Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 58אאאאאKK٧٧٧٧،אא،אא ،א ، א א א،אאאא77.“Kami telah memasuki waktu pagi, kerajaanmilik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhanyang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa,tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segalasesuatu. Ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mukebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Akuberlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dankejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan-ku, akuberlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekandi hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur“. 95(Jika sore hari kalimatdiganti) א א diganti , kalimat א،،،،،،אKK٧٨ אא95 . H.R; Muslim: 4/2088.

Hisnul Muslim 5978.“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mukami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat danpertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Denganrahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengankehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan(bagi semua makhluk)“. 96Pada sore hari membaca: אאאאא،،אKK٧٩،،אא79.“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhanyang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulahyang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Akuakan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku.Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang akuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan akumengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah dosaku.Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosakecuali Engkau “.“Siapa yang membacanya dengan yakin pada sorehari, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuksyurga, demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari”. 9796. Tirmidzi: 5/466. Shahih Tirmidzi: 3/142.97. HR. Bukhari: 7/150.