Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 16،אאא

Hisnul Muslim 16،אאא אאאKאאא“Siapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidakberdzikir kepada Allah di dalamnya, maka dia akanmendapat sesuatu yang tidak disenangi dari Allah.Barang siapa yang berbaring di suatu tempat, lalaitidak berdzikir kepada Allah, maka dia akanmendapatkan sesuatu yang tidak disenangi dariAllah”. 8א،אא K“Apabila suatu kaum duduk di majlis, lantas tidakberdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawatkepada Nabi-Nya, niscaya mereka mendapat sesuatuyang tidak disenangi dari Allah. Apabila Allahberkehendak, maka Dia akan menyiksa mereka; danapabila tidak, Allah akan mengampuni dosa mereka”. 9אא “Setiap kaum yang berdiri dari suatu majlis, yangmereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya,8. HR. Abu Daud: 4/264, Lihat Shahih Jami’ :5/3429. Shahih Tirmidzi: 3/140.

Hisnul Muslim 17maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai danmereka akan menyesal (di hari kiamat) ”. 101BACAAN KETIKA BANGUNDARI TIDURאאאKK١אאאאא1.“Segala puji bagi Allah Yang membangunkan kamisetelah ditidurkan-Nya dan kepada-Nya kamidibangkitkan”. 11אאKKאאKK٢א א א א K Kאאא،،2.“Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiadasekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. DialahYang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha suciAllah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah,Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan kecualidengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan MahaAgung. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku”. 1210.Riwayat Abu Daud 4/264 dan Ahmad 2/389, lihat Shahih Jami’5/17611. HR. Bukhari dalam Fathul Bari: 11/113 dan Muslim: 4/2083.12. Siapa yang membacanya akan diampuni, jika dia berdo’a akandikabulkan, dan jika dia bangun untuk berwudhu’ lalu shalat, makashalatnya diterima, Imam Bukhari dalam Fathul Bari: 3/39 dan