Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 102אא

Hisnul Muslim 102אא ،א א ،א א א ، א ،א א Kא“Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagaipahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya danpemberi syafa'at yang dikabulkan do'anya. Ya Allah,dengan musibah ini, beratkanlah timbangan amalkeduanya (orang tuanya) dan berilah pahala yangagung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yangshaleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh NabiIbrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu darisiksaan neraka jahim“. 177 Kאא،،אאKK١٦١אא،،אא161.“Ya Allah, jadikanlah kematian anak inisebagai simpanan pahala dan amal baik bagikami“. 178177. Terdapat dalam Al Mughni oleh Ibnu Qudamah: 3/416 dan DurusMuhimmah Li Ammaatilummah oleh Syeikh Bin Baaz, hal. 15.178. Al Baghawi dalam Syarhus sunnah: 5/357, Abdurrazzaq no. 6588,Imam Bukhari mengutipnya dalam kitab Al Jana’iz: 2/113.

Hisnul Muslim 10357DO'A TA’ZIAH،KK١٦٢ K…162. “Sesungguhnya bagi Allah apa yang Dia ambildan baginya pula apa yang Dia berikan. Segalasesuatu baginya ada memiliki masa-masa yang telahditetapkan, hendaklah kamu bersabar dan mohonpahala (dari Allah)“. 179Baik juga jika ditambah dengan ucapan berikut: Kאא،א،א“Semoga Allah memperbesar pahalamu, dan kamubisa berkabung dengan baik serta mayatnya diampunioleh Allah“. 180179. HR. Bukhari: 2/80, Muslim: 2/632.180. HR. Bukhari: 2/80, Muslim: 2/636. Lihat Al Azkar LinNawawi, hal.126