daerah masihbergantung kepada pertanian.− Terletak dalam lingkungan IMT-GT.− Konurbasi George Town− Hasil pertanian boleh ditingkatkan dayapengeluaran dengan mempelbagaikan klonyang lebih bermutu tinggi serta meningkatkansumber pengeluaran.− Ternakan bersepadu seperti itik /ayamkampung/kambing didalam kawasanladang/dusun berpotensi bagi menyokonghub halal yangdicadangkan diDaerah Kulim.


TERAS 1 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektorIsu dan Masalah PembangunanPotensi PembangunanAsas Ekonomi− Rangka Tindakan Ekonomi WilayahEkonomi Koridor Utara tidakmencadangkan sebarang program didalam sektor pertanian iaitu “MemodenkanZon Makanan Malaysia” di Daerah BandarBaharu.− Kekurangan pembangunan yang disuntikke petempatan bersempadan terutamaDaerah Kerian (Perak) dan DaerahSeberang Perai Selatan (Pulau Pinang)akan melebarkan lagi perbezaan ekonomiantara KRT Bandar Baharu dengan daerahbersempadan.− Sistem pengairan yang kurang sempurnamenyebabkan hasil pengeluaran yangrendah khususnya padi.− Hasil padi boleh ditingkatkan denganpeningkatan kemudahan infrastrukturdan mematuhi Amalan Pertanian Baik.Pertanian


TERAS 1 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan− Penghasilan tanaman buah-buahan buahan masihrendah disebabkan pengusahaan yangtidak optimum.− Pengurusan secara dusun kecil dantertumpu kepada buah-buahan buahan bermusim.− Kawasan tanaman kelapa sawit dangetah boleh ditingkatkan nilai tambahdengan mengintergrasikan pertaniandan ternakan.− Mengukuhkan institusi peladang danperladangan melalui pembangunansumber manusia dalam sektorpertanian.Pertanian− Menyokong Daerah Kulim sebagai pusatpengumpulan barangan makanan halaldan Negeri Pulau Pinang sebagai pusatmemproses barangan makanan halal.l− Spesis ikan kelisa di Sungai Huluberpotensi untuk pertanian danpelancongan.− Udang galah di Telok Bindu danSimpang Gagah juga berpotensi untukpertanian dan pelancongan.


TERAS 1 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANLuas Tanaman Mengikut Kategori di Negeri Kedah (Hektar), Tahun 2000DaerahTanaman IndustriTanamanMakananJumlahLuar MADAKota Setar 20,234 1,415 21,649Kuala Muda 64,972 2,449 67,421Kulim 49,641 969 50,610Kubang Pasu 33,132 2,222 35,354Baling 59,445 4,073 63,518Pendang 24,280 1,781 26,061Langkawi 7,685 816 8,501Yan 9,913 1,331 11,244Sik 32,948 880 33,828Padang Terap 38,569 1,749 40,318Bandar Baharu 24,854 1,004 25,858Jumlah 365,673673 18,689 384,362362MADA 80,236 0 80,236Jumlah 445,909 18,689 464,598Peratus (%) 95.98 4.02Sumber: Laporan Pemeriksaan Rancangan Struktur Negeri Kedah 2002-2020


TERAS 1ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNAN(smbg)Sektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan− Jumlah penduduk yang kecil dan kuasamembeli yang rendah menyebabkanperniagaan terumpu kepada barangan‘lower order’ ’ dan keperluan harian.- Pekan-pekan kecil yang berhierarki PPKberupaya menambah ruang niagasekiranya PPD dimajukan terutamanyadalam sektor Pelancongan dan IKS bagimeningkatkan kuasa membeli.Perdagangan− Terdapat banyak premis perniagaan yangmasih kosong terutama di Bandar Baharu.− Unit premis perniagaan telah ditukarmenjadi bangunan sarang burung walit diBandar Baharu.− Bangunan kedai usang di Pekan Selama.− Barangan higher order tidak ditawarkan(seperti barangan elektrik, perabot) diPekan Selama. Pendudukmendapatkannya di Pekan Selama, Perak.


TERAS 1ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNAN(smbg)Sektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan− Ketiadaan aktiviti perindustrian yangmenjana banyak peluang pekerjaan.− PembangunanIndustri KoridorGabungan BandarBaharuberpotensimeningkatkan peluang pekerjaan.Perindustrian− Berupaya menumpu kepada industri asassumber kerana mempunyai keluasantanaman kekal yang luas.- Keperluan pusat IKS di Homestay Relauuntuk menempatkan semula perusahaanyang berselerak dalam kampung sepertikuih tradisional, i papan rehal, bengkel besi


.. TERAS 2Pembangunan Fizikal Mampan


TERAS 2 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanPerspektif Fizikaldan Gunatanah− Ketidakseimbangan pembangunan fizikal.− Masih terdapat kawasan ‘greenfield’ dalampusat bandar.- Tanah terbiar boleh dimajukan untuktujuan komersial.- Kawasan ‘greenfield’ terutama diBandar Serdang boleh digunakandengan lebih efektif, maka kawasanbandar akan menjadi lebih padat dankawasan terbiar di luar bandar bolehdimajukan dengan lebih efisien.− Masih banyak kawasan greenfield dalamPekan Bandar Baharu dan Pekan Serdangyang tidak dibangunkan.RekabentukBandar− Pekan Bandar Baharu, Bagan Samak,Selama dan sebahagian Pekan Serdangkelihatan usang dan kurang menarik.− Bangunan lama di Pekan Serdang,Bagan Samak dan Bandar Baharu bolehdijadikan tarikan pengunjung jika diurusdengan baik seperti dicat semula dandilandskap dengan baik.


TERAS 2 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanInstituisi danKemudahanMasyarakat− Kekurangan kemudahan masyarakatseperti tiada hospital daerah, mahkamahdan rumah rehat dan pusat pengajiantinggi awam.− Kemudahan institusi pendidikanberupaya ditambah dan mewujudkanjabatan kerajaan peringkat KedahSelatan.Perhutanan danSumber Asli− Kawasan hutan tidak diterokasepenuhnya.− Hutan Simpan Relau merupakan hutansimpan kekal yang boleh dimajukansebagai kawasan rekreasi, pelancongandan penyelidikan.− Udang galah dan ikan kelisa sebagaitarikan pelancongan di Sungai Kerian.


TERAS 2ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNAN(.smbg)Sektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanKawasan SensitifAlam Sekitar(KSAS)− Gangguan dan pencemaran pada alamsekitar.− Pengekalan sumber alam sekitar dankawasan ekologi semulajadi dapatmenjadi produk pelancongan.Sistem Saliran & Perparitan− Pembuangan sampah terus ke dalamsungai dan pelepasan kumbahan danefluen dari bengkel-bengkel kecil ke parit.Infrastruktur &Utiliti− Banjir kilat di sekitar Bandar Serdang danpinggirnya.


.. TERAS 3Peningkatan Kecekapan SistemPengangkutan Awam


TERAS 3 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanPengangkutandan LalulintasJalan− Laluan Lebuhraya Utara-Selatan di−Ketiadaan laluanpejalankakibahagian selatan Daerah Bandar Baharuberhampiran dengan kawasan sekolahdan pusat bandar.sebagai penghubung utama.− Mempunyai lalauan jalan raya yang−Ketiadaan lebuhraya yang merentangiKRT.menyeluruh.−Jalan dari persimpangan tol diPermatang Kerat Telunjuk ke Serdang–Kulim adalah sehala.−Kawasan banjir kilat berhampiran Kg.Sg. Punti menyebabkan jalanraya rosakdan berlopak.−Operasi kuari di Sg. Kecil menyebabkanjalanrosak(JalanRelau)disebabkanbk − Kawasan barat Daerah Bandar Baharuoleh lori yang keluar masuk.dijangka akan lebih cepat menerima−Tiada penghadangjalanyanglimpahan dari pembangunan Jambatanmemisahkandengangaung (JalanKedua sekiranya jalan Pekan JunjungRelau).IanyamerbahayakepadaDaerah Kulim dapat direalisasikan dengankenderaan di waktu malam.cepatPengangkutan Awam−Perkhidmatan basdan teksi kurangefesien terutamadi kawasan luarbandar.− Pekan Serdang boleh dijadikan perhentianutama bas ekpres Kulim–Selatan.


KEADAAN SEMASA JALAN RAYA KRT


KAJIAN RTD KULIM


• .. TERAS 4Pembangunan PelanconganBersepadu


TERAS 4 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan- Tidak mempunyai daya tarikan− Air Terjun Batu Hampar boleh dijadikanpelancongan yang menonjol (rupa bentukbandar yang usang, ketiadaan tanahtinggi, kekurangan bangunan dankawasan bersejarah, tiada hasil/produkkawasan tarikan pelancongan sekiranyakerja naiktaraf dilakukan.− Persisiran Sungai Kerian bolehdari desa).dijadikan aset pelancongan melaluicadangan ‘promenade’.Pelancongan- Persisiran Sungai Kerian kurang menarikpengunjung.- PesertaHomestay Relaumemerlukanbantuan bagimenaiktarafbilikdantandas.− Sg. Kerian sebagai tarikan pelancong.− Sg Hulu – ikan arawana− Telik Bundu & Simpang Gagah – UdangGalah−udang karaRekreasi− Kawasan rekreasi tidak mencukupi darisegi saiz dan bilangan.− Kawasan rizab Sungai Kerianberpotensi dijadikan sebagai kawasanrekreasi.− Terdapat 3 kawasan utama yangberpontensi iaitu:a. Persisiran Sg. Kerianb. Taman Awam Tasik Seri Serdangc. Taman Rekreasi Batu Hampar


TERAS 4 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan− Taman Awam Tasik Seri Serdang masihbelum dimajukan sepenuhnya di sampingpenawaran aktiviti yang terhad.− Kawasan RekreasiBatu Hamparmasihkurang selamat, kemudahan pelancongandi tahapyangrendahmanakalajalanmasuk adalah melalui tanah milik ladang.Rekreasi− PembangunanTasik Serdangsebagaikawasan rekreasiperingkat tempatanmasihdi tahapminimum.Kemudahansedia ada tidak diselenggara dengan baik


.. TERAS 6Lubuk BuntarSelamaKeseimbangan Antara PetempatanDalam DaerahBandar BaharuSerdang


TERAS 5 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi Pembangunan− Pekan Bandar Baharu yang berhierarkiPusat Petempatan Utama kurang berdayasaing.− Rumah mampu milik dibina dipetempatan utama dan juga petempatankecil untuk mengurangkan masalahmigrasi keluar.Petempatan− Kedudukan bandar Serdang sebagai PusatPetempatan Utama, pusat pentadbirandaerah serta pusat perniagaan masihbelum kukuh.k − Pusat Petempatan Kecil iaitu Pekan BaganSamak, Relau, Sungai Kecil Hilir, Air Putehdan Lubuk Buntar masih ketinggalan danbelum berupaya berfungsi dengansepenuhnya.− Ketiadaan Pusat Tempatan untuk menyokong


TERAS 5 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanPetempatanDesa− Kawasanperkampunganmenghadapimasalah darisegikualitikediaman,infrastruktur dan persekitaran yang masihrendah.− Kebanyakan skim perumahan tertumpu dipetempatan utama,dipetempatanlainkadar pertumbuhanperumahanmasihrendah.Perumahan− Penyediaanrumahmampubelum memenuhi permintaan.milikmasih


• .. TERAS 6Pengukuhan Keupayaan InstitusiDan Pelaksanaan


TERAS 6 ISU, MASALAH DAN POTENSI PEMBANGUNANSektor Isu dan Masalah Pembangunan Potensi PembangunanPenilaianKemampananPengurusan danPelaksanaanProjek− Cadanganpembangunan sertadasar-dasar dalamkajianterdahulutidakmengambilkira penilaian kemampanan.− PihakBerkuasaTempatantidakmempunyai PegawaiPerancang Bandardan Desa untuk mengurus permohonankebenaran merancang.Sistem MaklumatEksekutif− PihakBerkuasaTempatan tidakmempunyai kepakarandanmemerlukanlatihan dalammengawal,menyeliadanmengurusmaklumatbagimewujudkanUnit Bank Data/GIS MDBB.

More magazines by this user
Similar magazines