Views
3 years ago

mefe maTiuS pirveli

mefe maTiuS pirveli

maTiuSi

maTiuSi sefe-dabrazSi Sedioda da ministrebs iRebda. sefedarbazSiRumeli ar idga. Turme nu ityviT, maTiuSis didedis dedas, brZen anaRvTismosavs, bavSvobaSi mxuTriT Tavbru dasxmia, kinaRam mowamlula.bednierad gadarCenis aRsaniSnavad dauTqvamT, rom xuTas weliwadssefedarbazSi Rumeli ar daedgaT.maTiuSiSedioda darbazSi, samefo taxtze jdeboda da sicivisagankbils kbilze aceminebda. ministrebi ki dawvrilebiT uyvebodnen, raxdeboda mis qveyanaSi.didad sasiamovnosa da sasixarulos verafers eubnebodnen, amitommaTiuSi Sewuxebuli usmenda.sagareo saqmeTa ministri uyveboda, esa da es saxelmwifo brazobs daimuqreba, ama da am saxelmwifos ki Cvens qveyanasTan megobroba surso.maTiuSi yurs ugdebda da mainc veraferi gaego.samxedro ministri CamouTvlida, amdeni cixesimagre daingra, amdenizarbazani dazianda, amdeni jariskaci gaxdao avad.gzaTa ministri arwmunebda, axali orTqmavlebi gvWirdeba, aucilebladunda viyidoTo.ganaTlebis ministri Cioda, bavSvebi cudad swavloben, skolaSiigvianeben, biWebi Cum-Cumad papiross aboleben, rveulebidan furclebsxeveno. gogonebs erTi bewo rame swyinT da kapasoben. biWebi Cxuboben,qvebs isvrian da minebs amsxvreveno.finansTa ministri ki javrobda, fuli aRar aris, arc orTqmavlisyidva minda da arc axali manqanebisa, Zalian Zviri Rirso.amis Semdeg maTiuSi baRSi gadioda da SeeZlo, mTel erTs saaTserbina da eTamaSa, magram martoka iyo, aba rogor gaerToboda!amitom maTiuSi sixaruliTac ki garboda baRidan, rom gakveTilebieswavla. icoda, mecnierebas Tu ar daeufleboda, aucilebladgauWirdeboda mefoba. ijda da gulmodgined swavlobda. maTiuSma Zalianmale iswavla axveulCaxveuli xelmowera. amas garda, unda eswavlafranguli da kidev ramdenime ucxo ena, rom sxva qveynis mefeebTan maTenaze elaparaka, roca vizitiT estumrebodnen.maTiuSi ufro mondomebiT da ufro ukeTesadac iswavlida, SekiTxvebismicemis ufleba rom hqonoda. mere, ar ikiTxavT, raSekiTxvebi utrialebdaTavSi!jer iyo da imaze fiqrobda, SeiZleba Tu ara iseTi gamadidebeliSuSis Seqmna, tyvia-wamali Soridan aafeTqoso. aseTi gamadidebeli SucSarom gamomagonebina, yvela mefes oms gamovucxadebdi, brZolis winadReski mtris tyvia-wamlis sawyobebs avafeTqebdi da oms me movigebdi, imitom,rom Tofiswamali marto me meqnebodao. da, Tumca patara var, maincqveynierebis udidesi mefe gavxdebodio. maswavlebelma es rom gaigona,kinaRam yba moeRrica, mere mxrebiRa aiCeCa, magram TqmiT araferi uTqvams.erTxel ki, ai, ra ikiTxa: nuTu adamiani imdens ver moaxerxebs, romsikvdilis win mama mTel Tavis Wkuas Svils aZlevdeso. maTiuSis mama,stefan brZeni, Zalian Wkviani kaci iyo, magram ra gamovida? maTiuSi imavesamefo taxtze zis, igive gvirgvini adgas Tavze, yvelaferi ki Tavidanunda iswavlos, Tanac arc icis, rodisme imdeniveecodineba Tu ara,ramdenic misma mamam icoda. es rom moexerxebinaT, maSin gvirgvinsa dataxtTan erTad didi papisagan - pavle uZlevelisagan - simamacesmiiRebda, didedisagan - RvTismoSiSobas, mamisgan - mTel mis codnas.magram am SekiTxvasac ugulisyurod moekidnen.8

maTiuSi didxans, Zalian didxans fiqrobda uCinmaCinis qudzedac. nuTuar SeiZleba, sadme viSovoTo. kargi ki iqnebodao; davixuravdi uCinmaCinisquds da sadac momesurveboda, yvelgan wavidodi, veravinac verdaminaxavdao; dRisiT Tavis tkivils movimizezebdi, Cavwvebodi loginSi,erTi kargad gamoviZinebdi, Rame ki davixuravdi uCinmaCinis quds daqalaqSi gavidodi, vivlidi sataxto qalaqSi da maRaziis vitrinebsacdavaTvalierebdi, TeatrSic Sevidodio.maTiuSi TeatrSi erTxel iyo namyofi, maSin dedac cocxali hyavda,mamac. Tumca Zalian patra iyo da araferi damaxsovrebia, magram is kiicis, rom Teatri moewona.hoda, ase, uCinmaCinis qudi rom hqonde, baRidan sasaxlis ezoSigavidoda da feleks gaicnobda. sasaxleSic yvela kunWuls daivlida.samzareuloSi Sevidoda, naxavda, rogor amzadeben saWmels; TavlaSicSeivlida, cxenebTan. sadac axla Sesvlas ukrZalaven, yvelgan Sevidoda.SeiZleba arc ki daijeroT, rom mefes amdeni rame hqonda akrZaluli.unda giTxraT, mefis karze Zalian mkacri etiketia. etiketi imas niSnavs,rom mefeebi sul ai ase da ase iqceodnen da axal mefes ufleba ara aqvs,sxvanairad moiqces. Tu sxvanairad moiqca, amiT mefuri RirsebaSeelaxeba. amisTana mefisa aRarc SiSi eqnebaT, aRarc ridi dapativiscema, imitom, rom aseTi saqcieliT igi Seuracxyofs Taviswinaprebs. Tu maincdamainc sxvanairad moqceva swadia, aucilebladcremonmaisters unda daekiTxos. ceremonmaisteri Tvalyurs adevnebssasaxlis etikets da icis, rodis rogor unda moiqces mefe.erTxel ukve giTxari, rom maTiuS mefes sauzme unda daemTavrebinaTeqvsmet wuTsa da ocdaTxuTmet wamSi. ase sauzmobda maTiuSis papa. isicgiTxariT, rom sefedarbazSi Rumels ar dgamdnen, - ase daawesa maTiuSisdidedam. dideda karga xania gardaicvala da axla veRar SeekiTxebodnen,Rumelis dadgmis nebs xom ar mogvcemTo.mefes zogjer, ra Tqma unda, SeuZlia, raRac Secvalos, magramyovelTvis erTi gauTavebeli TaTbiri da msjeloba imarTeba xolme. ai,rogorc maSin moxda, maTiuSisTvis seirnobis ufleba rom unda miecaT.jer ramis Txovna TqviT, ra aris, da axla imden xans pasuxis molodini!maTiuS mefes edardeba, Torem sxva mefeebs ra uWirdao, - etiketididebisTvis iyo Sedgenili, maTiuSi ki bavSvi iyo. amitom meti gza arhqondaT, zogierTi raRac unda SeecvalaT, magaliTad: kargi, gemrieliRvinis magier, maTiuSs, uyvarda Tu ar uyvarda, mainc Tevzis qoni undadaelia. wera-kiTxva kargad rom ar icoda, gazeTebs ver kiTxulobda,amitom idga da suraTebs aTvalierebda. uCinmaCinis qudi da mamis Wkuarom hqonoda, yvelaferi sxvanairad datrialdeboda. ai maSin iqnebodanamdvili mefe. axla ki maTiuSi xSirad fiqrobda, iqneb jobda,Cveulebriv biWad davbadebuliyavi, skolaSi mevlo, rveulebidanfurclebi amomexia da qvebi mesrolao.erTxel maTiuSma ifiqra, wera rom meswavla, feleks werils mivwerdida iqneb masac moewerao. maSin ise gamovidoda, viTom erTmaneTsvelaparakebiTo.e sdRe iyo da, maTiuSi ufro didi muyaiTobiT moekida swavlas. mTeldRes ijda da werda. iwerda da iwerda wignebidan moTxrobebsa daleqsebs. neba rom miecaT, samefo baRSiac ki ar gavidoda, dilidansaRamomde Tavs ar aiRebda, magram amis ufleba ar hqonda: sasaxlisetiketi moiTxovda, rom maTiuSi sefedarbaziddan pirdapir baRSigasuliyo. oci msaxuri gamzadebuli idga karis gasaRebad maTiuSi baRSi9

\\\\kisris pirveli malis Semadgenel anatomiur elements miekuTvneba:
Coxatauris municipalitetis 2009 wlis pirveli kvartlis biujetis ... - csrdg