Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

azms gazadagza tyvia

azms gazadagza tyvia celavda, vin icis, iqneb maTiuSi mxolodimitom gadarCa, rom patara iyo!bolos, rogorc iqna, Tavis jars Sexvdnen. unda genaxaT, rogorgaixares, sangrebigaTxril-gamzadebuli rom daxvdaT! sixaruliT kinaRamdagiJdnen.„axla ki masxrad agvigdeben da aRarc mogvasvenebeno~, - gaifiqramaTiuSma.magram male darwmunda, rom omSic arsebobs samarTali.ilajgawyvetili jariskacebi sangrebSi Casxdnen, kargad danayrdnen dagamoiZines. mere ufrosebma ubrZanes, rezervSi gadadiTo.sangrebSi axali jariskacebi Casxdnen da brZolaSi Caebnen, amaT kizurgSi xuTi kilometri gaiares da erT patar qalaqSi dabanakdnen.moedanze jariskacebs mesangreTa polkovniki Seegeba. polkovniki aRarbrazobda, mxolod es Tqva:- aba, vaJkacebo, axla xom gaigeT, sangrebi risTvis aris saWiro?gaiges, maS ar gaiges? raRa sakiTxavia!amis Semdeg jariskacebi gadaanawiles. erT mxares is jariskacebidaayenes, vinc Tofebi gadayares, meore mxares - isini, vinc TofebiTdabrundnen. generalma Tofian jariskacebs sityviT mimarTa:- saxeli da dideba Tqven, rom Tofebs gaufrTxildiT. namdviligmirebi gamarjvebis dros ki ara, damarcxebisas gamoCndebian!- erTi uyureT, is ori namcecac aq aris! - gaikvirva polkovnikma. -gaumarjos or mamac Zmas - goriglejias da muxiglejias.im dRis Semdeg feleksa da maTiuSs saxels aRaravin eZaxda. feleksgoriglejia Searqves, maTiuSs - muxiglejia. jariskacebi swored asedauZaxebdnen xolme:- Sen ei, goriglejiav, gaiqeci, wyali moitane!- muxiglejiav, cecxls SeSa SeukeTe!razmma guliT Seiyvara Tavisi patara biWebi.am qalaqSi rom isvenebdnen, swored maSin xma gavarda, samxedroministrs da mTavarsardals didi Cxubi mouvidaT, maTiuS mefem ZlivsSearigao. maTiuSma im Tojinis ambavi ar icoda, mis magivrad romdahyavdaT dedaqalaqis quCebSi. hoda, Zalian gaukvirda, Cemze iselaparakoben, TiTqos Sin viyoo. maTiuSi metismetad axalgazrda mefebrZandeboda da ar icoda, ra iyo diplomatia.jariskacebma kargad daisvenes, moRonivrdnen, Casxdnen sangrebSi dadaiwyes egreT wodebuli poziciuri omi. es imas niSnavs, rom eseni damtris jariskacebi erTmaneTs esrodnen, magram, radgan yvelani miwaSiisxdnen, tyviebi maRla gadaizuzunebda da sadRac Sors ikargeboda.drodadro, roca Zalian moewyinebodaT, Setevazedac gadadiodnen xanisini da xan eseni. am dros an isini an eseni ramdenime kilometriTgadainacvlebdnen xolme an win, an zurgisken.danarCen dros jariskacebi sangrebSi dadiodnen, mRerodnen, banqosTamaSobdnen. maTiuSi ki ijda da bejiTad mecadineobda. maswavlebladporuCiki hyavda. poruCikic mowyenili iyo. dildilaobiT guSagebsdaayenebda, rom Tvalyuri edevnebinaT, mteri Setevaze ar gadmosuliyo,mere StabSi darekavda, yvelaferi rigzeao, da es iyo da es, mTel dResaRaraferi saqme ar hqonda. patara muxiglejias sixaruliTac dasTanxmda,gamecadinebo.32

mSvenierze mSvenieri gakveTilebi hqondaT. maTiuSi sangarSi ijda dageografias swavlobda. caSi torolebi galobdnen. srolis xmakantikuntad Tu ismoda. iyo simSvide da myudroeba.da ucbad iseTi xma gaisma, TiTqos ZaRlebi aymuvldneno.es iyo patara savele qvemexebi.ayefda didi zarbazanic - buh-buh!..daiwyo! Tofebi bayayebiviT ayiyindnen. atyda erTi stvena, zuzuni,SiSxini, guguni. zedized ismoda srolis xma: bax-bax, buh-buh!..ase gagrZelda naxevar saaTs, erT saaTs. zogjer yumbara sangarSivardeboda, Sig feTqdeboda da zogs sicocxles uspobda, zogsasaxiCrebda. jariskacebi am ambavs ukve mieCvivnen, amxanagebsgadaxedavdnen da ityodnen xolme:- sawyali, kargi biWi iyo.- RmerTma acxonos.eqimi daWrilebs Wrilobebs uxvevda RamiT savele hospitalSigzavnida.ras izam, omia.Wrilobebs verc maTiuSi gadaurCa. saSinlad ezareboda hospitalSiwasvla, patara Wriloba maqvs, Zvali arc ki damzianebiao, magram eqimmaTavisi gaitana da mainc gagzavna.mTeli oTxi Tvis Semdeg maTiuSi pirvelad Cawva sawolSi. Turme ranetareba yofila! leibi, baliSi, sabani, TovliviT qaTqaTa zewari,tilos pirsaxoci, sawolis gverdiT - patara TeTri magida, tolCa,TefSi, kovzi, - TiTqmis imis msgavsi, riTac mefis sasaxleSi saWmelsmiirTmevda xolme.Wriloba swrafad uxorcdeboda. mowyalebis debi da eqimebic ZaliangulTbili adamianebi iyvnen da maTiuSi, albaT, Tavs bednieradacigrZnobda, erT ambavs rom ar SeeSinebina.- erTi uyureT, rogor hgavs maTiuS mefes, - Tqva erTxel polkovnikiscolma.- marTla hgavs. saxiT mec raRac meucnaureboda da ver kigamexsenebina, vis hgavda.da gadawyvites, gazeTSi gamosaqveyneblad maTiuSisTvis suraTigdaeRoT.- arafris gulisTvis!eubnebodnen, SeiZleba maTiuS mefem gazeTSi Seni suraTi naxos da iseTpatara jariskacs medali gamogigzavnoso, magram amaod, veraferiSeasmines.- Se sulelo, mamaSens gaugzavni suraTs. ici, rogor gauxardeba!- ara da ara!maTiuSs Tavi hqonda mobezrebuli amdeni suraTis gadaRebiT. Tanackarga magrad SeSinda, emand yvelaferi ar gamoaSkaravdeso.- gaanebeT Tavi, xom xedavT, rom ar unda. iqneba kargadac iqceva. raiciT, xom SeiZleba, maTiuS mefem iwyinos kidec, rom misi Tanatolebifrontze arian, daWrilebi hospitalSi wvanan, is ki dedaqalaqSidaseirnobs.„dalaxvros eSmakma, es romel maTiuSze laparakoben, ver gamigia~, -ukvirda maTiuSs. biWs didi xania daaviwyda etiketi da jariskacuri enaiswavla, gunebaSi amitom Tqva „eSmakma dalaxvroso~.„ra kargia, rom gamovipare da frontze var~, - netarebiT gaifiqramefem.33

\\\\kisris pirveli malis Semadgenel anatomiur elements miekuTvneba:
Coxatauris municipalitetis 2009 wlis pirveli kvartlis biujetis ... - csrdg