Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 11678BACAAN APABILA ORANG KAFIR BERSINKEMUDIAN MEMUJI ALLAH. -189. "Semoga Allah memberi hidayah kepadamu danmemperbaiki hatimu)”. 207207. HR. At-Tirmidzi: 5/82, Ahmad: 4/400, Abu Dawud: 4/308. Lihatpula Shahih At-Tirmidzi: 2/354.

Hisnul Muslim 11779DO’A KEPADA PENGANTIN Kאא J١٩٠190. “Semoga Allah memberi berkah kepadamu danatasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantinlaki-laki dan perempuan) dalam kebaikan.” 20880DO’A PENGANTIN KEPADA DIRINYA191. “Apabila seseorang di antara kamu menikahiseorang perempuan atau membeli budak, hendaklahmengucapkan: ، אא K“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mukebaikan perempuan atau budak ini dan apa yangtelah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan akumohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekanperempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkauciptakan dalam wataknya”.208. HR. Penyusun-penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai dan lihatShahih At-Tirmidzi: 1/316.