Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim 66אא،،אKK٩٣KEאF93. "Dibaca seratus kali setiap pagi’. “Siapa yangmembacanya setiap hari seratus kali, maka diabagaikan memerdekakan sepuluh budak, dan dicatatbaginya seratus kebaikan, dihapus baginya seratusdosa, dan dia terpelihara dari setan hingga sore dantidak ada seorangpun yang mendapatkan keutamaanseperti itu, kecuali seseorang yang mengamalkannyalebih banyak dari itu”. 111،،WWאאKK٩٤EאאFאא94.“Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyakmakhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberattimbangan ‘Arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisankalimat-Nya “. Dibaca tiga kali. 112 ،، ،אKK٩٥א،،א،KEאF110 . HR. Nasa’i dalam Amalulyaumi wallailati, no. 24. Lihat ShahihTarghib dan Tarhib: 1/272, Tuhfatul Akhyar oleh Bin Baazrahimahullah, hal. 44 dan lihat keutamaannya pada no. 255111 . HR. Bukhari: 4/95 dan Muslim: 4/2071.112. HR. Muslim: 4/2090.

Hisnul Muslim 6795.“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Muilmu yang bermanfaat, rezki yang baik dan amal yangditerima“. Dibaca pagi hari. 113אאFאKEאאאאKK٩٦96."Dibaca seratus kali dalam sehari". 114אאFאאאאKK٩٧KE97.“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allahyang sempurna dari kejahatan apa yang Diaciptakan“. Dibaca tiga kali pada sore hari.“Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kalimaka dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu”. 115KEאF אKK٩٨א98. “Ya Allah, (sampaikanlah) shalawat dan salamkepada Nabi kami Muhammad". Dibaca sepuluhkali.113. HR. Ibnu Sunny dalam ‘Amalulyaumi wallailati, no. 54, Ibnu Majah,no. 925. Sanadnya dihasankan oleh Syu’aib dan Abdul Qadir AlArna’uth dalam Tahqiq Zaadul Ma’aad: 2/375.114. HR. Bukhari dan Muslim: 4/2075.115. HR. Ahmad: 2/290, Nasa’i dalam ‘Amalulyaumi wallailati, no. 590,Ibnu Sunny, no. 68. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/187, Shahih IbnuMajah: 2/266 dan Tuhfatul Akhyar, hal. 45.