Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 154ada

Hisnul Muslim 154ada Tuhan yang berhak disembah selain AllahYang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. AllahMaha Besar. Segala puji yang banyak bagi Allah.Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam dan tiadakekuatan kecuali dengan pertolongan Allah YangMaha Mulia lagi Maha Bijaksana.’ Orang Badui ituberkata: "Kalimat itu untuk Tuhanku, mana yanguntukku? Rasul bersabda: ‘Katakanlah: Ya Allah!Ampuni-lah aku, kasihanilah aku, berilahpetunjuk kepadaku dan berilah rezekikepadaku.” 281אאאא J٢٦٣אאאאאאאא WאKא263. Seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi mengajarinya shalat, kemudian beliaumemerintahkan agar berdo’a dengan kalimat ini: "YaAllah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilahpetunjuk kepadaku, melindungi (dari apa yang tidakkuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku.” 282א،אWאWא،אא א J٢٦٤אK א264. “Sesungguhnya doa yang terbaik adalah281. HR. Muslim 4/2072. Abu Dawud menambah: Ketika orang ArabBadui berpaling, Nabi bersabda: “Sungguh dia telah memenuhikebaikan pada kedua telapak tangannya”. 1/220.282. HR. Muslim: 4/2073, dengan tambahan: Sesungguhnya kalimatkalimattersebut akan mencukupi dunia dan akhiratmu.

Hisnul Muslim 155membaca: Alhamdulillaah. Dzikir yang terbaikadalah: Laa Ilaaha Illallaah.” 283،א،אא،אWWאא J٢٦٥ Kא،א،א،א،265. “Kalimat-kalimat yang baik adalah:“Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaahaillallaah, wallaahu akbar, walaa haula walaaquwwata illaa billaah.” 284131BAGAIMANA CARA NABI MEMBACA TASBIH א W א J٢٦٦אK א266. Dari Abdullah bin Amru , dia berkata: “Akumelihat Rasulullah menghitung bacaan tasbih(dengan jari-jari) tangan kanannya.” 285283. HR. At-Tirmidzi: 5/462, Ibnu Majah: 2/1249, Al-Hakim: 1/503. Iamenshahihkan. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, Lihat pula ShahihulJami’: 1/362.284. HR. Ahmad no. 513 menurut susunan Ahmad Syakir, sanadnyashahih, lihat Majma’uz Zawa’id: 1/297, Ibnu Hajar menisbatkannyadi Bulughul Maram dari riwayat Abu Sa’id kepada An-Nasa’i. IbnuHajar berkata: “Hadits tersebut adalah shahih menurut Ibnu Hibbandan Al-Hakim.285. HR. Abu Dawud dengan lafazh yang sama: 2/81, At-Tirmidzi: 5/521,dan lihat Shahihul Jami’ 4/271, no. 4865.