Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 12898DO’A MASUK PASARאא، א J٢٠٩،،א، K209. “Tidak ada Tuhan yang berhak disembahselain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian. Dia-lahYang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lahYang Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nya kebaikan.Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 228228. HR. At-Tirmidzi: 5/291, Al-Hakim: 1/538, dan Al-Albanimenyatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih Ibnu Majah: 2/21dan Shahih At-Tirmidzi: 2/152.

Hisnul Muslim 12999DO’A APABILA BINATANG TUNGGANGANTERGELINCIR210. “Dengan nama Allah.” 229100 Kאא J٢١٠DO’A MUSAFIR KEPADA ORANG YANGDITINGGALKAN Kאאאאאא J٢١١211. “Aku menitipkan kalian kepada Allah yangtidak akan hilang titipan-Nya.” 230101DO’A ORANG MUKIM KEPADA MUSAFIR Kאאאא J٢١٢212. “Aku menitipkan agama, amanah dan penutupamalmu.” 231229 . HR. Abu Dawud: 4/296 dan Al-Albani menshahihkan dalam ShahihAbi Dawud: 3/941.230. HR. Ahmad: 2/403, Ibnu Majah: 2/943, dan lihat Shahih IbnuMajah: 2/133.231. HR. At-Tirmidzi: 5/499, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 2/155.