Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 8Bertakbir

Hisnul Muslim 8Bertakbir pada setiap melempar121Jumrah145122 Bacaan ketika kagum terhadap sesuatu 145123Yang dilakukan bila ada sesuatu yangmenggembirakan146Bacaan dan perbuatan apabila merasa124sakit pada anggota badan146Bacaan apabila takut mengenai125sesuatu dengan matanya147126 Bacaan ketika takut 147127 Bacaan ketika menyembelih kurban 148128 Bacaan untuk menolak gangguan setan 148129 Istighfar dan taubat 149Keutamaan tasbih, tahmid, tahlil dan130takbir151Bagaimana cara Nabi membaca131tasbih156132 Beberapa adab dan kebaikan 157

Hisnul Muslim 9MUKADIMAH PENYUSUNSesungguhnya, segala puji bagi Allah , kamimemuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatandiri dan keburukan perbuatan kami. Barang siapayang diberi petunjuk oleh Allah , maka tiada orangyang bisa menyesatkannya. Barangsiapa yangdisesatkan-Nya, maka tiada orang yang bisamemberikan hidayah kepadanya.Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhakdisembah selain Allah Yang Maha Esa, tidak adasekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salamkepada beliau, keluarga dan sahabatnya serta orangorangyang mengikuti jejak mereka dengan baikhingga hari kiamat.Amma ba’du:Buku ini adalah ringkasan dari buku; Adz-Dzikruwa ad-du’a’ wal ‘ilaj bi ar-ruqa min al-kitab wa assunnah.Kami hanya mengutip dari bagian dzikir,agar mudah dibawa ketika bepergian.Sesungguhnya kami hanya mengutip kalimat dzikir.Untuk pendataan hadits yang konkret. Kamimenyebutkan satu atau dua sumber biblioteknya daribuku aslinya. Barangsiapa yang ingin mengetahuisahabat (yang meriwayatkan hadits), atau tambahanmasukan dalam pendataan, maka hendaklah iamembuka kembali buku aslinya.