Views
2 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 100א،א،א،אא،א K157. “Ya Allah, ampunilah orang yang hidup diantara kami dan yang mati, orang yang hadir diantara kami dan yang tidak hadir, laki-laki maupunperempuan. Ya Allah, Orang yang Engkau hidupkan diantara kami, hidupkanlah ia dengan memegang ajaranIslam, dan orang yang Engkau matikan di antarakami, maka matikan ia dengan memegang keimanan.Ya Allah, jangan Engkau menghalangi kami untukmemperoleh pahalanya dan janganlah Engkausesatkan kami sepeninggalnya“. 173א،א،،א،אKK١٥٨אKאאא،אאK KKאא158. “Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dalamtanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. Peliharalahdia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkauadalah Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah dankasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Dzat YangMaha Pengampun lagi Maha Penyayang“. 174173. Ibnu Majah: 1/480, Ahmad: 2/368. Lihat Shahih Ibnu Majah:1/251.174. Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/251. Abu Dawud: 3/211.

Hisnul Muslim 101אאא،،אאאKK١٥٩ ، ،א.159. “Ya Allah, (mayat ini) adalah hamba-Mu, anakdari hamba-Mu, dia membutuhkan rahmat-Mu, Engkautidak membutuhkan untuk menyiksanya. Apabila diabaik, tambahkanlah kebaikannya, dan apabila diajahat, maka ampunilah dosanya“. 17556DO'A UNTUK MAYAT ANAK KECILאאאאאאK١٦٠160.“Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur“. 176Baik juga jika ditambahkan dengan membaca do'aberikut ini: א K א א א ،א א،א،א،א175. Riwayat Hakim, dia menshahihkan hadits ini dan disetujui olehDzahaby: 1/359. Lihat Ahkaamul janaaiz oleh Syeikh Al Albaani, hal.125.176. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwatha’, 1/288, Ibnu AbiSyaibah dan Al Mushannaf: 3/217, Al-Baihaqi: 4/9. Sanadnyadishahihkan oleh Syua’ib Al Arna’uth dalam Tahqiq Syarhus sunnahLil Baghawi: 5/357.