Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 142 א

Hisnul Muslim 142 א ، אא“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah,Yang Maha Esa, Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nyakerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atassegala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembahselain Allah Yang Maha Esa, yang melaksanakan janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) danmengalahkan musuh sendirian.”Kemudian beliau berdo’a di antara Shafa danMarwah. Beliau membacanya tiga kali. Di dalamhadits tersebut dikatakan, Nabi juga membaca diMarwah sebagaimana beliau membaca di Shafa.” 255119DO’A PADA HARI ARAFAH237. Nabi bersabda: “Do’a yang paling utamaadalah di hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang akudan para nabi sebelumku baca pada hari itu, adalah:،אא،א J٢٣٧ K“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah,Yang Maha Esa, Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya255. HR. Muslim: 2/888.

Hisnul Muslim 143kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atassegala sesuatu.” 256120KETIKA DI MASY’ARIL HARAM אא א אא א J٢٣٨אאאEEאאFא Kאא238. Nabi naik unta bernama Al-Qaswa’ hinggadi Masy’aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat,berdo’a, membaca takbir dan tahlil serta kalimattauhid. Beliau terus berdo’a hingga fajar menyingsing.Kemudian beliau berangkat (ke Mina) sebelummatahari terbit.” 257256. HR. At-Tirmidzi dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/184. Al-Albanimenyatakan, hadits tersebut adalah hasan. Lihat pula Al-AhaditsushShahihah lil-Albani: 4/6.257. HR. Muslim: 2/891.