Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 150perbanyaklah do’a.” 271אאWW J٢٥٣ 253. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya hatikulupa (tidak ingat kepada Allah) padahal sesungguhnyaaku minta ampun kepada-Nya dalam sehari seratuskali.” 272130KEUTAMAANTASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR א W J٢٥٤ Kא254. Nabi bersabda: “Barang siapa yangmembaca: “Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya”,dalam sehari seratus kali, maka kesalahannya akandihapuskan sekalipun seperti buih air laut.” 273،א W J٢٥٥271. HR. Muslim: 1/350.272. HR. Muslim: 4/2075, Ibnul Atsir berkata: “Maksud Nabi lupa”,karena beliau senantiasa memperbanyak dzikir, selalu mendekatkandiri kepada-Nya dan waspada. Jadi, apabila sebagian waktu yanglewat tidak melakukan dzikir, maka beliau menganggapnya dosa.Kemudian beliau cepat-cepat membaca istighfar. Lihat Jami’ul Ushul:4/386.273. HR. Bukhari: 7/168, Muslim: 4/2071.

Hisnul Muslim 151،א،،،،אאא אא K255. Rasulullah bersabda: “Barang siapa yangmembaca: Laailaaha illallaah wahdahu laasyariika lahu lahulmulku walahulhamduwahuwa ‘alaa kulli syaiin qadiir, sepuluh kali,maka dia seperti orang yang memerdekakan empatorang budak dari keturunan Nabi Ismail.” 274 א W J٢٥٦א א אאאWאK א256. Rasulullah bersabda: “Dua kalimat yangringan di lidah, pahalanya berat di timbangan (hariKiamat) dan disukai oleh Tuhan Yang Maha Pengasih,adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih,subhaanallaahil ‘azhiim.” 275אאאW J٢٥٧ Kא،،א257. Rasulullah bersabda: “Sungguh, apabila akumembaca: ‘Subhaanallah walhamdulillaah walaa274. HR. Bukhari: 7/167, Muslim dengan lafazh yang sama: 4/2071.275. HR. Bukhari: 7/168, Muslim: 4/2072.