Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 118Apabila

Hisnul Muslim 118Apabila membeli unta, hendaklah memegangpuncak punuknya, lalu mengucapkan seperti itu.” 20981DO’A SEBELUM BERSETUBUH Kאאאאאאא J١٩٢א192. “Dengan Nama Allah, Ya Allah! Jauhkan kamidari setan, dan jauhkan setan untuk mengganggu apayang Engkau rezekikan kepada kami.” 21082DO’A KETIKA MARAH Kאאאא J١٩٣193. “Aku berlindung kepada Allah dari godaansetan yang terkutuk.” 211209. HR. Abu Dawud: 2/248, Ibnu Majah: 1/617 dan lihatlah ShahihIbnu Majah: 1/324.210. HR. Bukhari: 6/141, Muslim: 2/1028.211. HR. Bukhari: 7/99, Muslim: 4/2015.

Hisnul Muslim 11983DO’A APABILA MELIHAT ORANG YANGMENGALAMI COBAAN א א א א J١٩٤א K194. “Segala puji bagi Allah Yang menyelamatkanaku dari sesuatu yang Allah memberi cobaankepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaankepadaku, melebihi orang banyak.” 21284BACAAN DALAM MAJELIS195. Dari Ibnu Umar katanya: adalah pernahdihitung bacaan Rasulullah dalam satu majlisseratus kali sebelum beliau berdiri, yaitu: Kאאאאאאאא“Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan terimalahtaubatku, sesungguhnya Engkau Maha Menerimataubat lagi Maha Pengampun.” 213212. HR. At-Timidzi: 5/494, 5/493, dan lihatlah Shahih At-Tirmidzi:3/153.213. HR. At-Tirmidzi dan Imam hadis lain, lihat pula di Shahih At-Tirmidzi: 3/153, Shahih Ibnu Majah: 2/321, dan lafazh hadis tersebutmenurut riwayat At-Tirmidzi.