Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 5627DZIKIR

Hisnul Muslim 5627DZIKIR PAGI DAN PETANG Wאאאאא،אא♦ Dari Anas dengan jalan Marfu’: “Sungguh akududuk bersama suatu kaum yang berdzikir kepadaAllah dari shalat Shubuh hingga terbit mataharilebih aku sukai dari memerdekakan empat orangketurunan Ismail, dan sungguh aku duduk bersamasuatu kaum yang berdzikir kepada Allah dari ShalatAshar hingga terbenam matahari lebih aku sukai darimemerdekakan empat (orang budak) “. 92 K٧٥75.”Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah),melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerusmengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidaktidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi.Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpakami surat dalam Al Qur’an, beliau bersabda: “Jika salah seorangkamu sedang mengalami permasalahan maka shalatlah dua raka’atselain shalat fardhu, kemudian bacalah:(do’a istikharah)” Bukhari:7/162.92 . HR.Abu Daud, no. 3667, dihasankan oleh Al Albani, Shahih AbuDaud: 2/698.

Hisnul Muslim 57seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang adadihadapan mereka dan dibelakang mereka. Danmereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah,melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allahmeliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa beratmemelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagiMaha Besar”. 93א א אאאאאא J٧٦אאאאאאאא76.“Siapa yang membacanya (surah Al Ikhlas,surah Al Falaq dan surah An Nas), tiga kali setiap pagidan petang maka dicukup-kan baginya dari segalasesuatu “. 9493.“Siapa yang membacanya sehabis shalat tidak ada yangmenghalanginya masuk surga kecuali kematian”, Nasa’i dalam AmalulYaumi Walailah, no: 100, Ibnu Sunny, no. 121, dishahihkan Al Albanidalam Shahih Jami’: 5/339, dan Silsilah Hadits Shahih: 2/697, no.972.94. H.R; Abu Daud: 4/322, Tirmidzi: 5/567. Lihat Shahih Tirmidzi:3/182.