Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 2610BACAAN

Hisnul Muslim 2610BACAAN KETIKA KELUAR RUMAH K،א،א،א،א J١٦16.“Dengan nama Allah (aku keluar). Akubertawakkal kepada-Nya, dan tiada daya dankekuatan kecuali karena pertolongan Allah”. 26،،،،،א J١٧א K،،،،،،17.“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindungkepada-Mu, jangan sampai aku sesat atau disesatkan(setan atau orang yang berwatak setan), berbuatkesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya(orang), dan berbuat bodoh atau dibodohi”. 2711BACAAN APABILA MASUK RUMAH،،،،א،אא،א J١٨ K18.“Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah),dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada26. HR. Abu Dawud: 4/325, At-Tirmidzi: 5/490, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/151.27. HR. Seluruh penyusun kitab Sunan, dan lihat Shahih At-Tirmidzi:3/152 dan Shahih Ibnu Majah: 2/336.

Hisnul Muslim 27Tuhan kami, kami bertawakkal”. Kemudianmengucapkan salam kepada keluarga-nya. 2812DO’A PERGI KE MASJID،א،אאא א J١٩אא،א،א،א،א،א،א،א،א،א،א،אא،א،א،אא،א،א،אאא،אא،אא،אא،אא،אא،‏אא،‏א،א،א،א،א،אאאאאFKFKאאאאא…אאאאFEא KEKEאאFEFEאאאא،א،א،א19.“Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahayadi lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya dipenglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya daribawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya disebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya daribelakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku,perbesarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya28. HR. Abu Dawud: 4/325, dan Al-‘Allamah Ibnu Baaz berpendapat,isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, no. 28. DalamKitab Shahih: “Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu berdzikirkepada Allah ketika masuk rumah dan makan, syaitan berkata(kepada teman-temannya), "Tiada tempat tinggal dan makanan bagikalian (malam ini)’.” Muslim, no. 2018.