Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 134אWW

Hisnul Muslim 134אWW J٢٢٢ Kא222. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allahmempunyai para malaikat yang senantiasa berkelilingdi bumi yang akan menyampaikan salam kepadakudari umatku”. 241אW J٢٢٣ Kא223. Rasulullah bersabda: “Tidaklah seseorangmengucapkan salam kepadaku kecuali Allahmengembalikan ruhku kepadaku sehingga akumembalas salam-(nya).” 242241. HR. An-Nasa’i, Al-Hakim: 2/421. Dishahihkan oleh Al-Albani dalamShahih An-Nasa’i, 1/274.242. Abu Dawud no. 2041, dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih AbiDawud 1/383.

Hisnul Muslim 135108MENYEBARKAN SALAM א א،‏ א א W J٢٢٤אאאא،،א،א K224. Rasulullah bersabda: “Kamu tidak akanmasuk Surga hingga kamu beriman, kamu tidak akanberiman secara sempurna hingga kamu salingmencintai. Maukah kamu kutunjukkan sesuatu,apabila kamu lakukan akan saling mencintai?Biasakan mengucapkan salam di antara kamu.” 243א،،אWWאא J٢٢٥ Kאא،אא،אא225. “Ada tiga perkara, barang siapa yang bisamengerjakannya, maka sungguh telah mengumpulkankeimanan: 1.Berlaku adil terhadap diri sendiri;2.Menyebarkan salam ke seluruh penduduk dunia;3.Berinfak dalam keadaan fakir.” 244 WאאWWאא J٢٢٦א،אWאW،243. HR. Muslim: 1/74, begitu juga imam yang lain.244. HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari: 1/82, dari hadits ‘Amar secaramauquf muallaq.