Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 72jagalah

Hisnul Muslim 72jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang shaleh“. 120،،אKK١٠٣א،، א ، ، א103.“Ya Allah, Sesungguhnya Engkau menciptakandiriku, dan Engkaulah yang akan mematikannya. Matidan hidupnya hanya milik-Mu. Apabila Engkaumenghidupkannya, maka peliharalah ia. ApabilaEngkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah,sesungguhnya aku mohon kepada-Mukeselamatan“. 121אאFאEאאאאKK١٠٤104.“Ya Allah, lindungilah aku (dari) azab-Mu padahari Engkau bangkitkan hamba-bamba-Mu“. Dibacatiga kali. 122אKK١٠٥105. “Dengan nama-Mu, ya Allah, aku mati danhidup“. 123120 . HR. Bukhari: 11/126, Muslim: 4/2084.121. Muslim: /2083, Ahmad dengan lafaz yang sama: 2/79, Ibnu Sunnydalam Amalulyaumi wallailati: no. 721.122. HR. Abu Dawud: 4/311. Lihat juga Shahih Tirmidzi: 3/143.123 . HR. Bukhari, Fathul baari: 11/113, Muslim: 4/2083.

Hisnul Muslim 73אEFאאEFאאKK١٠٦KEF106. “Membaca Subhanallah 33x, AlHamdulillah33x, Allahu Akbar 33x“. “Siapa yang membacanyasaat hendak tidur, maka hal itu lebih baik baginyadari (memiliki) seorang pembantu”. 124،א אאאאאK K١٠٧א،אאאאאK١٠٧،אאא،אא،אאKK،א،א،א،אאא،א،א Kאא107.“Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit yangtujuh, Tuhan yang menguasai Arasy yang agung,Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan yangmembelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah,Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil danFurqan (Al Qur'an). Aku berlindung kepada-Mu darikejahatan segala sesuatu yang Engkau memegangubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang pertama,sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yangterakhir setelah-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulahyang dzahir, diatas-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah124.HR. Bukhari dalam Fathul baari: 7/71, Muslim: 4/2091.