Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 5473.“Ya

Hisnul Muslim 5473.“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Muilmu yang bermanfaat, rezki yang baik dan amal yangditerima “ . Diucapkan setelah salam khusus shalatSubuh. 9026DO’A SHALAT ISTIKHARAHא،،،،אKK٧٤،،،א א،אאאJ–א،אאא JWW–א،WאW– Wאאאאאא– 74.“Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yangtepat kepada-Mu dengan ilmu pengetahuan-Mu, danaku mohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasipersoalanku) dengan ke-Maha Kuasaan-Mu. Akumohon kepada-Mu sesuatu dari anugerah-Mu yangMaha Agung, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa,sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedangaku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha90. Ibnu Majah dan lainnya. Lihat Shahih Ibnu Majah: 1/152 danMajmauzzawa’id: 10/111.

Hisnul Muslim 55Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah apabila Engkaumengetahui bahwa urusan ini (disebutkanmasalahnya) lebih baik dalam agamaku, danakibatnya terhadap diriku –atau Nabi bersabda “didunia atau di akhirat“- takdirkanlah untukku,mudahkan-lah jalannya, kemudian berilah berkah.Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwapersoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama,perekonomian dan akibatnya kepada diriku, makasingkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkan akudaripadanya, takdirkan kebaikan untukku dimanasaja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaan-Mu kepadaku “Tidak akan menyesal bagi orang yang beristikharahkepada Sang Pencipta dan bermusyawarah kepadaMakhluk-Nya yang beriman dan berhati-hati dalammenangani persoalan.Allah berfirman:“…Dan bermusyawarahlah kepada mereka (parashahabat) dalam urusan itu. Bila kamu telahmembulatkan tekad, bertawakkal-lah kepada Allah”.(QS. Ali Imran: 159). 9191. Jabir bin Abdullah berkata: “Adalah Rasulullah mengajarkan kami(do’a) Istikharah dalam semua urusan sebagaimana dia mengajarkan