Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 10865BACAAN SETELAH HUJAN TURUN Kאא J١٧٣173.“Kita diberi hujan karena karunia dan rahmatAllah.” 19166DO’A AGAR HUJAN BERHENTI،אא א א ، א אא J١٧٤א אK אאא174.“Ya Allah! Hujanilah di sekitar kami, jangankepada kami. Ya, Allah! Berilah hujan ke daratantinggi, beberapa anak bukit dasar lembah danbeberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan.” 19267DO’A MELIHAT BULAN SABITא،אא،א، א J١٧٥א،א Kאא،،א،אא،א191. HR. Bukhari: 1/205, Muslim: 1/83.192. HR. Bukhari: 1/224 dan Muslim: 2/614.

Hisnul Muslim 109175. “Allah Maha Besar. Ya Allah! Tampakkan awalbulan itu kepada kami dengan membawa keamanandan keimanan, keselamatan dan Islam sertamendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkausukai dan ridha’i. Tuhan kami dan Tuhanmu (wahaibulan sabit) adalah Allah.” 19368DO’A KETIKA BERBUKA BAGI ORANG YANGBERPUASA Kאאאאאאאאאא J١٧٦176. “Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telahbasah serta pahala akan tetap, insya Allah.” 194אא J١٧٧אאא K177.“Ya Allah!, Sesungguhnya aku me-mohonkepada-Mu dengan rahmat-Mu yang meliputi segalasesuatu, supaya memberi ampunan atasku.” 195193. HR. At-Tirmidzi: 5/504, Ad-Darimi dengan lafadz hadits yang sama:1/336 dan lihat Shahih Tirmidzi: 3/157.194. HR. Abu Dawud: 2/306, begitu juga imam hadits yang lain. Danlihat Shahihul Jami’: 4/209.195. HR. Ibnu Majah: 1/557. Hadits ini hasan menurut Al-Hafidz IbnuHajar dalam Takhrij Al-Adzkar, lihat Syarah Al-Adzkar: 4/342.