Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 60، ،

Hisnul Muslim 60، ، א K٨٠א،אKא،א،80.“Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagibersaksi kepada-Mu, malaikat yang memikul ‘Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu,sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhanyang berhak disembah kecuali Engkau Yang MahaEsa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnyaMuhammad adalah hamba dan utusan-Mu“.Dibaca empat kali di waktu pagi dan petang, jikaא sore hari diganti menjadi:“Siapa yang membacanya setiap pagi dan petangsebanyak empat kali, Allah bebaskan dirinya dari apineraka”. 98אאKK٨١ אאאא،،אא81. “Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterimaoleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini98. HR. Abu Daud: 4/317, Bukhari dalam Al Adabul Mufrad, no. 1201,Nasa’i dalam Amalul yaumi wallailati, no. 9, Ibnu Sunny, no. 70,sanad Abu Daud dan Nasa’i dihasankan oleh Syeikh Bin Baaz dalamTuhfatul Akhyar, hal. 23.

Hisnul Muslim 61adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatansyukur (dari seluruh makhluk-Mu)”.“Barang siapa yang membacanya di pagi hari,maka sungguh ia telah bersyukur pada hari itu.Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka iasungguh telah bersyukur pada malam itu”. 99א،א،א،א،אKK٨٢אא،،אאKK،، KEאF،אא،א،אא،א82.“Ya Allah, selamatkan tubuh-ku (dari penyakitdan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanpendengaranku (dari penyakit dan maksiat atausesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah,selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhakdisembah) kecuali Engkau. Ya Allah!, Sesungguhnyaaku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dankefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksakubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecualiEngkau“. Dibaca tiga kali di waktu pagi dan petang. 10099. HR. Abu Dawud: 4/318, Nasa’i dalam ‘amalul yaumi wallailati; no: 7hal: 137, Ibnu Sunni, no: 41 hal: 23, Ibnu Hibban, dalam Al Mawarid,no: 2361. Syeikh Bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa sanadhadits tersebut hasan, lihat Tuhfatul Akhyar, hal: 24.100. H.R; Abu Daud: 4/324, Ahmad: /42, Nasa’i dalam AmalulyaumiWallailati no. 22, hal. 146, Ibnu Sunni no. 69, hal. 35, Bukhari dalamAdabul mufrad. Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menyatakansanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar, hal. 26.