Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

da ucbad viRac gamoCnda,

da ucbad viRac gamoCnda, TeTr droSas afrialebda.hoo, maS, maTiuSs ukve gaugia Tavdasxmis ambavi.ufliswulma maTiuSis werili waikiTxa da gadaixaraxara._ oho-ho, ra guluxvu yofila Tqveni maTiuSi, Tavisi oqros naxevarsmTavazobs! ra saCuqaria? vin ar daxarbdeba?_ ra pasuxs aZlevT Cems mefes? Tu oqros naxevari gecotavebaT, metsmogarTmevT. gTxovT, pasuxi gviboZoT._ im Sens maTiuSs gadaeci, rom bavSvebs ki ar aTaTbirebian, mityepenxolme. meored werilis motana aRar gabedo, Torem Senc mogxvdeba. aba,daikarge aqedan!maTiuSis werili Zirs daadgo da fexiT Sesdga._ _ Tqveni mefuro udidebulesobav, saerTaSoriso samarTalimoiTxovs, mefis werils weriliT upasuxoT._ raki asea, vupasueb.da maTiuSis daWmuWnil-daTxupnil werilze sami sityva waawera:„sulelebi TqvenSi moikiTxeT!~amasobaSi mTel dedaqalaqs gaego omis dawyebis ambavi. gaego isic, rommaTiuSma mters werili gaugzavna, da yvelani mouTmenlad elodnenpasuxs. pasuxi ki, ai, aseTi miiRes.xalxi aRSfoTda._ erTi im ampartavans damixedeT! is xepre, isa! moica, giCvenebT seirs!da qalaqi Tavdasacavad moemzada.didpatarianad maTiuSis mxareze dadgnen. xelad daiviwyes yvela wyenaTu usiamovneba da marto misi damsaxurebaRa axsovdaT. axla erTi gazeTiki ara, yvela gazeTi maTiuS reformatorze, gmir maTiuSze laparakobda.fabrikebSi dRedaRam muSaobdnen. jari quCebsa da moednebzemecadineobda. yvelani maTiuSis naTqvans imeorebdnen._ gamarjveba an sikvdili!yoveldRe axal-axali ambebi modioda: zogi cudi iyo, zogi kargi._ mteri dedaqalaqas uaxlovdeba._ sevdianma mefem daxmareba aRuTqva maTiuSs._bum-drumi Tavis Sav laSqars gvigzavnis.klu-klum xuTasi Savi bavSvi quCaSi rom gamoiyvana, xalxi iseaRfrTovanda, klu-klus yvavilebs esrodnen da xelSi atacebulidahyavdaT. zogni imasac ki ambobdnen:_ ra vuyoT, rom klu-klu saSinlad Savia! iseTi Savi mainc ar aris,maTiuSma colad ver SeirTos.amasobaSi mteri marTla uaxlovdeboda dedaqalaqs.bolos dedaqalaqTan brZola gaimarTa.qalaqSi srolis xma ismoda. xalxi saRamoobiT saxuravebze adioda daambobda, cecxls vxedavTo. marTalic iyo.brZolis meore dRes srolis xma ukve odnavRa ismoda.yvelani ambobdnen, es imis momaswavebelia, rom maTiuSi imarjvebs damters mierekebao.mesame dRes CamiCumi ar ismoda._ albaT, mteri ukve Sors ariso!magram brZolis velidan ambavi movida, mterma xuTi versiT ukan daixiada iq winaswar gaTxril sangrebSi Casafrdao.maTiuSi am brZolas usaTuod moigebda, zarbazani da tyvia-wamaliZalian cota rom ar hqonoda. mters ar egona, Tu dedaqalaqi Tavsdaicavda, amitom maTiuSi usaTuod moigebda am brZolas, tyvia-wamali150

om samyofi hqonoda. magram cota hqonda da ra eqna, iZulebuli iyo,daezoga, mere mTlad xelcarieli ar davrCeo.swored am dReebSi mtris mefesTan jaSuSi Jurnalisti miZunZulda.axalgazrda mefe gacofebuli eca:_ Se aseT-iseTo, ras roSavdi, maTiuSs arc zarbaznebi aqvs, arc tyviawamalio?1me rom frTxilad ar movqceuliyavi, albaT, davmarcxdebodi!jaSuSma uambo, rac moxda: maTiuSma yvelaferi gamigo, revolverimesrola, Zlivs gamovaswari, mTel erT kviras sardafSi vimalebodio.albaT, viRacam gagvcao, imitom, rom maTiuSi qalaqSi gamovida da TavisiTvaliT ixila, yvelaferi rogor iyo areul-dareulio. mere felekzedacuambo, araferi gamorCenia._ maTiuSis damarcxeba gagviZneldeba. mere ra, rom tyvia-wamali cotaaqvs da zarbazanic! samagierod, Tavdacva ufro advilia, vidreTavdasxma. Tanac imaT dedaqaqalaqi umagrebs zurgs, yvelaferi axlosaqvT. Cven ki Soridan unda vezidoT, martokebi maTiuSs ver movereviT.uasaTuod yviTelkanian mefeTa megobari unda dagvexmaros._ Tu moisurva! valdebuli ki ar aris! esec ar iyos, sulac gulze arvexatebi. Tanac isic mefiqreba, Tu dagvexmara, mere yvelaferSi wiliunda CavudoT._ meti ra gzaa!„iqneba jobda kidec, oqros naxevarze davyabulebodi da omiSemewyvita!~ - gaifiqra axalgazrda mefem.magram ukve gvian iyo.am laparakis Semdeg, jaSuSi myisve yviTelkanian mefesTan gaemgzavrada SeuCnda, ginda Tu ara, maTiuSis winaaRmdeg gailaSqreo.magram mefem uari uTxra:_ maTiuSs CemTvis araferi dauSavebiao.jaSuSi mainc ar moeSva, arwmunebda: gijobs, gailaSqro, imitom, rommaTiuSi isedac damarcxdeba. Cemi mefe ukve dedaqalaqzea misuli. Tuiqamde martom miaRwia, rogorme saqmes bolomed miiyvans, mere, Tqven ra?yvelaferi imas darCeba. Cems mefes Tqveni daxmareba ar sWirdeba, imasmarto is unda, rom mere ar SegexarboT, bevri qoneba aqvso._ maS, kargi, jer sevdian mefes movelaparakebi. Tu galaSqrevbaa, anoriveni gavilaSqrebT, an arc erTi._ pasuxs rodis miboZebT?_ sam dReSi.kargi.yviTelkanian mefeTa megobarma werili miswera sevdian mefes, amas daamas vapirebo. sul male pasuxi miiRo, sevdiani mefe mZimed aris avad dapasuxis mowera ar SeuZliao. swored am dros maTiuSis werilicmouvida. maTiuSi sTxovda, damexmare, umizezod Tavs damesxneno.„aba, dafiqrdiT, vin yofila: jer Tavi megobrad momaCvena, navsadgurimaCuqa, gemebi momyida, axla ki ori cixesimagre amifeTqa, bavSvebma romtelefoni da telegrafi momiSales, saTavisod gamoiyena, hoda, jaricSemoiyvana Cems qveyanaSi. vkiTxe ra gsurs, ras medaveb, iqneb isnavsadguri xumrobiT maCuqe da, Tu ginda, Cemi oqros naxevars mogcemmeTqi.iman raRac mikib-mokiba da momwera: „sulelebi TqvenSimoikiTxeTo~. aseTi saqcieli sakadrisia?maTiuSma aseTive werili miswera sevdian mefes. Tumca, es werili cotaufro gulTbili gamouvida.151

\\\\kisris pirveli malis Semadgenel anatomiur elements miekuTvneba:
Coxatauris municipalitetis 2009 wlis pirveli kvartlis biujetis ... - csrdg