Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 138111PETUNJUK APABILA MENDENGAR ANJINGMENGGONGGONGא א א א J٢٢٩ K229. “Apabila kamu mendengar anjingmenggonggong dan mendengar keledai meringkik dimalam hari, mintalah perlindungan kepada Allah.Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamulihat”. 248112MENDO’AKAN ORANG YANG ANDA CACI אא J٢٣٠אא 230. “Ya Allah, siapa saja orang mukmin yangkucaci, jadikanlah sebagai sarana yang mendekatkandirinya kepada-Mu di hari Kiamat.” 249248. HR. Abu Dawud: 4/327, Ahmad: 3/306. Al-Albani,menshahihkannya, dalam Shahih Abi Dawud: 3/961.249. HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/171, Muslim: 4/2007, dankalimatnya: “Jadikanlah sebagai pembersih dan rahmat.

Hisnul Muslim 139W113APABILA MEMUJI TEMANNYAאאWW J٢٣١ Jאאא Kאא אא Jאאאא231. Rasulullah bersabda: “Apabila seseorangharus memuji saudaranya, katakanlah: "Aku kiraFulan ... dan Allah-lah yang mengawasiperbuatannya. Dan aku tidak akan memuji seseorangdi-hadapan Allah". Apabila seseorang mengetahuihendaklah berkata: ‘Aku kira begini dan begini’.” 250114BACAAN BILA DIPUJI ORANG א ، אא אא J٢٣٢אא אא232. “Ya Allah, semoga Engkau tidakmenghukumku karena apa yang mereka katakan.Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui.Dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang merekaperkirakan”. 251250. HR. Muslim: 4/2296.251. HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad no. 761. Isnadnyadishahihkan Al-Albani dalam Shahih Al-Adabul Mufrad no. 585.