Views
3 years ago

id_hisn_almuslim

id_hisn_almuslim

Hisnul Muslim 9449DO'A

Hisnul Muslim 9449DO'A KEPADA ORANG SAKITאKK١٤٧147. “Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuatdosamu bersih, Insya Allah“. 163F א א א א K١٤٨KEא148. “Aku mohon kepada Allah yang Maha Muliapemilik ‘Arasy Yang Agung, agar Diamenyembuhkanmu". Dibaca tujuh kali.“Setiap hamba muslim yang mengunjungi orangsakit, yang belum datang ajalnya kemudian diamembaca: (do'a di atas) tujuh kali, maka (orang yangsakit tersebut) akan disembuhkan”. 164163. HR. Bukhari: 10/118.164. Lihat Shahih Tirmidzi: 2/210 dan Shahih Jami’: 5/180.

Hisnul Muslim 9550KEUTAMAAN MENGUNJUNGI ORANG SAKITאאאאאWWK١٤٩ ،א א ،،K149. Beliau (Rasulullah ) bersabda: "Jikaseseorang berkunjung kepada saudaranya yangmuslim (yang sedang menderita sakit), maka seakanakandia berjalan-jalan di syurga hingga duduk.Apabila sudah duduk, maka dituruni rahmat denganderas. Apabila dia berkunjung di pagi hari maka tujuhpuluh ribu malaikat mendo'akan-nya agar mendapatrahmat hingga sore hari. Apabila dia berkunjung disore hari, maka tujuh puluh ribu malaikatmendo'akannya agar diberi rahmat hingga pagi hari".165165. HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, lihat Shahih Ibnu Majah: 1/244 danShahih Tirmidzi: 1/286. Ahmad Syakir menyatakan bahwa haditstersebut adalah shahih.