garemos dacvis menejmentis gegma

greenalt.org

garemos dacvis menejmentis gegma

Sinaarsia. informacia proeqtze ...................................................................................................................... 4a.1. zogadi informacia proeqtze..................................................................................................... 4a.2. proeqtis teqnikuri detalebi................................................................................................. 4b. samarTlebrivi da adminstraciuli struqtura ................................................ 7g. potenciuri zemoqmedeba garemoze ................................................................................... 11g1. garemos arsebuli mdgomareoba .............................................................................................11g.2. proeqtTan dakavSirebul saqmianobaTa da mosalodnelzemoqmedeebaTa mokle reziume ........................................................................................... 13d. garemosdacviTi menejmentis gegma....................................................................... 23d.1. Semarbilebeli RonisZiebebi................................................................................. 23d.1.1 mSeneblobasTan dakavSirebuli zemoqmedebebis Serbileba ................. 23d.1.2. xangrZlivi zemoqmedebis da avtomagistralis eqsploataciis faziszemoqmedebaTa Serbileba........................................................ ..... .................................. 31d.2. monitoringi ........................................................................................................ 32e. gegmis ganxorcielebis uzrunvelyofa ....................................................................... 32v. gegmis ganxorcielebis xarjebi ......................................................................................... 33danarTi 1. garemosdacviTi menejmentis sqema ............................................................ 34danarTi 2. garemosdacviTi monitoringis gegma ........................................................ 612

More magazines by this user
Similar magazines