Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 126א،אא،אאא،אאאאאאא،אאאאאאא،אאWWאאKאאאאא אאאK207. “Allah Maha Besar (3x). Maha Suci Tuhan yangmenundukkan kendaraan ini untuk kami, sedangsebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnyakami akan kembali kepada Tuhan kami (di harikiamat). Ya Allah! Sesungguhnya kami memohonkebaikan dan taqwa dalam bepergian ini, kami mohonperbuatan yang meridhakan-Mu. Ya Allah!Permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkanjaraknya bagi kami. Ya Allah! Engkaulah teman dalambepergian dan yang mengurusi keluarga (ku). Ya Allah!Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu darikelelahan dalam bepergian, pemandangan yangmenyedihkan dan perubahan yang jelek dalam hartadan keluarga.” Apabila kembali, do’a di atas dibaca,dan ditambah: “Kami kembali dengan bertaubat, tetapberibadah dan selalu memuji kepada Tuhan kami.” 226226. HR. Muslim: 2/998.

Hisnul Muslim 12797DO’A MASUK DESA ATAU KOTAא ، א אא אא J٢٠٨ א ، א ، א،،،אאKKא K208. “Ya Allah, Tuhan tujuh langit dan apa yangdinaunginya, Tuhan penguasa tujuh bumi dan apayang di permukaannya, Tuhan yang menguasai setansetandan apa yang mereka sesatkan, Tuhan yangmenguasai angin dan apa yang diterbangkannya. Akumohon kepada-Mu kebaikan desa ini, kebaikanpenduduknya dan apa yang ada di dalamnya. Akuberlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini,kejelekan penduduknya dan apa yang ada didalamnya.” 227227. HR. Al-Hakim, ia menshahihkan. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya:2/100, Ibnu Sunni, no. 524. Menurut Al-Hafizh Ibnu Hajar dalamTakhrij Adzkar: 5/154: “Hadits tersebut hasan.” Ibnu Baz berkata:Hadits itu diriwayatkan pula oleh An-Nasai dengan sanad yang hasan.Lihat Tuhfatul Akhyar, hal. 37