Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 106א،،،،אKK١٦٧١٦٧K،،167. “Ya Allah, sesungguhnya aku memohonkepada-Mu kebaikannya, kebaikan apa yang terdapatpadanya, kebaikan apa yang dibawanya dan akuberlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukanyang ada padanya dan keburukan yangdibawanya“. 18562DO'A SAAT MENDENGAR PETIR KאאאאKK١٦٨168. “Maha suci Allah yang petir bertasbih denganmemuji-Nya dan begitu juga para malaikat, karenatakut kepada-Nya“. 18663DO'A UNTUK MINTA HUJAN، ، אא J١٦٩א K169. “Ya Allah! Berilah kami hujan yang merata,menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman,185. HR. Muslim: 2/616, Bukhari: 4/76.186. Al Muwattha’: 2/992, Al Albani berkata: sanadnya shahih secaramauquf.

Hisnul Muslim 107bermanfaat, tidak membahayakan. Kami mohon hujansecepatnya, tidak ditunda-tunda.” 187 Kא،א،א،א J١٧٠א،א170. “Ya Allah! Berilah kami hujan. Ya Allah,turunkan hujan pada kami. Ya Allah! Hujanilahkami.” 188،א،אא א J١٧١אאאאK 171.“Ya Allah! Berilah hujan kepada hamba-hamba-Mu, hewan ternak, berilah rahmat-Mu dengan merata,dan suburkan bumi-Mu yang tandus.” 18964DO’A APABILA HUJAN TURUN Kא J١٧٢א172. “Ya Allah! Turunkanlah hujan yangbermanfaat.” 190187. HR. Abu Dawud: 1/303, dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalamShahih Abi Dawud: 1/216.188. HR. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/613.189. HR. Abu Dawud: 1/305 dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalamShahih Abi Dawud: 1/218.190. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 2/518.