Views
2 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 3216DO’A

Hisnul Muslim 3216DO’A ISTIFTAHא א א J٢٧אא،אא،א،אא،א אK אאאא،אאא،אא،אאאאא27.“Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahankesalahanku,sebagaimana Engkau menjauhkanantara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah akudan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putihdibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku darikesalahan-kesalahanku dengan, es, air dan salju”. 44، ،א،א א J٢٨ K28. Maha Suci Engkau ya Allah, aku memuji-Mu,Maha Berkah akan nama-Mu, Maha Tinggi kekayaandan kebesaran-Mu, tiada Ilah yang berhak disembahselain Engkau. 45אאא J٢٩،،،،אאKKאא،،אא44. HR. Bukhari:1/181 dan Muslim: 1/419.45. HR. Empat penyusun kitab Sunan, dan lihat Shahih At-Tirmidzi:1/77 dan Shahih Ibnu Majah: 1/135.

Hisnul Muslim 33 ، K אKאאאאא،א אא ، ، ،، ، א ، K،،29.“Aku menghadap kepada Tuhan Pencipta langitdan bumi, dengan memegang agama yang lurus danaku tidak tergolong orang-orang yang musyrik.Sesungguhnya shalat, ibadah dan hidup serta matikuadalah untuk Allah. Tuhan seru sekalian alam, tiadasekutu bagi-Nya, dan karena itu, aku diperintah danaku termasuk orang-orang muslim. Ya Allah, Engkauadalah Raja, tiada Tuhan (yang berhak disembah)kecuali Engkau, engkau Tuhanku dan aku adalahhamba-Mu. Aku menganiaya diriku, aku mengakuidosaku (yang telah kulakukan). Oleh karena itu,ampunilah seluruh dosaku, sesungguhnya tidak akanada yang mengampuni dosa-dosa, kecuali Engkau.Tunjukkan aku pada akhlak yang terbaik, tidak akanmenunjukkan kepadanya kecuali Engkau. Hindarkanaku dari akhlak yang jahat, tidak akan ada yang bisamenjauhkan aku daripadanya, kecuali Engkau. Akupenuhi panggilan-Mu dengan kegembiraan, seluruhkebaikan di kedua tangan-Mu, kejelekan tidakdinisbahkan kepada-Mu. Aku hidup denganpertolongan dan rahmat-Mu, dan kepada-Mu (akukembali). Maha Suci Engkau dan Maha Tinggi. Aku