Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 40אK

Hisnul Muslim 40אK א44. "Ya Allah, untuk-Mulah aku bersujud, kepada-Mulah aku beriman, kepada-Mu aku menyerahkan diri,wajahku bersujud kepada Tuhan Yangmenciptakannya, Yang membentuk rupanya, Yangmembelah (memberikan) pendengarannya,penglihatannya, Maha Suci Allah sebaik-baikPencipta”. 61 Kאא אאאאא J٤٥א45.”Maha Suci Tuhan Yang memiliki Keperkasaan,Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan”. 62،،א،א א J٤٦אא،א K46. “Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-ku yang kecildan besar, yang telah lewat dan yang akan datang,yang kulakukan dengan terang-terangan dan yangtersembunyi.” 63 ، א א J٤٧،،א K61. HR. Muslim: 1/534, begitu juga imam hadits yang lain.62. HR. Abu Dawud: 1/230, An-Nasai dan Ahmad. Dinyatakan shahiholeh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud: 1/166.63. HR. Muslim: 1/350.

Hisnul Muslim 4147. “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindungkepada-Mu dengan keridhaan-Mu (agar selamat) darikebencian-Mu, dan dengan keselamatan-Mu (agarterhindar) dari siksaan-Mu. Aku tidak membatasipujian kepada-Mu. Engkau (dengan kebesaran dankeagungan-Mu) adalah sebagai-mana pujian-Mukepada diri-Mu.” 6420DO’A DUDUK ANTARA DUA SUJUD אאKאא J٤٨אא48.“Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wahaiTuhanku, ampunilah dosaku.” 65אאאאאא J٤٩אאאאאא Kא49. “Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmatkepadaku, tunjukilah aku (ke jalan yang benar),cukupkanlah aku, selamatkan aku (tubuh sehat dankeluarga terhindar dari musibah), berilah aku rezki(yang halal) dan angkatlah derajatku.” 6664. HR. Muslim: 1/532.65. HR. Abu Dawud: 1/231, lihat Shahih Ibnu Majah: 1/148.66. HR. Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai. Lihat Shahih At-Tirmidzi:1/90 dan Shahih Ibnu Majah: 1/148.