Views
2 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 52sekutu

Hisnul Muslim 52sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujiandan Dia berkuasa atas segala sesuatu “. 86 . 70. Dibaca setiap selesai shalat fardhu’. 87.71.“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah),melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus86. Muslim: 1/418, “Siapa yang mengucapkannya selesai shalat, Aku(Allah) ampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih dilautan”.87. Abu Daud: 2/68, lihat Shahih Tirmidzi: 2/8, ketiga surat tersebutdisebut juga “Al Mu’awwizaat”, lihat Fathul baari: 9/62.

Hisnul Muslim 53mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidaktidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpaseizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada dihadapan mereka dan di belakang mereka. Danmereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah,melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allahmeliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa beratmemelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagiMaha Besar”. 88אא،אKK٧٢א א F Eא72.“Tiada Tuhan yang berhak disembah selainAllah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nyakerajaan, bagi-Nya pujian, Dia Menghidupkan danMematikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu”,Dibaca sepuluh kali setelah shalat Maghrib danSubuh. 89،،א J٧٣א،،א،، EאאFF88.“Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yangmenghalanginya masuk surga kecuali kematian”, Nasa’i dalam AmalulYaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan Al Albanidalam Shahih Jami’: 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697, no.972.89. HR. Tirmidzi: 5/515, Ahmad: 4/227, lihat takhrijnya dalam ZadulMa’aad: 1/300.