Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 132segala

Hisnul Muslim 132segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat,beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telahmenepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad)dan mengalahkan musuh sendirian”. 236106BACAAN APABILA ADA SESUATU YANGMENYENANGKAN ATAU MENYUSAHKAN218. Rasulullah apabila ada sesuatu yangmenyenangkan, beliau membaca: Kאאא J٢١٨אאאא“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nyasegala amal shalih sempurna.”Apabila ada sesuatu yang tidak disukai, beliaumembaca: א“Segala puji bagi Allah, atas segala keadaan.” 237236. HR. Bukhari: 7/163, Muslim: 2/980.237. HR. Ibnu Sunni dalam kitab ‘Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim,menshahihkannya: 1/499. Al-Albani juga menshahihkannya dalamShahihul Jami’: 4/201.

Hisnul Muslim 133107KEUTAMAAN MEMBACA SHALAWAT אאW J٢١٩אא219. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yangmembaca shalawat kepadaku sekali, Allah akanmemberikan balasan shalawat kepadanya sepuluhkali.” 238؛אאאWW J٢٢٠ K220. Rasulullah bersabda: “Janganlah kamumenjadikan kuburanku sebagai hari raya, danbacalah shalawat padaku, sesungguhnya bacaanshalawatmu akan sampai kepadaku, di mana sajakamu berada.” 239 אWW J٢٢١אא221. Rasulullah bersabda: “Orang yang bakhiladalah orang yang apabila aku disebut, dia tidakmembaca shalawat kepadaku.” 240238. HR. Muslim: 1/288.239. HR. Abu Dawud: 2/218, Ahmad: 2/367, dan Albanimenshahihkannya Shahih Abi Dawud: 2/383.240. HR. At-Tirmidzi: 5/551, begitu juga imam hadits yang lain, lihatShahihul Jami’:3/25 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/177.