Views
2 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

elCma iTxova,

elCma iTxova, mefesTan pirispir darCena msurs, saidumlo saqme maqvso.yvelani rom gavidnen, maTiuSs uTxra: Cemi mefe fuls gasesxebT, Tu iseTkonstitucias gamouSvebT, rom saxelmwifos xalxi marTavdeso.._ piradad Tqven rom gasesxoT fuli, SeiZleba dagvekargos. mTelxalxs rom vasesxebT, sul sxva ambavia, _ eubneboda elCi, _ magram, memgoni, ministrebi ar dagTanxmdebian._ unda damTanxmdnen, _ Tqva maTiuSma._ sxvanairad rogor SeiZleba! imaze xom damTanxmdnen, rom reformatorimefe vyofiliyavi!marTlac, ministrebs SeeSindaT, emand isev sapyrobileSi arCagvyaroso, da imwams daTanxmdnen. Tan gulSi ambobdnen: roca ramesaqmis gakeTeba dagvWirdeba, vityviT, rom amis gakeTeba xalxs surs daCven maT survils win ver davudgebiTo; Cven movaleni varT, is gavakeToT,rasac xalxi gvibrZanebs, imden xalxs ki maTiuSi sapyrobileSi xom vergamoamwyvdevso.Qqalaqebidan da soflebidan yvelaze Wkviani xalxi dedaqalaqSiCamovida da daiwyo TaTbirebi. dRedaRam isxdnen da TaTbirobdnen, ravqnaT, ra viRonoT, rogor unda gavigoT xolme, amodena xalxs rodis ramoesurvebao.im xanebSi gazeTebi sul am seimis ambebiT iyo savse. imdens werdnen,suraTebisTvis adgilic aRar rCebodaT, magram maTiuSi ukve kargad,gamarTulad kiTxulobda da suraTebi imdenad aRar itacebda.TaTbirebze mosuli bankirebi calke ikribebodnen da angariSobdnen,ramdeni fuli iyo saWiro bavSvTa dasasvenebeli saxlebis asaSeneblad,saqanelebisa da karuselebis gasamarTavad.Eeseni rom am angariSSi iyvnen, mTeli qveynierebis vaWrebsac aqmoeyaraT Tavi da TaTbirobdnen, ra jiSis mxecebi, gvelebi da Citebi iyosaWiro zoologiuri parkisTvis. yvelaze xalisiani am vaWrebis TaTbiriiyo da maTiuSic yovelTvis eswreboda xolme._ me oTx lamaz loms mogyidiT, _ ambobda erTi vaWari._ me yvelaze veluri vefxvebi myavs, _ ambobda meore._ me ulamazesi TuTiyuSi myavs, _ ambobda mesame._ yvelaze saintereso gvelia, _ ambobda meoTxe. _ me myavs yvelazesaSiSi gvelebi da niangebi. Cemi niangebi didebic arian da didxansaccocxloben._ me gawvrTnili spilo myavs. Ppatara rom iyo, cirkSi gamodioda. rasar akeTebda: velosipedi dahyavda, cekvavda, bagirze gadioda dagamodioda. axla daberda da cirkisTvis aRar gamodgeba. Tu gindaT,iafad mogyidiT. bavSvebi Zalian gaixareben, Sesxdebian zed da iseirneben._ gTxovT, daTvebi ar daiviwyoT, _ Seaxsena daTvebis sakiTxSiganswavlulma vaWarma. _ Tu gnebavT, oTx Cveulebriv daTvs da or TeTrdaTvs mogyidiT.TaTbirze Camosuli nadiriT movaWreni guladi monadireni iyvnen. maTSoris erTi indieli gaxldaT da ori zangi. mTeli dedaqalaqis gogobiWebigafacicebulebi uTvalTvalebdnen am ucxoel stumrebs dasixarulisgan fexze aRar idgnen, rom maTi mefe amden saocar mxecsyidulobda.erTxel TaTbirze erTi zangi movida. iseTi Savi iyo, iseTi Savi, imisimsgavsi am qveyanaSi arasodes enaxaT. danarCen zangebs Cveulebriv ecvaTda evropul enebze laparakobdnen, _ eseni Turme, cota xans afrikaSicxovrobdnen, cota xans _ evropaSi. is zangi ki iseT enaze laparakobda,Zalianac rom mogewadinebinaT, verc erT sityvas ver gaigebdiT. tanze64

TiTqmis araferi ecva, rac ecva, isic niJarebisagan iyo Sekowiwebuli,TmaSi spilos Zvlis imdennairi samkauli daebnia, kacs gaukvirdeboda,Ees simZime Tavze rogor uCerdebao.maTiuSis saxelmwifoSi erTi moxuci profesori cxovrobda.ormocdaaTi ena icoda. is zangi rom mivida, maSinve profesorTanafrines kaci, mobrZandes, gadagviTargmnos, am kupriviT Sav zangs raundao. danarCenma zangebmac veraferi gauges. Tumca, vin icis, iqnebagauges kidec, magram ar undodaT eTargmnaT, rom Tavisi saqme argaefuWebinaT.marTlac, Turme is zangi namdvili Tavadi yofiliyo. maTiuSseubneboda:_ baobabis xesaviT bumberazo, zRvasaviT Zliero, elvasaviT swrafo damzesaviT Suqmosilo mefeo maTiuS! Mme mogarTvi siyvaruli CemimbrZaneblisa, agremc mas ucocxlia Svidi aTas weliwads da Seswrebiaasi aTas SvilTaSvils. Cemi mbrZaneblis tyeSi ufro meti nadiria, vidrecaze _ varskvlavi da WianWvelebis budeSi _ WianWvela. Cveni lomebi erTdReSi ufro met adamians miirTmeven, vidre mTeli mefis sasaxle _ erTTveSi. Mmefis sasaxleSi ki cxovroben: mefe, misi orasi coli da aTasibavSvi, agremc imaT ucocxliaT xuTi aTas weliwads. Uubrwyinvalesomefeo maTiuS, nu endobi am matyuarebs. amaT xom lomebi ukbilo hyavT,vefxvebi _ uklanWebo, spiloebi _ gadaxrCuebuli, Citebi _ SeRebili. Cemimaimunebi ufro Wkvianebi arian, vidre eseni. Cemi mefis siyvaruli ki amaTsisuleles aRemateba. Eeseni Sengan fuls Txouloben, Cems mefes kifuli ar sWirdeba, mis mTebSi isedac bevri oqroa. Mmas mxolod is surs,rom ori kviriT SenTan stumrobis ufleba uboZo. Mmas nebavs, Tqvenimiwebi ixilos, TeTri mefeebi ki uars eubnebian, veluria da masTanmegobroba Cvens Rirsebas ar Seeferebao.. Tu moindomeb da stumradewvevi, usaTuod darwmundebi, rom srul WeSmaritebas mogaxseneb.nadiriT movaWreebma rom dainaxes, Cveni saqme cudad ariso, maTiuSsuTxres:_ Tqveno mefuro udidebulesobav, iciT, rom es elCi kaciWamiebisqveynidan aris gamogzavnili? Cven ar girCevT iq wabrZanebas da arc maTmopatiJebas.maTiuSma profesors sTxova, zang Tavads hkiTxeT, misi mefe marTlakaciWamia Tu ariso._ o, mzesaviT Suqmosilo mefeo maTiuS! Mme xom magaxseneT, CvenTanlomebi erT dReSi ufro met adamians miirTmeven, vidre mTeli mefissasaxle _ erT TveSi. Mmagram amasac getyvi, qviSasaviT TeTro mefeomaTiuS, rom arc Sen da arc Sens qveSevrdomebs Cemi mefe ar SegWamT. Cemimefe stumarTmoyvarea da urCevnia, Tavisi orasi coli da aTasi SvilidaWamos, _ agremc imaT ucocxliaT xuTi aTas weliwads, _ vidre SenTundac erTi TiTi mogakvnitos xelze._ maS kargi, wamoval. _ Sehpirda maTiuSi.xelmocaruli nadiriT movaWreni gagulisebulebi gaemgzavrnen Tav-TavianT qveyanaSi.Uufrosi ministri Sin Zalian gajavrebuli dabrunda. ise iyogulmosuli, colma SiSisgan verc ki hkiTxa, ra dagemarTao.sadilze ministrs xma ar amouRia. bavSvebi gasusulebi isxdnen, emandCven ar mogvxvdeso. Uufrosi ministri sadilis win yovelTvis erT Wiqa65