saWirboroto Wikarti, falsificirebuli tualetis qaRaldi da es ...

culture.gov.ge
  • No tags were found...

saWirboroto Wikarti, falsificirebuli tualetis qaRaldi da es ...

literaturuli gazeTi#52#52 17 - 30 ivnisi 2011gamodis or kviraSi erTxel, paraskeobiTfasi 50 TeTrirostom CxeiZeCven _rogorcxazarebiIII-XIzurab leJavasaWirborotoWikarti,falsificirebulitualetis qaRaldidaes ybadaRebulisayovelTaosinaRde siyalbisaVI-IX


2 prozaliteraturuli gazeTi`erTi moTxrobis konkursis~ gamarjvebuli. V premia.mariam tabaRuamari, romelic icinodapirvelad rom davinaxe, vifiqre,didi qarafSuta vinme iqneba-meTqi.wina rigSi ijda da yurebamde gabadruliaTvalierebda, ra xdeboda ukan.mere viRacam Tqva, es is gogoa, mTeluniversitetSi yvelaze maRali qulebirom aiRoo. ra Tqma unda, aseTi ucnaurigamometyvelebac magitom aqvs,swavla xalxs agiJebso. roca ar undamomekra Tvali, yovelTvis iRimeboda.marim marTla yvelaze maRaliqulebi aiRo misaReb gamocdebSi.ojaxi amayobda. ramdenime Jurnalmada gazeTma interviuc ki CamoarTva.maric bednieri iyo. egona yovelTvisase iqneboda, rom yovelTvis ioladmiaRwevda yvelafers. magram ase xomar xdeba. an iqneb xdeba kidec, magrammari is SemTxveva ar gaxldaT da amaSiTviTonac male darwmunda.manamde iyo pirveli dReebi universitetSi.ubralod gavicani:_ mari._ mari.erTaderTi aRmoCnda, visi saxelicuceb davimaxsovre. Savgvremani iyo,gamxdari ar eTqmoda, yavisferiTvalebi hqonda da kontaqtur linzebsatarebda. yvelaze meti saerTomasTan vipove. vlaparakobdiT bevrsmomavalze da imaze, Tu rogor movxvdiTaq._ es uamravi SemTxveviTobis gamoada axlandeli realoba Cvengandamoukidebeli faqtorebis usasrulojaWvis erT-erTi rgolia. ubralodgvgonia, rom damoukidebel gadawyvetilebebsviRebT, sinamdvileSisulac araa egre. _ ambobda mari.me Sewuxebul saxes viRebdi da veubnebodi_ `ho, asea~. musikaluriaTwledi daamTavra. bolo wlebijazis ganxriT, magram swavlis da sxvapragmatuli mizezebis gamo SeeSva,rasac axla nanobda._ musikaluris megobrebTan urTierTobaaRar maqvs. – miTxra erTxel.zamTris ardadegebi axlovdeboda.universitetis SesasvlelSi, fanjrebTanvideqiT._ ratom? – vkiTxe. gareT cioda,magram ar Tovda._ ar SemiZlia gauTaveblad imismosmena, vin romel bendSi ukravs darogori warmateba aqvs. me kide ase,araferi... – fanjaraSi iyureboda._ mesmis. – vuTxari da sakuTarTavTan kidev erTxel vaRiare, romCemTvisac arsebobda xalxi, romelTawarmatebac mTrgunavda.`aq ar unda viyoT~ – es fiqri verafriTmogveSorebina, sanam ar aRmovaCineT,rom TiTqmis yvelapirvelkurseli igives grZnobs. Cvenxom sakuTari surviliT CavabareT aq,biznesis da ekonomikis fakultetze.Cven viyaviT Wkvianebi, sazrianebi dakargad gvesmoda maTematika. ubralodaRmoCnda, rom uinteresod gvaswavlidnen._ ar arseboben uintereso sagnebi,arseboben uintereso saxelmZRvaneloebi.vambobdi me da amjerad mari meTanxmeboda.mokled, erTad daviwyeTmomabezrebeli leqciebis gacdena. amdros, ZiriTadad, universitetis sasadiloSivisxediT da ugemur yavas vsvamdiT.vlaparakobdiT bevrs, saRamoobiTerTmaneTs vwerdiT dagauTaveblad vwuwunebdiT gamocdebisda davalebebis gamo. bolos mivxvdi,rom yvela Cems megobars Tu nacnobsSoris yvelaze met dros marisTanvatarebdi._ ar mogbezrdi?! – mekiTxebodaxolme siciliT.es ucnauri Tviseba hqonda – kargxasiaTze iyo Tu cudze, yovelTvisicinoda._ aRar momwons Cemi Tmebi, undaSeviWra. – miTxra erTxel, roca SesvenebazederefanSi gamovediT._ ras erCi?! – vkiTxe da viRac nacnobsSoridan xelisaweviT mivesalme._ erTxel ici... me da Cems klaselsTmis gadaparsva gvindoda. gadavwyviteT,Tu gamocdebSi CaviWrebiT gadaviparsoTda tatu gavikeToT warweriT`ratom, RmerTo~. mere davaskveniT,es mkrexeloba iqneboda da teqsti`mapatie, RmerTo~-Ti SevcvaleT.orives xmamaRla gagvecina. Tan gavifiqre_ ase xdeba, roca kargad swavlobda yvela maqsimums elis Sengan-meTqi.maris CacmulobaSi erT sasacilodetals SeamCnevdiT. yovelTvis maisurisfergulsakids atarebda. Tvi-Tonve awyobda xolme. meubneboda,amaTi keTeba mamSvidebso. mecineboda,ise guldasmiT SerCeuls gavda esgulsakidi da maisuri.diliT sasadiloSi yavas vsvamdi damuqi Sokoladis `melers~ vwuwnidi,ufro sworad ki vReWavdi, roca mariSemovida, kote gabaSviligadamkocna da gverdiT momijda.lurji maisuri da imave feris,sxvadasxva zomis biserebisgan awyobiligulsakidi ekeTa. `ras Svebi,rogor xar~-s Semdeg Tqva:_ yvela raRacas iTxovs Cemgan. –da qaRaldidan `meleri~ amoaZvrina._ ra gWirs? – naxevrad movaleobismoxdis mizniT vkiTxe. yavas jerkidev ver moexerxebina Cemi bolomdegamofxizleba._ araferi. – Cemi dakvirvebiT esnebismier kiTxvaze pasuxis tradiciulidasawyisia Cems nacnobebSi. – ai,viRviZeb da miuxedavad imisa, rom yvelazemetad isev daZineba minda, vdgebi.mere aq movdivar, arc es minda. ara,xmalamoRebuli aravin maiZulebs amisgakeTebas, magram sxvanairad abarogor?! Cven xom `movaleebi varT~ asemoviqceT. imitom, rom sxvanairad vericxovreb ubralod. jandaba, neta,rames mainc Tu vakeTeb sakuTari surviliT?!erT rames mainc...mindoda rame meTqva, magram gaicinada yava Tu daamTavre, leqciazemainc SevideT, gvagviandebao, SemomTavaza.wina rigSi davsxediT. ase ufrometad usmen leqcias. iZulebulic kixar mousmino. Cvenma erTaderTma qalmaleqtorma, romelic saerTaSorisobizness gvaswavlida da romelic arasdrosicinoda, proeqtori CarTo dakedelze didi asoebiT gamoCnda sa-Tauri _ `globalizacia~. studentebigaCumdnen._ statia rom gamogigzavneT, imedia,yvelam waikiTxeT. axla gismenT,Tqveni azri zogadad globalizaciaze.– mkacrad Tqva da auditoriasgadaxeda. yvela Cumad iyo. ra Tqmaunda, dawyeba aravis surda. maT Sorisarc me da albaT, arc maris._ aba, gelodebiT.Tqva da sqeli warbebi maRla aswia.aq erTma etyoba gaifiqra `jandabas,daviwyebo~ da daiwyo kidec:_ Zalian cudi azris gaxlavarTglobalizaciaze, – Tqva ironiuladda Cveulebriv tonSi gaagrZela, – ise,eg racaa, isedac yvelam icis, rasaWiroa bevri laparaki. yvelaze sa-SiSi ubralod isaa, rom cdilobensaqarTveloc CaiTrion am yvelafer-Si da Caklan qarTveli eri. yvelazedidi saSiSroeba egaa dRes da bevrirom gavlenis qveSaa kide, ubedureba.statia namdvilad sxva rameze iyo.Tavidanve ar momwonda es biWi._ egeTebi xdebian mere kosmopolitebiTu raRac jandaba, samSoblorom ar gaaCniaT da arc ena da arc mamulida arc sarwmunoeba da masonebsaceg undaT meti ki araferi. egenidganan msoflio politikis saTaveSida mTavari mizani aqvT, rom erovnulobadaakargvinon yvelas da mTelimsoflio marTon erTianad, magitomWirdebaT globalizaciac.daasrula aRSfoTebulma. me damaris xmamaRli sicili agvityda._ Zirs masonebi! Zirs globalizacia!gaumarjos damoukidebelsaqarTvelos! – gadavZaxe ukan im biWs.mari xmamaRla kiskisebda._ Tu gansxvavebuli azri gaqvT,mSvidad mogvaxseneT sicil-kiskisisgareSe Tu SeiZleba. – cota gabrazebiTgviTxra leqtorma._ ra gacinebT? ase araa? damimtkice,ras vambob tyuils! _ iZaxda isbiWi uknidan. zogi mis dacvas Seecada,zogi piriqiT. yvela axmaurda. marisicils agrZelebda._ geyofaT! – xmas auwia qalma daCven Semogvxeda, areulobis mTavargamomwvevebs. mainc ver vCerdebodi,magram axla ukve xmadabla vicinodi.mari isev agrZelebda. vTxove, magramar Cerdeboda._ datoveT auditoria! – gabrazebulisaxiT warmoTqva saerTaSorisobiznesis sqelwarbebianma leqtorma.Cven,marim ZlivsRa moaxerxa eTqva, ukacravado,CanTa aiRo da gavida. ukangavyevi.martSi TandaTan gamoidara. gareTvideqiT me, mari da erT-erTi jgufeli.zamTris qurTukebi xelSi gveWira.es gogo sul musikalur konkursebSiiRebda monawileobas im imediT, romerTxelac gaumarTlebda da popularuligaxdeboda. ninos ucnauradgrZeli sayureebi ekeTa da xelSi wi-Tel markers aTamaSebda._ am aminds xo veraferi gavuge. –Tqva marim da mzes axeda. ninom markersTavsaxuri moxsna da moajirzewaawera `all we need is love~. marim daxeda,Tvalebi gaubrwyinda da gaRimebulmaTqva:_ ai, Tavidan bolomde egaa bedniereba.Rrmad gaiazreb amas da samyaroSenia. da saerTodac, ici, axla raminda? bedniereba minda, sixaruli minda,gaoceba, aRmafrena, sisavse da sibrWyvialeminda!maris marTla zedmetad ubrWyvinavdagoneba. gasakviria, magram siyvarulzearasdros gvilaparakia.ubralod vicodi, mis cxovrebaSiaravin iyo. ninosac gaecina da Tqva:globalizaciada ena_ me kidev fanebi minda!_ ai, Cemgan, magaliTad, jaz-varskvlaviaRar gamova da biznesmenebs17 - 30 ivnisi 2011fanebi ar yavT! – mari isev icinoda.meore dRes universitetidan saxlebSivbrundebodiT da avtobusSivisxediT, roca viRac biWi amovida.maris nacnobi aRmoCnda da gverdiTmiujda. cota xnis mere hkiTxa, sadmexom ar ukravo. am dros Cemi Casvlisdroc movida. maris davemSvidobe daCamovedi. 20 wuTic ar iqneboda gasuli,rom Setyobineba momivida:`mar, es biWi Cemi Zveli nacnobia.axla romeliRac bendSi ukravs. dampirda,Tu rame gamoCnda, Segexmianebio~.meore dRes TvalebanTebuli meubneboda:_ es Sansia, Tavi davaRwio Cems Cabetonebul,yoveldRiur cxovrebas.gaxarebuli iyo da elodeboda._ ar minda winaswar warmovidgino,rom rame gamoCndeba. ar mindawinaswar avivso imedebiT.ambobda mere, magram mainc elodeboda._ iqneb davaviwydi, xom ar mivwero,Sevaxseno...ukve eWvi epareboda maris.ramdenime kviraSi im biWma daureka.jgufidan `klaviSniki~ gavuSviT daiqneb Secvaloo.pirvel repeticiaze nerviulobda,magram gaxarebuli iyo. meore dRessul amaze melaparakeboda, yvela detalsmiyveboda. imedi qonda, musikayvelafers Secvlida mis cxovrebaSi.am periodSi marTla SeicvalaraRac. jgufelebi ukeT gavicaniT.arc ise uintereso bavSvebi aRmoCndnen,rogorc Tavidan gvegona. erTaddavdiodiT kinoSi da SabaT-kvirasqalaqgareTac gavdiodiT. didi koconisgarSemo yvela sxvanairi Canda, vidreuniversitetis TeTr auditoriebSi.me mets vmecadineobdi. aRmovaCine,rom yvelaferi arc ise uinteresoyofila. marim mecadineobas mainc veraferimouxerxa, samagierod mTeldros musikas uTmobda. Cvenc verSevniSneT, rogor dalagda yvelaferi._ bendis wevrebi ar momwons. upasuxismgebloebiarian da uzrdelebi.– sxvaTaSoris miTxra erTxel._ uzrdelebi? – gamecina._ ho. sul biWebi arian da iseT sityvebsamboben xolme, TiTqos iq arcviyo. ar momwons ase.davcine da vuTxari, yurs SeaCvevmeTqi.gamocdebis droc movida. Ramis-Tevebis dro. mari Tan repeticiebzedarboda da Cioda, verafers vaswrebo.me vindomebdi, bevrs vmecadineobdida kargadac Cavabare. maris gauWirda.yovel momdevno gamocdaze ufrodaTrgunuli Canda._ arc ki vici, saxlSi rogor vTqva,aseTi qulebi rom miviRe.sul daRlili iyo. dabneulad gamoiyureboda._ guSin didi omi gadavitane ojax-Si. – makroekonomikis leqciis dawyebamdegverdiT momijda da gaicina._ qulebi uTxari?_ ho. dedaCemma notaciebi wamikiTxa._ mere ra gecineba?_ sasaciloa. – da RimiliT Semomxeda._ aCemebuli aqvs, pirveli unda iyoyvelaferSio. me rom Senxela viyavio...da moyveba gauTavebel laparaks. bavSvobaSiufro mgavdi, axla ra dagemar-Ta, yvelaferze xeli gaqvs Caqneulio...laparaki SenTan ar Svelisda araferio da ase saaTobiT...leqtori Semovida da gavCumdiT.maris saxeze isev Rimils vxedavdi daaseT dros megona, avad iyo.meore dRes ar movida. saRamos davureke,ratom gaacdine-meTqi, vkiTxe._ cudad viyavi guSin. – yurmil-Sic vgrZnobdi, iRimeboda._ ra dagemarTa?_ saRamos saxlSi rom vbrundebodi,metroSi iseTi sicili amityda,mTeli saaTi ver gavCerdi._ xumrob? – vkiTxe da gamecina._ ara, ar vici ra damemarTa. naTiammiTxra, aseT mdgomareobaSi saxlSimartos ver gagiSvebo da momacila._ mere?_ mere dedaCemma Zlieri damamSvideblebidamalevina da miTxra, saboloodgagiJdio. – isev gaecina._ da aseTze raze gagecina?_ araferze, ise ubralod... romdafiqrde, yvelaferi sasacilo araa?!meore dRes movida. SevamCnie axaligulsakidi ekeTa sami didi mwvaneburTuliT._ axalia? – vkiTxe._ aha. guSin avawye, mogwons?_ momwons.makroekonomikasa da ekonometrikasSoris fanjara aRmogvaCnda. universitetismeore sarTulze `pufebi~daedgaT. dilis saaTebSi verafriTmoaxerxebdi iq dajdomas, lamis rigebiidga. magram axla gagvimarTla. ukve3 saaTi iyo da Cvens garda garSemoaravin Canda. CamovsxediT da qseroqsebismTeli dasta amoviReT, romwagvekiTxa._ CvenTvis, Cumad! – gavucine marisda kiTxva daviwye.`mzardi mosaxleoba mzardi adamianurimoTxovnilebebis dakmayofilebasmoiTxovs. mosaxleobis msyidvelobiTiunaris zrda warmoadgensgaremoSi gaCenil SesaZleblobas kompaniebisaTvis.magaliTad, CineTismTavrobam mosaxleobis zrdis tempisSeCerebis da kontrolis mizniT SemoiRokanoni, romelmac SezRuda Sobadoba.Sedegad Cineli bavSvebisaocrad ganebivrebulebi arian. `pataraimperatorebi da imperatricebi~– ase uwodeben maT. axla pekinSimSoblebi TavianTi Semosavlis 40 %-serTaderT sayvarel Svils axarjaven.~_ mar. – Semomxeda._ ra iyo? – Tavi avwie da qseroqsebimuxlebze davide._ raRac mWirs._ miTxari._ isev ise var. am bendma arafericar miSvela. upasuxismgeblo biWebisgrovaa, romlebsac musikaze metad isuyvarT, rom gogoebi taSs ukraven.repeticiebze dros flangaven, pirdapirgamosvlis dros improvizaciakidev arc ise kargad gamosdiT. aRarvapireb magaT gamo Tavi Sevircxvino._ Tu asea, daanebe Tavi, mecadineobisTvisacmeti dro dagrCeba._ ho, magram me xom mindoda bend-Si. Zalian mindoda, gamodis, rom tyuilad.axla saerTod aRar vici, ra minda._ axal rames moZebni, axal gatacebas.asec unda iyos. dagainteresebsrame, mere mogbezrdeba, mere isev axalsipovi da ase. sxvanairad mosawyenicki iqneboda._ asec mosawyenia!amis mere yvelaferi TiTqos isevTavidan daiwyo. mari bendidan wamovida,magram amas swavlaze sulac ar umoqmedia.gogo, romelic mTel fakultetzeyvelaze Wkviani iyo, axla saSinladswavlobda. xSirad imizezebda,Tvalebi da Tavi mtkivao, magram, raTqma unda, es namdvili mizezi ver iqneboda.dasasruli me-11 gverdze


17 - 30 ivnisi 2011literaturuli gazeTiesse3vinebda raRac uxilav zRvars da asedaiwereboda `xazaruli sityviskona~.da raTa mkiTxvels odnavadac arareoda Txzulebis siuJeturi bilikebimis labirinTSi, marTlac labirin-TSi TavSeyofils, da arc mxatvrulimrwamsi gamorCenoda, paviCi winasityvaobasase daasaTaurebda: `romani,rogorc saxelmwifo~.diax, es romani Taviseburi saxelmwifogaxldaT.da dae imTaviTve gansazRvruliyomisi politikuri sarCulic _ protestiglobalizmis eqspansiis winaaRmdeg,STanTqmiT rom emuqreboda daemuqreba erebis TviTmyofadobas.ucxo enebze Targmna ar aklda paviCisromanebs, `xazaruli sityviskona~kidev ufro gaxmaurdeboda, magram,mogexsenebaT, yvela oreuli erTirangisa ver iqneboda da mwerals isaimedebda: mxolod mdare nawarmoebebiver uZleben susti TargmanebiTgamocdas, ver itanen ritmis cvlas,egviptes napoleon bonaparte aRmouCendaevropas.troas _ hainrih Slimani.asureTs _ pol emil bota.xazareTs _ milorad paviCi.arqeologTaTvis _ Slimanisa TubotasTvis _ uSualo movaleobacgaxldaT dakargul samyaroTa, gamqralcivilizaciaTa migneba da kvlavdabruneba kacobriobis istoriulmexsierebaSi, aserigad Sekvecilsa dabevrwilad danakuwebulSic.napoleons wigniereba ubiZgebda,ar ekmara martoden egviptissamxedro mimoTareSeba da piramida-Ta ormocsaukunovan CrdilSi siamayiTaRvsils eZebna kvali uSoresi sivrcisaken_ Tu dapyrobaa, dapyrobayofiliyo, aramarto egviptis amJamindeliteritoriuli garemosi,aramed misi im istoriisac, safrangeTsacda mTels evropasac Zalian romgamoadgeboda.marTlac didi, grandiozuli samyaroebiamoizrdeboda erTganac, meoreganac,mesameganac... Turme ramdeniram aklda kacobriobas uimaTod,Caketil sivrceSi momwyvdeulad rommiiCnevda Tavs, amieridan ki mxrebSiTamamad gaiSleboda, rakiRa mzeraaserigad Soreulsa da TvalSeudgamsswvdeboda da guli da goneba ki aTasgvarisaxiT, siluetiT, simboloTi,siuJetiT, danaSreviT ivseboda damdidrdeboda.dakarguli Jamis fesvebi amoCeniliyo.mzes Sescinodnen miwaSi Camarxulida TiTqosda samaradisod gametebulicivilizaciebi.hoi, ras daewafeboda dasavleTi amsaukuneobiT dakargul samyaroebs.ieroglifebi da gamqrali enebi rasSeakavebdaT _ yvelafers gaSifravdnen,amoxsnidnen, daidasturebdnen.magram xazareTi?misi arseboba arc mxedarTmTavrebsaaRelvebdaT da arc arqeologebs.am qveynis kvali martoden istoriaSiSemorCeniliyo _ aRarsad ena,aRarsad damwerloba, aRarsad sofelqalaqTanaSTebic, aramcTu cixesimagreebi,sasaxleebi Tu koSkebi,aRarsad maTi nivTieri kultura,aRarsad ganZis namcecebic ki...martoden mematianeTa zogierTiuwyeba.da mxedarTmTavrebi Tu arqeologebianki ras unda aeRelvebina!..isev mwerali Tu gamoidebda Tavs,Tanac, mcirericxovani eris Svili,kars rom mosdgomoda gadaSenebis safrTxe,da Tvistomebs romSeagulianebda, Tu Cveni erovnuli energiisasar viwamebT, xazarTa gzasdavadgebiT mousavleTisakeno, da sxvapatara qveynebsac Seaxsenebda saSiSroebismomZlavrebas, didsa da Zlevamosilsaxelmwifoebsac mianiSnebdagarduval gansacdels _ nu gegonebaT,rom am sazarel processgadaurCebiT, Tu mcirericxovan xalxebzear izrunebT da gulgrilad miaCerdebiTmaT TandaTanobiT amoSlasmsoflio rukidan, xval es aqlemiTqvens karTanac daiCoqebs da amaodSeecdebiT Tavdaxsnas daRupvisagano.mxatvruli mrwamsi imTaviTveTvalnaTlivi gaxldaT, mTavaria, vi-Racas etvirTa mamxileblisa Tuwinaswarmetyvelis roli da mkacraddaemunaTebina kacobrioba xazarTamitovebisaTvis maTTvis sabedisweroJams.milorad paviCs ukve sakmaod moexveWasaxeli, am Temas rom Caujdebodada metad originalur struqturasgamouZebnida _ viTomda dakargulixalxis Sesaxeb saleqsikono masalebisaTvismiegno da maTi TavmoyriTa dadalagebiT Seeqmna mravalplanianiTxzuleba, romelsac JanrobrivaderTbaSad verc gansazRvravdi, magramTvals rom miadevnebdi, xelT postmodernistuliyaidis romani SegrCebodada TxrobaSi deteqtiur siuJetsacdaadasturebdi.manamdec Tavis serbeTs utrialebdada mis satkivars gamoTqvamda, magrames mainc ukmari moeCveneboda,rakiRa ise ukiduresadac vergaemZafrebina Txroba, gansacdeliswinaSe mdgari eris mwerals rom SeSvenisda moeTxoveba kidec.ukmarisobis SegrZneba gadaalaxrostomCxeiZeCven _ rogorc xazarebi(vasil barnovi da milorad paviCi)rogorc erTi enidan meore enaSi, iseerTi saukunidan meoreSi gadatanaso.sakuTari Tavisa swamda da maS raRaSeiZleba yofiliyo SemaSfoTebeliTundac uxeiro mTargmnelebis xelSi.qarTul enaze ki udavodgaumarTlebda.guram gogiaSvilis xelovnebacocxal sakiTxav wignad aqcevda 10 000sityvian roman-leqsikons, artistul,eqspresiul qmnilebad, miTumetes, rom`xazaruli sityviskonis~ mxatvrulimrwamsic, suliskveTebac da satkivaricaserigad maxlobelia CvenTvis,TiTqos serb mwerals saqarTvelosdramatul bedisweraze daeweros.anki ram gayo serbeTisa da Cvenixvedri, globalizmis uzarmazar tal-RebSi erTnairad moqceulebisa dauniCbo navebiT msrbolelTa saiTken-Rac.mTargmnelis mcire winaTqmaSi xazarulmsoflgagebasa da msoflSegrZnebisdakvalobazeagebuli es romanifriad fiqrTa amSlelad im mxrivacgamocxaddeboda qarTvelTaTvis,rom xazarebi Cvens mezoblad `cecxliviTbrialebdnen~ CrdiloeT kavkasiaSi,vidre aTasi wlis winaT samudamodgaqrebodnen viTarca is `wero,darialisken gadavardnili xazare-Tisken rom mifrinavda~...citatis avtori ar aris dasaxelebuli,rakiRa mTargmneli varaudobs,rom giorgi leoniZis es striqoni yvelawignierma qarTvelma advilad undaamoicnos, rogorc erT-erTiSedevris `Rame iveriisa~ damagvirgvinebeli.qarTlis RameSi siyvarulisumZafres SegrZnebas viTom ratomunda gamoewvia xazareTis xseneba?ara SemTxveviT, rasakvirvelia _xazarebic, yivCaRebic, saerTodacbarbarosuli stiqia giorgi leoniZispoeturi msoflaRqmisaTvis maxlobeligaxldaT rogorc gaxelebis,eqstazis srulyofilad amofrqvevisnimuSi, yovelgvar mijnas rom arRvevdada pirvandeli, dasabamieri saxiTecxadeboda istoriul fesvebs da-Sorebul kacobriobas.TviTon swored amas eswrafoda _Serwymoda, SenivToda am stiqias, xelSesaxebadgamoecada pirvelyofilobismadli, da Tavsac irwmunebda da sxvaTacarwmunebda: barbarosi varo. esim leqsSi _ `avtoportreti~. zogadgansazRvrebas ara kmarobda da sarkinozobasaciCemebda. da kidev:_ var xazari...marto sakuTari Tavi ki ara, Tanamokalmemegobrebic xazarebad esaxeboda,ase aRamaRlebda maT saxeebs _sandro SanSiaSvilis, tician tabiZis,paolo iaSvilis. cxadia, sxvebisac, magrames samni imitom gamoerCia, romerTad stumrebodnen ninowmindis taZars1926 wlis 26 maiss, saqarTvelossaxelmwifoebrivi aRdgenis dakargulida monatrebuli TariRis aRsaniSnavadda imRamindeli gzneba Seaqmnevinebdagiorgi leoniZes im poeturSedevrs `ninowmindis Rame~, romelsackvalis dafarvis mizniT 26 martsmoawerda, Tumc gamWvirvale miniSnebamkiTxvels advilad amoacnobinebda,arafrismTqmeli 26 martis nacvladsworedac 26 maisi rom igulisxmeboda.xazarTa landebi wamoiSlebodnenim uCveulo gancdis, eqstazis Jams, daoTxive megobari ZaldautanebladSeerwymoda maT landebs da wamieradmainc daabrunebdnen am tragikulxalxs wuTisofelSi, saidanac samaradisodaekraT gudanabadi.ninowminda... Cven rogorcxazarebioh, im Rames rogor agvabrialasaqarTvelos leqsis mexanZareniZmobam, cremlma, im patara iaram!gamqraliyvnen xazarebi?ager sulieri STamomavalni xommovlinebodaT.milorad paviCisaTvis cnobilirom yofiliyo es striqonebi, Sesa-Zloa Tavisi romanis epigrafadacgamoeyenebina, yovel SemTxvevaSi SexarbebiTSeexarbeboda: rogor damaswroo!..eamayeboda, rarig eamayeboda giorgileoniZes, Tavs rom uigivebda am gadaSenebulixalxis Svilebs, da es imkacs, saqarTvelos istorias aseTisimZafriT rom ganicdida da xazarTagamoCena ki Cvens mematianeTa analeb-Si martoden rbeva-awiokebis momaswavebeligaxldaT. kargi veraferi,sul veraferi gaexsenebinaTJamTaaRmwerebs am ori eris urTier-TobaSi, rakiRa xazarebi momarTuliyvnenCvens STasanTqmelad, Cven kisxva araferi dagvrCenoda, garda TavganwirulibrZolisa, raTa barbarosulstiqias arc amjerad gaveTeleT.mTargmneli leonti mrovelis`mefeTa cxovrebidan~ moixmobda imTavs _ `gamosvla xazarTa~ _ Turogor moadgnen 627 wlis zafxulSixazarni tfiliss, rogorc bizantielTada TurqTa mokavSireni, daorTvian alyaSic moaqcies Cvenidedaqalaqi, romlis damcvelnicgaafTrebuli brZolebisas xan mxiarulgunebazec dgebodnen da amitomacgaaCendnen saidanRac uzarmazargogras, romelsac momxvdurTa xakanisjibRus Tavad aqcevdnen, zed misgonj cxvir-pirs gamosaxavdnen dacixis galavanze gamokidebdnen: ai,Tqveni mefe-xelmwife, mobrundiT daTayvani eciTo.Tavisas mainc gaitandnen xazarni,jibRu xakanis Svilis SaTis meTaurobiTSemoiWrebodnen Cvens dedaqalaq-Si da tfiliselTa `godebiTa da vaebiTdauZRiaT TavianTi maxvilni...~xolo tfiliselTa Tavkaci varsamuse(qarTlis mTavarTa saxlidan) jerCamouxrCviaT, mere tyavi gauZvriaT,gvami TiviT dauteniaT da cixis im galavanzegadmoukidiaT, sadac manamdejibRus `gogris portreti~ ekida.mTargmneli qarTveli mematianis ammonaTxrobs dasZens: rac Seexeba `xazarulsityviskonas~, iq mTlad ase araris gadmocemuli, Tumca wignis bunebrivipersonaJebi arian kavkasia, Savida kaspiis zRvebi (erT dros xazarulicrom rqmevia), Cveni saerTo kavkasiuriwarsuli, romelic dResacamaod iTxovs Svelas... da xazarTa xakans(iqneb swored im jibRus) xan tfilisiesizmreba, xanac sevdianad mobutbutemtkvari, sadac mkerdamde momdgarwyalSi topavs da Tan raRac wignskiTxulobs, iqneb sulac xazarTagandarbeul da iavarqmnil tfilisSinapovnso.TviTon gamqraliyvnen sxvaTagaqrobis mowadineni.rodis-rodis milorad paviCs amoetivtivebinadaviwyebis burusidan,oRond iseTi ZaliT ki amoezida, dasavleTiaemRelvarebina da aeCqrolebina:ase uRvTod gasametebelni ariyvneno.da erTbaSad daizafrebodnen, esubedureba emand Cvenc ar mogvewioso.es gancda TandaTanobiT SeipyrobdaT,rodesac bolomde gaacnobierebdnenromanis mxatvrul mrwamss,Torem Tavdapirveli STabeWdilebiTTxrobis es manera Tavisebur krosvordadda TamaSad ufro moeCvenebodaT.ise im pirvandeli aRqmiTac da Rrmadgaazrebis Semdgomac erTnairaduCveulod moCanda wignis saxelwodebaSixazarTa xseneba.es iq, dasavleTSi, Torem qarTulkulturul sivrceSi milorad paviCisromanis saTauri Sinaurulic ki moeCvenebodamkiTxvels, rakiRa am saxelwodebisromani ukve mogvepovebajer kidev 1922 wlidan: vasil barnovis`xazarTa sasZlo~ _ amozrdilisxva tragikul epizodze Cveni warsulidan.amasac leonti mroveli gviambobda,Tu rogor ganmsWvaluliyo trfobiTxazarTa xakani wminda mowamed Seracxilimefe arCilis qaliSvilis _SuSanisadmi, misi mSvenierebis qeba romCasmoda yurT, da misi colad SerTvacmoewadinebina; rogor uareyoymawvilqals xakanis SemoTavazeba darogor gamoegzavna sami wlis Semdeg_ saxeldobr 764 wels _ xazarTamefes spasalari bluCani, romelsacgamoevlo lekeTi da Semosuliyo kaxeTSida misdgomoda cixes, sadac SuSaniimyofeboda Tavis ZmasTan, juan-SerTan erTad; ramdenime dReSi kidecaeRo da daetyvevebina da-Zma, Seemusratfilisi, moeoxrebina qarTli damTlad es qveyana; da rogor dadgomodadarialis gzas, magram erT dResSuSans gaemxila ZmisaTvis:_ umjobes ars CemTvis sikudili,raTa Rirs myos me ufalman wmidaTadedaTa Tana, vidreRara Sevigino warmarTTamier.beWdis Tvlis qveS sawamlavi hqonodaCamaluli da kidec mosvamda daganeSoreboda sawuTros.Tu rogor eaxleboda bluCani xakansuimisod, isic rom ver moefiqrebina,tragikulad aRsrulebuli qalwulisneSti mainc Caetana xakanisaTvis,vinc Turme `wadier iyo xilvad~.da ganrisxebuli mbrZanebelirogor Seapyrobinebda bluCans, moabmevinebdayelze sabels da or cxenosansaqeT-iqiT rom gaawevinebda, SuazegaaxleCinebda. xolo juanSers Seivrdomebdada Svid weliwads ki TavisTandaitovebda, magram uvneblad gamouSvebdasamSobloSi `didiTa niWiTagantevebuls~.romanis siuJetis zogadi monaxazimzamzareuli ido mematianismonaTxrobSi, xasiaTebic TvalnaTlivgamosCanda, mxolod ZarRvis povna dasisxliTa da xorciT aRvseba sWirdebodada vasil barnovis xelovnebisaTvisgana ra siZneles warmoadgenda,tragikuli qarga mkacri bedisweriswinaSe mdgari eris gulisSemZvrelsuraTad gardaesaxa da gardasuliJamis aCrdilebi amjeradac TavisiTanadrouli tkivilebiT ganemsWvala...Tumc es ganmsWvalva arabunebrivadar momxdara, rakiRa meordebodabevri ram Cveni eris cxovrebaSi, upirvelesadmainc gansacdeli, dasaukuneebiT daSorebul Jamisaken xelisgawvdena SeuZlebeli ar gaxldaT,Tuki Sens Tanadroul realobas mTeliarsebiT SeigrZnobdi _ `xazarTasasZlos~ SemoqmediviT.dasasruli me-11 gverdze


4 literaturuli gazeTipoezia 17 - 30 ivnisi 2011* * *wvimis margalitebirtoze aikinZa.qari ias efereba,viT Svilobils – ZiZa.wvimiT gaTenebula,daRamdeba wvimiT.abuzula beRura,caze ar Cans Rimi.miicvala zamTari,Tovlma iwyo dnobada Rrublebis maTariTmze svams Sesandobars.madlo saRamoisa,Segvewie yvelas!male bindi moicavsWadarsa da Telas.male bindi moicavsquCebsa da saxlebs.Ramis samoss moicvamsmiwa – icvams axlebs.wvimis margalitebirtoze aimZivada ia iWyiteba –daTba, Tu jer civa?cvalebadi moRrublulobacvalebadi moRrubluloba maqvs xasiaTSi.mcire wyenaze moviRrublebi,mcire lxenaze gamovidareb,xSirad vicvlebi,xSirad vwvimdebi, xSirad vqardebi,xSirad vmzevdebi...da amindTa cvalebadoba Cems suls atyvia,rogorc cas daCemi suli miiwevs cisken, miiwevs cisken,rogorc xsnisakenda sxeuli msubuqdeba, Rrubels edreba.cvalebadi moRrubluloba maqvs xasiaTSi.xasiaTze ar var xolme,roca mze miimaleba da damalobanas meTamaSebada xasiaTze myisve movdivar,rogorc ki mze gamomiCndeba –radgan umzeod ra iqneboda Cveni cxovreba!munji wvima dgas fanjarasTan da mimReris.koWli qari dgas fanjarasTan da sacekvaod meZaxis.ar vdev amindTa cvalebadobas – me mzes vdev dadro dadgeba, mze TavisTan samudamod wamiyvansda cvalebadi moRrublulobaSeicvleba mziT maradisiT.* * *dRe mokvda.saxlebi Tvalebs axamxameben,TvalebiT elaparakebian erTmaneTs.quCaSi mxolod farnebia,rogorc darajebi simSvidisa –mxardamxar dgananda wvimaSi sveldebian.varskvlavebi Rrublebs damalobanas eTamaSebian.dRe mokvda.mokvda dRevandeli survilebi,dRevandeli saqmeebi,dRevandeli simRerebi.midis mtkvari da milaparakobsda Savad ulaplapebs talRebi,rogorc Savra cxenis zurgi.WenebiT gaoflil cxens hgavs mtkvari,romelmac gaivaka da miizlazneba.dRe mokvda.male axali dRe daibadeba.mefe mokvda – gaumarjos mefes!cxeli leqsi, rogorc varskvlavi ainTo.* * *mzes rom hgavs, magram mze mainc ar aris...varskvlavs rom hgavs,magram varskvlavi mainc ar aris...wvimas rom hgavs, magram wvima mainc ar aris...qars rom hgavs, magram qari mainc ar aris...ra hqvia amas?ra aris irgvliv ganfenilimzis naTeliviT,Tovlis fifqiviT – Tovli rom ar aris?ra hqvia amas?raRac mbrwyinavi da moelvaremodis zecidan, qaris xelebSi qanaobs dadalila bedianiZerogorc ki miwas Seexeba,miwad iqceva.sad aris suli, romelic itevssilamazes da sinaTlis sxivebs?rogor davTvalo es sxivebi?sul ramdeni sxivi mWirdeba, rogor gavigo,rom davwna kibe, zecas mivadgada avyve zeviT,iq, sadac mzea, mzes rom ara hgavsda Camovkrifo wvimis wveTebi,wvimas rom ar hgavsda sityvebTan SevaerToda Sevqmna raRac lamazi,risTvisac movedi?metamorfozasaSinao kabasaviT gavixade saxli.sagareo kabasaviT Cavicvi mTvaris Suqida mivdivar, mivdivar, mivdivar...kabaze varskvlavebi anaTebenda frTebiviT mezrdeba zurgze Rrublebida qari mimaqrolebs,var uneblie qaris mxedari.saSinao kabasaviT gavixade saxli.Sin davtove Cemi dardi, Cemi cremlebi.vegebebi Rames, romelic savsea naTliTda iseTi savsea, rogorc zRva – wyliTda gadmodis napirze da SuqSi vtivtiveb,rogorc gemi gzadabneuli.saSinao kabasaviT gavixade saxli.Cems TvalebSi mTvare irekleba tirilis Semdeg,rogorc wvimis Semdeg gubeSi yviTeli foToli.Rrublebi frTebiviT gamomsxmian.savsea Rame ocnebebiT, savsea Rameda dedamiwas ise vwydebi,rogorc foToli – muxis xes daiseTi msubuqi var, rogorc mTvaris naTeli.axal sicocxleSi gadavdivar – axal samyofelSida saSinao kabasaviT gavixade saxli,rogorc kvercxidan bartyi – gamoviCeke.martis weliwadigadmoangria martma drois jebiri dadausxlta Tveebs, dausxlta dReebs,dausxlta wlebs.dRes ormoci martia damarti martobs, zeca ireva.Wirveuli patarZalia marti.martis weliwadia da maSin gava,roca marti daiRleba da daiSriteba.erTmaneTSi irevian wvima da Tovli,qari da dedamiwis sunTqva,yvavilebi da nazamTrali foTlebi –martis mziTevi.bunebam martis gunebaze gaiRviZa.dRe da Rame tyupebi arianda marts SesTamaSeben.dRe aris, magram es is dRe ar aris...Rame aris, magram es is Rame ar aris...weliwadi aris, magram es is weliwadi ar aris...yvelaferi sxvanairia, martiseburida isic mova, is dRe da Rame,is Tve da is weliwadi,roca marti gamoileva drois saganZurSida ianvari weliwads gauZRveba yoCaRi yoCiviT,Cveni dro ki martia –marts Tan gavyvebiT iq, sadac dro aRar arsebobs.ciklidan `marti~raRac momemarta,raRac damemarTa,ganmemarta da gamimartivda...marti amtkivda. gamomartebuli var.marti axla marto ar aris.mas me vyavar.rogorc cariel doqSi – Rvino,CemSi gadmodis mCqefare marti.is saTaveSi udgas gazafxuls.is pirvelia Tveebis samaiaSi.is gazafxulis maJoruli samxmovanebisdeda bgeraada tons aZlevs mTel Cems cxovrebas.marti momemarta,marti damemarTa.me kargad var martiT, kargad varda martamde avad viyavicarieli weliwadiT martis lodinSi.marti batonobs Cems samyofelSi,marti brunavs Cems sxeulSi,Cemi sisxlis wveTebi martis wuTebia.marti ar mtovebs martos, ar mtovebs,rogorc deda – axalSobil Svils,raTa buam ar SeaSinos.raRac gamemarta,marti damemarTamartivi da amouxsnelida marti mtkiva.* * *miwam Semiwova.qarma gamfanta.mzem amomaSro.wyalma Camaqroda axla var miwaSi, qarSi, mzeSi, wyalSida veZeb gzas, rommovide wvimad, movide sxivad,movide cecxlad,anda yvavilad movide,anda xed movideda meSinia – iremi damlevs,mze damaWknobs da gamaxmobs,mdinare damkbens cecxladqceulsda Wrilobidan sisxli cecxlad gadmoCqefs daisev miwa Semiwovsda Tavidan daiwyeba yvelaferi,rac ar mTavrdeba.mec ar vmTavrdebida, madli ufals, me rom damiwyo.* * *quxils yovelTvis mosdevs wuxili,Tumca rogorc quxs, ara wvims ise.uflis xma aris zogjer quxili,daiquxebs da wynardeba myisve.o, quxils mosdevs siCume mZafri,TiTqos yru viyo, arara ismisda vayuradeb siCumes zafriTda gamaocebs uxmoba misi,siCume aris didi pauzao, quxilsa da wuxilebs Soris.gadaiqceva xmebis auzadsiCume mSvidi, siCume Sori.quxils yovelTvis mosdevs wuxilida quxils zogjer mohyveba wvima.cis salamia albaT quxilida elvac axlavs. es albaT Rimad.quxils yovelTvis mosdevs wuxili,Tumca rogorc quxs, ara wvims ise.rogorc kabaze amwydari Rili,xtis wvimis wveTi da fiqrebs miqsevs.ciklidan `leqsebi maqsze~dilaa. sZinavs Cems mobilurs.pawia ciklopiviT dauxuWavs kenti Tvali.natvris xeze kvirtiviT gamoskvnilaCemi survili –damireke, maqs, damireke!


17 - 30 ivnisi 2011masmine Seni xma,romelic win gamiZRvebaam cxovrebis uRranSi, bnelSi,raTa im sinaTleze gamiyvanos,siyvaruli rom hqvia saxelad.vaRviZeb Cems mobilurs,gavaxelineb Tvals da yurze mivideb,raTa SevigrZno, Seni xmarogor ealerseba Cems smenas.savse var Seni xmiT, maqs,da Cemi moTminebis fialasbolo wveTi aklia,raTa gadmovides da mobilurs CavZaxo is sityvebi,gulSi rom miduRs da Sensken rom moiwevs.Sen xom yovel diliT mirekav, maqs,raTa dila mSvidobisa misurvo!Sen xom yovelRam mirekav, maqs,raTa Rame mSvidobisa misurvo!dRes raRatom dagagvianda?dilaa. vaRviZeb Cems mobilursda Sens zars xsnasaviT velodebi,raTa dRe kargad daviwyo.yurebSi Seni xma midgas.damireke, maqs, damirekeda sixaruliT daabolove Cemi molodini!ciklidan `leqsebi maqsze~Cemsa da leqss Soris Sen xar, maqs.leqsi xelis gawvdenazea,sadacaa Cemi marjvena waswvdeba dafurcelze dasvams,rogorc eqimi avadmyofs – saoperacio magidaze,raTa sicocxle aCuqos.Senc xelis gawvdenaze xar, maqs,magram ver iqna da ver Segexe, ver mogixelTe,ufro metic – kargad verc ki SegaTvaliere,radgan CndebiT da isev qrebiTSen da leqsi, Cemi ori Tanamgzavriim Znel gzaze, me TviTon rom unda gavkvalo.Cemsa da leqss Soris Sen xar, maqs,da siyvaruli gqvia saxelad,magram Sens saxels tabu adevs,rom daZaxebiT arvin dagafrTxosda me xmamaRla ar warmovTqvam imas arasdros.leqsi xelis gawvdenazea da rogorc ki wavetanebi,Tvals da xelsSua gamiqreba.mtanjavs tanjva tantalosisa.Senc xelis gawvdenaze xar, maqs,da maSinve uCinardebi,rogorc ki xels Sensken gamoviwvdi.ar vici, ra vqna.Cemsa da leqss Soris Sen xar, maqs!netav ki Segexebode, rom davrwmunde,marTla arsebob.da Tu arsebobs mteri uxilavi,xiluli moyvasic xom unda arsebobdes!da es Sen xar, maqs.o, nu gaqrebi. dayovndi, raTa gadagexvio.***sadac mTavrdeba dedamiwa, iq ca iwyebada sadac ca mTavrdeba, iq iwyeba dedamiwa.gvyavs ca da miwa _ deda da mamada Cven varT dedamiwis Svilebi dacis Svilebida visaxebiT cisa da miwis Sesayarzeda cidan miwas vepotinebiTda miwidan cisken viwvdiT xelebs,rogorc mamisken, rom xelSi agviyvanosda gvaTamaSos, Semogvxarodes,rogorc mama Sehxaris Svilebs.sadac mTavrdeba dedamiwa, ca iq iwyebada CamovdivarT cidan miwaze dasasvenebladda avdivarT miwidan caSi dasasveneblad.Tu dasvenebis dReebi aris,unda iyos daRlis dReebicda Cven viTvliT daRlis dReebs kalendrebiTda SabaT-kviras ise visvenebT, ise vloculobT,rom mTeli kvira suls eyos sagzlad.sadac mTavrdeba dasvenebis dRe,iq iwyeba daRlis dReebi,roca davdivarT miwasa da zecas Soris,yofna-aryofnis uxilav zRvarze.literaturuli gazeTigia xomerikizrdasruli poetiaris poeti... da zrdasruli, natrobs ded-mamas,aris poeti, ese igi – marTla metyveli,is Tavis leqsebs uxilavi Tvalisgan malavs,is arvinaa, aris yvela... Tundac metyeve...Tundac raindi; cisartyelasferosan alamsguldagul malavs viRacisgan, guldagul malavs.* * *Tu rosme sadme arsebula marTla poeti,is maTSi albaT iqneboda yvelaze wrfeli;amovsebula molodini yornis skoreTida is ki elis, mainc elis... elis da... elis...2 bwkarimiyvarxarT, mZulxarT, megobrebo, ra vqna, ese var...suls futkrebi da Wil-yvavebi erTad eseva.megobrebisulSi izrdeba ori alvis xe,maRalica da ufro maRalic...megobarTagan rkina avisxi;Zvel poetTagan viReb magaliTs.ganwyobasavarZelSi zis da musikas usmens ubralod,ubralod, ubralod.aris poeti, ese igi aris misani,misani, misani.martoa, aris braliani, aris ubralo...ubralo, ubraloda ismis, ismis, ismis xmani musikisani...ufro metierTxel tyeSi (iyo ase eqvsi),gavSri; vxedav: zRarbunebis seqsi!rogor iyo? jer ver getyviT amas;amas unda ufro Tbili leqsi.asakivinc ki saamos metyoda,megobrad vTvlidi yvelas.asakisaa etyoba;suli eWvebiT Relavs.mizanTropis simRerara kargi ari Rame – siCumea da bnela.qalaqs, romelic mokvda – Zinavs varskvlavis Ziras.ra kargi ari Rame – sizmarSi cxovrobs yvela.ra kargi ari Rame – adamianebs ZinavT.sinaTlesamyaros pawawkintelawertils – goneba maxlavs!dgas mSvenieri wifela!isic azrovnebs! maxlas!SiSisul geSinia, vinmesar awyenino rame!dRe mSvenieri ginebs,gsurs dedisferi Rame.cecxlze Sedgmuli rZearwyeninebis SiSiinterprirebas iwvevs:mSiSarad gTvlian, SiSinsrZe gadmoRvrisas iwyebs.jakomo kazanovas epitafiaerT dros me viyavi mususi da...erT dros me merqva kazanova!exla samaris burusidanxasxasa balaxs vasazrdoveb.akakis filosofiazrdasruls asaki qedze mawevssizifes mware lodiviT,am lods veravin veRar awevs,mombezrda bed-iRblis lodini.patara leqsebiiyos sicocxleadre araferze vfiqrobdi,mere vfiqrobdi jojoxeTze.e.w. depresias hkvirobdnen –eqidnes, amZvrals jojo xeze.adre marilze... vapirebdi,asakma mimkurnala TiTqos...de, iyos nisliani napirebi,iyos, sicocxle iyos!..SeCvevaise SeveCvie monatrebas,TiTqos gulSi myavs col-Svili...sarkmels mzis sxivi monaTdeba,CemsaviT nervebmoSlili.mama da dedacremlebs leqsebSi malav...cremlSi samoTxes xedav –radgan iq aris mama,radgan iq aris deda.poetipoeziacidan Camodis cremliani brma angelosi...unda rom marTla dauwios avadmyofs sicxe,sneuls, saTno Zes silamaze-saqarTvelosi,vinc poetia varskvlavebis SvidniSna ricxviT!monatreba5TvalebSi – cremli, xelSi – oqro, TavSi _ burusi,mitovebul suls akvirdeba brZeni mefisto,me imnairad Sevicvale, Tqvenc ki ver micnobT,me menatreba ojaxi da colis fusfusi.kiTxva-Zaxilis niSaniadre megona, vicodi!jer _ bevri, mere – cota.obskurantebis sicodviTgulsa mWirs... exlac vcodav?!kiTxvamarto berZnisTvis gekiTxa,RmerTs mogiTvlida aTass!mainc ra ari eg Tixa?!vin aris, Cven rom gvmarTavs?!mware SekiTxvagviyvars, gvZuls, vangrevT, vaSenebT...vklavT bavSvebs, qalebs, kacebs...ra Seicvala mas Semdeg,ieso jvars rom acves?!xaTrivinc kbils misinjavs, bolosxvdeba, rom xaTriT daval,ar miyvars cudi boloda megobrebis dava.sami vardime ar mesmis erTi rameratom aris dRe da Ramenetav iyos sul es dRe dagulze – vardi... oRond sami!!!dedas da mamasTu mxedav – rogora var – deda,Tu mxedav – rogora var – mama,nu tiriT – am erTsRa SemogbedavT:wava, es tkivilic wava.simRera N 2samRerlad ar xar – mReri –Rrubelica da mtveric –gixmobs marlboros Reri –megobari da mteri.


6 literaturuli gazeTiproza 17 - 30 ivnisi 2011yvelaferi mainc am Cinelebis bralia.isini metwilad yvelafers bevrsda iafs, magram uzomod uxarisxosamzadeben. nu, bevrs rom amzadeben, esgasagebia – jer erTi bevrni arian,mere kidev es saqveynod cnobili CinuriSromiTi SemarTeba, romliTacsxvaTaSoris... magram, ai, uxarisxosraRato amzadeben? an maTi zogierTinawarmi aseTi iafi ratoa netavi? amiserT-erTi mizezi, amboben, isaa, romCineTSi uamravi dauregistrirebelisawarmoa, es sawarmoebi aralegaluradmuSaoben da Tavs arideben,zogjer ki saerTod ar ixdian gadasaxadebs.am patar-patara sawarmoebsSeupovrad ebrZvis Turme Cinuri saxelmwifo:pasuxismgebel pirebs mkacradsjis, xolo ukanonod mopovebulqonebas arTmevs. am qonebas ki usasyidlodan TiTqmis usasyidlod gadacemsTavis im moqalaqeebs, romlebicsxva qveynebSi mcire biznesis sferoSimoRvaweoben; am mcire biznesis sferoSimoRvaweTagan ki, amboben, gansakuTrebiTimaT exmareba, vinc aseTsaqmianobas axlad iwyebs. CineTi cdilobsadamianebisgan cotaTi maincganitvirTos; is ukve TiTqmis veRaritevs Tavis mosaxleobas, amitom cdilobs,„aiTvisos~ axali da axali qveynebida iq daasaxlos da daasaqmosTavisi moqalaqeebi. ai, swored amitomaa,gaugonari siiafiT gancvifrebulirom rCeba liloSi misuli qarTvelimyidveli. is undoblad Sehyurebs,marTalia, Sav-TeTr, marTalia, cicqna,magram mainc televizors, romelicRirs sul raRac 35 lari anu orisamikilo xorcis fasi. ra, gana, amasgakeTeba ar unda? gana, Camotana arunda amas? gana, ra unda Rirdes es iq –adgilze CineTSi, Tuki aq Rirs aseTiiafi? ra unda Rirdes da is iq SeiZlebaufro Zviricaa, vidre saqarTvelo-Si an misnair romelime sxva qveyanaSi.es televizori konfiscirebulia CineTSida TiTqmis ufasodaa gadacemuliromelime sazRvargareT moRvawemoqalaqeze, sityvaze vTqvaT, Cunlui-dongze,romelsac saqarTvelo-Si Semoaqvs televizorebi da sxva sayofacxovreboteqnika da romelic,sxvaTa Soris, raki aseT rameebze wavidasaubari, sulac araa Cun-lui-dongi,aramed sinamdvileSi gaxlavT aralegaluriemigranti, esec, sityvazevTqvaT, lao-den-hoi, mosargeble awgardacvlili, magram gardacvalebaoficialuraddaudasturebeliCun-lui-dongis saxeliTa da piradobisdamadasturebeli Tu sxva saxisoficialuri dokumentebiT, swored imCun-lui-dongisa, romelic TbilisSi,lilos bazrobis mimdebare teritoriaze,tragikulad (RvezeliT mowamvliT)gardaicvala ori wlis ukan,romelic „sadRacaa~ dasaflavebulida romlis utyuari gardacvalebisSesaxeb ara uwyian ra arc saqarTvelosda arc CineTis saxelmwifoebma. amboben,rom Cinelebi Zalian xSir SemTxvevaSigvanan erTmaneTs da rogorcCans am SemTxvevaSic, anu lao-denhoisada aw gardacvlili Cun-luidongisSemTxvevaSic gamonakliss adgiliar hqonia.igor kereseliZe cdilobda,morideboda iafian Cinur saqonels _produqts, bavSvis saTamaSoebs, sayofacxovreboTu sxva saxis xaraxuras,radgan darwmunebuli iyo im azrissisworeSi, romelic RaRadebs, rom„sjobs gadaixado cotaTi Zviri daiyido xarisxiani, vidre iyido uxarisxoda iafiani.~ igorma icoda, romarsebobs umaRlesi xarisxis Cinurisaqonelic, romelic ar CamouvardebaarcerT sxva maRali xarisxissaqonels, magram man icoda isic, romaseTi saqoneli ar SemohqondaTsaqarTveloSi an Tu SemohqondaT, yovelSemTxvevaSi, ara Cun-lui-dongisaan lao-den-hoisnairebs.igoris saxlis siaxlovesac iyoaxladgaxsnili iafiani Cinuri maRazia,romelSic kereseliZis mier nayidisaxraxnisis wveri pirdapir CaizilaxraxnSi datanebul sasaxraxniseWrilSi, xolo roca igorma Cinurisaxraxnisi Zveli sabWoTa saxraxnisiTSecvala, amjerad ukve plasteliniviTaizila xraxnis Tavi Tavisisasaxraxnise WriliT, iseTive Cinuriwarmoebisa, rogoric pirveli saxraxnisiiyo. igoris yofas siduxWires verdaarqmevdiT, magram dabali rangismoxeles arc Zalian SeZlebuli eTqmoda.amitom, nebavda Tu ar nebavda,mainc uwevda arasasurveli Cinuri ma-Raziisken gaxedva, xandaxan Sesvla dazogjer raRacebis yidvac. nu, bavSvissaTamaSoebs, saxraxnisebs, xraxnebs damsgavs sagnebs is iq ukve, rasakvirvelia,aRar yidulobda, Tumca iseT mativda uvnebel rame-rumeebs,rogoric aris, Tundac, tualetisqaRaldi, zogjer yidulobda. Cinuritualetis qaRaldi, marTalia, bevradzurab leJavasaWirboroto Wikarti,falsificirebuli tualetisqaRaldi da es ybadaRebulisayovelTaosinaRdeufro Txeli da uxarisxo iyoqarTulze, da miTumetes „firmulze~,magram samagierod, bevrad ufro iaficRirda. imjerad ki produqtebiTdatvirTuli marTla erTob didxansidga igori da fiqrobda, Tu romelitualetis qaRaldi eyida saxlisTvis,mainc – iafiani Cinuri, saSualo fasianiqarTuli Tu ZviradRirebuli„firmuli~. Tavad igori ar iyo, principSi,am mxriv ampartavani da pretenziuli;raTqmaunda, is sulac ar iyoukana tanis muyaoTi an zumfarasqaRaldiT gamowmendis momxre da propagandisti_ aramcdaaramc, magramisic rom vTqvaT, TiTqos Zalian azizibatoni brZandeboda da gansakuTrebul,sagangebo pativs miagebda Tavisukanalso, ar iqneba swori. „sagangebopativis migebaSi~ ki igulisxmeba ise-Ti gadaxrebi, rogorebic gaaCniaT,magaliTad, dasavleTSi aw ukve far-Tod gavrcelebuli da CvenSiac, sxvaTaSoris,cotaTi ukve fexmokidebulifsefvdoaRmosavlur-egzistencialurida diocentristul-ezoTerulikulturologiuri seqtebismimdevarTa neohimnosofistur misteriebs,romelTa Sesrulebisasac am,egreTwodebul kultTa aRmsarebelnimantrebsac ki ugaloben TavianT daerTmaneTis trakebs, xolo es yvelaferigvirgvindeba auracxeliraodenobisa da nairsaxeobis civi Tucxeli ritualuri oynebiT, romelTagakeTebac akompanirdeba egzotikuraRmosavlur instrumentebze Sesrulebulisasiamovno da Semparavimusikis TanxlebiT....magram, ra dros Semparavi musikada ritualuri oynebia, roca igoriakereseliZe dRis wesrigSi. dgas axlais Sua quCaSi produqtebiT savse parkebiTxelSi da fiqrobs, Tu romeli tualetisqaRaldi iyidos mainc; xvalisTvisxom is TviT akademikoss elisTavisTan stumrad...eh, es akademikosebi, akademikosebi...isini ki mainc sul sxvanairni arian...raRaTqmaunda, maTi an maTi umravlesobisaziz batonTa siaSi Seyvana –im „aziz-batonTaSi~ – mantrebs romumRerian TavianT da erTmaneTistrakebs, ar iqneba arc marTebuli, arceTikuri, da, bolosdabolos, arc simarTlesTanmiaxlovebuli. aramediqneba uazro, utaqto, usamarTlo,binZuri da, rac mTavaria, aramaxvilgonivruliqirqili. Tumca aramaxvilgonivruliqirqilic iqiT iyosda Tu maincdamainc akademikosis dapatiJebagaqvs gadawyvetili, maSin,kurTxeulo, neba iboZe da saTanado(saakademikoso) pativic eci mas. bolosdabolos,akademikoss epatiJebisaxlSi, docents xom ara...produqtebis didi nawili romgaqvs nayidi da kai-kai rameebSi, rom,saSualo SeZlebis kacis kvalobaze,soliduri Tanxac gadagixdia _ gana,iseTi ra gaqaneba gaqvs, mamacxonebulo,rom idge, fexebTan produqtebiTsavse parkebi gewyos da, bodiSi daimaze fiqrobde, romeli tualetisqaRaldi viyido _ Cinuri, qarTulisiyalbisaTu „firmulio~. arada, es erTi SexedviTaamxolod ase _ sxva sxvis omSibrZeniao _ naTqvamia. Torem sworedaseT situaciebSi aqvs ekonomiasa darentabelobas azri, roca yovelikapikia dasaTvleli da yoveli sayideliram mosafiqrebel-dasafiqrebeli,gasaxsenebeli, dasaekonomirebeli...SeiZleba iyido, davuSvaT, igive „firmuli~tualetis qaRaldi da mere samwvadisTvisaRar geyos fuli, an kidevraRac egeTi moxdes _ eh, damanebeTkaco Tavi erTi...arian egreTwodebuli hakerebi,romlebic aRweven sxvaTa kompiuterebSida xapaven iqidan ucxoTaTvisdafarul informacias. es, raTqmaunda,arasworia da, albaT, qurdobaa daqurdobaze metic, magram Tu aviRebTda adamianis tvins kompiuters SevadarebT,maSin mwerlis hakerTan Sedarebacmogviwevs. mweralic xom cdilobs,Tavisi gmiris tvinSi SeaRwios...mere ra, rom aseTi gmiri da, miTumetes,aseTi gmiris tvini, realur cxovrebaSiar arsebobs, xom arseboben samagierodSesabamisi adamianebi SesabamisitvinebiT. es, praqtikulad igivea,rom adamianis an adamianTa jgufisyvela argasamxeli saidumloebahaiharad gamoamzeuro da cinikuradmxoloddamxolod saxelebi Seucvaloam adamianebs. Tuki isini TavianTTavebs da TavianT argasamxel saidumloebebsicnoben _ ra azri eqnebaSeTxzul nawarmoebSi maT spiridonebierqmevaT Tu darmidonebi?saidumlo – saidumloa, magram arsebobenkidev argasamxeli saidumloebebic.imedi viqonioT, rom am moTxrobisgmiri igori da sxva danarCeni gmirebicZalianac ar dasZraxaven hakerobisTvisavtors; ar uwyens mas, albaT,mkiTxvelic, rameTu avtori am SemTxvevaSimxolod simarTlis Tqmis principiTxelmZRvanelobs da mas sworedis faruli azrebi surs gaandos amiswamkiTxavs, romeli azrebic igors ma-Sin utrialebda TavSi. azrebi ki, vaglax,xSirad ucenzuroni arian xolme,TviT yvelaze zrdilobiani adamianebisTavebSic ki da ra qnas, aba, avtorma,Tuki mis literaturul gmirsacswored aseTi saxis azrebi utrialebdamaSin: „davijero, axla viTommojvavs? _ msjelobda Tavis azrovnebaSiigori, _ nu, tvaletSi albaTSeva, magram mosafsmelad Tu SevaTorem... aba, axla, mosajmelad xom arSeva amisTana ganaTlebuli gvami... ra,saxlSi Tavisi tvaleti ara aqvs Tu ra?Tumca ucbaT rom moundes _ ai, xomaris, zogjer rom mogawveba mamapapurad...maSin? maSin Cinuri qaRaldiTxom ar gamoiwmindavs? es me vici daCemnairma ubirma xalxma, rom CinuriqaRaldiT gamowmendisas TiTebismorideba da sxvanairi sifrTxileasaWiro, akademikosma ki ra icis. is xommTeli cxovreba mxolod importuliqaRaldiT sargeblobs albaT. gamoiwmindavsCinuriT da TiTebi daesvreba.Sevrcxvebi... arada, Zviria es oxeri...isedac amdeni fuli daixarja.~bolos mainc Cinuris yidva gadawyvita:Sevida Cinur maRaziaSi„uTqmel~ CuanTan, mis mudam moRimarmeuRle luanTan da maTTTan gamyidveladmomuSave energiul da aqtiur(gogona ar eTqmis) saqalbatoneobaodnavgaxangrZlivebulgulnarasTan.iq man gulnarasgan iyidaerTi patara ruloni Cinuri tualetisqaRaldi, romelic SefuTuli iyotualetis qaRaldisave gacilebiTufro mkvriv da lamaz, laminirebulqaRaldSi. am lamaz da gacilebiTufro mkvriv SesafuT qaRaldze aTasiram ewera ramdenime enaze, xolocentrSi gamosaxuli iyo cnobili msaxiobi_ holivudis maRalanazRaurebadimegavarskvlavi edison hartsi.mdeloze mdgom, welszeviTSiSvel,kovbouri qudiT Tavdaburul, kunTmagarda lamazsxeula edison hartssmarcxena xelSi epyra da zeaRemarTaruloni tualetis qaRaldisa saku-Tari gamosaxulebiT, xolo marjvenaxelis cera TiTi aeSvira aseve maRla,rac imas niSnavda, rom es tualetisqaRaldi iyo Cinebuli ram; msaxiobisukan idga (Tu aseTi saxis nagebobebzecSeiZleba iTqvas) koxta xis tualeti.edison hartsi gulianad iRimebodaTavisi `holivuduri~ RimiliT _ Sedioda,ase vTqvaT, kontaqtSi momxmarebelTanda, albaT (yovel SemTxvevaSi,avtoris azriT), mosajmeladepatiJeboda gamvlel-gamomvlels.Tumca gamvlel-gamomvleli iq aravinCanda garda ori kargaCasuqebuli,didjiqana Zroxisa, romlebic xis tualetissiaxloves arxeinad Zovdnenmdeloze xasxasa balaxs da romlebsacuTuod gaaCndaT raRac simboluridatvirTva, rameTu maT ukan dakvirvebuliTvali SeamCnevda nexvis or didgrovas. albaT, Zneli misaxvedri araa,Tu ra kavSiri SeiZleboda hqonoda amyvelafers erTmaneTTan. reklama iyoimdenad efeqturi, rom mis Semxedvarepatiosan kacs, ukacravad pasuxia da,SeiZleba uneburad marTla mosdomeboda_ momiteveT _ mojma.garda tualetis qaRaldisa, igormaCinelebis maRaziaSi SeiZina erTiruloni kedelze asakravi, saremontoqaRaldi da erTi kolofi CinuriWikarti. axla raSi iyo saqme: nu, tualetisqaRalds rac Seexeba, ukve imdeniiTqva masze, rom, albaT, gasagebiaaq yvelaferi; xolo Tu ra kavSir-Sia yovelive danarCeni mocemul sakiTxebTan,amas uTuod ganmarteba dacotaTi Soridan movla sWirdeba:kereseliZeebi ubednieresi xalxiiyvnen qveynad, rameTu maT hyavdaTerTi kargi kaci... erTi usayvarlesiarseba... erTi uCveulo adamiani. esarseba rogorc igorisTvis, iseve misimeuRlisTvis iyo sicocxle da, albaT,sicocxleze metic; patara biWi, misisul umcrosi Svili _ „bolo vipuski~,rogorc is Tavad ityoda xolme_ sami wlis petre, petrikela,petruSka, petruCio, magartraka, Ra-JRaJiko, loyeba, butia, Cxubia, Tavismomabezrebeli, onavari, CasakbeCi,kuana... es iyo erTaderTi adamiani,romlisTvisac yovelgvari yoymanisgareSe dasTmobda igori sakuTar sicocxles.da Tu sxva mxriv is ver Seed-


17 - 30 ivnisi 2011reboda warmatebebiT bevrs, samagierodam mxriv, diaxac, bevrad warmatebuliiyo bevrze. da marTlac _bevria, gana, qveynad iseTi adamiani(Tundac warmatebuli da warCinebulic),visac eguleba iseTi arseba, romlisgulisTvisac is yovelgvari yoymanisgareSe ityoda uars sakuTar sicocxleze?igors ki hyavda aseTi...mokled, mamikos uyvarda petrikela-petre,petrikela-petres ki uyvardakanfetebi, karaqiani „peCenia~,gamTbari nayini, yvelanairi namcxvari,WanWuris muraba, wiwibura,„gerkulesi~ _ xolo popularultelewamyvan salome arSbas _ arcmeti arc naklebi _ colad upirebdamoyvanas _ is mas samole arSkas eZaxda;„samole arSka unda moviyvuanoColad, meore qronikaSi rom cxovrobs~_ ase ambobda is. kanfetebis,karaqiani „peCeniis~ da „samole arSkas~garda patara petres uyvardakidev a-a-iani TiTebis sapirfareSoskedlebze Camosma. is tualetSi savsebiTdamoukideblad Sedioda an, ukeTiTqvas, Seipareboda xolme, cucqdebodada Svreboda a-a-s, Semdeg ki erTvaiuSvelebels texda _ a-a vqeni dagamomiwmindeT vinmemo da Tu am drosdediko an mamiko siaxloves ar aRmoCndebodnen,is gabrazebuli Tavadxevda tualetis qaRalds da cdilobdatakos gamowmendas. imis gaTvaliswinebiT,rom petrikela iyo mxolodsami wlis, xolo mis mier gamoyenebuliqaRldi, romelsac kereseliZeebi,rogorc wesi, xmarobdnen, iyo Cinuri_ advili warmosadgenia, Tu rogorixarisxiani iqneboda bavSvis mier gakeTebulies urTulesi saqme. raRaTqmaunda,pataras TiTebi esvreboda, ammosvril TiTebs ki is sapirfareSoskedlebze iwmendda. mamiko da dedikoujavrdebodnen pataras amisTvis,radgan _ avtors, sxvaTaSoris, daaviwydaTavidanve eTqva _ kereseliZeebikerZo saxlSi cxovrobdnen da tualeticxisa hqondaT. es nageboba warmoadgendaTanamedrove sapirfare-Sosa da Zveli mamapapuri fexsalagistandems. kanalizirebuls da wyalgayvanilobiansTavze xis, Wrialakariani,okrobokro, sofluri xalabuda edga,masSi, marTalia, ar iyo damontaJebuliubadlo da qaTqaTa importuliunitazi, Tumca, samagierod, soflisfexsalagebisTvis damaxasiaTebelididi ayrolebuli naxvretis nacvladidga da Tavs iwonebda keramikuli„talCoki,~ plastmasis jaWvze Camokidebulsaxelurianiplastmasisve avziT;nagebobis kedlebi iyo xisa da okrobokro_ igoris mier saxeldaxelodawyobili, amitom saxlis patronimasSi gazeTebs akravda kedlebze. esimisTvis iyo saWiro, rom sapirfare-SoSi mjdomi adamiani ar SeewuxebinamravlobiTi RriWoebidan Semonaberanc sios. swored am gazeTebs emterebodapatara petrikela, maTze iwmindavdaa-a-ian TiTebs da Tan yvirodada Cxubobda, Tuki „maSvelebi~ anudediko da mamiko misvlas daagvianebdnen.igori Tavidan Zalian ficxobdada colsac ki eCxubeboda, bavSvssaTanado yuradRebas ar aqcevo, axlidanakravda gazeTebs da ase Semdeg,magram mere TandaTan Seegua am garemoebasda axla ukve TiTqmis aRarcbrazobda; gazeTebs ki rac Seexeba, ismaT aRarc awebebda weboTi, aramedWikartebiT amagrebda mxolod. dawebebuliqaRaldebis kedlebidan aglejvaar iyo advili saqme, miWikartebula-a-ian gazeTebs ki igori da misimeuRle ubralod xsnidnen da yridnen,xolo maT adgilze imave WikartebiTamagrebdnen axal gazeTebs.amjerad ki vinaidan SemTxveva mar-Tlac sagangebo Seiqna _ kereseliZeebistumrebs elodnen, romelTa SorisTviT akademikosic unda brZanebuliyo_ igorma gadawyvita, sapirfareSoskedlebze gazeTebis nacvladsufTa qaRaldi gaekra. ai, am mizniTiyida man Cinur maRaziaSi saremontosamuSaoebisTvis gankuTvnili qaTqaTaruloni da erTi kolofi saWirborotoCinuri Wikarti.avtors ki amasobaSi, mgoni, sityvagaugrZelda. da marTlac, ra saWiroaam yvelafris ase detalurad aRwera,netavi? Wikarti, tualeti, qaRaldi,a-a... ra ambavia? erTi sityviT ki,mainc, ase vTqvaT, zemoT TqmulisTvisreziumes saxiT: tualeti iyo, batono,iyo damakmayofilebeli _ yovel Sem-TxvevaSi, albaT, nebismieri moridebuli,Tavmdabali adamiani _ Tundacakademikosi problemebis gareSe, uyoymanodmoisaqmebda masSi; rac Seexebaampartavnebsa da zedmetad qedmaRlebs_ zogierT maTgans SeiZleba arcki moesaqma aseT tualetSi, magram,marTalo da obieqturo, Tavmdabaloda mokrZalebulo, Cemo mkiTxvelo,aba, ra saxsenebelni arian aq ampartavnebida qedmaRlebi? ampartavnebsda qedmaRlebs isemc uqniaT, sulCaujviaT SarvlebSi.kereseliZeebma wveulebis winadRes da aseve wveulebis dRes ori Tusami mezobeli da erTi naTesavimoixmes da _ yvelaferi, rogorc wesida rigia, moamzades. albaT, arc Rirsimisi dawvrilebiTi aRwera, Turogori saWmelebi da sasmelebimoumzades stumrebs; ra WurWeli hqondaTan rogor iyo ganlagebuli magidebi;an is ra aucilebeli mosayolia,rom igorma, sagangebod am dRisTvis,gogiac ki Caiyvana cxvris asarCevadoTarasTan. oTara, ganvlili ambaviada, cdilobda, cota beberi cxvariSeeCeCebina maTTvis, magram _ nurasukacravad. roca oTaram Tavisi kaviTmisTvis gasayidad sasurveli cxvaridaiTria kisriT, mere marjvemoZraobiT ukana fexebSi waswvda, cxvriscurclian, specifiursunian dumazemiuTiTa myidvelebs da SeuZaxa _ahaT da amaze kargi ra unda iyidoTo_ gogiam mxolod piri gaawklapunaarcTu „didis kmayofilebiT~, iseTiSTabeWdileba dagrCebodaT, TiTqoses cxvari mas ukve eyidinebinos igorisTvis,oTarasTvis iqve daekvlevinebinos,am cxvris xorciT mwvadida Caqafuli Tavad moemzadebinos,eWamos, sxvebisTvisac eWmios, sxvebsZalianac moswonebodeT, magram Tvi-Ton mTlad maincdamainc ara; da racmTavaria, TiTqos, cota Semwvari xorcikbilebSiac gasCxerodes. ase„kbilebSixorcgaCxerili~, arxeini datlanqi emaslaaTeboda igoris mezobeliqiziyeli gogia mTiul oTaras.cxvars, misi azriT, duma cudi ar hqonda,magram „kbilze~ cota ver iyo kargi;mTlad axalgazrda ar iyo cxvari.oTaramac kargad da, albaT, gogiazedackargad icoda Tavisi cxvris ambavi,magram rogorc mecxvareebmaician xolme, Tu gayidvaa an Tu dakvlaa_ cdiloben, romeli saqonelicmoberebulia an mowyenili an dabadebiTvesustia _ surT is gaasaRon. TumcaoTara xedavda, rom am „amasTan~ anugogiasTan is verafersac ver gaxdeboda_ beber da daCiavebul cxvarsver SeaCeCebda da Tu bevrs ilaparakebda,kereseliZesac daaeWvebda. maSinki es myidvelebi sxvisgan iyiddnen cxvars.erTaderTi, risi am situaciaSi,miRwevac realurad SeeZlo oTaras daris gamoc Wianurdeboda garigeba,iyo is, rom gogias Tvali daedga patarada yoCaR yoCze, oTara ki massTavazobda aranakleb yoCaR Toxls,romelic, sxvaTaSoris, mgoni, odnavdidi da msuqanic iyo yoCze. gogiasyoCi imitom undoda, rom yoCebs maincerTgvari simboluri datvirTva aqvT.Tanac is gogias rogorRac TvalSimouvida. oTaras ki sxva angariSebihqonda: axlovdeboda romeliRac religiuridResaswauli da maSin mxolodyoCebze iqneboda moTxovnileba.msxverpli Tu SeTqmuli gaqvs, saklavixom mdedrobiTi sqesisa ar undaiyos. igors saklavi SeTqmuli ar hqonodada amitomac man oTaras TxovnagaiTvaliswina da „eqspertad miwveuli~gogia Toxlis yidvaze daiTanxma.gaxarebulma oTaram maSinve iqve daukladamyol myidvelebs cxvari da ramdenimewuTSi gatyavebuli daliteraturuli gazeTigasufTavebuli gaatana.erTi sityviT, ukve TiTqmis yvelaZiriTad samzadiss morCnen: ukve isxmebodaboTlebSi Rvino, samwvaded dasaxaSlamed iWreboda xorci, sufrazeraRacebi lagdeboda da igormac,cotaodeni dasvenebis Semdeg, stumrebismosvlamde daaxloebiT saaTnaxevriTadre gadawyvita, tualetisTvisacmiexeda. man kedlebzeweboTi akruli da WikartebiT damagrebuli,alag-alag gayviTl-gaxeul-gafslianebul-ga-a-i-anebuligazeTebi Camoxsn-Camoglij-Camoxia damaT nacvlad axali qaTqaTa rulonisqaRaldi aakra WikartebiT kedlebze;Semdgom amisa, sakuTari xeliT saTuTadgarecxa keramikuli `talCoki~ daroca yvelafers morCa, tualetisgverdiT damontaJebul onkanTan xelebisgadabanvis Semdeg saxlidan gamoitanakidev erTi patara ruloni _amjerad ukve tualetis qaRaldisa. esruloni, rogorc ukve iTqva, SefuTuliiyo tualetisaze gacilebiT ufromkvriv, laminirebul, albaT, kapronisSemcvel, Wrela-Wrula SesafuTqaRaldSi, romelzedac uamravi ramewera ramdenime enaze da romlis centrSiacmwvane mdeloze, xis tualet-Tan axlos Tavmomwoned idga tualetisqaRaldis ruloniani, welszeviTSiSveli da gulRiad, marTlac rom„holivudurad~ moRimari edisonhartsi. es SesafuTi qaRaldi igormatualetis qaRalds, unda iTqvas, Zlivs-ZlivobiT Semoaxia da Tavis edisonhartsianad balaxebSi moisrola, xoloTavad ruloni tualetSi gakeTebulspecialur dasamagrebelze daamagra.Semdeg iqve mofusfuse cols Seaxsena,Tvali geWiros, bavSvi ar Sevides tualetSioda mowiwebiT miixmo batonikako ezoSi dadgmul magidasTan nardissaTamaSod. ra kargia, roca xarmaspinZeli da yvelanair saqmes morCenilibolosdabolos dasvenebisTvisacmoicli; stumrebis ZiriTadi nakadismobrZanebamde baton kakosTan Caujdebinards _ gverdidan sasiamovno siodagiberavs, xolo batoni kakos keTilganwyobiTi„sifaTi~ TiTqmis edisonhartsiviT Semogcinebs saxeSi....magram, vai sawuTrov, cruo sofelo...igor kereseliZis netarebas dididro ar ewera, radgan xis tualetidanmomTxovnad, mkacrad, Seupovrad,jiutad, medgrad... Tavisi bavSvurimetad wkriala xmiT daiyvira patarapetrem:_ dediko-u, mamiko-o, kuki vqeni dagamomiwminde-eT!!! eeeT!!! de-eeT!!!igori maSinve zewamoiWra, kamaTlebibaton kakos lamis zed Seayara datualetisken gaeqana RrialiT... _ Ti-Ti, TiTi ar Camousva kedel-sss!!!TiTiii...aaa!!! _ gahyviroda isSemzaravad. sanam tualetamde miirbenda,ramdenjerme waborZikda da erTxelkinaRam waiqca, tualetSi SeWrisaslamis saxeluri moaglija ficrebiTSeWedil Wriala kars, magram... gvianiiyo, batono, „TiTze kbenani sinanulisani~...radgan Tu, davuSvaT, igorkereseliZe situaciis ganmuxtvismizniT (nu, davuSvaT) daikbendaTiTebs, amiT is veRarafers SecvlidaTavisdasasikeTod, xolo Tu, sityvaze,gamwarebuli (nu, davuSvaT isev, ra...)dasjis mizniT cotaTi ukbenda Tavis„bolo vipusks~ TiTze, saxeldobr kimarjvena xelis saCvenebel TiTze anuam TiTis baliSze, maSin is ueWveladdarwmundeboda imaSi, rom mis Svils _mis nabolaras, mis egreTwodebul kuanasada „bolo vipusks~, mis mierve anuigoris mierve gavrcelebuli da, sxvaTaSoris,farTod gavrcelebuli(moaruli) azris miuxedavad, yvelaferigemrieli sulac ar hqonda.petres „saSaqarlame sacxobSi~gamocxobil „torts~, miuxedavadTavisi ganumeorebeli vizualuri momxibvlelobisada misi, ase vTqvaT,aRorZinebis xanis xelovnebis nimuSebisTvisdamaxasiaTebeli daxvewilobisada graciozulobisa, hqonda naklic:kerZod ki _ is ar iyo gemrieli_ gansakuTrebiT kremi. swored esproza7kremi esva patara petres marjvena xelissaCvenebeli TiTukis baliSukazeda swored am kremiT akeTebda is botiCelisebrmonasmebs tualetSi akrulqaTqaTa qaRaldze, iseTi siqaTqaTisaze,rogori siqaTqaTisac mxolodmTebSi axladmosuli Tovli SeiZlebaiyos.igorma sityvebiT: „Cagylapo, mZRnero?!~xelSi aitaca bavSvi, gamouwmindamas tako, burTiviT miugdocols da simwris RimiliT daacqerdabalaxebSi mis mierve dagdebul,„suleliviT~ moRimar edison hartss,romelic TiTqos tkbeboda mis miervereklamirebuli tualetis qaRaldiT.raTqmaunda, is namdvili amerikuliqaRaldi, romelsac hartsi ukeTebdareklamas, ueWvelad iqneboda kargi _sasiamovnoc, fafukic da gamZlec;magram, rogorc ukve iTqva, ar iyo esoriginali an Tundac kanonieri patentiamerikuli qaRaldisa, aramediyo CineTSi ukanonod warmoebuli daxelisuflebis mier konfiscirebuli,yovlad uxarisxo qaRaldi zed gamosaxulimoparuli reklamiT.amasobaSi ezos miuaxlovda ramdenimemsubuqi avtomanqana, romlebicigoris stumrebs ekuTvnodaTda romelTa Sorisac igorma akademikosisgakrialebuli, axali da metadprestiJuli avtoc dalanda. avtorisTvisZneli saTqmelia, ratomxdeba ase, magram Tu mkiTxvelic dahkvirvebia,gamouval mdgomareobaSimoulodnelad Cavardnili adamianizogjer jibeebs isinjavs xolme simwriT.netav, ras eZebs is am dros TavisjibeebSi, pistolets xom ara? romdaixalos tyvia SublSi; an iqneb eZebsdanas, rom cxel gulze Casces vismes;an iqneb gaWirvebis talkvess eZebs.aravin uwyis, Tu ra jandabas eZebs adamiani,roca sasowarkveTili iqeqebasakuTar jibeebSi, magram dakvirvebulimkiTxveli, albaT, ar Seedaveba avtorsimaSi, rom aseT rames, rTulsituaciebSi, mainc aqvs xolme adgili.yovel SemTxvevaSi, igori maSinswored ase moiqca: man simwriT CaiyojibeebSi gaxexeSebuli xelebi da momuSta.marjvena mjiRSi mas araferiSerCa garda Sarvlis jibis lavsaniseburimateriisa, samagierod marcxenaxelis TiTebma igrZnes da CabRujesam SemTxvevaSi, swored romgaWirvebis talkvesze, diaxac, ufrosaWiro nivTi. es iyo patara muyaoskolofi Cinuri WikartebiT Sig _swored im WikartebiT, romlebiTacman qaRaldi aakra tualetis kedlebze.igorma xelebis kankaliTa da gulisfancqaliT daaZro Wikartebianikolofi. is swrafad moqmedebda dagonebac umuSavebda Seudarebeli sisxartiT.man mardad aiRo balaxebidanedison hartsiani SesafuTi qaRaldi,TiTebiT, rogorc SesZlo, gausworadaWmuWnulobani, zogan cotaTi Camoaxiada Semdeg WikartebiT aakra tualetiskaris im adgilze, sadac amcota xnis win misma „CasakbeCma bolovipuskma~ a-a-iani TiTiT daxataraRac. igors ar gasWirvebia Tavidanes saqme: man miuxedavad imisa, romWikartebi iyo zedmetad rbili liTonisgandamzadebuli da, maSasadame,Zalian uxarisxo, mainc moaxerxa ramdenimeWikartis Camagreba, ai, meoTxeukanaskneli ki gajiutda. is xeSi Ser-Wobisas iRuneboda da arafris didebiTar Sedioda. igorma is, Tumc mo-Runuli, magram mainc SearWo da SvebiTamoisunTqa. edison hartsi SeiSmuSna,gaakeTa zizRis gamomsaxveligrimasa da lamis gadmoafurTxafotodan, magram igor kereseliZes esar SeumCnevia, radgan sad ecala mastualetis qaRaldis SefuTvaze gamosaxuli„viRac~ kinovarskvlavis grimasebissayureblad, roca TviT akademikosseloda TavisTan stumrad daes akademikosi sxva sapatio stumrebTanerTad ukve Semodioda ezoSi.miTumetes, rom edison hartsmac,


8 literaturuli gazeTiproza 17 - 30 ivnisi 2011rogorc WeSmaritma jentlmenma, albaT,mxolod wamiT ver Seikava Tavi dagamoavlina, rom ityvian, TavSeukaveblobada mouTmenloba, Torem am wamieriTavSeukaveblobis Semdeg myisvemoego gons da isev ubadlod gaiRima,gaixsena ra, jer erTi, pirvel rigSi,is, rom jentlmeni iyo da meorec is,rom igi ar iyo namdvili edison hartsi,aramed mxolod misi gamosaxuleba,Tanac gamosaxuli ara, davuSvaT,romelime sapatio dafaze _ magali-Tad, oskarosanTa dafaze, aramed mxolodamxolodtualetis qaRaldisSefuTvaze, Tanac falsificirebulisaze.Tumca (es ukve avtoris azria)ra mniSvneloba aqvs, sad xar gamosaxuli_ Tuki gaRimebuls mZRneriankedelze agakraven SpalieriviT, Sen kimainc geyofa moTmineba da iqnebi imdenadamtani, rom, miuxedavad yvelafrisa,mainc ganagrZob Rimils, Tanacaraubralos, aramed „holivudurs~,damabrmavebels _ maSin Sen, Cemo kargo,oskaric gekuTvnis, palmis rtoc,oqros daTvic, sapatio legionis ordenicda Sublze gakoceb, Tu gindakide, rameTu SenSi iobis moTminebisgarda xalasi niWi da natifi artistizmia.Semovidnen stumrebi, daaTvalieresezo. moikiTxes, gadakocnes,Caixutes da Caexutnen maspinZlebsa daerTurTs, imaslaaTes patara xani,daTqmul dros ki maspinZelma didismowiwebiT stumrebs sufrasTan uxmo.Tamadad, situaciidan gamomdinare,maspinZlis rekomendaciiT,dainiSna inteligenturi ieris batonikako, xolo mis moadgiled naxevradprovincieliinteligentisieris, Tumca sinamdvileSi baton kakozesulac aranaklebi inteligentian iqneb metic _ batoni Salva. batonebi_ kako da Salva _ zomierad (inteligenturad)uZRvebodnen sufrasda Tavs ar awyendnen stumrebs, piriqiT_ cdilobdnen, inteleqtualuribaasi gaebaT maTTan _ gansakuTrebiTki, rasakvirvelia, akademikosTan daradgan akademikosi kurortologiiyo, es baasic, ZiriTadad, kurortologiasutrialebda gars.akademikosi ki, o-o-o akademikosiiyo, marTlacda _ imis We-e... _ es iyoeqimi kurortologi. mas hqondaWaRaranarevi, talRovani, ukan gadavarcxniliTma da didi moazrovnisSesaferisi SublmaRali, odnav mkacri,RirsebiT aRsavse, mZlavrnikapianisaxe; ecva qaTqaTa perangi, romlissaxeloebidanac mouCanda iseTi sakin-Zeebi, romelTa gaelvebac metyvelebdamaTi mflobelis ucilobel upiratesobazesxva danarCen iqmyof adamianebTanSedarebiT: TiTqos, erTgvari,lordi, arnaxuli aristokratiulielitaruli lomi CamjdariyosplebeelTa Soris.avtori mainc sxva wrisa da zne-Cvevis,sxva yaidis kacia da amitomac _ho, albaT, amitom _ uZneldeba akademikosis_ davuSvaT _ halstuxzelaparaki, radgan ver gamodgeba imisSemfaseblad, ris tarebasac Tavad araris Cveuli, garda amisa, ar surs avtorsakademikosebze da, miTumetes, amakademikosze zedmeti laparaki, radganeSinia, ar gamoavlinos uneburadtendenciuroba an upativcemuloba, anRmerTma daifaros da, udiereba personaJismimarT. Tumca (codva gamxelilisjobs) isic unda iTqvas, rom is,anu avtori, mTlad ara, magram maincTiTqmis gogias TvalebiT, anu rogorcmaSin es ukanaskneli akademikossuyurebda, ise uyurebs misTanebs. gogiasTvalebma ki gasces gogia da gascesswored maSin, roca man akademikosszevidan kai baybay deviviT daxeda. esmaSin moxda, roca gogiam Tavisi xeliTSemwvari pirveli mwvadebi Semata sufras_ erTi mwvadi Sors mjdom Tamadasgadaawoda xelis gadawvdeniTa daZlivs miwvdeniT; risTvisac didi madlobacdaimsaxura inteligenturiieris mqone Tamadis mier naTqvamiaraqarTuli, naxevrad Jargonuli sityva„saRolis~ saxiT. batonma kakom,diaxac, dauSva gamonaklisi da, diaxac,swored ase upasuxa: „saRol!~. meoremwvadi miawoda SedarebiT axlomjdom Tamadis moadgile baton Salvas,romelmac aRmosavluri da saukuneebismanZilze CvenSiac damkvidrebuli`gaSinaurebuli~ tradiciis Tanaxmad,mwvadis mowiwebiT gamorTmevamde,jer majaze dahkra msubuqad gogiascerad xeli, riTac manac didad asiamovnaam ukanasknels; ai, akademikoskurortologiseulimwvadis gamorTmevismanera ki, u-u-ux, ar moewona gogias:is (akademikosi) rogorRac SeiSmuSna,ise SeiSmuSna, rogorc mwvadismiwodebisas ar iSmuSnebian xolme _aqaoda, ar gamsvaroT Tu raRaca ege-Tio. da gogiasac wamierad, magrammainc mounda qoniani, Ronieri mjiRiCaeTaTaxebina akademikos-kurortologisTvisukan gadavarcxnil„lomis fafarSi~. ratom? ai, gogiaTvlida, rom miwodebul mwvads sxvanairigamorTmeva unda da imitom...raTqmaunda, avtori ar iziarebs da armiesalmeba gogias agresiul azrebs akademikosisTvis„fafarSi CaTaTaxebasTan~dakavSirebiT, Tumca uflebasitovebs miaCndes, rom Tuki, adamianmaSesZeli da imdens miaRwie, rom akademikosiSeiqeni, unda SesZlo da mwvadi iseunda gamoarTva mis Semwvels, rom amukanasknels uneburad survili argauCndes, xelukuRma CagaTaTaxos qonianixeli kiserSi.mwvadis gamorTmevasac codna,gamocdileba da daxelovnebulobaunda _ es, sxvaTaSoris, didi niWia...akademikosi, am mxriv, moikoWlebda.principSi, is moikoWlebdarogorc mecnieric: amis dasturadsaWiroa erTi SemTxvevis gaxseneba: ambobdnen,rom Turme is erTipirobaedaveboda viRac axalgazrda mecniers,romelsac plagiatobaSi anuTavisi naSromebis miTvisebaSi sdebdabrals. es sakiTxi samecniero sab-Wozec ki yofila Turme gatanili daakademikoss TiTqmis mougia dava axalgazrdamecnierisTvis, warudgeniara samecniero sabWosTvis utyuari mtkicebulebebiimisa, rom axalgazrdasubralod gadaewera misinaSromebi. axalgazrda mecniermaTurme TavCaqindrulmaaRiara plagiatoroba,Tumca aRiarebisSemdeg Tavi amayad aRmarTa,akademikoss Tvali TvalSigauyara da gaakeTa daujerebeligancxadeba _ „me es,raTqmaunda, gadaviwere, magramara Tqvengan, ZalianRrmadpativcemulo profesoro,aramed TqvenzegacilebiT adre moRvawemecnieris naSromebidan~.amis Semdeg man cxvirwin aufrialametrs germanulenaze ormocdaaTi wlis windabeWdili wigni, romelicmas eTargmna da TiTqmis sityva-sityviTgadmoewera.axla metri aRmoCnda metaduxerxul mdgomareobaSi, rameTu yvelamgaigo, rom es ukanasknelic iyoplagiatori da Tanac plagiatori ¹1,vinaidan masac imave avtorisTvismoepara mecnieruli naSromi, oRondufro adre. es ambavi yvelam gaigo dametrmac kai sircxvili Wama, magrammere TviTon „didma mecnierebma~ Cafarcxeses ambavi, radgan sulac ar awyobdaTTavianTi TanamoZmis gabi-Tureba. isini xom TiTqmis yvelaniaseTebi arian, es „didi mecnierebi~ _viTom raRacebs igoneben, sinamdvile-Si ki, aba, ra unda moigonon, roca yvelaferiukve didi xnis mogonilia,xolo yvelaferi axali mxolod kargaddaviwyebuli Zvelia.mokled _ did kacTan patara kacsarodis gasvlia marTali _ da axalgazrdamecniers ciliswamebisa damecnierisTvis Seuferebeli, ugvanosaqcielisTvis samecniero xarisxi gauuqmesda samsaxuridan daiTxoves, isumcrosi mecnierTanamSromlebi ki,romlebic ver iviwyebdnen plagiatTandakavSirebul uxerxul SemTxvevas dazedmetad bevrs qirqilebdnen momxdarze,daaqveiTes: Camoalaborantes,CamoaumcrosmecnierTanamSromles,xolo erTi Zalian aqtiuri da enatlikinaaxalgazrda mecnieri (metiCara),mgoni, gaaupatiures kidevacerT-erT simpoziumze. axla, viRacebiityvian _ au, raebs wers da raebs Cmaxavses avtorio; sad gagonila, rom simpoziumzemaRali rangis mecnierebs,romelTagan bevri ukve mxcovania, gaeupatiurebinoTTavianTi dabali rangisaxalgazrda kolegao. nu, es mar-Tlac cota Zneli warmosadgenia _SeiZleba es moxda ara uSualod simpoziumze,aramed, davuSvaT, simpoziumisSemdeg _ banketze; an banketi romdamTavrda da Suqebs rom aqrobdnensaaqto darbazSi maSin; an SeiZleba arcyofila aseTi ram da viRacam moigona...albaT, moigones, raTa Cvens mecnierebasCirqi moscxon. eh...ise, xumroba da qirqili iqiT iyosda, Tu obieqturebi viqnebiT, sinamdvileSimarTla kai oRraSi kaci iyo esCveni akademikosi: is iRebda qrTamebsda awyobda moumzadebel abiturientebsumaRles saswavleblebSi; asevesoliduri qrTamebis fasad awyobdauvic „specialistebs~ maRalanazRaurebadsamsaxurebSi; is ukanonod asxvisebdasaxelmwifo qonebas _ yiddadanadgarebs, aqiravebda saxelmwifoskuTvnil farTebs... qrTamavdazemdgomT, yidulobda jildoebs dauniSnavda an iniSnavda stipendiebs,iTvisebda sxvis naSromebs da, rac yvelazemTavaria, umowyalod `Ziravda~yvelas, vinc ki mas gzaze gadaeRobeboda;amavdroulad rCeboda akademikosad,koloritul (rogorc axla amboben)pirovnebad. erTi sityviT: icodaTavisi saqme kargad da akeTebda amsaqmes „xuTianze~, oRond mxoloderTi _ erTi SexedviT _ martivzeumartivesi ram ar gamosdioda mas: argaaCnda gamowvdili mwvadis kacuradgamorTmevis unari.albaT, dasvams zogierTi mkiTxvelikiTxvas, Tu ra saWiroa am yvelaferzease dawvrilebiT laparaki,an imaze saubars ra Wkua aqvs, Tu vinvis rogor miawoda an vin vis rogorgamoarTva mwvadi, magram ratomRacmainc, avtors _ cxovrebaSi cota sityvaZunwsada ukarebas _ surviligauCnda, odnav metxans elaparaka Tundacmwvadis miwodebaze da, albaT,mkiTxveli ar dasZraxavs am mciredis-Tvis mas. samagierod axla iqnebasaubari mokle da konkretuli.mokled da konkretulad: ratomar unda uyvardes qarTvels cxvrisxorci an Tu uyvars, ratom unda swyendesis mas? ai, ratom unda aeSalaaxladdakluli cxvris cvrian mwvadsakademikosisTvis kuWi? is gana qarTveliar iyo? albaT, arc iyo an iyo nawilobriv_ egeTebi bevrni arian:laparakoben qarTulad, qarTuligvarebi aqvT, qarTveloben, Sexedav _qarTvelia, magram genebi aqvT raRacsxva, ucxo _ cxvris xorci swyenT, isiniver ineleben mas, ver itanen mis suns.arada, Cveni winaprebi sul magas arWamdnen, gana? Zvel qarTulSi cxovarirato hqvia cxvars, ha? imitom, romcxvari, SeiZleba iTqvas, cxovrebasaniWebda adamians... es iyo sakvebisa dasiTbos momniWebeli Cveni winaprebisTvis.Sua qeifamde odnav adre, roca yvelanierTmaneTs TiTqos gauSinaurdnenda, sxvaTaSoris, metnaklebi warmatebiTramdenime xalxuri simReracSeasrules, roca saqarTvelosbunebasa da mis kurortologiur didpotencialze alaparakdnen da roca„aRreniliviT~ gogias „wyromiseburiviT~grZnobamac didi xaniagauara anu swored maSin, roca TiTqosaRaraferi uSlida xels wveulebas,rom mas Tavi WeSmarit, diaxac, lxinadegrZno _ diax, Secdomas adgili araqvs _ swored ase iyo: gaSlil sufrasmoqeifeebTan erTad ujda Tavadwveulebac _ is ambobda sadRegrZeloebs,svamda Rvinos, sclida yanwebsda ukve lamis sacekvaodac iwevda. masvervin xedavda, radgan im situaciaSiis TiTqmis yovlismomcveli iyo. yovlismomcveliki an Tundac TiTqmisyovlismomcveli, aba, vis daunaxavs...magram gawbilda wveuleba da lamissul wavida iqidan, radgan moxda ise-Ti ram, ramac kinaRam Tavdayira daayenayvelaferi.did kurortologs kuWma reCxiuyo.is Sua simRerisas wamoiWra (SavlegosTu raRac msgavss mRerodnen),magidas gars Semourbina, gareT gavarda,kibeze Cairbina, ramdenime safexursgadaaxta, ezoSi qvas wamokra fexida kinaRam xaSlamis qvabSi Cavarda,tualetTan miiWra, kauWze dabmulikari lamis moglija (siCqareSi kauWiver SeniSna da anjamebis mxridan scadakaris gaReba), tualetSi Sevarda,kari miixura da iqidan iseTi xma gamosca,rogorsac gamoscems bombdam-Seni aviamzidze dajdomisas, rocazRvaze cxela, xolo TviTmfrinaviserTi Sasi gauxsnelia. aseTi xmebi, sxvadasxvatembriT, intervalebiTa dasixSiriT, ganmeorda ramdenjerme...`avariuli daSveba~ ganxorcielda Se-Zlebisdagvarad kargad, rameTu incidentsadamianuri msxverpli ar mohyoliada arc sabrZolo teqnika dazianebulamaincdamainc; erTi eg iyo_ „talCokze~ dajdomisas, siCqareSiakademikosma cotaTi moisvara perangiskalTis ukana mxare, magram magasCioda?.. amis Semdeg is cotaTi damSvidda,goneba moikriba da „talCokze~Cacucqulma tualetis qaRaldi moi-Zia. qaRaldi, rogorc ukve cnobilia,mis win iyo Camagrebuli specialursamagrSi; cnobilia agreTve isic, romes iyo yovlad uxarisxo, falsificirebuliCinuri qaRaldi, romelic viTomdaiyo amerikuli. tualetis Wrialakarze ki, aseve rogorc ukve viciT,iyo akruli am qaRaldis SesafuTilaminirebuli qaRaldi, masze gamosaxuliTanamedrove amerikuli kinoindustriismegavarskvlaviT, kinomsaxiobedison hartsiT Tavisgamosaxulebianihigienuri ruloniT xel-Si. akademikosi, bedis ironiiT, sargeblobdaxolme swored aseTiqaRaldiT, oRond arafalsificirebuliCinuriT, aramed namdviliamerikuliT. man moixia cotaodeniqaRaldi da gamoiwminda gava, magramimavwams daeufla zizRis grZnoba,risi gamomwvevic Seiqna uaRresadarasasiamovno SegrZneba sakuTar sxeulTanTiTiT Sexebisa analogiursituaciebSi. akademikosma TiTzedaixeda da metad ganrisxebulma esTiTi instinqturad swored iq Camousva,sadac Tavdapirvelad patara petrikelamqna es. raTqmaunda, akademikosmagaakeTa es ara imitom, rom mas,ase vTqvaT, jini sWirda edison hartsis,aramed, albaT, adgili iyo ubralodaseTi _ TiTis Camosasmelad metadSesaferisi. petrikelamac xom, ratom-Rac, maincdamainc iq Camousva Tavisi„kremiani~ TiTi. iq ki axla welszeviTSiSveli edison hartsi iyo akruliTavisi sanitariuli ruloniT xelSi.isevdaisev unda iTqvas: akademikossarc ufiqria; vimeoreb: arc ufiqria,kinomsaxiobis Seuracxyofa, magram es„ferweruli monasmi~ maincdamaincufro saxeze aRebeWda hartss, kerZodki _ Tavze, loyasa da kbilebze. axlais Zalian daemsgavsa mis mier erT-erTpopularul filmSi Sesrulebul


17 - 30 ivnisi 2011mekobres, romelmac SimSilisdasaokeblad sayvareli TuTiyuSicocxlad SeWama da axla suleliviTucinoda indoeTis okeanes.akademikosma meore mcdelobazemoixia bevrad meti qaRaldi, magramSedegi iyo igive: arasasiamovno SexebasakuTar sxeulTan TiTiT,analogiur situaciebSi.akademikosi „gafsixda~...mesame da, vaglax, saboloo mcdelobisaskurortologma moixia imdeni,rom es rom xarisxiani qaRaldiyofiliyo, namdvilad eyofoda erTheqtar traks, magram...mecnierma axla jibidan cxvirsaxocisamoReba scada, Tumca maSinveTavi aneba am saqmes, radgan am gawamawiaSixelebi erTianad mosTxvroda.moTxvrili xelebiT ki didi albaTobaiyo imisi, rom moiTxvrida foladisferkostums, ris Sedegadac sufrazedabrunebisas mas auvidoda suni. ravaliwarmosadgenia _ zis akademikosisufrasTan da mZRneris suni asdis.maSin akademikosma is gadawyvita,ris gakeTebasac adre verc ifiqrebdada verc moifiqrebda. is imereliviTmoiqca: aris aseTi naklebad cnobiliandaza: „imereli midioda, miiTlidaatamsao _ atami rom gauTavda miubrundanaTalsao~. mecnieri mixvda,rom Tavisi aseTi mecadineobiT verafersgaxdeboda da nebismieri mcdelobagamowmendisa dagvirgvindebodauwindeliviT arasasurveli, an uwindelzekidev ufro arasasurveli SedegiT,amitom man ukuagdo zizRi, ukuagdomrisxaneba, ukuagdo sxvadasxvaarasasiamovno SegrZnebebi, aiyvana,rom ityvian sakuTari Tavi sakuTarxelebSi, gnebavT _ xatovani rom gamogvividesnaTqvami _ gamoZerwa sakuTariTavi da... gadawyvita, sanitariulirulonidan moxeuli qaRaldisnacvlad exmara nebismieri sxva qaRaldi.Tumca arCevani ar hqonda arc didida arc patara, radgan sanitariulirulonis garda mis gankargulebaSiiyo mxolod kedelze WikartebiT akruli,am rulonisve SesafuTi Zalianmkvrivi da priala qaRaldi edisonhartsis gamosaxulebiT. akademikosmafrTxilad scada hartsis gamosaxulebianiqaRaldis Camoxsna, rac er-Tob gauWirda _ jer erTi imitom,rom xelebi hqonda mosvrili; meorec_ qaRaldi aRmoCnda kaprongadakrulida Zalian mkvrivi, imdenad mkvrivi,rom xeliTac ki ar ixeoda; am qaRaldismosaxsnelad akademikosi iZulebuliSeiqna Wikartebi saTiTaodamoeZro ficrebidan. da, ai, man metnaklebiwvalebiT yvela Wikarti amoaZrogarda erTisa _ swored im sabedisweroWikartisa, romelic ficarSiSerWobisas Tavidanve gaeRunasaxlis patron igor kereseliZes daromelsac, marTalia, msoflio istoriaar Seucvlia, magram _ sul mcire_ am moTxrobis Seqmna ki namdviladganapiroba.akademikoss aRaraferi ukldasanukvar miznamde. erTaderTi Wikartida is edison hartsiT sajdoms gamoiwmendda,Semdeg tualetis Rri-Wodan garemos „daaliverebda~, gamoi-Zurweboda swrafad da iqve damonta-Jebul pirsabanTan gadaibanda sapniTxelebs. raRaTqmaunda, am SemTxveviTgamowveuli arasasiamovno SegrZnebebikidev didxans _ SesaZloa, mTelicxovrebis manZilzec gahyveboda, magrammaSin _ im momentSi, im wuTas xomgadarCeboda? yovel SemTxvevaSi, mZRnerissuni xom mainc aRar auvidodasufraze? arada, ravalia?! akademikosikaci sufras uzis da mZRneris suniasdis... magram yovelTvis aegrea _boloSi gimuxTlebs: akademikosmabolo, CaRunuli Wikartis amoZrobaver SeZlo da amitom gabrazebulmamswrafl Camoglija karidan edisonhartsis suraTi da dauyovnebliv gamoiwmindatraki. oRond, vinaidanqaRaldi wina mxridan anu edisonismxridan iyo priala, laminirebuli daTanac mosvrili, akademikosma qaRaldisSida mxariT gamowmenda amjobina.ra icoda am sabralom, rom gaRunuliWikarti qaRaldSive CarCa. mkvrivi,kaprongadakruli qaRaldi akademikosisdabedadar gaixa. man xidan amoagdogaRunuli Wikarti da zed Seitovais. akademikosma ki amasobaSi gamowmendisasraRac Cxvleta igrZno, xolowyeuli qaRaldi veRarafriT moicila.hartsis suraTi saimedodmieWikarta mas saTevzao ankesiviTmokauWebuli WikartiT da moqaCvisasarafris didebiT ar ixeoda. samagierod,tkivils iwvevda imisTanas, imisTanas,rom _ uh, nuRar ityviT. erTisityviT, bevri rom ar gavagrZeloT:didi mecnieri aRmoCnda erTobarasaxarbielo mdgomareobaSi,rameTu mas sajdomze, bodiSida, naxvretTanZalian axlos, sadRac kudusunismidamoebSi, miWikartebulihqonda sanitariuli rulonis Sesafu-Ti kaprongadakruli mkvrivi qaRaldized gamosaxuli edison hartsiT,romelsac ise mosvroda Tav-piri daise amoglesvoda kbilebi, rom ukveaRarc ki gavda sakuTar Tavs, aramedufro mekobres (kovbouri qudi mekobrulsamkuTxa quds daemsgavsa),romelmac, SimSilis dasaokeblad, esesaasayvareli TuTiyuSi cocxladSeWama da axla suleliviT ucinodaindoeTis okeanes.akademikosma risvaivaglaxiT aiwiaSarvali, tualetis RriWodan„daalivera~ garemo, mere ucbaT gamoiZurwa„wyeuli~ tualetidan da iqveaxlos damontaJebul pirsabanTan xelebicdaibana sapniT. eh, mosvla misisaqme iyo, magram axla wasvla SeeqnasaxaTabalo. ra unda eTqva an moemizezebinaakademikoss iseTi, rom misiiqidan wasvla yofiliyo sapatio daRirseuli. ra, imas xom ar ityoda _Tqveni didi xaTri maqvs, magram trak-Si Wikarti SemerWo, veRar viReb daimitomac mivdivar aqedan aseTi gawbilebulio.ai, xaTabalaaa... am mWmunvarefiqrebSi CaZirulma da mWmunvaresaxisam Cauara ezoSi gamotanil samzareulosdid magidasTan mofusfuseqalebs, romlebmac mis danaxvisas fusfussukles, kdemamosilad odnav daxaresTavebi da mzera moarides anuzeda, grZelwamwama quTuToebi TeatralurifardebiviT Camoifarescnobismoyvare Tvalebze. akademikosimixvda, rom mas, miuxedavad yvelafisa,unda gaeRima da eTqva raime am qalebisTvis,Tanac es unda yofiliyo aranaZaladevi Rimili simwrisa da asevewvalebiT amoRerRili simwrisluRluRi, aramed es unda yofiliyoerTgvari, nu, ai, Zvel multfilmebSiromaa xolme, magaliTad, arwivi romCamouvlis frinvelebs da Semcbardedal gnolebs rom gadaxedavsSezarxoSebuli. mTlad arwiviviT albaTara, magram metnaklebad maincraRac gamouvida akademikoss: man Tavidaukra qalbatonebs, Semdeg xarbadCaisunTqa sufTa haeri da uTxra: `aqTqven namdvil kurortze xarT~. mereki kibeze abrZanda; asvlisas cdilobda,dumebi SeZlebisdagvarad iseTnairaddaeWira, rom maT Soris moqceullaminirebul edison hartss naklebadeWraWuna.amis Semdeg akademikosi sufrasdaubrunda. misda, albaT (sxva sityvasver poulobs avtori), sasaxelod undaiTqvas, rom sufrasTan anu sanam is iqiyo, araferi SeimCnia. Wikarti ar iyoSesuli sxeulSi Rrmad _ is, ubralod,zedmetad iyo gaRunuli, saTevzaokauWs gavda da imitom ar xerxdebodamisi gamoReba. tkivils ki, Tu arawvalebdiT, dids ar iwvevda. erTaderTi,rac diskomforts uqmnida akademikoss,es iyo sagangebo, gansakuTrebulisadRegrZeloebi, rocaTamada TanameinaxeTa fexze adgomasiTxovda. es adgoma-dajdoma awuxebdamas, Torem danarCen SemTxvevebSi isdaaxloebiT im moswavlesaviT iqceoda,romelsac kevi udevs pirSi da Re-Wavs, maswavlebelma ki dafasTan gamoiZaxa.moswavle ver eleva kevs da arunda misi gadagdeba, Tumca arc isunda, maswavlebelma rom SeniSnos, kevirom udevs pirSi, hoda, bavSvic am kevsxan kbilze aikravs, xan enis qveSmoiqcevs... akademikosic ase Svreboda_ manipulirebda dumebiT.literaturuli gazeTialbaT, kmara am personaJze amdenida aseTi formiT laparaki. mere ra,rom is ar iyo mTlianobaSi dadebiTipirovneba da mere ra, rom maTnairebisgamoa Cveni cxovreba aseTi, zogjer,ukuRmarTi. mas Tavisi, vinZlo, uricxvicodvebisTvis miezRo, albaT, patara,cota Rimilismomgvreli sazRauri.mainc, miuxedavad yvelafrisa, issapatio stumari iyo wesieri da ubralokacis _ igor kereseliZisa da miuxedavadSemTxvevis „delikaturobisa~mainc gaarTva Tavi yvelaferamas. avtoric da mkiTxvelic _ pirveliam ambis SeTxzvisas, xolo meore amambis kiTxvisas _ oriveni, iseverogorc akademikosi, stumrebi ariankereseliZisa da ratom unda dascinoserTma stumarma meore stumars netavi?Tuarada SesZlebdnen ki isini _avtori da mkiTxveli _ akademikosismdgomareobaSi myofni, Tavisi saqmisise pirnaTlad Sesrulebas, rogorces akademikosma SesZlo? anu, SesZlebdaavtori WikartgarWobili am nawarmoebisSeqmnas? vera! SesZlebdaWikartgarWobili mkiTxveli am anamaze bevrad ufro maRali donisnawarmoebis wakiTxvas? jer erTi,amaze ufro maRali donis nawarmoebira unda iyos?.. Tumca, Tu vinmes undascados: aiRos mecxramete saukunisromelime klasikosis didtaniani trilogia_ vrceli prologiTa daaranakleb vrceli epilogiT, gairWosWikarti trakSi da ikiTxos ramdenicunda. naxavs erTi ravalia.ise, erTxel erTma inkognito mkiTxvelma,sxvaTaSoris qalbatonma, daTanac vnebian-xaverdovanxmianma, gviansaRamos telefonze daureka am ukvdavinawarmoebis avtors da morcxviCurCuliT amcno, rom mas ise moswondamisi nawarmoebebi, ise moswonda,ise... rom mzad iyo... kurtumoSi SiferislursmnebCaWedebulsacki ekiTxa,ekiTxa, ekiTxa es avtori... avtors esiamovnainkognito mkiTxvelis amgvariuCveulo erTguleba, Tumca maincTavSekaveba da teqnikuri usafrTxoebisnormebis dacva urCia kiTxvisas.da marTlac _ wignebi, Cemo kargebo,iwereba imisTvis, rom kacobriobasmieces codna da ara imisTvis, rom vi-Racam trakSi lursmnebi CaiWedos. ai,avtoriseuli, uneburad aRmoxdenilifrTosani frazac, romelic, vinZlo,saukuneebis manZilze iqneba aqtualuri:wignebi iwereba imisTvis, rom kacobriobasmieces codna da ara imisTvis,rom viRacam trakSi lursmnebi CaiWedos.akademikosma dalia Tamadis mierSeTavazebuli ramdenime sadRegrZelo,warmoidgineT, imRera kidec TanameinaxeebTanerTad; Semdeg daulocamaspinZels karmidamo da fuZe-kera,erTxel kidev aRniSna, rom iqaurobakurorts gavda; Semdeg saqmeebimoimizeza da wasvla iTxova. mas jerar uSvebdnen, magram mere daloces dadidis pativiT gaaciles.amis Semdeg akademikosi manqaniTSinisken gaemarTa. saxlSi misvlisasTavis kabinetSi iodi da ramdenimesamedicino instrumenti moiZia. SemdegsaabazanoSi Seiketa, Sarvali Caixadada saqmes Seudga. mas undoda, rogormeamoeZro Wikarti, raTa ganTavisuflebuliyomisgan da edison hartsis suraTisgan,magram es advili ar aRmoCnda:Wikarti Rrmad CakauWebuliyoxorcSi da ar Tmobda pozicias, „edisoni~ki ar ixeoda. iyo safrTxe infeqciisSeWrisa. avtori ar dasciniskurortologs, magram saabazanoSisarke adamianis saxis simaRleze iyodamontaJebuli da amitom masSi _ asevTqvaT _ „trakiT Caxedva~ ar iyo mTladmosaxerxebeli; iq iyo kidev patara,xelSi dasaWeri sarkec, magramrogor unda „eCaliCa~ avadmyofs calixeliT, roca ori xeliTac verafersgamxdariyo. maSin akademikosma mi-Wikartebul qaRalds makratliT SemoaWrais nawili, rasac miswvda. esiyo: edison hartsis fexebi, xis tualeti,mobalaxe Zroxebis qveda nawilebi,cotaodeni funa da ramdenimeakri mdelo. amis Semdeg akademikosiproza 9Sarvlis auwevlad dajda unitazze daatirda; is tiroda didxans da gulamoskvniT.am moTxrobis es monakveTi metadrTulia dasawerad, radgan isedacbevr Seusabamobasa Tu Seufereblobasaqvs, imTaviTve, adgili da Tavad avtorsacki ver daudgenia xeirianad,salaRobo uwyinari xumrobaa misimonaTxrobi, mZafri sarkazmi Tu utifarzeutifari cinizmi. es mkiTxvelma,gangebam da Tavad avtorma gansajon.ise, imaTgan, vinc avtoris gansjasmoindomebs da aseTebi, vinZlo, ariqnebian cotani, avtori Seupovrobasda daundoblobas moelis, radganswored aseTia is sakuTari Tavis mimarT,magram is Semwynareblobasac moelis,radgan is aseTic aris, sxvebisa da,maSasadame, sakuTari Tavis mimarT.erTi sityviT, ijda akademikosiunitazze, tiroda da fiqrobda, rommiuxedavad situaciis sruli absurdulobisa,is mainc gadaurCa aSkarakraxs. cotac da is SeiZleba yofiliyoabuCad agdebuli da (gamasxaravebais sityva araa) saSinlad dacinuli!mas am sul cota xnis win SeemTxva ise-Ti ram, rac albaT ar SemTxvevia kacobriobisistoriis manZilze arcerTadamians _ ikadra da mivida stumradsocialur kibeze Tavisze bevradufro dabal safexurze mdgom adamianebTan_ TiTqos pativi dasdo maT,magram mere Caijva da qaTqaTa perangiskalTazec daijva; esec ar ikmara _man edison hartsis suraTic miiWikartayvelaferTan erTad trakze. isaSkarad raRacisTvis daisaja, yoveliSemTxvevisTvis,akademikoss ase miaCnda,magram misi sircxvilis ambaviicoda mxolod man da arc erTma suliermasxvam. amisaTvis ki uzomo madlobasswiravda gangebas miuxedavad yvelafrisa.mokled: gangebam is raRacisTvisdasaja, magram imavdrouladdaindo. am dandobiT akademikosma bevradmeti moigo, vinem waago sasjelismiRebisas. da marTlac _ bolosdabolos,ra aris vaJkaci kacisTvis erTipatara Wikarti trakSi? samagierod,is sircxvils gadaurCa. axla masTavisulad SeeZlo, marTalia, diditkivilis fasad, magram mainc saku-Tari xeliT an Tundac kbilis amosa-Rebi maSiT Tund xorcianad, magrammainc, amoeglija es wyeuli Wikarti,waesva briliantini an iodi da morCebodada gaTavdeboda yvelaferi, magrammasSi gaiRviZa im grZnobam, rasacsinanuli hqvia. akademikosi ar iyo imdenadreligiuri, rom wasuliyo, davuSvaT,mRvdelTan da misTvis eTqvaaRsareba, Tumca simarTlis vinmesTanaRiarebis da codvebis monaniebissurvili zogjer aTeistebsac uCndebaTxolme. akademikosi unitazidanwamodga, Sarvali aiwia da frTxiladgamovida saxlidan. is Tavis bavSvobismegobarTan _ saqveynod cnobil qirurgTangaemgzavra Svelis saTxovneladda aRsarebis ara da raRacamis magvaris saTqmelad.is axla Tavis axal, prestiJul avtossaWesTan mjdomi, sevdianigahyurebda gzas da raoden ucnauricunda iyos _ fiqrobda Tavis cxovrebaze,ganvlil wlebze da Cadenilcodvebze, romelTa gamoc is jer ardasjiliyo da romelTa gamoc daisajaaxla. fiqrobda Tavis Tandayolilampartavnobaze, momxveWelobaze,daundoblobaze, muxanaTobaze, ujia-Tobaze da yvelafer imaze, rac misfoladisfer kostiumSi gamowyobil,gakrialebulfexsacmlian, WaRaraTmian,ZvirfassaTvalian, maRalSublian,elvare sakinZeebian da moazrovnisierian„fitulSi~ dabudebuliyo.is midioda bavSvobis megobarTan _cnobil qirurgTan da aseve akademikosTan,romlisganac eloda Svelasda, nu, raRac Sendobis magvars _ romlisimedic hqonda; qirurgi xom misibavSvobis megobari iyo da amitom igierTgvari mesaidumlesaviT sWirdeboda.viRacas SeiZleba gaecinos da essaidumloeba imdenad didi aRmoCndamisTvis, rom survili gauCnda,dasasruli me-16 gverdze


10 literaturuli gazeTipoezia 17 - 30 ivnisi 2011radioukravs radio, Tan Sxrialebs. rafasTan Citebsarasdros veli. boRmasaviT grovdeba qari.me rom odesme gamZleoba sadme damWirdes,ar iTxoveba gamZleoba. mivkete karic.moiqufra da axla flegma dReebis mwkrivSiunda gavxergo daRunuli xelebis pantomiRma da miRma darCenili darCenis niSnad,sakidze qudTan pedanturad davkido palto,rom es niSnavdes gvianadre naTqvam arahos,rom es darCenac gavamarTlo, iTxovdes TiTqos.niSnavs imas, rom maisiviT unda gavalxoyinvebi. mere damtvreuli sityvebi miTxra.radio isev iSxrialebs, aqa-iq qarigaibRinZeba, isev ise momiSlis nervebs,ar iTxoveba gamZleoba. mivkete karida karis ukan kvlav iwyeba raRacis ngreva.ukravs radio...Cemi mezRvauriho, aqeT deda damrCa mxolod, mxolod da mxolod...me am cxovrebis anketaSi mkrTalad vwerivar,ma, Sens oTaxSi, darCa mxolod kadrebis grova,kars ki filtvSi aqvs gaaCxerili Cemi werili,romelsac leqsi vuwode da gamogigzavne.megona, sulels, gavuZlebdi amoWril ormosgulis areSi. ar yofila Cemi mizani,gadarCenisTvis rom mebrZola uSeno omSi.da gadavwyvite – dasaxevi ukan ara maqvs,Sen kargad ici, aqeT cocxlebs ra xerxiT Wamen,ar Rirs cxovreba fuW xmaurad, davidarabad...vgrZnob, rom Rvino xar, me ki – mxolod maWari, Wyapi,amitom, Cemo mezRvauro, mizezad amis –me xelebs viban, ver vicxovre, rogorc mavanma,dedas ki, erTi zomiT didi aqvs RamiTTqveni sawoli. me ar mZinavs, vrCebi farvanad.ho, aqeT deda damrCa, rogorc Zveli nangrevi,me qalaqebi kustaruli wesiT mxarSaven.mogZebni, mama (mivatovoT miwa, sangrebi...)da getyvi, midi, mezRvauro, afra gaSale!naWris Tojinebimodiodnen mtverSi, mklavebze ZarRvebidaskdomamde hqondaT daberili,modiodnen mtvris atilebi,Tvalebi qviSiT amovsebodaTda kiserze datyobodaT nabawrali.modiodnen quslebdaxeTqili terfebiT,mohqondaT nervebida yvelas Tavisi bavSvoba hyavda gamobmuli TokiT.qari kidev amtvrevda da lewavdatraianes xidis TaRebs,daZarRvul mgzavrebs fexdafexmohyveboda xidis nangrevebi.ras ityoda dunai, verafers,iyo Cumad da gaunZrevlad.modiodnen gladiusebi da mtevnebi damZimebodaT.aqeT kidev ase iyo:gzaze damdgar samas kacsa visi suli Seicodebs,visi kalTa daifaravs, visi puri daapurebs,RmerTo, Seni Zala miec jer kidevac ucoloebs,xmali Seumsubuqe da saxlSi dedebs daubrune.midiodnen...qari _ iyo sikvdiliviT mogcelavda adgilze,totebs myesebi dawyvetodaT.gzas piri uSreboda, wvimac ar iyo arsad,gza rom mainc daerwyulebina.saiTken midioda es daqceuli gza, aravin icoda...mgzavrs vinmem locva unda waukiTxos,sanTeli daunTos,Torem mgzavrs mtveri SeWams, sanam miva,mgzavrs qari mokveTavs, sanam dabrundeba,mgzavrs gzis angelozi ukan dahyvebada Sublze jvars asvams, roca isvenebs.aqeT kidev ase iyo:mgzavri dedam daifaros, misma locvis Zalama,meomari saxlsa tovebs, gzis xifaTi Tan miaqvs,wminda deda RvTismSobelo, Senamc daifaravdeCemsa Svilsa, far-xmliansa, daRlilsa da dardians.modiodnen mtverSi, mklavebze ZarRvebidaskdomamde hqondaT daberili,modiodnen mtvris atilebi,Tvalebi qviSiT amovsebodaT,modiodnen da mtevnebi damZimebodaT,xelSi ki naWris Tojinebi eWiraT.gza aRarc romSi da aRarc qarTlSi aRar midis.gzas davadeqi.mzis TiTebiT alesili sikvdili gadavifine majebze.RmerTo, dagvifare Cven dasikvdili sicocxlisagan...DEEP BLACKaq ar marxia mkvdrebi.SegviZlia, gulaRma davwveT am balaxze, am foTlebze,am...aq aRar aris naRmebi.SegviZlia, Tvalebgaxelilebi davwveT am miwaze,am sisveleSi, am...aq, wlebis win, kontrastulad idgnen buCqebi da xeebida uxilavad uerTdebodnen casCemi brma mezobeliviT,oRond mxolod RamiT,rodesac Cven gaRviZebamde gveZina,roca danaxvamde vxedavdiT,roca gagonebamde gvesmodada gagiJebamde nebiT vgiJdebodiT.da roca terfebs vabijebdiT,gvegona miwaSi fexi Cagvivardeboda,rogorc luqaxdil WaSi.sad aris Seni mwvervali? iqneb dedamiwis yvelazedabal wertilSi,iqneb zRvis donidan ufro dabla, vidre Cven vxedavT,an romelime daRmarTze,iqneb petras svetis patara monakveTze,sadac namdvili simaRlea damis sanaxavad yvela qveynidan dadianbrijebiani da Nikon-iani turistebi?Cven sizmrebiviT varT maTTvis, visacmTvaris gaqrobisTvis SuSis namtvreviT ar uyurebia,visac xeli gauSvia sagnebisa da adamianebisTvis,visac cud amindSi ZaRli saxlSi ar SeuSvia,visac mSvidoba mxolodRa maSin unatria,rodesac bednieri iyo,vinc uiRbloa – yoveli fexis gadadgmaze,vinc poezia 5-gramiani SpriciviT gamoiyena.damTavrda!mwvane balaxs mzis majebicxviridan sisxliviT waskda,da ar arsebobs gazafxuli,igi ubralod Cven movigoneT,rogorc Tavis daxra,maSin, roca sityvebs ver vambobT...aq ar marxia mkvdrebi.SegviZlia, Tamamad davabijoT am balaxze,am foTlebze, am miwaze...aq ar marxia arcerTi mkvdari.SegviZlia, ZirSi daWrili frCxilebiTamovTxaroT ormo da SigniT movTavsdeTda Cven viqnebiT mkvdrebic da naRmebic.ar damabijo...bodonino nadiraZeSenc zustad ase marto ymui, CemsaviT, vici.ar gelodebi, mkvdrebi ukan aRar modianda mkvdrebis msgavsad, mec aseve aravin micdis.ormoSi vzivar da es leqsic Zveli bodoa.axla yvelafers (ar vameteb) fasi aqvs Calis,paTetikamde daqaCuli yvela qmedebada yvela sityva tvinSi sisxlad Cameqces lamisda isic vici, am leqss fasi ar daedeba _arc ufasoa, aRarc Zviri, aRarc iafi,TavisTvis cxovrobs _ xan mRvrie da xanac mdorea.da Tuki caze erTi kg. Suqi kiafobs,aRarc esaa CemTvis axla Svela. qoreasWirT xeebs TiTqos. CavaSterdi yru qvafenilebs.nivaluria Cems qalaqSi axla amindi.awmyoc kiserze kaSnesaviT maqvs Semofskvnili,ar velodebi, rom odesme vinme damindobs.arc arasodes mwamda bevri adamianis,an ufro swored, mwamda, magram gamiqra rwmena.mwamda xelebis, or xels _ sadens roca miadebda rogorc tanSi gaJrJoleba, gadadis denida vati sruli SeSlilobis – anu insulti...ar mjera, roca simSvidisgan saxec ar ukrTiT,roca cdiloben, Senze ufro nela isunTqon,rom wvrilmanebi Seafason, ar darCeT uToCarTuli saxlSi. gaisworon an daixuronqudi sworad da Tavis droze SeaRon kari,da arasodes ar evsebaT moTmenis sura.da swamT, rom Ria fanjrebamde jer farda aris...ar mjera maTi, ZaRlis xmaze rom eRviZebaT,an gvian RamiT quCaSi rom ar gamodian...mjera imis, rom dedamiwa marcxniv irwevada qariSxlebi Cems xmazea gadawyobili.hoda, amitom aRar vici, ukve raRa sjobs,wasvla Tu mosvla an darCena _ yvela erTia.yvela miwayrils marto gavcdi, gadavabije...da mxolod RmerTi Semagrovebs sadme fetviviT.winidan mirtyams qari da mec Tvalebs ar vxuWav,ar vdardob, vin cru poetia anda qurumi.ubralod uxmod gadmogixsni SekumSul muWebsda daganaxeb sinaTleebs xelisguliviT.disbalansiciva da quCaSi dadian orTqlmavlebi -adamianebi uwyinari gveleSapebiviTafrqveven orTqls.qaric amovarda _ ariTmia aqvsaRmaSeneblis gamzirs.mivdivar mec, daJangebuli matarebeliviTWrial-WrialiT da vfiqrob,gadadebuli saqmeebiviTrom alagia daxlze civi hamburgerebi,am qarma erTianad gadmoyaros.civa da quCaSi verafers vpoulobTebervlis da mogonili depresiebis garda,xolo Cems TavSi qeqvisas _mxolod sicocxles _absoluturi disbalansia.mainc miyvarxarT, mowyenilo adamianebo!nelsonmze gabacda, nelson!xedav, rogori fermkrTalia? safeTqlebTanCemi mzera aqvs mibjenili iaraRiviT.Sen rom moxvedi, Cems amputirebul qalaqSikoWli wvimebi idgnen xmamaRla.Sen mkveTrad TeTri xelebi gaqvs, nelson,da arc ki ici amis Sesaxeb.me vici, rom Sen mecxre zRapridan damibrundi.me da Sen, nelson,sizmrebidan gamovdivarT yovel dilasda dila aris yovelTvis marjvena...da dila aris yovelTvis ormxrivi...da dila aris yovelTvisxelisgulze Semwvari kvercxiviT.mze gabacda, nelson!me werilebis suni amdis, Sen _ darCenis.rodesac mkocni, tuCebze sikvdilis gemos gitoveb,Sen _ sicocxlis da moZraobis.nelson, nelia qalaqebis cxovrebis ritmi,me _ Cqari matarebeli varda migaqaneb...Worfliani dila gaTenda.me Seni sigiJe var, Sen _ Cemi marcxena.nelson, gabacda mze!nelson, momiare ra...gwer da gibrundebi.


17 - 30 ivnisi 2011mariam tabaRuamari, romelic icinodadasasruli_ es SuSis linzebi mtkens Tvalebs.ver SeveCvie. mewvis xolme da vervkiTxulob. mere Tavic moyveba. amtkivdebaTavi, aba, ra iqneba, roca saxlSiadgils ver ipovi, rom siCume iyos.dedaCemis moswavleebis gauTavebeliyayani ismis yvelgan. ase aRar SemiZlia,siCume minda, marto minda.Ramec ar eZina. meubneboda, mTelidRis ganmavlobaSi marto eg droa,roca siCumea, roca aravis xma ar mesmis,vwevar da vfiqrobo.zafxulic movida. imdeni xalxiireoda universitetSi, gegoneboda,axla aq meti studenti swavlobso. auditoriebiCaixuTa. yvela fanjrebisgaRebas an fardebis gadawevas iTxovda.me damnaSaved vgrZnobdi Tavs, romar SemeZlo maris davxmarebodi. velaparakebodi,magram ar Sveloda. andarogor davxmarebodi, roca mec daaxloebiTigive mWirda. ubralod me vicodi,rom iyo raRacebi, rasac verSevcvlidi. mari ki zemdetad mgrZnobiareaRmoCnda da yvelafers mZafradaRiqvamda.im dRes, roca mari bolojer movidauniversitetSi, makroekonomikisgamocdas vwerdiT. es iyo pirveli finalurigamocda da win kidev xuTigveloda. sagamocdo centris SesasvlelTanxalxSi gaWedilebi videqiT davelodebodiT, rodis Segviyolebdastudetebis talRa karebSi. ivnisi iyo.Zalian cxeloda. maris cisferi Txelizeda ecva da gamikvirda, gulsakidirom ver SevniSne. miTxra, ver vimecadineda arc vici, risi imediT movdivaro.arada, es mTavari gamocda iyo.ramdenimewuTiani brZolis Semdeg SigniTSevediT. SesasvlelSi CanTebi CavabareTda meore sarTulze avediT.`seqtori 22. adgili 12.~`seqtori 24. adgili 9~mesame sarTulisken daviZariT.marTalia, arc ise kargad swavlobda,magram pirvelad vnaxe, rom gamocdazesruliad moumzadebeli movida.SevediT im uzarmazar auditoriaSi,sadac gamocdebi gvitardeboda. erTibolodan meoreSi Tvals ver gaawvdendi.mijriT Calagebul magidebze studentebikonspeqtebSi da rveulebSiiqeqebodnen. cxeloda, Zalian cxeloda.Cveni adgilebi movZebneT da davsxediT.mari erTi seqtoris daSorebiTmejda, vxedavdi. garemos aTvalierebda,rogorc icoda xolme.zustad 3 saaTze damkvirveblebma sagamocdofurclebi da bileTebidagviriges. xuTi amocana undaamogvexsna. weras Sevudeqi. Tan marisgavxedavdi xolme, furclebs arc kiuyurebda. vnerviulobdi. albaT, erTisaaTi iqneboda gasuli, roca adga dawylis aparatTan mivida. erTjeradiWiqa aiRo da Camosxma scada. ar vici,Rilaks arasworad daaWira Tu ra moxda,ubralod davinaxe, rogordaartya xeli wylis rezervuars gverdidanda aparati iatakze xmauriTdaeca. mTeli wyali gadmoiRvara dauzarmazari tba dadga. studentebsfexebi dausveldaT. droebiT Zirsdadebuli qseroqsebi gailumpa. atydaxmauri. damkvirvebeli maris eCxubeboda,ekiTxeboda, es rogor moxdao.studentebi sayvedurebs gamoTqvamdnen.me gakvirvebuli vuyurebdi maris,romelic yvelas raRacas uxsnida daSigadaSig iRimeboda. mere viRac `mTavars~mouxmes, iman ki damlageblebsdauZaxa. danarCeni seqtoris damkvirveblebigvTxovdnen, wera gagvegrZelebina.wyali mowmindes, Tqves, amseqtors dakarguli dro bolos daematebao,maris bevri usayvedures, magrambolos mainc misces ufleba,damjdariyo da wera gaegrZelebina.Tumca ra unda gaegrZelebina, arc kidaewyo. Tavis adgils daubrunda daisev sadRac win, did minebSi ganagrZoyureba. CemTvis arc erTxel ar Semouxedavs.mesame amocanis amoxsnadaviwye. gamocdis damTavrebamde erTisaaTiT adre studentebma tradiciuladdaiwyes gasvla. rigebi SeTxelda.adre mikvirda, ase rogor aswrebenmeTqi,mere mivxvdi, es is kategoriaa,romelic an ver wers an naxevrad dawerilicakmayofilebs. isev marisgavxede, magididan piradoba da sagamocdofurclebi aiRo. am dros Semomxedada Zalian ucnaurad gamiRima.adga da damkvirvebelTan mivida,rom xeli moewera da wasuliyo. es romdavinaxe, saswrafod daviwye bolo,Savad amoxsnili amocanis mTavar furcelzegadatana. mari gavida da rocaavdeqi, Tvali movkari, rogor Cadiodakibeze. Cqara mivirbine Cemi seqtorisdamkvirvebelTan, uceb movawerexeli da sirbiliT gavedi gareT.Cavirbine kibe da TvalebiT maris davuwyeZebna, magram ver davinaxe. SenobisgareTac gamovedi, mainc ar Canda.ramdenime wuTi vaTvaliere kibeebi, avtobusebisgaCerebisken mimavali gza,magram mari versad davinaxe. SenobaSiSevbrundi da SesasvlelSi datovebuliCanTa aviRe, mobiluri amoviRe damarisTan davreke. gamorTuli qonda.Semdeg gamocdaze saerTod ar mosula.dReSi ramdenjerme vcdilobdidamereka, magram sul gamorTuli qonda.ar vicodi, sxvanairad rogordavkavSirebodi. arc jgufelebmaicodnen, ratom ar dadioda mari, raWirda. misamarTic ar vicodi, rom mivsuliyavi.kviris bolos misi saxlistelefoni gavige da davreke._ maris TxoveT, Tu SeiZleba... – amdros yovelTvis maxsendeboda, rogormaswavlida deda, rom aucilebladmeTqva es sityvebi _ `Tu SeiZleba~._ mari TbilisSi araa da ramdenimekvira an SeiZleba Tvec, ar iqneba. –miTxra daRlilma, daTrgunulma xmam.albaT, dedamisi iyo._ ver metyviT, sadaa? mobiluricki gamorTuli aqvs. verafriT davukav-Sirdi._ Tqven vin brZandebiT?_ kurseli var, ufro sworadjgufeli... mariami._ a, mariami... albaT, ici, rom mariZalian gadaiRala, ramdenime dRis winise cudad iyo, gadavwyviteT, sofel-Si gagvegzavna. damSvideba Wirdeba,TviTonac undoda aqedan wasvla da aseajobebs. oRond kargad iyos. iq TiTqmismartoa, wynarad. ase erCivna. axlabebiasTanaa. ase ukeTesia..._ ho, ase ukeTesia. – Cavilaparake.– kargi, madloba, naxvamdis.amis mere didi xani gavida. ufrosworad, me meCveneboda ase, imitom, rommaris yoveldRe vxedavdi, Zalian bevrdros vatarebdi masTan da axla ramdenimekvira saukuned meCveneboda.gamocdebi damTavrda da zafxulisdidi ardadegebic dagvewyo. im dReeb-Si qalaqidan gasvlas vapirebdi, rocaSemTxveviT maris Zmas movkari TvaliavtobusSi asulma. autaneli sicxe iyo.es biWi erTxel myavda nanaxi, magrammainc gadavwyvite, mivsuliyavi dagamego, sad iyo mari.ramdenime dReSi zurgCanTaSiaucilebeli nivTebi Cavyare da Cemsdas vuTxari, roca gkiTxaven, uTxari,rom maris sanaxavad wavedi da maleCamoval-meTqi. vicodi, ise ar gamiSvebdnenmartos ucnob sofelSi,romelsac ra erqva, axlac ar maxsovs.magram vicodi, ra transports gavyolodi,sad Cavsuliyavi da rogormimegno saxlisTvis. maris Zmam yvelaferiamixsna. arc is dRe iyogamonaklisi, Zalian cxeloda. mobilurigavTiSe, CaxuTul `marSutkaSi~Cavjeqi da mZRols avuxseni, sad mindodaCasvla. saaTze meti iqnebodagasuli, roca damiZaxes, aq CabrZandi-To. skamis qveS Sedebul zurgCanTasxeli movkide da Cavedi. mze aWerda,siCume iyo. is mtvriani adgilic davinaxe,sadac unda Semexvia. isedawvrilebiT gamovkiTxe maris ZmasmisamarTi, rom advilad mivageni.mwvane WiSkari SevaRe da dabmuliZaRli davinaxe, romelic Cems Sesvlazeayefda. xmaurze moxuci qali gamovida,albaT, maris bebia, da mkiTxa,vin xaro. gamxdari iyo da Tma mokledSeeWra. grZeli, yvavilebiani sarafaniecva da danaoWebuli mklavebi uCanda.maris misi Tvalebi hqonia. vuTxari, vinviyavi da ratomac viyavi misuli.gamiRima da miTxra, mari ukana ezo-Siao. mere TviTonve gamiyvana daTiTiT maCvena, im xesTan ziso. orsarTulianiaguris saxli hqondaT, xisfanjrebiT. ezo didi da mwvane. xis magidada ori grZeli skamic CaedgaT. aqyvelafers simSvide mohqonda. siCumeiyo, Citebis garda arafris xma ismoda.im xisken wavedi, sadac mari undayofiliyo. roca mivuaxlovdi, davinaxe.Cemgan zurgiT ijda. pirdapirbalaxze, win naWeri daefina da zedeyara uamravi burTula, mZivi da biseri,Zafebi da saqsovi Cxirebi. Tmebimarisac mokled SeeWra da masac koWebamdesarafani ecva._ mari. – vTqvi xmadabla. gamomxedada gamicina.literaturuli gazeTidasasrulioTar CxeiZis dakvirvebiT, vasilbarnovis cxovrebis qronikaSi romCaurTavs, mwerali gaegulisebina SuSanisZmebis _ ioanesa da juanSeris _uunarobas da maTze gacecxlebulsaTu maTi sacodaobiT aRvsils TiTqosSuri eZia, rodesac momdevno romanSi`armazis msxvreva~ mirian mefe gamoeyvanasaxelmwifo moRvawis idealad daCamoeZerwa naTeli xasiaTi _ Zlieri,mtkice da alRoiani.da guls stkenda xelidan gaSvebuliSesaZlebloba, rakiRa ioanesa dajuanSers meti diplomatiuri TamaSisada mobrunebis saSualeba miscemodaT.arabuli da bizantiuri ZalebiaqeT-iqidan rom wewavdnen saqarTvelos,moulodnelad xazarTa xakanigamoCeniliyo da megobrobis aRTqmi-Ta da mterTan brZolaSi Sewevnis dapirebiT,oRondac qarTvelTa samefokari mis siZeobas daTanxmeboda. uariaxali gansacdelis movlinebas niSnavda,TiTqos saSiSroeba akldaT da orcecxlSua isedac ar moqceuliyvnen:_ Semoigznes mesame cecxlica,saqarTveloc zed Seagdes samwvadesaviTa.albaT jer kargad vergawafuliyvnen an daibnen, Tavgza dahkarges.erTic savaraudoa, meoreca.arada, qveynis cxovreba ulmobeligarduvalobiT mieqaneboda sabediswerogzaze.arCil mefe bizantias rom zurgsSeaqcevda da arabebs miekedleboda,Tavidan iq keTilad Sexvdebodnen daqveynis saxelmwifo politikac aqeTSebrundeboda axal orientaciasadevnebuli, magram arabTa mmarTvelicrom ganurisxdeboda qarTvel mefesrostom CxeiZeesse11dardeli Tu tkivilebi rodi gamoetanaan mxolod maSindeli sadardelirodi gamoeTqva.raoden daSorebula am mxriv `xazarTasasZlo~ da `xazaruli sityviskona~_ vasil barnovi xazarTa winaaRmdegganawyobs mkiTxvels, miloradpaviCi maT TanagrZnobas unergavs.romanTa mxatvruli mrwamsis gansxvavebammoiTxova ase, Tumc `iq, sivrceebSi~orive Txzuleba saerTo suliskveTebiTaRvsila, rogorc ganga-Sis zari erovnul TaviseburebaTa gadasarCenad.xazarTa saxeli erTgan Zalmomreobissimbolod Tu gvevlineba da meoreganTviTmyofadobis SenarCunebisakenswrafvisa, orive mwerali xomerT mizans mieltvis _ ar moirRveskacobriobis mtkiced naWedi erToba,RvTiT dadgenili da ara ganyenebulipolitikur-ekonomikuri doqtrinebiTnasazrdoebi, gulgrilad aravinCven _ rogorc xazarebi(vasil barnovi da milorad paviCi)da sulac wamebiT moklavda, umeTauroddarCenili saxelmwifo erTbaSadveRarc gamoZebnida sxva saxsars._ gezi uecrad veRar Seicvala,arCevani veRar moaxerxa, ufro daSinda,_ undobeli gaxda arabTagannaRalatevi, veRarc xazarT miendo,veRarc bizantias miubrundeboda,Tavis TavsRa unda dahyrdnoboda amuZlieres mterTa pirispira.da biografosi am mRelvaremsjelobisas moixmobs vasil barnovisromanidan im pasaJs, mxatvrul koncefciasrom gamoxatavs da politikurimowodebis mgznebarebiTacganmsWvalula:_ im ganwirul mdgomareobaSirodesac qarTvelT xelis aRmpyrobeliaRar uvidodaT, maT mTeli Tavisisasoeba daamyares sakuTar Zalazed daRvTis Sewevnazed, rasac unda gaemtkicebinaigi Zala sakuTari: didad morwmuneiyo maSin xalxi da sruli imedihqonda, Tavisi safarvelis qveS daifaravdaRvTismSobeli qristianobas,xolo wminda giorgi mZleTa mZledwaruZRveboda mebrZol qarTvelTa,ganmaxulis horoliT guls ganugmiravdaveSaps uwmindurs.da dasZens, rom es ar iyo didi ramnugeSi marTlac im ganwirul yofaSi,ar iyo xsna, magram iyo rwmena SinaganisiZlierisa, iyo imedi sakuTari Tavisada swored am beds, am mtkice rwmenaseTayvaneboda qarTlis cxovrebis mxatvrulimatianis Semqmneli (`ra vuyoTTu tragikuli bedi eweraT gmirTa,eris rwmena mainc gaimarjvebda, msxverpliundoda am did rwmenasa dagmirnic amayad ewirebodnen, enacvlebodnen,emsxverplebodnen~).im dafarul _ egeb Segnebulad Cafiqrebulda egeb qveSecneulad gamJ-Ravnebul _ garemoebasac Caukvirdeboda,rom mangiurad, SuSanis siyvaruliTaRvsil pirovnebad, sulac saku-Tari Tavi warmoesaxa vasil barnovs,mduRare cremliT rom daitirebdaimis samaresTan martod darCenili...da am gaigivebis motivad imasac miiCnevda,rom istoriuli ambisaTvis bolodrois movlenani da suliskveTebanimiewera Warbad da dauzogavad, xazar-Ta qveS rusebTan damokidebuleba egulisxmada amitomac Caweriliyo TxzulebaSi`xazareTze~ ufro xSirad`CrdiloeTi~. da msjelobebSic, _vaJkacebi xom ar dailivnen saqar-TveloSio, _ cxadia, VIII saukunis sagadaatarosTvalwin calkeul rgol-Ta amokleba im imediT, amiT msofliosistemas bevri araferi moakldeba,umniSvnelo cvlileba zians veravisda verafers moutanso.mweralma uwyis yvelaze ukeT, romaraferia umniSvnelo samyaroSi, yovelivesTavisi daniSnuleba dahkisrebiaerTiani wesrigis asagebad, da rRvevasuTuod mohyveba misi gaRrmavebac,gaRrmavebas ki is Seuqcevadi procesi,romlis iqiTac...Torem ager xazarnio, _ dabejiTebiTSegvagonebs paviCi, _ SesaZloamaTi bedis gamziarebeli aRmoCndesmTeli Cveni planetao.es wuxili aki swored xazarTametaforis moSveliebiT gamoeTqvagiorgi leoniZes, vasil barnovis didmoTayvanesa da mogvianebiT aki didmoamagesac, magram eg kia, gauZneldebodaxazarebSi masac ruseTi gaesimbolovebinada am saxelis xsenebiTCrdiloeTidan movlenili saSiSroebaegulisxma _ dae maTebur gaxelebasahyoloda Wabukuri mgznebarebiTda siyvarulis eqstazi am saburvelSigamoexvia.var xazario, _ aravis da arafersmoerideboda.mis TvalTaxedvaSi wigni da nawerisruliad ucxo gaxldaT xazarTaTvis,milorad paviCi ki moindomebda arces miswrafeba moeklo Tavisi personaJebisaTvisda amitomac miaCeCebdaxakans wigns, romlis xsenebac mTargmnelsistoriuli nostalgiiT ganumsWvalavdafiqrs, uTuod CvensdedaqalaqSi iqneboda napovni, xazarTagandarbeulsa da iavarqmnil-Sio...***darialisaken gadavardnili xazareTiskeneSureboda wero, raTa Tvi-Tonac samudamod mifareboda Tvalsda is xazareTic, erT dros ca qudadrom ar miaCnda da dedamiwa qalamnad.sityviskona me mainc Sevudginoo,_ sxva raRa daSTenoda da TanagrZnobasamiT ucxadebda am ganwirulxalxs ori aTaswleulis gasayaridanmilorad paviCi.mTeli sasoeba sakuTar Zalasa daRvTis Sewevnaze unda davamyaroTo, _Tavisas gvibejiTebda da Segvagonebdavasil barnovi da gulmduRare mimoatarebdamzeras garSemo: nuTu va-Jkacebi dailivnen saqarTveloSio?!.


12 interviuliteraturuli gazeTimwerali_ upirvelesad, Tqvenze gviambeT.vin aris nino sadRobelaSvili darogor movida literaturaSi?_ xom gagigiaT aseTi fraza _`rac Tavi maxsovs, vwer~, Cems SemTxvevaSimarTla ase iyo. Rrma bavSvobidanraRacebs vCxapnidi. kalami dafurceli Zalian axlobeli iyoCemTvis. fSaveli bebo myavda, romelsacpoezia uyvarda. dila leqsiT iwyebodada saRamoc leqsiT mTavrdeboda– vaJa-fSavela, akaki wereTeli,puSkini, lermontovi _ rusulad,qarTulad... rogorc Cans, es yvelaferigajda CemSi da Zalian didikvalic datova. ojaxSi xelovanixalxi cxovrobda: mama kargad mReroda,bebos Zmebi SesaniSnavad kafiobdnenda iq rom Cavdiodi, udides siamovnebasviRebdi. sufraze ise gadaeleqsebodnenerTmaneTs, rom gagixaria.aqedan gamomdinare, poezia dasaerTod, literatura CemSi ZaldautanebladSemovida. raRac momentSigavacnobiere, rom wera CemTvis ise-Tive bunebrivi mdgomareobaa, rogorcgaRviZeba, sunTqva, moZraoba.Tavidan Jurnalistobas vapirebdi,magram erTma axlobelma kulturisinstitutSi mirCia Cabareba, sadacliteraturul saxelosnos vaxuStikotetiSvili uZRveboda. es iyoaraCveulebrivi periodi, Tumca Cvenmafakultetma sul ramdenime weliwadsiarseba. samwuxarod, am yvelafersmxolod eqsperimentis saxehqonda. saintereso xalxi swavlobdasaxelosnoSi. maxsovs, batonma vaxuStimgviTxra, weras verc me gaswavliTda verc vinme sxva, ubralod,literaturaze gesaubrebiT da vecdebi,gemovneba CamogiyaliboTo. imdros ukve Zalian avad iyo da mcirexnianiurTierToba gamogvivida, magramam urTierTobis yoveli dRe da wuTimaxsovs. nel-nela es yvelaferi seriozulsaqmed meqca. saqmed, uromlisodaccxovreba ver warmomidgenia._ Tqveni Semoqmedeba poeziasacmoicavs da prozasac. romeli iyopirvelad, leqsi Tu moTxroba, saidansad waxvediT?_ sxvaTa Soris, amas mec vikvlev,magram dazustebiT Tqma miWirs. bavSvobisnawerebidan bevri araferi SemomrCa,Tumca maxsovs, moTxrobas romvwerdi, aucileblad CavurTavdixolme leqss. es Janri Zalze bunebrivadmeCveneboda. simarTle giTxraT,CemTvis poeziaa upirvelesi. poeziaSimiviCnev Tavs adamianad, iseTad,rogoric RmerTma Camifiqra. racunda bevri vimuSavo prozaSi, ra ZaliTacunda davixarjo, erTi leqsisruliad gadawonis xolme yvelafers.bolo dros dramaturgiaSic movsinjeZala. Cems irgvliv ZiriTadad Teatralurisamegobroa Tavmoyrili. maTZalian Semiwyves xeli, rom am JanrSimemuSava. sxvaTa Soris, ramdenime wliswin swored erT-erTi maTganis, re-Jisor giorgi sixaruliZis iniciativiTgadavakeTeT piesad Cemi moTxroba_ `bambaziis samoTxe~, romelicquTaisSi daidga. mogvianebiT filmicgadaiRes._ Zalian saintereso moTxrobaa,sulSiCamwvdomi, Tumca piesisTvissiuJeti Seicvala.nino sadRobelaSvili:17 - 30 ivnisi 2011`ostatoba isaa, ar daimsgavsosakuTari Semoqmedeba~is, rom suliT poetia, yvelaferSi igrZnoba _ laparakSi, mzeraSi darac mTavaria _ leqsSi. suliT poetia, magram mkiTxvelma moTxrobebiTgaicno. `bambaziis samoTxe~ _ ase hqvia patara krebuls, romelSic misigulis nawilebi, misi moTxrobebis gmirebi cxovroben: maswavlebel rZalzemeocnebe beatriCe sordia, kafandara marine, berZeni giJi dimitriosiliadisi, wmindaura da lena deida, pirmomtvreuli makratliT rom Wrispatara bambaziis Sarvlebidan kurdRlebs, ciyvebs, bambukebs da oTaxiskedlebze akravs. sxvebic arian _ yvelas ver CamovTvliT. aris erTi romanic,saxelwodebiT _ `orsuli~ da erTic leqsebis wigni _ `SuaRamisiavnana.~ jerjerobiT esaa is, rasac nino sadRobelaSvilis mxatvruli samyarohqvia, Tumca `samkali bevri ars~, misi samwerlo gza xom ramdenimewelia daiwyo. am gzis dasawyisSi dgas TviTon _ qars gatanebuli purismarcvali, Tavis wil mkiTxvels elis da sakuTar Tavze, sakuTar Semoqmedebazegvesaubreba._ moTxroba sul sxva ganwyobiTdaiwera _ lirikuliT, sevdianiT.maxsovs misi weris procesic _ erTdrouladTbili da mtkivneuli. racSeexeba piesas, aq sruliad konkretulimizani davisaxeT _ siuJeti gavamZafreTda aqcenti afxazeTisTemaze gadavitaneT. `bambaziissamoTxidan~ mxolod ori personaJidarCa: qali, romelsac afxazeTis omSiSvili moukvda da misi Svilis naomari,ufunqciobisgan galoTebuli megobari.siuJeti qarTveli da afxazi dedebisurTierTobis fonze viTardeba,romelTac gardacvlili SvilebiakavSirebT: afxazeTSi afxazi deda orsaflavs uvlis – Tavisi Svilis da misiqarTveli mkvlelisas. finalSi, rodesaces qalebi erTmaneTs xvdebian, afxazideda qarTvel qalbatons bodiSissanacvlod Svilis Zvlebis gatanebazeTanxmdeba, Tumca es ukanasakneliuars ambobs, imis miuxedavad, rom wlebisganmvlobaSi mxolod amaze ocnebobda.piesaze gansakuTrebulad vimuSaveT.giorgi sixaruliZem SemoqmedebiTimivlinebac ki moawyo zRvaze.marTalia, es ar iyo afxazeTiszRva, magram saWiro ganwyoba Seiqmna.`bambaziis samoTxe~ ramdenime wlis windaidga da dRemde soxumis TeatrSisezoni am speqtakliT ixsneba. darbaziyovelTvis savsea, rac imas niSavs,rom samwuxarod Tu sabednierod, esTema jer kidev mtkivneulia daaRelvebs mayurebels.sxvaTa Soris, videofirze gadaRebuli`bambaziis samoTxe~ afxazebmacixiles. aris aseTi afxazi qalbatoni– esma kvekveskiria, qarTveli Svilebisdeda, romelmac piesis teqsti afxazuradTargmna da soxumSi waiRo.saocrad vRelavdiT, gvainteresebda,rogor miiRebdnen iqaurebispeqtakls. TbilisSi dabrunebulmaqalbatonma esmam gviambo, Tu rogormouyara Tavi 30 afxazs da aCvena esdiski. saerTod, afxazebi saqarTvelodanCatanils yvelafers ironiuladuyureben. speqtakli rom daiwyo, jerdaiZabnen, mere yvela gaCumda da warmodgenisdasrulebis Semdeg Cumadgalagdnen oTaxidan, reaqcia aravishqondao _ gviyveboda is. meore dResjer erTs daukakunebia karze da diskiswaReba uTxovia, mere meores, mesames...rogorc SevityveT, Canaweri xelidanxelSi gadasula da saboloodaraerT afxazs unaxavs._ rogorc Cans, am adamianebTanxelovnebis enaze saubari ufro Wris._ mec ase vfiqrob. am saqmeSi xelovnebisroli Zalian didia. aseufro moevleba Cvens saerTo tkivils._ isev literaturas davubrundeT.2009-Si gamovida romani `orsuli.~erTi SexedviT, es aris nawarmoebiadamianur urTierTobebze, TumcasaTqmeli ufro Rrmaa, yovel SemTxvevaSi,ase gqondaT Cafiqrebuli. anotaciaSivkiTxulobT, rom es ariswigni `qars gatanebul purze,romelsac mravali dRis Semdeg isevmoiZieb.~ avtoriseuli ganmartebarogoria – ra iyo Tqveni mTavari gzavniliam teqstis werisas?_ saerTod, romanis dawera rTulia,imdenad, ramdenadac zogadadprozaa Sromatevadi. poeziaSi moxelTebuliemocia SeiZleba ramdenimesaaTSi gadaitano furcelze, prozaski mudmivi, katorRuli Sroma sWirdeba,miTumetes romans, magram me es mZimegza ar gamivlia, radgan teqsts winuZRvoda weliwadnaxevriani piradicxovreba, rac Semdeg nawarmoebisfabulasa da ideaSi aisaxa._ anu, romani avtobiografiulia?_ garkveuli doziT. es aris wigniSemoqmedebiT orsulobaze, nayofierebasada unayofobaze, romelicTiToeul adamians Tan axlavs, SinaganTavisuflebaze da rac mTavaria _siyvarulze. siyvaruli aris yvelazedidi mrwamsi, cxovrebis umTavresisazrisi da Tu mas ar SeuZlia simwifenayofamde, ganuxorcielebel grZnobaddarCeba. Zalian miyvars rilke damas aqvs gamonaTqvami evropul kulturaze:`xom lamazia xeebi gazafxulze– rogor Cxrialeben, rogorbrialeben, magram maT ar hyofniT mze,rom daamwifos nayofi.~ am romaniswerisas CemTvis mTavari iyo, Ti-Toeul adamians Tavis TavSi aRmoeCinamze, romelic am siyvaruls, Tavisuflebasnayofamde daamwifebda._ `ver vitan brWyalebs, wertils,mZimes, Zaxilis niSans da ase Semdeg~_ ambobs Tqveni romanis gmiri. esyvelaferi masSi dapatimrebuli sityvebisasociacias iwvevs. marTlaarsebobs dapatimrebuli sityvebiTu es Sinagani Tavisuflebis simboloa?_ ki, aseTi interpretaciac Sei-Zleba – Tavisufali yovelgvari Car-Cosgan. mwerals aucileblad sWirdebaSinagani Tavisufleba. CemTvis,yovel SemTxvevaSi, es gancda ZalzemniSvnelovania, radgan adreuli asakidangavacnobiere Tavisuflebis fasi,magram unda aRvniSno, rom sul miwevdamisi yidva, raTa mere ufro didiTavisufleba momepovebina. es yvelaferiSvid zecas hgavs, romlis Ti-Toeuli Sris gavlis Semdeg ufrometad acnobiereb, rom uamravi garemoebistyveobaSi xar. ginda gaxvideam mojadoebuli wridan, magram esZalze rTuli procesia. sabolood,albaT, absoluturi Tavisufleba arcarsebobs._ `ekas leqsebi mis suls hgavdnen.isedac xom asea, Semoqmedebahgavs Tavis Semoqmeds~ _ werTTqvens romanSi. marTla asefiqrobT?_ metnaklebad hgavs, magram xandaxanvfiqrob, rom mwerlis ostatobaswored isaa, ar daimsgavsos saku-Tari Semoqmedeba da sul sxva ramSesTavazos mkiTxvels. Zalian minda,sakuTar TavSi daviWiro Cemgan gansxvavebulisamyaro, magram albaTamisTvis bevrs ar vSromob. ramdenicunda vecado, Cemi nawerebi bolosmainc tkbeba, raRac mSobliurs exeba,Zalian Cemsas da bolos me TviTonaciq aRmovCndebi xolme. sul minda davweroteqsti, sadac araferi iqneba Cemi._ gqondaT mcdeloba?_ ki, magram warumatebeli. es iyoprozaSi._ albaT, Torem poeziaSi es ar igrZnoba.prozas cota xelovnurobaetyoba, leqsSi ki sruliad TavisufalixarT, wyaliviT moedineba formac,saTqmelic, araferia naZaladevi dagakeTebuli. aSkarad igrZnoba, romleqsi ufro Tqvenia. ramdenadac vici,axal romanze muSaobT, rogor arissaqme?_ romans hqvia `wami aqa, wami iqa~da TiTqmis dasrulebulia. mWirdebaerTi Zlieri CasunTqva, rom teqstSi`Sevide~, raRacebi Secvalo da saboloosaxe mivce. amisTvis TiTqosZalas vikreb, vemzadebi da ver mivediaqamde. arada, vici, rac unda gavake-To. romani aris xvamlis mTaze. mTaze,romelsac araerTi legenda ukavSirdeba._ sakraluri Tematika agirCeviaT._ aseTi raRacebis naklebad mjera,magram faqtia, rom es mTa ucnauradmovida CemTan. TiTqmis araferi vicodimis Sesaxeb, mxolod gagonili mqonda,weris procesSi ki nel-nela gamexsna,TiTqos Tavisi saidumloebic gamiziara,rogorc megobarma._ ra xdeba romanSi?_ moqmedeba Tanamedrove droSimimdinareobs. oTxi gmiria, oTxi mTavaripersonaJi – ori gogo da ori biWi,axalgazrdebi, romlebic xvamlis mTismimdebare soflebSi cxovroben daTiTqos gaucnobiereblad emzadebianmis mistikasTan Sesaxvedrad. Ti-Toeuls Tavisi cxovreba aqvs, Tumcasabolood yvela erTiandeba mniSvnelovanieqspedicisTvis, romelicxvamlis mTaze igegmeba. es iqneba wigniZiebaze. upirvelesad, albaT, adamianismier sakuTari Tavis Ziebaze._ Janri gansazRvruli gaqvT?_ swored Janrze vfiqrob: teqstifantastikas da sinamdviles Sorisaada unda Camovyalibde, ra minda._ poeziaSi ra xdeba, axali leqsebixom ar dagigrovdaT?_ leqsebic damigrovda da axalikrebulis gamocemasac vgegmav. `SuaRamisiavnana~ Secdomebiani wignia, bevrilafsusi gaipara, ris gamoc ramdenimeleqsi isea Secvlili, wakiTxvac ar minda.meore krebuls ufro guldasmiTmovekidebi. ZiriTadad axali leqsebiSeva, romlebic mxolod periodikaSiadabeWdili._ Tqvens erT-erT werils vkiTxulobdi,sadac levan berZeniSvilissityvebia moyvanili, romelic ambobs,rom `literaturaSi ZiriTad,mTavar amocanas asrulebs poezia.~eTanxmebiT mis mosazrebas, anu poeziisupiratesobas prozaze?_ piradad CemTvis poezia upirvelesia,magram sazogadod, Tu gadavxedavTkacobriobis gamocdilebas, xandaxanmaqvs gancda, sWirdeba ki adamiansTanamedrove teqnikur samyaroSipoezia? Tumca Tuki rame aaxloebs adamiansenasTan, es leqsia. aqedan gamomdinare,SeiZleba iTqvas, rom poeziamTavaria, Tumca ar vici, SeiZlebavcdebi kidec._ TqvenTvis ramdenad mniSvnelovaniapoeturi Ziebebi?_ zogadad, mniSvnelovania, Tumcame am sakiTxSi ver var yoCaRi. Cemi gagebiT,es procesi igivea, rodesac SenSiatareb saTqmels da eZeb musikas,romelsac moargeb am saTqmels.swored es aris formis Zieba, Toremwinaswar dagegmili, mizanmimarTulieqsperimentebis arc survili maqvs,arc _ interesi. saerTod, leqss ZalzefrTxilad vepyrobi da mxolod maSinvwer, roca sxva gza ar aris; rocavgrZnob, rom saTqmeli, Tu gareT argamovitane, wamlekavs da wamiRebs. amitomacaRar mrCeba dro xelovnuriZiebebisTvis. ra vqna, ar miyvars naZaladeviSemoqmedeba. yvelaferi bunebrivimirCevnia _ poeziac, prozac,adamianebic.esaubra nana kobaiZe


17 - 30 ivnisi 2011mkiTxvelizaal sulakauri:literaturuli gazeTi`vfiqrob, mwerali ubralo daTavmdabali adamiani unda iyos~interviuinterviuze misi daTanxmeba ioli ar yofila. literatura Zalian miyvars, mwerlebs Soris gavizarde,magram `wignis Wia” ar var, Tqveni rubrikis respondentad ar gamovdgebio; Tan Zalian moucleli varo.cnobili mxatvari, karikaturisti zaal sulakauri marTlac dakavebuli adamiani aRmoCnda. masTanerTi saaTiT misulma, lamis mTeli dRe studiaSi gavatare. xan mwerali movida Tavisi wignisTvis Sesrulebuliilustraciebis sanaxavad, xanac _ sxva damkveTma moakiTxa mxatvars. amasobaSi studia ramdenjermeSeivso moswavleebiT da daicala. saubrebisa da Sexvedrebis paralelurad zaali morig SekveTaze muSaobasagrZelebda. `iZulebiTi” Sesvenebebis dros misi axali namuSevrebis TvalierebiT viqcevdiT Tavs. ukveerTi Tvea, mxatvari axali da uCveulo proeqtis ganxorcielebisTvis emzadeba _ man msoflio mwerlobaserT koleqciaSi `mouyara Tavi”, Seqmna karikaturuli portretebi Tanamedrove epoqasa Tu gasul saukuneebSimoRvawe qarTveli da ucxoeli avtorebisa. zaal sulakauri gamofenis gamarTvas Semodgomazeapirebs da wignis moyvarul sazogadoebas sayvarel avtorebTan `Sexvedras” hpirdeba. uCveulo gamofenisavtori stumarTa Tvalwin ara mxolod drosa da sivrces, aramed Janrobriv sazRvrebsac waSlis. damTvalierebelsvaJa, galaktioni, tician tabiZe, iakob gogebaSvili, grigol robaqiZe, mirza gelovani, jeklondoni, migel de unamuno, garsia markesi, aleqsandre diuma (ufrosi), gustav floberi, goeTe, xuliokortasari, antuan de sent egziuperi, markus avreliusi, folkneri, platoni, mark tveni, astrid lindgreni, guram doCanaSvili, nika agiaSvili,jemal qarCxaZe, aka morCilaZe, lev tolstoi, nugzar SataiZe, paolo koelio, maqsim gorki, viqtor hiugo, erlom axvlediani, ratiamaRlobeli, orhan famuqi, onore de balzaki, eTer TaTaraiZe da sxvebi `umaspinZleben”._ zaal, saidan gagiCndaT idea,amdeni avtorisTvis mogeyaraT Tavida msoflio mwerlobis gamofenamogewyoT?_ survili mqonda, Cemi damokidebulebadidi literaturis, bumberazimwerlebis mimarT gamomexata, momavaligamofena ki amis saSualebas namdviladmomcems._ Tqvens koleqciaSi sruliadsxvadasxva droisa da qveynis, aseveliteraturuli mimdinareobis mwerlebiarian warmodgenilni. ra principiTSearCieT isini? cxadia, amdeniavtoris, maTi Semoqmedebis mimarTerTgvarovani damokidebuleba argeqnebodaT._ ra Tqma unda, koleqciaSi warmodgenilmweralTa mimarT erTnairisiyvaruli ar maqvs, maTgan Cemi avtorisul ramdenimea. Tu vin arian isini,ar davkonkretdebi. vfiqrob, momavaligamofenis xibli isaa, rom yvelamomsvleli Tavis sayvarel mweralsSexvdeba. portretebis TvalierebisasnaxavdiT, koleqciaSi TanamedroveqarTuli mwerloba sakmaod far-Todaa warmodgenili, gamofenaze yvelamaTgans vepatiJebi. vfiqrob, saku-Tar TavTan da erTmaneTTan SexvedriTgaixareben. Tumca, vapireb portretebiise ganvalago, rom zogierTi avtoriTavisi `kedlis mezobliT~gakvirvebulic ki darCes.iciT, kidev ratom minda am gamofenisgamarTva? masmedia, rogorc wesi,politikosebisa da politikuri movlenebismimarT iCens gansakuTrebulinteress, literaturuli procesebiki maTTvis naklebad sayuradReboa.arada, politikosebi _ cxadia istoriulimniSvnelobis figurebs arvgulisxmob _ dRes ki cnobilni arian,magram xval _ aRaravis emaxovreba.mweralTa saxelebs ki istoria inaxavs,maTi Semoqmedeba dros uZlebs.Cemi gamofeniT swored am realobisdadastureba minda._ ese igi, dagegmili RonisZiebaliteraturis polularizaciiserTgvari mcdelobac iqneba. asea?_ SeiZleba asec iTqvas. magaliTisTvisvityvi, kargi qarTveli mweralida maskulturis romelime warmomadgeneligverdigverd rom davayenoT,rogor ggoniaT, xalxi romelsamoicnobs? cxadia, meores, xom? adamianebmaar ician rogor gamoiyureba,vTqvaT, rezo WeiSvili, an romelimesxva qarTveli mwerali._ rogor fiqrobT, darbazSigamofenil Tqveneul karikaturebSiTomas mans, viqtor hiugos, jek londons,grigol robaqiZes damTvalierebelTaganbevri amoicnobs?_ gamofenis gamarTvas erovnulbiblioTekaSi vapireb, xolo Semdeg,SesaZloa, eqspoziciam literaturismuzeumSi gadainacvlos. saganagebodSevarCie adgilebi, sadac is sazogadoebadadis, Zalian rom uyvars literatur.ase rom, maTi cnoba mgoniaravis gauWirdeba. Tanac, TiToeulnaxatze miwerili iqneba, Tu visikarikaturaa._ telefoniT saubrisas miTxariT,mwerlebis garemocvaSigavizardeo. es gasakviri arc aris,Tqven xom literatorisa da dramaturgisojaxSi izrdebodiT._ Cemi cxovreba mwerlebTan urTierTobiTaris gajerebuli. mogexsenebaT,mama dramaturgi myavs. me daCemi tyupiscali Zmis dabadebisas,rogorc mosalodneli iyo, ojaxSisufra gaSlila. mosulan mwerlebi daTamadad erTxmad aurCeviaT nodardumbaZe. mgoni, meti rom aRaraferivTqva, iolad warmoidgenT ra lxinigaimarTeboda. qeifisas ediSer yifiansuTqvams, biWebs zaali da zurabidavarqvaTo. amitom masac Cems naTliadvTvli. Tumca, eklesiuri wesiT,sxva mweralma _ giorgi cocaniZemmomnaTla._ bavSvobaSi bevrs kiTxulobdiT?_ miuxedavad imisa, rom saxlSi Zalianmdidari biblioTeka gvaqvs, bavSvobaSiwignis mimarT gansakuTrebuliinteresi ar gamomimJRavnebia. oTxdedmamiSvilSi yvelaze mets bakurikiTxulobda. albaT amitomac, dRes isgamomcemelia da dRemudam wignis samyaroSitrialebs. bavSvobaSi bakuriTavs ar swevda wignidan. me da Cemstyupiscals ki ufro xatva gviyvarda.wigns mere da mere mivejaWve._ Tqvens studiaSi SemosvlisTanavevaJas ramdenime portretida erTi fotosuraTi SevniSne. ase-Ti `simravle~ vaJas mimarT TqvensgansakuTrebul damokidebulebazemetyvelebs?_ vaJasnairi bumberazi mwerali,moazrovne iSviaTad meguleba vinme.albaT ar gadavaWarbeb Tu vityvi, romis msoflio mniSvnelobis figuraa.Cveni da, lela, besik xaranaulisrZali gaxlavT. maT ojaxSi erTi reliqviainaxeba _ fotosuraTi, romelzecbesikis papa, qitesa xaranauli davaJa-fSavela arian gamosaxulni. qitesaTianeTis gamgebeli iyo da vaJasTanmegobrobda. fotoc 1912 wels megobrobisniSnad gadauRiaT. ojaxiswevrebi, rogorc siwmindes ise eTayvanebianim suraTs. TianeTSi ki axlacdgas saxli, sadac qitesa Tavis saxleulTanerTad cxovrobda. saxlsmemorialuri dafa amSvenebs, zed weria:`am saxls xSirad stumrobda vaJafSavela~.roca TianeTSi avdivar, imistoriuli saxlis kedlebs veferebixolme._ TqvenTan xSirad ikribebodnenmwerlebi. maSin karikaturebs arxatavdiT?_ rogor ara, karikaturebis xatvapataraobaSic miyvarda. ase mgonia,nodar dumbaZem da masTan urTierTobamiumoristuli mxatvrobis mimarTsiyvaruli gamiRviva. saocrad dadebiTienergetikis matarebeli adamianiiyo.skolaSi swavlis periodSi, Tanaklaselebsada pedagogebs aqtiuradvxatavdi. maxsovs, biologias revazmiSvelaZis meuRle maswavlida dayovelTvis, saklaso oTaxSi Semosvlisas,dafaze daxatul rezo miSvelaZiskarikaturas vaxvedrebdi. ecineboda,axlave waSaleo.1995 wels arCil sulakaurma damavloxeli da gazeT `literaturulisaqarTvelos~ redaqciaSi mimiyvana.piradad gamacno is mwerlebi, iqamderom ar vicnobdi. iciT, rogori mowiwebamqonda maT mimarT? CemTvis, isiniCveulebrivi mokvdavni rodi iyvnen.SoTa niSnianiZe, tariel Wanturia,guram doCanaSvili, erlom axvledianiCemi ufrosi megobrebi gaxdnen.CemTvis Zalian sasiamovno iyo maTTanmuSaoba.erT zafxuls ana kalandaZes Sinvewvie. oTaxSi Jurnalisti ijda, interviusiRebda misgan, me ki vxatavdi.qalbatoni ana meore sarTulze cxovrobda,oTaxis fanjrebi Ria iyo daiqidan msxmoiare TuTis xe `Semogvcqeroda~.cnobili leqsi gamaxsenda.maspinZelma ki saocari ram miambo:TviTonac ar vici rogor, magram Tu-Tis xe Cemi fanjris win mas mere amovida,rac is leqsi davwereo._ Svilebs uyvebiT Tqveni ufrosimegobrebis Sesaxeb? ojaxis mdidaribiblioTeka ramdenad izidavs bavSvebs?_ xandaxan, Cems ufros vaJs gavubrazdebixolme, wigni gadaSale, cotamainc waikiTxe-meTqi. Cemi studiismoswavleebsac, tele-gakveTilebzedamswre bavSvebsac xSirad vumeoreb:`ikiTxeT wignebi~. kiTxva gonebas anviTarebs,fantazias amdidrebs. bavSvi,romelsac wigni uyvars, arasodesikiTxavs: `ra davxato, masw?~_ Tqveni azriT, ramdenadaa literaturamxatvrobis masazrdoebeli?_ xom iciT, ilia WavWavaZes aqvsnaTqvami: `arc uwignuroba varga daarc martooden wignebidan gamoxedvao~.mxatvrisTvis literaturagarkveuli biZgisa Tu stimulis mimcemimarTlac aris da mraval sainteresoTemas apovninebs. magaliTad,guram doCanaSvilis `samoseli pirveli~ramdenic unda ikiTxo, personaJebismravalferovnebas, xasiaTebismravalgvarobas, siuJetur siRrmeebsver amowurav.marTalia, SekveTebs viReb xolmeda wignis ilustraciebs vqmni, magramme TviTon arasodes gamCenia survili,wakiTxuli wignis personaJTa saxeebidamexata, an siuJetebi gadmomeca.Tumca, kiTxva mudam garkveulstimuls maZlevda, rom mefiqra axalaxalTemebze da Cemi fantaziiT Semeqmnasaxeebi. ise, mxatvroba da mwerlobaZalian hgavs erTmaneTs. oriveTaviseburad hyveba `ambavs~.saxviT xelovnebas literaturagarkveulwilad marTlac asazrdoebs,magram namdvili SemoqmedebisTvises sakmarisi ar gaxlavT.vfiqrob, bunebasTan siaxlove aranaklebmniSvnelovania._ bolo xans wignis kiTxva ufrointensiurad daviwyeo, miTxariT. raliteraturas kiTxulobT?_ mgoni ar aris aucilebeli, sayvareliavtorebisa da nawarmoebebisCamoTvlas Sevudge. mxolod imas13getyviT, rom vaJa-fSavela da guramdoCanaSvili Cemi rCeulebi arian._ axali Taobis qarTvel mwerlebze,maT Semoqmedebaze ras ityviT?_ bevria mwerali, romelTa teqstebmacar damainteresa. arianiseTebic, romelTa damokidebulebacsxvadasxva faseulobisa Tu sakiTxisadmimiuRebelia CemTvis. konkretuladaravis davasaxeleb. rac Zalianmomwons _ aka morCilaZis Semoqmedebaa.mis prozas zeTisxils Sevadarebdi.Tavdapirvelad didad ar momewona,magram roca xelmeored `davagemovne~,veRar movwydi. marTaligiTxraT, kiTxvisTvis dro arc ki mr-Ceba. imdenad dakavebuli var, romdReSi sami gverdi Tu wavikiTxe, bednierivar xolme. studiaSi xmauria,xalxi midi-modis da wignTan jdomarTulia. literaturis sakiTxavadadamianma Sesaferisi garemo undaSeiqmnas.SarSan germaniaSi vimogzaure dagavocdi, ramdens kiTxuloben iqaurebi.sazogadoebriv transportSi erTgermanels ver naxav, wigni rom arhqondes gadaSlili. CvenTan ki, samwuxarod,msgavsi araferi xdeba._ Tqveni wuxili gasagebia, magramsazogadoebrivi transportiT mgzavrobisasseriozuli literaturiskiTxva rogor wamogidgeniaT? gana arTqviT, wignisTvis Sesaferisi garemoasaWiroo?_ cxadia, `samosel pirvels~ metroTimgzavrobisas ver waikiTxav,magram albaT dameTanxmebiT, rom wign-Si TavCarguli adamianebis cqeraZalian sasiamovnoa. garda amisa, iciT,ra vfiqrob? adamiani yvelanairi rangisliteraturas unda kiTxulobdes,sxvadasxva avtoris Semoqmedebasmaqsimalurad ecnobodes, rom SeZloserTmaneTisgan ganarCios kargi damdare teqsti._ Tumca, maRalmxatvruli Rirebulebismqone nawarmoebi, sulac araris aucilebeli, Tqvens sayvarelwignad iqces._ vicnob adamianebs, romlebicsiamovnebiT ecnobian saSualo donisliteraturas da amboben, `wyaliviT~ikiTxebao. yvelas ver mosTxov, didiliteratura uyvardes. yvelaferimainc mkiTxvelis gemovnebazea damokidebuli.madloba RmerTs, msoflioliteratura wignis moyvarulebs didarCevans sTavazobs. Tumca, xSirad vervxvdebi, qarTveli gamomcemlebi skandalebiTcnobili, arcTu niWieri avtorebiswignebs ratom beWdaven? anJurnal-gazeTebis garekanebi risTvisWreldeba maTi fotoebiT? arsebobeniseTi avtorebi, romelTa literaturacCemi azriT ar unda `gaapiaro~.roca kiTxvas vsvam: `ratom eseni daara, magaliTad, guram doCanaSvili?~mpasuxoben, xalxs eseni ainteresebso.realobaa. amitomac, bevr axalgazrdamwerals kudi yavarze aqvs gadebulida fiqrobs, didi Semoqmedi varo.me ki piriqiT vfiqrob, mwerali ubraloda Tavmdabali adamiani unda iyos,mkiTxveli uyvardes.esaubra Tamar Juruli


14 literaturuli gazeTiTargmani 17 - 30 ivnisi 2011sunTqva, mzad rom iyo gasaqrobad,isev daubrunda, isev kerelad iqca.xeli ar gaunZrevia, gaqvavebuli idgada Sinagani xedviT sakuTar Tavs da-JinebiT adevnebda Tvals _ rogor gadaiwerapirjvari. am niSnis Semdeg,romliTac akrobati CveulebrivafrTxilebs xolme publikas,sasikvdilod saxifaTo nomers viwyebo,kerelma ukve veRar SeZlo ukan daxeva.mkvlelis rolis Sesrulebisas ukiduresaddidi sifrTxilea saWiro:mezRvauri uxeSi moZraobiT ar undaSeaSinos, radgan, albaT, viki jermiCveuli ar aris mokvlas da SeiZlebadaiyviros. maSin damnaSave iZulebuligaxdeba samkvdro _ sasicocxlodibrZolos, iyviros, sadac moxvdeba, iqdaartyas. bolos, kadisSi, msxverplmakerels sayelo dausvara. kereli vikiskenSebrunda da, imis gamo, romiRliaSi paketi hqonda amoCrili, xelismouxerxebeli moZraobiT vikis sigaretida asanTi gauwoda._ aha, moukide. jer moukide.qarisgan Tavi rom daecva, viki zurgiTSebrunda._ moewonebodi, radgan lamazi, patarasifaTi gaqvs. ise rom mogewia misiSibla, sigarets rogorc ewevi, albaTkaifsac daiWerda!vikim boli gamouSva, kerels mokidebulisigareti gauwoda da upasuxa:_ ki, magram ara mgonia aseTi Sansimieces.kerelma CaixiTxiTa:_ marTla? me? arc me maqvs Sansi?_ wadi, Seni...vikis gzis gagrZeleba undoda, kerelmafexi gamoSala da Seakava. kbileb-Sua sigaretmoqceulma uTxra:_ kargi erTi... gana marioze naklebivar?_ romeli mario?_ romeli mario? Seni wyalobiTkedelSi gavivli, gana ara?_ ra? ras bodav?_ maS, ar ginda?_ aba, aba, miqarvas Tavi daanebe...vikim winadadeba veRar daamTavra.kerelma ucbad yelSi wauWira xeli,paketi Camouvarda da bilikze daeca.aseve swrafad jibidan ukve gaxsnilidana amoiRo da mezRvaurs saZile arteriagadauWra. vikis labadis sayeloaweuli hqonda da sisxli tansacmelzeCamoeRvara, labadazec, kereli argawuwa. Tvalebamotrialebuli momakvdaviSeqanda, xeliT Zalze daxvewilimoZraoba gaakeTa da TiTqmis netarmdgomareobaSi CaiZira; ucbad am burusiTmocul peizaJSi im oTaxis ismyudro atmosfero Seiqmna, sadacsomxis mkvleloba moxda, da es yvelaferivikis Jestma gaaxsena. kerelimas marcxena xeliT Zlivs ikavebda danela miawvina gzispira balaxze, sadacsuli amoxda kidec.mkvleli welSi gaimarTa. is im samyarossubieqti iyo, romelSic safrTxear arsebobda, radgan Tavadve iyo safrTxe.mSvenieri, uryevi da miuwvdomelisubieqti, romlis siRrmidan, xmaurianisicarielidan, kerels esmodarogor iSleboda, xmaurobda, garsertymodada icavda misganve gamosulisaSiSroeba. micvalebuli, albaT, isevTbili iyo. viki jer kidev ar iyomicvalebuli. is axalgazrda kaci gaxldaT,romelic am uCveulo subieqtma,aseTma xmaurianma da carielma,odnav gaRebulSav- pirianma, CavardnilmkacrTvalebamda svelTmianma,gaSeSebuli tansacmeli rom ecva dafexebic, albaT, asirielis wveriviT,xSiri da xuWuWa TmiT hqonda dafaruli,burusSi gaxveuli TiTebiT axlaxanmokla. msubuqi sunTqva, romelSicTavad kereli gadavida, akaciis ekliantotze daekida da mousvenrad icdida.mkvlelma orjer, mokrivesaviT,swrafad amoifSvina da tuCebi CumadaamoZrava, romlis gavliTac mis pirSiisev Sevida kereli, TvalebTan avida,TiTebSi daeSva da mTeli sxeuli aavso.kerelma frTxilad moabruna Tavi,tanis zeda nawili ki umoZraod datova.Cqami ar ismoda. daixara, balaxisbRuja moglija da dana gawminda. erTwams isic moeCvena, rom axal araJanSimarwyvs awyobda da TiTebs Sig yofda.muxlisTavs daeyrdno da gaimarTa, mkvdarsgasisxlianebuli balaxis bRujamiayara, isev daixara, opiumis paketiaiRo da ukve martom gaagrZela xeebsSoris gza. amboben, damnaSaves danaSaulisCadenis momentSi sjera, rom verasodesdaiWeren. cxadia, SeiZleba, mar-Tlac ar aqvs unari, zustad warmoidginosTavisi qcevis Semzaravi Sedegi,Tumca mSvenivrad icis, rom es qmedebasikvdils miusjis. sityva `analizi~ arcise marjve sityva gvgonia. SeiZlebavcadoT da es TviTganaCenis meqanizmisxva saSualebiTac gavxsnaT. kereliraRac TavzexelaRebul zneobriv mkvleladwarmogvidgenia. sinamdvileSi,damnaSaves unari ar aqvs gaigos, daiWerenTu ara, igi gamudmebul SiSSi cxovrobs,risganac mxolod Tavisi qcevisuaryofiT, danaSaulis gamosyidviTSeiZleba gaTavisufldes. e. i. sakuTarTavs TviTonve unda gamoutanos ganaCeni(radgan, rogorc Cans, mkvlelobisaRiarebis SeuZlebloba damnaSaveSiiwvevs panikur, metafizikur da religiurSiSs). kereli, cixe-simagriskedlis ZirTan, TxrilSi, burusiTa dasibneliT garSemortymuli, zurgiT xesmiyrdnobili idga. dana jibeSi Caidoisev. bereti orive xeliT saqamresTanJan Jenekereli da vikinawyveti romanidan `kereli brestidan~pomponiT muclisken eWira. ar iRimeboda.sakuTar Tavs ukve nafic msajul-Ta sasamarTloze xedavda, iseve,rogorc yoveli mkvlelobis Semdegwarmoidgenda xolme. danaSaulis Cadenismomentidan kereli gamudmebiTgrZnobda mis mxarze dadebul warmosaxviTipolicielis xels da cxedrisadgil-samyofelidan ucxo TvalisTvisdafarul adgilamde, TavisiuCveulo bedis simZimiT, welSimoxrili midioda. asiode metri gaiara,bilikidan gadauxvia, qalaqsgarsSemovlebuli cixe-simagris ZirSi,TxrilSi amozrdil xeebsa da eklianbuCqebs Seefara. SeSinebuli gamoxedvahqonda da patimris mZime siaruli, sulissiRrmeSi ki uryevad sjeroda _rac urcxvad mowmobs mis siaxlovespolicielTan _ rom gmiri iyo. adgilidamreci aRmoCnda, ekliani buCqnariTdafaruli.`mSvidobiT, Tavisuflebav~, _gaifiqra da TiTqmis maSinve: `ra droscxviris CamoSvebaa!~Txrilis siRrmes miaRwia da, erTwams gaSeSda. msubuqi niavi gamxmar, gaSeSebulibalaxis basr boloebs aSrialebda.am Srialis ucnauri simsubuqesituacias kidev ufro uCveulos xdida.is burusSi midioda danaSaulis adgilissapirispiro mimarTulebiT. niavdanaqrolibalaxi ise nazad Srialebda,rogorc aTletis nestoebiTsunTqvaa anda akrobatis siaruli.lurji abreSumis Ria feris maisurSigamowyobili kereli nela miiwevda win,laJvardovani triko liTonis moqlonebianityavis qamriThqonda sxeulzeaWimuli. igi yoveli kunTis mdumarearsebobas grZnobda, erTmaneTTanSeTanxmebuli moZraobiT mRelvare si-Cumisgan qandakeba rom aRmarTes.orive mxares, TavianTi nadavlisadmisinaziTa da siZulviliT aRvsili, oriuCinari, didebuli da megobrulad ganwyobilipolicieli mohyveboda. kerelmaburusSi kidev ramdenime metri gaiara,balaxi isev ise Srialebda. undodasenakiviT mSvidi, ganmartoebuliadgili epova, adgili Soreuli dadidebuli, xelsayreli imisTvis, romsasamarTlos adgilad qceuliyo.`oRond Cems kvalze ar gamovidnen~,_ gaifiqra.inana, ukan dabrunebisas gaTelilibalaxi rom ar gaaswora, magram TavisiSiSis absurdulobas maSinve mixvda,mere isic ifiqra, rom yoveli nabijisakmaod msubuqi hqonda da balaxisRero TavisiT gaswordeboda welSi.bolos da bolos gvamsac, oRond, araugvianes diliT aRmoaCendnen. imazeadre ara, vidre muSebi samuSaoze wavidodnen:zustad isini waawydebianxolme gzebze darCenil danaSauloba-Ta nakvalevs. burusi mas xels ar uSlida.Waobis suni cxvirSi eca. simyralisgaSlili xelebi mis Tavze Seikra. kereliwin miiwevda. erT xans SiSi Seeparakidec xeebqveS SeyuJul SeyvarebulTawyvils ar gadahyroda, Tumca wlis amdros es naklebad mosalodneli Canda.totebi da balaxi nestiT iyo gaJRen-Tili, mTeli sivrce ablabudasqselebiT daesera, maTze dakidebuliwveTebi ki winmaval kerels saxes usvelebda.ramdenime wams mkvleli mojadoebuliviTuyurebda zRaprulad naztyes, lianebiT daxlarTuls, naxevradsibneleSi idumali mzis sxivebiT gaoqrosferebuls,sahaero stomaqidanamomaval damabrmavebel sicisfres,romelic, TiTqosda yvelafris gamoRviZebisSuqs asxivebda. bolos erT didtanianxesTan aRmoCnda. mivida dafrTxilad Semouara irgvliv, zed mieyrdno,im adgilisken zurgSeqceuli,sadac gvami egdo. bereti moixada daise daiWira, ukve rom aRvwereT. TavszemodanCamoSvebuli totebisa da burusisunazesi nafleTebis saucxoo uwesrigobasgrZnobda. mis gonebaSi ukvemkafiod ixateboda sabralmdeblodaskvnis yvela detali. TvalebiT,yurebiTa da abolebuli pirebiT gamotenilCaxuTuli oTaxis siCumeSi kerelsgarkveviT esmoda auRelvebeli,miyruebuli da amis gamo ufro metiSurisZiebiT datvirTuli prokurorisxma:`Tqvensave Tanamzraxvels yeli gamosWeriT.am mkvlelobis mizezebi metismetadnaTelia...~ (aq prokurorisxma da TviT prokuroric gabundovnda).kerelma am mizezebis danaxvazeuari Tqva, ar undoda maTze fiqri, arundoda sakuTar TavSi qeqva. procesisadmiyuradReba odnav moaduna. xesufro Zlierad miekro. roca warmoidgina,rogor adgeboda prokurori, amceremonialis mTeli didebuleba isevTvalwin daudga.`Cven am adamianis Tavs moviTxovT!sisxli sisxlis wil!~kereli sagamoZiebo izolatorSia.xeze akruli, Tavisi Sinagani arsidan,im warmosaxviTi procesidan axali detalebisamoRebas agrZelebs,romelzec misi sikvdil-sicocxlissakiTxi wydeba. kargad iyo. xismfarvelobas grZnobda, mis Tavs zeviTerTmaneTSi rom gadaexlarTa totebi.kerels esmoda, sadRac Sors erTmaneTsrogor uxmobdnen bayayebi, ZiriTadadki, irgvliv iseTi simSvide idga, romsasamarTlosadmi SiSs, uneburad martoobisada mdumarebis naRvelic daemata.am yvelafris safuZveli mkvlelobagaxldaT (sruli siCume,sikvdilis siCume, kerels ase rom moswonda)da mis irgvliv daWimuli (Sei-Zleba isic ki iTqvas, rom misganve gamodiodadaWimuli da aramaterialuriZafebi sikvdilisa) siCumis bade,romelSic gaxlarTuliyo. ufro Cau-Rrmavda Tavis xilvebs _ ufro naTelida gamokveTili gaxada. is TiTqosiq iyo da imave dros arc iyo. igi sasa-marTlo darbazSi ganaCenis gamotanaseswreboda. process Tvals adevnebdada xelmZRvanelobda kidec.drodadro gawelil fiqrebs miwierida naTeli azri awyvetinebda: `ramelaqebi xom ar damrCa?~, an `ucbad vinmemrom gzaze gaiaros...~, magram misbageze gaCenili msubuqi Rimili SiSsaZevebda. oRond, mSvidobiani Rimilismetismetad ndoba ar Rirs, misi movaleobaabindbundis gafantva: RimilsSeuZlia SiSi gamoiwvios, jer TqvensgaSiSvlebul kbilebze urCxulis CanasaxigamoCndeba, xaxa, romelsac Tqvensbageze gamosaxuli Rimilis zustiforma eqneba, mere urCxuli TqvenSiganviTardeba, TqveniT Seimoseba,TqvenSi icxovrebs, bolos, ufroSemzaravi gaxdeba da Rimilisgan sibneleSiSeqmnil moCvenebad iqceva. kerelmagaiRima. xe da burusi sibnelisada SurisZiebisgan icavdnen. isev sasamarTloprocess daubrunda. am xisZirTan Tavs monarqad grZnobda daTavis warmosaxviT oreuls SiSis, aRSfoTebis,ndobis, kankalis, TrTolvisgamoxatvas ubrZanebda. amaSi wignebidanamokiTxulis gaxseneba exmareboda.sasamarTlos sxdomis Sewyvetaaucilebeli iyo. misi advokati adga.kerels mounda wuTiT goneba daekarga,im guguns Sereoda, mis yurebSi romismoda. saWiro iyo procesisdamTavrebis gaWianureba. rogorciqna, sasamarTlo dabrunda. kerelmaigrZno, rogor fiTrdeboda.`sasamarTlom sikvdili mogisajaT~.mis irgvliv yvelaferi gaqra. Tvi-Ton da xeebic dapataravdnen, gaocebamSeipyro, roca gaiazra, romgafiTrda da susti aRmoCnda am axaliTavgadasavlis winaSe, iseTive gaocebam,Cven rom ganvicadeT, roca orpoliciels Soris mimavali veidmani*davinaxeT, romelic sulac ar aRmoCndais giganti, SubliT kedrebis zedatotebs rom exeba, aramed erTi, Cveulebrivi,morcxvi axalgazrda kaciiyo, mkvdariviT gafiTrebuli, odnavcvilisfersaxiani, simaRliT erTimetri da samocdaaTi santimetri. ammomentSi kerelma saSineli tanjva igrZno,radgan gaiTavisa, rom isev cocxaliiyo da yurebSic saSineli xmauriesmoda. sakuTari tanjvisadmi misdamokidebulebas SeiZleba ukeTesadmivxvdeT, Tu imasac aRvwerT, racerTxel sikvdilis winaSe ganicada: mesaflaveebmadedamisis cxedari miwidanamoiRes, raTa sasaflaos sxvakuTxeSi gadaesvenebinaT, kereli ki metismetadadre mivida da marto aRmoCndakubosTan, romelic muSebssaflavidan amoeRoT da iqve daedgaT.balaxi sveli iyo, miwa noyieri, sakmaodcioda. kereli Citebis WikWiks usmenda.is ijda kuboze, romelSic dedamisiixrwneboda. suni, ficrebs SorisRiad darCenili adgilebidan rom amodioda,xels sulac ar uSlida. igibunebrivad ereoda balaxis, gaTxrilimiwisa da sveli yvavilebis sunSi. biWi,iseT keTilSobilur movlenas, rasacsaTayvanebeli sxeulis xrwna hqvia,pirvelad Seejaxa: es gaxldaT tanjva,sakuTari Sinagani mdgomareobidanrom modioda da samyaros bunebrivwesrigSi ewereboda.gaakankala. mxrebze, barklebze dafexebze Seamcivna. isev xis ZirSi idgatilos uniformiTa da labadis magarisayeloTi daculi, xelSi bereti eWirada iRliaSi opiumis paketi. beretidaixura. bundovani grZnoba karnaxobda,rom es jer kidev ar iyo dasasruli.dasjis bolo formalobis aRsrulebaRarCeboda.`unda damsajon! mere ra!~axla, albaT, mivxvdebiT, cnobilmadamnaSavem, romelsac TiTqosda arcaraferi emuqreboda, dapatimrebisTanavesasamarTloze ratom Tqva:`vgrZnobdi, sadacaa damiWerdnen...~.kereli gamococxlda, odnav win waiwia,xelebi daixmara da balaxiT dafarulmdeloze avida, totebi loyeb-______* eJen veidmani _ eqvsi kacis mkvlelobisTvissasamarTlom sikvdilimiusaja, is bolo iyo, visac 1939 welssafrangeTSi sajarod mohkveTes Tavigiliotinaze.


17 - 30 ivnisi 2011fsalmuni1.am zarebiviT, CemTan erTad dadumdes yvela!rac SiSis Semdeg ibadeba, mSieri brboa,sazrdod mxolod axal xorcs iTxovs.wiTel paraskevs gamokveTavs cis gumbaTs xeli,mas sami TiTiT upyria zeca,magram Tavs ver sdebs, rom rac iyo,is yvelaferisinamdvileSi ar yofila.da arc iqneba. is gariJraJze gamokrTeba,axal mkvlelebs Tan gaiyolebsda valmoxdilibrundeba ukan.dadgeba Rame dedamiwaze,yvela sarkmels Camoglejs fardas,raTa sneulTa saidumlo gaacxadostkivilebiT, kans rom beraven, mravldebianusasrulo survilebis gamosakvebad.yasabi icvams xelTaTmans daganwirulTa sunTqvas akavebs.mTvare iataks enarcxeba gaRebul karSi,xeli ar axlo namsxvrevebs, arc rkals...yvelaferi mimarTuli iyo zeTis kurTxevad(saidumlo ver aRsruldeba.)2.ra amaoa yovelive.gadalaxe gza qalaqisken,aRmocendi qalaqis mtvridan,Seni xvedriaiTvalTmaqco imaT winaSe,vidre isini gangZarcvaven Seni Tavidan.ausrule,rasac dapirdidaburul sarkes haerSi daqariSxalSi darazul karebs.miuvalia cicabo gza samoTxisaken.3.o, Tvalebo, amomwvarno mziT gadamxmardedamiwaze,damZimebulno yvela Tvalis nawvimariT,awmyos mwuxare obobebisuCinar qselSigadaxlarTulno...4.Cemi dumilis samareSiCafali sityvada ze-aRmarTe tyeebi ormxriv,rom bage Cemisamudamod dafaros Crdilma.ingeborg baxmaniliteraturuli gazeTiingeborg baxmani meore msoflio omis Semdgomi periodiserT-erTi yvelaze mniSvnelovani germanulenovaniavtoria. is Tanabradaa cnobili rogorc poeti, prozaikosi,eseisti da dramaturgi. daibada 1926 wels avstria-Si. swavlobda venaSi germanistikis, filosofiisa dafsiqologiis fakultetebze. iyo mweralTa cnobili gaer-Tianeba „jgufi 47"-is wevri. miRebuli aqvs iseTi mniSvnelovanijildoebi, rogoricaa georg buxneris,avstriis didi saxelmwifo, germanel kritikosTa, bremenisliteraturuli da sxva premiebi. Tavad misi saxelobispremia ki erT-erT yvelaze mniSvnelovnadaa miCneuligermanulenovan samyaroSi. baxmani gardaicvala 1973 welsromSi, mis binaSi gaCenili xanZris Sedegad. arsebobs mosazrebaTviTmkvlelobis Sesaxeb, Tumca es varaudi dRemdedauzustebelia.hei, sityvebo!neli saqss, megobars, poets, pativiscemiThei,sityvebo, Cemsken, iCqareT!marTalia Sors wavediT,marTalia didi manZiligaviareT, magram Cveni gzawin gveweva, dausrulebliv.naTeli arras moefineba.sityvas aqvs Zala,miierTos sxva sityvebi,miamatos striqons striqoni.ase samyaro cdilobs dasruldes,amobrundes, iTqvas bolomde.ar TqvaT is TqveniT.sityvebo, Cemsken!usasruloa Tqveni swrafvaunarisken _azri _ azriT gaabaTiloT.unda iyuCon cota xaniTqvenSi grZnobebma.guls ubrZaneT _sxvanairad daiwyos Zgera.unda iyuCo-meTqi, ubrZaneT!mis maRal smenas ar unda miswvdeT,vambob CurCuliT.sikvdili TqveniT ver icocxlebs _wamomyeviT,ufro mkacrniunda iyoT. wuxiliTqveni saqme ar aris.aRuwereli darCeba is, rac ase iTxovsaRweras _rac arafers inaxavs TavSi _ mxolod mtveria,moCveneba, romelic mkvdaribgerebisgan gragnis sityvebs da maTsaviTcarielia.mkvdari sityva ar iTvleba,hei, sityvebo!enigmahans verner hanss ariosis droidanaRaraferi moxdeba.gazafxuli aRar dadgeba.aTaswlovanma kalendrebma ase gvauwyes.Targmaniarc zafxuli da danarCeni,rasac ase zustad erqva sazafxulo _aRar moxdeba.ara, nu tiri,ambobs musika.sxvasaRaravinarafersambobs.araviTari delikatesebiaRaraferi mxiblavs.nuTu undamoikazmos metaforanuSis yvaviliT?sintaqsi gadajvaredindesxelovnuri Suq-Crdilebis gamoyenebiT?vinRa aitkiebs Tavsgazviadebuli ambebiT _me viswavle, vaRiaro mxolod sityvebi,yovelTvis aqve rom arian(yvelaze dabali fenisTvis):SimSili,sircxvili,cremlidaukuni.me vikmareb am uriTmo Rrialsa dauimedobas(uimedobamdec uimedo viyavi)aRsaweradsiRatakis,sneulebis, Zviri cxovrebis.me yovelTvis umniSvnelo varCem nawerTan SedarebiT.sxvebma ician,Tavs sityvebiT rogor uSvelon.RmerTma icis,me ara var Tavis mkurnali.nuTu undagamovketo es azrebi,gavanaTo striqonebiT viwro sakani?umsuyesi sityvis lukmebiTdavanayro Tvali da yuri?aRvwero ltolva TanxmovanTaxmovnebisadmida maTi vneba gamovikvlio?nuTuam Cemi dacxriluli TaviT,am werisgan dakrunCxuli xelis mtevaniT,samasRamiani uZilobis Semdegundagadavfxriwo es furceli,movisrolo es sityvebis operebi,gamanadgureblad ase: me, Sen da is,Cven, Tqven?(xom unda. dae, sxvebs undodeT).Cemi wili ganwirulia.15Targmna maia lipartelianmasa da xelebze exeboda. Rrma naRveli moawva, dedisxelebis siTbo moenatra, imitom, rom es eklianitotebi saTuTi da xaverdovani iyo, maTze burusiiwva da qalis mkerdis naz naTebas agonebda. ramdenimewamis Semdeg ukve viwro bilikze idga, mere gzazegavida da qalaqSi sxva karidan Sevida, ara im karidan,saidanac cota xnis win ZmakacTan erTad gamovida.gverdiT viRac aklda.`martooba mosawyenia~.uRonod gaiRima. burusSi ukan moitova raRacuCveulo, balaxze migdebuli namceca simSvide dasibnele _ uxilavi da nazi ganTiadis sxivebSi, raRacwminda Tu dawyevlili, axla qalaqSi Sesvlis uflebismolodinSi, codvebis mitevebis da winaswari ganwmendisstadiaSi, kedlis ZirTan rom gaSeSebuliyo.icoda, micvalebuls ufero saxe unda hqonoda, yvelanaoWwaSlili. grZeli da moqnili nabijebiT, Tavisiodnav moqanave Tamami siaruliT, ris gamoc adamianebi,ucnobebic ki, masze ambobdnen: `am biWs yvelaferifexebze hkidia~-o, kereli, ukve sruliaddamSvidebuli, `la ferisken~ gaemarTa.es Tavgadasavali raRac Senelebuli formiT warmogidgineT.miznad mkiTxvelis SeSineba ar dagvisaxavs,magram gvindoda es mkvleloba rac SeiZlebacocxlad da mxatvrulad warmogvesaxa. ufro metic,amave xerxis gamoyenebiT vapirebT Cveni gmirissxeulisa da sulis gasaocar deformaciasac. yovelSemTxvevaSi mkiTxvels metismetad rom armobezrdes da gaiTvaliswinos is, rom sasowarkveTisyovel wuTs Tavad SeuZlia adevnos Tvali, rogoribadeba damnaSavis sulSi mkvlelobis rTuli dawinaaRmdegobrivi idea, Cven bevr rameze Tavi SevikaveT.imaze advili araferia, aiZulo mkvleliTavis Zmas warudges. aiZulo igi moklas Tavisi Zma.uamravi Temaa, romlisganac sazizRari saqmeebismoqsova SeiZleba. aseve aRar CavuRrmavdiT msxverplissikvdilis wina uxams saidumloebebs. viki Tu kereli,arCevani gqonda. mkiTxvels mivandoT, TviTonmixvdes yvelafers. oRond unda gvaxsovdes: kerelmapirveli mkvlelobis Semdeg igrZno, rom igi mokvda,e. i. sferos siRrmeSi CaiZira _ ufro zustad,kubos siRrmeSi _ da, Cveulebrivi sasaflaos, Cveulebrivisaflavebis irgvliv xetialisas igi mokvdavTayoveldRiur cxovrebaze fiqrobda, axla ucnauradugrZnobebad rom eCveneboda, radgan maTiqcevis, arsis motivebs veRar igebda da veRar grZnobdamaTi gulebis feTqvas. misi adamianuri formaa _is, rasac xorciel garss eZaxian _ am dros, ugrZnobadamianTa Soris dedamiwis zedapirze arsebobas agr-Zelebda da maSin kerelma axali mkvleloba Caidina.aranairi aqti dasrulebulad ar eCveneboda, gardaimisa, romelsac SeeZlo adamianuri ugrZnoblobisgamarTleba. yoveli damnaSavis qmedebaSi kereli sxvisTvisSeumCnevel raRac detals xedavda, Secdomas,romelsac misi daRupva SeeZlo. sakuTar SecdomebsSoris cxovreba ki masSi simsubuqisa da ukiduresiaramdgradobis SegrZnebas iwvevda, ris gamoceCveneboda, rom erTi moRunuli Reridan meorezedafrinavda.ganaTebuli qalaqis gamoCenisTanave kerelmaTavisi Cveuli Rimili daibruna. roca bordelis diddarbazSi Sevida, is ukve yoCaRi biWi iyo, naTeligamoxedva hqonda, mezRvauri iyo, romelsac, ubralod,sanapiroze seirnoba uyvarda. ramdenime wamsmocekvaveebs Soris dahyo, martodmartom, magrammisi martooba didxans ar gagrZelebula _ mas ukveqali uaxlovdeboda: maRali, qera, Zalian gamxdari;Savi tiulis kaba ecva, boqvenis doneze _ erTdrouladrom ufaravda da gamokveTda kidec _samkuTxedad daWimuli grZelxaoiani Savi bewviT gawyobili,eWvi ar aris baWias bewvi iyo, marTalia, ukvegacveTili da adgil-adgil gaquculi. kerelma qalsTvalebSi Sexeda, bewvs xeli msubuqad gadausva, magramzeviT asvlaze uari uTxra.nonos opiumis paketi gadasca. Tavisi xuTi aTasifranki miiRo Tu ara, kereli mixvda, rom `ganaCenisaRsrulebis dro dadga~.Targmna daviT kaxaberma

More magazines by this user
Similar magazines