Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 34minta

Hisnul Muslim 34minta ampun dan bertaubat kepada-Mu”. 46אאאא،אא،،אא J٣٠אא، ،א א ،אאאאאאאאאאKKא Kא 30.“Ya Allah, Tuhan Jibrail, Mikail dan Israfil.Wahai Pencipta langit dan bumi. Wahai Tuhan yangmengetahui yang ghaib dan nyata. Engkau yangmenjatuhkan hukum (untuk memutuskan) apa yangmereka (orang-orang Nasrani dan Yahudi)perselisihkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apayang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu.Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yanglurus bagi orang yang Engkau kehendaki”. 47א א،‏א א،‏אאFF J٣١ א א،‏ א א،‏ א א،‏ FF EE א א،‏ KEEEEא، 31.“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, AllahMaha Besar. Segala puji bagi Allah dengan pujianyang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujian46. HR. Muslim: 1/534.47. HR. Muslim: 1/534.

Hisnul Muslim 35yang banyak, segala puji bagi Allah dengan pujianyang banyak. Maha Suci Allah di waktu pagi dansore”. (Diucapkan tiga kali). “Aku berlindung kepadaAllah dari tiupan, bisikan dan godaan setan”. 48אאWWאאאאאא J٣٢אאא א ، א אא אא א ،א אאאאאא אאאאא،،א،،אא،،אאאאאאאא،،،א،א،א،אא،א،א،א،א،א،אא،،א،א،،א،א،א،א، ، ، ،،KK،،،א،אא،، K32. Apabila Nabi shalat tahajud di waktu malam,beliau membaca: “Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji,Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurusi langit danbumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau48. HR. Abu Dawud 1/203, Ibnu Majah 1/265 dan Ahmad 4/85. Muslimjuga meriwayatkan hadits semakna dari Ibnu Umar, dan di dalamnyaterdapat kisah 1/420.