Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 46Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan MahaPenyayang.” 74 ، א אא J٥٨ א K ،אאK א58.”Ya Allah! Ampunilah aku akan (dosaku) yangaku lewatkan dan yang aku akhirkan, apa yang akurahasiakan dan yang kutampakkan, yang aku lakukansecara berlebihan, serta apa yang Engkau lebihmengetahui dari pada diriku, Engkau yangmendahulukan dan mengakhirkan, tidak ada Tuhanyang berhak disembah kecuali Engkau”. 75 K،،،، א J٥٩א،،59. “Ya Allah! Berilah pertolongan kepadaku untukmenyebut nama-Mu, mensyukuri-Mu dan ibadah yangbaik kepada-Mu.” 76،א،אא J٦٠אא،אא،אא،א،אאK א60.“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-74. HR. Bukhari: 8/168 dan Muslim: 4/2078.75. HR. Muslim: 1/534.76. HR. Abu Dawud: 2/86 dan An-Nasai: 3/53. Al-Albanimenshahihkannya dalam Shahih Abi Dawud, 1/284.

Hisnul Muslim 47Mu dari bakhil, aku berlindung kepada-Mu daripenakut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikanke usia yang terhina, dan aku berlindung kepada-Mudari fitnah dunia dan siksa kubur.” 77 Kאאא J٦١אאאא61.“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu, agar dimasukkan ke Surga dan aku berlindungkepada-Mu dari Neraka.” 78 א א אא J٦٢א ، א א א ، אא א ،א א ،אא،אאאאא،אא،،אאא،،،، א ،א א א،אאא אKאאאאא62.“Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang gaib dandengan keMaha Kuasaan-Mu atas seluruh makhluk,perpanjanglah hidupku, bila Engkau mengetahuibahwa kehidupan selanjutnya lebih baik bagiku. Danmatikan aku dengan segera, bila Engkau mengetahui77. HR. Bukhari dalam Fathul Baari: 6/35.78. HR. Abu Dawud dan lihat di Shahih Ibnu Majah: 2/328.