Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 146“Aku

Hisnul Muslim 146“Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nyadari kejahatan sesuatu yang aku jumpai dan yang akutakuti”.” 262125APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGANMATANYA א J٢٤٤ KאאEEF244.“Apabila seseorang di antara kamu melihat darisaudaranya, diri atau hartanya yang menakjubkan,maka hendaklah ia mendo’akan berkah kepadanya.Sesungguhnya ‘ain (kena mata) itu adalah benar”. 263126BACAAN KETIKA TAKUT Kאא J٢٤٥245.“Tiada Tuhan yang berhak disembah kecualiAllah.” 264262. HR. Muslim: 4/1728.263. HR. Ahmad: 4/447, Ibnu Majah dan Malik. Dishahihkan Al-Albanidalam Shahihul Jami’: 1/212, dan lihat Zadul Ma’ad: 4/170, tahqiq Al-Arnauth.264 . HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/181, Muslim: 4/2208.

אHisnul Muslim 147127BACAANKETIKA MENYEMBELIH KURBAN אK אEEאא אFאאאא J٢٤٦246.“Dengan nama Allah, (aku menyembelih), AllahMaha Besar. Ya Allah! (ternak ini) dari-Mu (nikmatyang Engkau berikan, dan kami sembelih) untuk-Mu.Ya Allah! Terimalah kurban ini dariku.” 265128BACAAN UNTUKMENOLAK GANGGUAN SETANאא J٢٤٧،א،،، ،א ، ،אאא،، K247. “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allahyang sempurna, yang tidak akan diterobos oleh orangbaik dan orang durhaka, dari kejahatan apa yangdiciptakan-Nya, dari kejahatan apa yang turun dari265. HR. Muslim: 3/1557, Al-Baihaqi: 9/287, sedangkan kalimat diantara dua kurung, menurut riwayat Al-Baihaqi: 9/287. Dan yangterakhir, kami ambilkan dari riwayat Muslim.