Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 62

Hisnul Muslim 62 אאאאאאKK٨٣אא83.“Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiadaTuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan ‘Arasyyang Agung “. 101אאאאא،אא،אאאאאKK٨٤אא،،WWאא،،אא،אאא،א،،، 84.“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Muampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. YaAllah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunandan keselamatan: dalam agamaku, (kehidupan)duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplahauratku (aib dan sesuatu yang tidak layak di lihatorang lain) dan berilah ketentraman di hatiku. YaAllah, peliharalah aku dari arah depan, belakang,kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengankebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaya daribawahku“. 102101. HR. Ibnu Sunni dalam kitab ‘Amalul yaumi Wallailati, no. 72, hal.37, Abu Dawud: 4/321 dan sanad haditsnya baik.102. HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332

Hisnul Muslim 63אאאאאא،،אאאאאאKK٨٥،،، ،א ، א 85. “Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaibdan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit danbumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya. Akubersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembahkecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu darikejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, atau akumenjalankan kejelekan terhadap diriku ataumendorong orang Islam padanya“. 103 א א א א K٨٦KEאFאאאא אאא86.“Dengan nama Allah yang bila disebut, segalasesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya.Dialah Yang Maha Mengetahui“. Dibaca tiga kali. 104F ، ، K٨٧Eא103. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/142.104. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332.