Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 6487.“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islamsebagai agama-(ku) dan Muhammad sebagai nabi-(ku)“. Diucapkan tiga kali.“Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi danpetang tiga kali, maka Allah pasti akan meridhainyapada hari kiamat”. 105 KK٨٨88.“Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga,dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilahsegala urusanku dan jangan Engkau limpahkan(semua urusan) terhadap diriku walau sekejapmata“. 106א،אאKK٨٩א،،א،،،،،،WWאא 89. “Kami di waktu pagi, sedang kerajaan milikAllah, Tuhan penguasa alam. Ya Allah, sesungguhnyaaku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan,pembuka (rahmat) pertolongan, cahaya, berkah, danpetunjuk di hari ini. Aku berlindung kepada-Mu dari105. HR. Ahmad 4/337, Nasa’i dalam Amalulyaumi Wallailati no. 4, IbnuSunni no. 68, Abu Dawud: 4/418, Tirmidzi: 5/465. Ibnu Baazrahimahullah menyatakan hadits ini hasan dalam Tuhfatul Akhyar.106.Riwayat Hakim yang dishahihkan dan disetujui oleh Dzahabi 1/545.Lihat Shahih Targhib dan Tarhib: 1/273

Hisnul Muslim 65kejelekan apa yang ada didalamnya dan kejahatansesudahnya“. 107،אאKK٩٠،א אא90.“Diwaktu pagi kami memegang agama Islam,kalimat ikhlas, agama nabi kita, Muhammad danagama ayah kami, Ibrahim , yang berdiri di atasjalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orangorangmusyrik“ 108KEFאאKK٩١91.“Maha Suci Allah dan segala puji (bagi-Nya)“.Dibaca seratus kali. 109،אא،אKK٩٢KEאאאF92."Dibaca sepuluh kali atau sekali saja saatmalas". 110107. H.R; Abu Dawud 4/322, sanadnya dihasankan oleh Syu’aib danAbdul Qadir Arna’uth dalam Tahqiq Zaadulma’aad: 2/273.108.HR. Ahmad: 3/406-407, 5/123. Lihat Shahihul Jami; 4/290. jugadiriwayatkan di ‘Amalul yaumi wallailati, no. 34.109 .H.R; Ahmad 3/406-407, Ibnu Sunny dalam Amalulyaumi wallailati,no. 34. Lihat Shahih Jami’: 4/209