PENGENALAN: PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA

moh.gov.my

PENGENALAN: PENCEGAHAN KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA

PENGENALAN:PENCEGAHAN KEMALANGANDI TEMPAT KERJADR MOHD ZAMRI BIN MD ALI[Pakar Kesihatan Awam, No MMC: 33250]Pengarah Hospital,Hospital Sungai Siput1


Kandungan1. Prinsip Asas Keselamatan & KesihatanPekerjaan1. Pencegahan Kemalangan Di Tempat Kerja1. Pencegahan & Langkah Kawalan KesihatanPekerjaan2


1. Prinsip AsasKeselamatan & Kesihatan Pekerjaan3


Hubungkait antara kerja & kesihatanSOCIO-EKONOMIKKETURUNANPSIKOSOSIALSIHATFASA LATENDIETPERSEKITARANHABITTEMPATKERJAKEMATIANFASA KLINIKALSTATUSKESIHATAN YANGSEDIA ADAPENDEDAHANTERHADAPPEKERJAANKESANKESIHATAN4


Definisi Kesihatan Pekerjaan(Occupational Health)“ The promotion and maintenance of the highestdegree of physical, mental and social wellbeing ofworkers in all occupations; the preventionamongst workers of departures from health causedby their working conditions; the protection ofworkers in their employment from risks resultingfrom factors adverse to health; the placing andmaintenance of the worker in an occupationalenvironment adapted to his physiological andpsychological capabilities”-ILO/ WHO Committee on Occupational Health (1950)5


1.1. Definisia. Kemalangan Kemalangan merupakan kejadian yangtidak diingini yang boleh mengakibatkankecederaan, kesakitan, kematian ataukerosakan kepada harta benda.6


1.1 Definisib. Kemalangan Di Tempat Kerja Meliputi kemalangan yang:i. Berpunca dan terbit daripada pekerjaan yangdilakukan– kemalangan melibatkan pengendalian mesinatau peralatan dan kemalangan di tempat kerjayang berpunca dari pekerjaan.7


1.1 Definisib. Kemalangan Di Tempat Kerja Meliputi kemalangan yang:ii. Berpunca daripada perjalanan:• Ulang-alik dari tempat kediaman ke tempat kerjasetiap hari.• Dari tempat kerja ke tempat makan sewakturehat yang dibenarkan.• Berkaitan dengan pekerjaan.8


c. Hazard1.1 Definisi= Apa-apa yang berpotensi memudaratkanpekerja samada dari segi keselamatan ataukesihatan.d. Risiko= Kebarangkalian bagi sesuatu hazard untukmenyebabkan kemudaratanRisiko hazard= Kebarangkalian hazard x keterukan hazard(konsep HIRARC)9


Kategori HazardFizikal Kimia Biologikal Ergonomik Psikososial/ Mekanikal- Bunyi Bising - Cecair - Bakteria - Kerja berulang - Kerisauan- Gegaran - Wap - Virus - Berdiri/ duduk - Tekanan Kerja- Habuk - Gas - Parasit berterusan - Tiada Insentif- Radiasi - Pepejal - Fungus - Mengangkat berat - Kerja shif- Suhu (Cth: Solvent,melampauasid/alkali)(Panas/ Sejuk)- Arus elektrik10


1.2 Keselamatan dan kesihatan pekerjaanadalah penting dari sudut:• Kemanusiaan dan moral;• Perundangan; dan• Kewangan.11


1.3 Peranan MajikanDalam Pencegahan Kemalangan Tonggak utama dalam memastikan kejayaansesuatu program pencegahan kemalangan ditempat kerja. Ianya berkait rapat dgn. pengetahuan majikantentang aspek keselamatan dan kesihatan ditempat kerja, sikap, komitmen, harapan danperuntukan yang sanggup dilaburkan untuktujuan keselamatan dan kesihatan.12


1.3 Tanggungjawab Majikan(Seksyen 15, Akta OSHA)i.Menyediakan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaanyang merupakan pernyataan bertulis mengenai dasar ammengenai keselamatan dan kesihatan, organisasi,perkiraan, (pelan, kaedah, latihan, dan sebagainya)langkah2 keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.13


Dasar Keselamatan & Kesihatan KementerianKesihatan Malaysia14


Contoh DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATANHOSPITAL SUNGAI SIPUTAdalah menjadi polisi Hospital Sungai Siput untuk memastikansemua pekerja, pesakit dan pelanggan hospital yang terlibat dalamaktiviti-aktiviti hospital berada dalam persekitaran yang sihat danselamat.Pihak pengurusan dan pekerja Hospital Sungai Siput akanbersama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dasar inimelalui rundingan dan kerjasama secara berterusan.1.Untuk menyediakan dan menyenggarakan suatu tempat kerja yangsihat, selesa dan selamat selaras dengan kehendak undangundangkeselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti termaktubdalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994,peraturan dan tata amalan yang diluluskan.2. Untuk melaporkan setiap kejadian berbahaya dan kemalangan yangboleh dan telah menyebabkan kecederaan dan penyakit-penyakitpekerjaan.15


1.3 Tanggungjawab Majikan(Seksyen 15, Akta OSHA)ii. Menubuhkan jawatankuasa keselamatan dan kesihatan bagiorganisasi yang mempunyai 40 orang pekerja atau lebih.iii. Menggaji atau melantik seorang pegawai yang kompeten untukbertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagiorganisasitertentu seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Keselamatandan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan) 1997,atau apabila diarahkan oleh Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatandan Kesihatan Pekerjaan (DOSH).16


1.3 Tanggungjawab Majikan(Seksyen 15, Akta OSHA)iv. Menyediakan maklumat, arahan dan penyeliaan bagimemastikan keselamatan dan kesihatan terjamin.v. Menyedia dan menyelenggara tempat dan sistem kerjasupaya selamat dan sihat.vi. Mengatur perolehan, penggunaan, pengendalian,penyimpanan, pengangkutan dan pelupusan bahanbahansecara selamat.vii. Menyediakan kemudahan kebajikan kepada pekerjaseperti bilik rehat pekerja, tempat makan yang sesuaidan kemudahan kecemasan.17


1.3 Tanggungjawab Majikan(Seksyen 15, Akta OSHA)viii. Mengadakan pengawasan (surveillance) perubatan untuk pekerjayang terdedah kepada hazard tertentu di tempat kerja.ix. Mengadakan latihan induksi dan latihan dalam perkhidmatan darimasa ke semasa.x. Melaporkan kejadian kemalangan dan penyakit pekerjaan kepadapihak yang berwajib.xi. Menyediakan rekod-rekod keselamatan dan kesihatan.xii. Membekalkan kelengkapan18


1.4 Tanggungjawab Pekerja(Seksyen 24, Akta OSHA)i.Pekerja perlu memberi perhatian yang munasabah bagimenjaga keselamatan dirinya dan orang lain semasabekerja.ii. Pekerja perlu bekerjasama serta mematuhi arahanmajikan atau orangorang lain yang berkaitan.iii. Pekerja perlu mematuhi arahan berkaitan keselamatandan kesihatan di tempat kerja.iv. Pekerja perlu menggunakan kelengkapan atau pakaianperlindungan peribadi atau apa-apa kelengkapan yang19


1.5 Pencegahan Kemalangan dan PenyakitPekerjaan Adalah Pelaburan Menguntungkan Pencegahan kemalangan, kecederaan dan penyakitpekerjaan boleh mengurangkan kos, malah ia jugameningkatkan prestasi organisasi. Sebagai contoh:a.Pekerja yang sihat adalah lebih produktif danmenghasilkan mutukerja yang lebih berkualiti.b. Penurunan kemalangan dan masalah kesihatanyang berkait dengan pekerjaan dapat mengurangkancuti sakit serta mengurangkan kos20


1.6 Program Keselamatan & KesihatanDi Tempat Kerja Aktiviti-aktiviti berikut:•Menentukan dasar keselamatan dankesihatan yang ingin dicapai.• Mengenalpasti dan menubuhkan organisasipengurusan program.• Menaksirkan risiko.• Melaksanakan kawalan risiko.•Menyemak, menilai dan menambahbaiksecara berperingkat.21


SISTEM PENGURUSAN KKP YANG SEDIA ADA[sumber: DOSH] Terdapat dua sistem pengurusankeselamatan dan kesihatan pekerjaan(KKP): OHSAS 18001 Occupational Health & SafetyManagement System standard○ Standad ini siap dibangunkan pada 1999○ Digunapakai secara meluas dan boleh diperakui MS 1722 Sistem Pengurusan KKP (berpandukanpada ILO OSH management system standard)○ Standad ini diterbitkan pada 2003○ Standad panduan kepada semua industri diMalaysia untuk digunapakai28 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 22


DasarMengelolaTindakanpenambahbaikanMerancang &PelaksanaanPenilaianMODEL SISTEM PENGURUSAN KKPMS 1722 - 200728 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 23


PenambahbaikanberterusanKajian semulaPengurusanDasarKKPSemakan dantindakan pembetulanMerancangMelaksana danoperasiModel Sistem Pengurusan Keselamatan danKesihatan Pekerjaan OHSAS 1800128 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 24


MODEL SISTEM PENGURUSAN KKP(OSH-MS) – (sumber: DOSH)Sistem pengurusan KKP seperti MS 1722 & OHSAS18001 adalah berdasarkan komponen SistemPengurusan Kualiti; Rancang, Laksana, Semak danTindak (PDCA)INPUTWAWASANHAZARDPERUNDANGANINPUT PIHAK KETIGARANCANGKenalpasti HazardBuat perkiraanBeri tugasanAtur sumberLAKSANAKuatkuasa prosedurSeliaTindakan kecemasanLatihBerhubungdllOBJEKTIF DASARPekerja selamat dansihatProduktivitiMaruah organisasiTINDAKTindakan pembetulanSemakPenambahbaikanSEMAKPantauPengawasanPeriksaSiasatAuditRekod & Analisa28 Oct 2011 JKKP MALAYSIA 25


2. Pencegahan Kemalangan DiTempat Kerja26


Contoh2 Kemalangan Tersepit antara objek Terjatuh Tergelincir Berlanggar Meletup Terbakar27


Kemalangan boleh diakibatkan olehdua sebab utama:• Tindakan yang tidak selamat (Unsafeact)• Keadaan kerja tidak selamat (Unsafecondition)28


Faktor2 Penyumbang Kemalangan Di Tempat KerjaKonsepPencegahanKemalanganPerilaku Selamat(Safe Behaviour)Keadaan KerjaSelamatManusia-Kesedaran-Kompetensi(KAP)-KeselamatanberasaskanperilakuMesin-Perolehan-Rekabentuk-Penyelenggaraan-Protokol KerjaSelamat (SafeOperatingProcedure)Fizikal-Stesyen Kerja-Suhu-Ventilasi udara-KemasanTempat Kerja(WorkplaceHygiene)PersekitaranPsikososial-Tekanan/ stress-Salahgunadadah/ alkohol-Tempoh masakerja-Tekanan rakansekerja29


2.1 Perilaku Selamat Yang Perlu Diamalkani. Sentiasa mengikut protokol kerjaselamat.ii. Menumpukan sepenuh perhatiansemasa bekerja.iii. Mematuhi arahan keselamatansepanjang masa.iv.Menyelenggara mesin dan peralatansecara sistematik.30


2.1 Perilaku Selamat Yang Perlu Diamalkanv. Tidak makan, minum atau merokoksemasa bekerja.vi. Tidak dipengaruhi alkohol atau dadahsemasa bekerja.vii. Menghadiri latihan keselamatan dankesihatan di tempat kerja dari masa kesemasa.viii. Menggunakan kelengkapan ataupakaian perlindungan (PPE) peribadiyang sesuai dengan betul.31


2.2 Keadaan Kerja Selamat Yang Perlu Diwujudkani. Susun atur yang kemas.ii.iii.iv.Ruang kerja yang selesa.Pencahayaan yang mencukupi bagikerja yang dilakukan.Pengalihan udara yang baik.v. Bunyi bising yang terkawal.vi.Peralatan yang berfungsi dengan baikdan sesuai.32


2.2 Keadaan Kerja Selamat Yang Perlu Diwujudkanvii.Peranti keselamatan pada mesin yangsesuai.viii. Bahan kimia berbahaya disimpan ditempat yang selamat.ix. Sistem penggera yang berfungsi.33


2.2 Keadaan Kerja Selamat Yang Perlu Diwujudkanx. Sistem pencegah kebakaran yang lengkapdan berfungsi.xi.Tanda-tanda amaran bahaya yang jelasdan mencukupi.xii. Tanda-tanda arahan keselamatan yangjelas dan mencukupi.34


Faktor Lain Penyumbang KemalanganKeadaan Mental Pekerjai. Kurang kesedaran tentang kepentingankeselamatan dan kesihatan pekerjaanii. Kurang kordinasiiii. Reaksi psiko-motor perlahan36


Faktor Lain Penyumbang KemalanganKeadaan Mental Pekerjaiv. Sikap yang kurang baikv. Kurang daya tumpuanvi. Emosi kurang stabilvii. Cepat panikviii. Cepat baran37


Faktor Lain Penyumbang KemalanganKeadaan Fizikal Pekerjai. Kelesuanii. Kurang daya pendengaraniii. Kurang daya penglihataniv. Kurang kekuatan fizikal untuk melakukan kerjav. Kecacatan atau kurang upaya38


3. Langkah2 Pencegahan &Kawalan Kesihatan Pekerjaan39


a) Melakukan HIRARC (HazardIdentification, Risk Assessment, RiscControl)Mengenal pasti hazard-hazard yangterdapat di tempat kerja.Menaksir risiko setiap hazard.40


Menaksir risiko setiap hazard. Menentu dan menyusun risiko hazardtersebut mengikut arasnya. Iaitu samaada risiko tersebut boleh diterima tanpaapa-apa syarat (risk acceptable),diterima41


PENCEGAHAN & LANGKAH KAWALANHieraki Kawalan1. Eliminasi (Elimination)-Mengeluarkan atau membuang hazard yang berasal dariperalatan, proses kerja, bahan kerja atau persekitaran tempatkerja yang berbahaya untuk melindungi pekerja.-Langkah pengawalan paling efektif ( first priority )2. Penggantian (Substitution)-Mengganti dengan bahan atau cara kerja lain yang KURANGmudarat-cth. Guna bahan / peralatan kurang berbahaya42


PENCEGAHAN & LANGKAH KAWALANHieraki Kawalan3. Isolasi (Isolation)-Mengasingkan hazard daripada pekerja atau mengasingkanpekerja daripada hazard. Untuk mengurangkan ‘exposure’kpd. pekerja.-contoh ‘isolation room’4. Pengurangan (Minimisation)-Cara yang disarankan jika tiada ruang untuk eliminasi/penggantian/ isolasi-Melibatkan, antaranya, ubahsuai ke atas peralatan,pengadang/ pelapik untuk mesin43


PENCEGAHAN & LANGKAH KAWALANPrinsip Kawalan1.Kawalan Pentadbiran(Administrative control);cth. Dasar KKP, SOP, KerjaBergilir, Latihan/ Kursus2.Kawalan Kejuruteraan(Engineering control);cth. Sistem Ventilasi,Penyelenggaraan mesin/peralatan yang baik &teraturPrinsip Kawalan3.Kawalan Perubatan (Medicalcontrol);eg. Survelan Perubatan4.Kawalan Individu (Personalcontrol);eg. Alat Pelindung Diri (PPE),KesedaranKawalan Lain:Emergency Response Plan(ERP) dan RawatanKecemasan44


Terima Kasih45

More magazines by this user
Similar magazines