aquetación 1 - Eta Kitto!

etakitto.com
  • No tags were found...

aquetación 1 - Eta Kitto!

kitto!…eta752 zkia. 2011-II-18 ASTEKARIAAste bereziiasahararrekiinToribio Etxebarria, 1 - behea943 20 42 99ARTEKARITZAAUTOAREN ASEGURUApreziorik onenean


ARGITARATZAILEA:...eta kitto! Euskara ElkarteaHELBIDEA:Urkizu, 11 - solairuartea20600 EibarTELEFONOAK:943 20 67 76 / 943 20 09 18FAXA:943 20 28 72Astekariaren E-MAILak:erredakzioa@etakitto.comkomunikabideak@etakitto.compublizitatea@etakitto.comElkartearen E-MAILak:elkartea@etakitto.comnormalizazioa@etakitto.comERREDAKZIO-KONTSEILUA:Itziar AlbizuAdrian AlvarezMaider AranberriJose Luis GorostegiSilbia HernandezKoldo MitxelenaADMINISTRAZIOA:Marisol UriarteKOORDINATZAILEA:Koldo MitxelenaERREDAKZIO-BURUA:Silbia HernandezDISEINUA ETA MAKETAZIOA:Jose Luis GorostegiARGAZKI ARLOA:Maialen Belaustegieta S. HernandezHIZKUNTZA ARDURA:Juan Andres ArgoitiaMaider AranberriPUBLIZITATEA:Itziar AlbizuBelen UlaziaTfnoa: 943 20 67 76AZALEKO ARGAZKIA:German AmuategiBANAKETA-ARDURADUNA:Ainhoa LuzTIRADA:7.950 aleINPRIMATEGIA:GERTU koop. (Oñati)COPYRIGHT-A:...eta kitto!LEGE-GORDAILUA:SS/430/92ISSN: 1132 - 1679("...eta kitto!”k ez du bere gain hartzenaldizkarian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik)Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskeraESKUTITZAKHAN HAIX ELAK UAN HEMEN.- Norbaitti aguro bueltau deiñ agintzekoerabiltzen da. “Juari azkar, han haixelakuan hemen!”.HANDIK O.- Beste aldekoa. “Handikao, Elgoibarren esaten jakon baserrixa,ibaixan handikua”.HANK A B AT K ANP OSANTUAN EUK I.- Hilzorian egon. “Estuasuntxo batbakarrik? Hanka bat kanposantuan eukala ei jeuan da”.HANK A EGIN.- Ihes egin, ospa egin. “Bezero batek pagau barik hanka eginjestak”.Eibarko Udaleko diru-kontuei buruz jardutean, betiaipatzen da zein gutxi zorpetzen den, zelako ahaleginakegiten dituen gastuak gutxitu eta sarrereiegokitzen eta horretarako duen iaiotasuna goraipatzeko;hala ere, inork ez digu datu ekonomikorik erakusten,ajuste eta kudeaketa horiek bide onean doazenedo ez jakiteko.Krisi sasoi honetan, aurrekontuak planifikatzeankontuan izan behar dira beharrak eta eskaerak lehenestendituzten irizpideak, hauteskunde emaitzakalboratuz. Baina hori ez da beti horrela izaten.Aho handiarekin asmo onak eta zentzuzko inbertsioakaipatzen diren bitartean, aho txikiarekin sasoihobe baterako baztertu beharko liratekeen proiektuaketa beharrezkoak ez diren beste batzuk kaleratzendira.Dirua Udalak, Diputazioak edo Fondo Estatalakipintzen duen, gutxienekoa da, gure poltsikotik irtetzenbaita. Ni, Eibarko Udaleko zinegotzi eta hiritarmoduan, gero eta txundituago nago, besterik gabe,dirua gastatzearren egiten diren proiektuekin eta auzoeta jendearen arteko desberdintasunak handitubesterik egiten ez dituenean. Gainera, beti dago zalantzaproiektu hauek orain ateratzeak ez dakarrenBEHARRAK ETA ESKAERAK LEHENESTEAREN ALDEatzetik hauteskunde aurre-kanpainan gaudela etadenbora horiekin jokatzen dela.Jakinarazi zaigu Eibarko Plan Estrategikorakoikerketa kontratatu dela 40.000 euro ordainduz, horilagun eta elkarte askoren artean orain dela urte batzuk,Plan Nagusiari heldu aurretik, landutako PlanEstrategikoa dugunean. Inolako kasurik egin ezzaion Plan Estrategikoa bada ere.Ez nuke aipatu gabe laga nahi lan publiko batzuekikoudal kontrol eskasa; hori gero aurrekontuetanonartzen diren diru-partidetan nabaritzen da, askoeta asko subkontratek egindako kalteak zuzentzerabaitoaz. Horren adibide argia dugu Urkizuko dorreetangertatutakoa.Horregatik, beharrezkoa da eskatzea diru publikoahorrela ez gastatzeko eta Eibarrek eta eibartarrekbehar dituzten proiektuetan erabiltzeko. Gauza askodaude egiteko eta jende asko itxaroten, herriko nerabeakkasu. Eta jubilatuak ez ditudala kontuan hartzenesaten dutenentzat, esango dut Amañako JubilatuenEtxea ere hor dagoela zain, aurten bakarrik50.000 euroko partidarekin. Horrekin, esaten denmoduan, pipetarako ere ez zaie helduko.ELI GÓMEZ (EZKER BATUA)asteko H E M E R O T E K A esaldiak“Abertzale euskaldunak bere jakin-minari pijama jantzizion eta lotara bidali zuen. Abertzale euskaltzaleaEspainiako hedabiderik eskuindar eta atzerakoienakirakurtzen/ikusten hasi da, bertan gutaz diotenaemailez bidaliz zientoka hartzaileri; gainera, hedabidehoriek planteatzen dituzten botazio peregrinoetanparte hartzera animatzen zaituzte. Nekagarria”(Pako Aristi, idazlea)“Txillidaren proiektuak Fuerteventurako Tindaya mendirakoez du akatsik eta, mendi horretako podomorfoeiez erasotzeaz aparte, babestu egin ditu. Eduardoksarrerarako ere mendiak zuen hutsune naturala erabilidu, kalterik ez egiteko. Hori bai, monumentua egitenbada, ondoren etor daitezkeen espekulazioa, eraikuntzak...gestio hori bestelako arazoa izan daiteke”(Jose Luis Baroja Collet, artista)EIBARKOUDALAGIPUZKOAKOFORUALDUNDIAKULTURA SAILA(HIZKUNTZA POLITIKARAKOSAILBURUORDETZA)Eibarko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko JaurlaritzakoKultura Sailak eta Kutxak diruz lagundutako aldizkaria11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


4DANONAHOTANa u t u a nLARRIALDIXETARAKOLAGUNTZAKGure herrixan premiñalarrixan daguazen famelixeribanatutako laguntzakjasotzeko eskaerak %14egin dabe gora azkenurtian: 2010ian sekulabaiño diru-laguntzagehixago banatu zittuen,348 danera. Aurtenhorrelakueri aurre egitteko197.547 eurokoaurrekontua dake Udalian.IMESA-RENDAKO BERMEAUdalak Imesa-ri (EibarkoUdal Inmobiliarixari) bermeedo abala emotia onartubarri dabe. EuskoJaurlaritzak Asola-Igartzanprotekziñoko etxiakegitteko diru kopuru zihetzaaurreratzia eskatzen detsaImesari, 2.554.961 eurohain zuzen be eta BancoSantanderren kontuazabaldu ahal izatekoImesak Udalaren abalabihar dau. Etxiak erostendittuenak pagatzendabenian kontu horiindargabetuko dabelaaurreratu dabe.MASKOTENDAKOTANATORIXUAKristina Ruiz, Silvia Luqueeta Aitor Garcia eibartarrakmaskotendako tanatorixuaipiñiko dabe martxan.119 bat metroko azaleriaeukiko daben tanatorixuaMatsarixako industrialdianegongo da eta martxuaamaieran zabaltzeko asmuadake. Gipuzkoakobigarrena izango da,Astigarragakuaren atzetik.Krisixarenkontrako planaMATSARIXAKO ZATI BATIANOBRETARAKO ERABILTZENDIRAN TXABOLETAKO BA-TZUK IKUSTIAN, batek baiñogehixagok galdetu detsa bereburuari zertan hasiko ete ziranbiharrian han inguruan:Estaziño kaleko geltokixa barriztatzekobiharrak hasi dittueegunotan eta bihargiñendakogauzak gordetzeko-etadira prefabrikautako etxetxuak.Beraz, biharrian diharduenbittartian behintzat horretxekipiñitta daguazen tokixanautomobilla lagatzerik ezda izango. Moyua y Azvik eukikodabe biharron arduria,80 enpresatakoordezkarixakjarraittu ebenOlanorenazalpenak.AURREKO BARIXAKUANDEBEGESAN EGINDAKOEKITALDIXAN, GIPUZKOA-KO FORU ALDUNDIAK KrisiarenAurkako 2011ko Planarenbarruan onartu dittuenneurri eta laguntasunak emonzittuan ezagutzera. MarkelOlano ahaldun nagusixak etaPello Gonzalez Ogasun sailburuakemondako esplikaziñuakentzuten hainbat arlotandiharduen 80 bat enpresetakoordezkari egon ziran. Bestalde,eta Debegesako ordezkarixakemondako datuen arabera,krisixari aurre egitteko planhorri esker Debabarrenako 18enpresak euren proiektuak aurreraetaratzeko aukeria eukieben 2010ian eta, horrekinbatera, goi maillako kualifikaziñuazeken 24 gazteri kontratuaegittia posible izan zan. Eibar,Elgoibar, Mendaro etaEstaziñua konpontzen hasi diraDebako enpresetan egindakoinbersiñua 2.200.000 eurokuaizan zan.Eusko Jaurlaritzak esleitutakuarijarraituta eta 2ʼ63 millioierabiltzeko presupuestua dake.2012ko lehelengo hiruhillekuanamaittuta egotia dakeaurreikusitta.Bosgarren urteurrenaIOSU TREBIÑO GARITAONANDIA2006-II-17an hil zen“Izan zinelako gara”Haren aldeko meza hilaren 19an, zapatuan,ospatuko da San Pio X. elizan, arratsaldeko 19.00etan11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


6DANONAHOTANasteko89.232datualagun pasau ziran2010. urtian Orbeakokiroldegi barrittik,zabalik egon zan363 egunian(batazbeste 245 lagunegun bakotxeko).Gehixen erabilli ziranzerbitzuak spa (6.000)eta igerilekua (850)izan ziran.MIGUEL DE LOS TOYOS AL-KATIAK ETA ENEKO ANDUE-ZA HIRIGINTZA ZIÑEGOTZI-XAK AURREKO BARIXA-KUAN AZALDUTAKUARENARABERA, Errebalen merkataritzagunia egitteko asmuarieutsi egingo detse. Azken hillebetiotanbehin baiño gehixagotanesandakuaren harittik, aldiberian eraikuntzako sustatzailliaketa merkataritza arlokopromotorak diran enpresa birekinhasittako harremanetan ezda etenaldirik egon eta, horrenarabera, Errebalen merkataritzazentrua egitteko aukeraegon badago. Plan berezixakaurrera egittiarekin batera, moduparaleluan Bete BeharrekuenBaldintza-Plieguak aurreraegittia aurreikusten dabe.Bestalde, Aralar alderdixaksozialisten agerraldixaren bezperanhelarazittako idatzixanErrebalerako asmuari eutsiko detsa UdalakAralarrek tramitiak hauteskunde ostera arte atzeratzia eskatu dau. / SILBIA HERNANDEZ“Errebalgo tramitiak hauteskundiakpasau arte geratzia”eskatzen eban, bestiak bestesozialistak gai horren ingurukuekinetekin politikorik etaraez deixen. Horren harira, Toyosekargi laga nahi izan eban ezdabela horrelakorik egingo etaaurrera egitteko asmua berretsieban, “hauteskundietarakopliegua onartuta egotia ixa eziñezkua”izango dala jakindaere. Ezker Batua alderdixak,barriz, beste ohar batian “barrixakherrixaren interesen aldekuak”izatia espero dabelaazaldu dau eta, Aralarrek egindakuarenbidetik, herrittarrenpartehartze ezaren inguruankejatzen da, proiektuari barriroheltzeko fetxaren inguruko susmuaazaltziarekin batera.Politika barrixak euskerazko hedabidiendakoEUSKARAZKO 80 HEDABIDEK,…ETA KITTO! ALDIZKARIXAK BAR-NE, POLITIKA BARRIXAK ESKATUzetsazen martitzenian erakundieri, Donostianegindako agerraldixan. Oin dalaaste bi hedabidiak editorial bateratuaemon eben argittara eta aste honetakoekitaldixarekin beste pauso bat gehixagoemon nahi izan dabe, prentsarenaurrian dittuen premiñak azaldu eta bizidaben egoeria azaltzeko. Orohar, dirulaguntzakhaundixaguak izan bihar dabelaesan eban Jasone Mendizabal Topagunea,Euskara Elkarteen Federaziñokozuzendarixak, finkoak eta denborazjakiñarazittakuak izateko premiñiabe gaiñeratuta: "Hedabidien ekoizpenarieta eragiñari erreparatuta, aurrera begirakoerronka barrixeri heldu ahal izatekomoduko dirulaguntzak izan bihardira”. Krisi ekonomikuak hedabide euskaldunakgogor astindu dittuela beazaldu eban: "Lehendik be baliabidezurri, eta oiñ are larrixago dagoz". Sostenguhaundixagua sekula baiño gehixagobihar dabe une honetan.Bestalde, instituziñuen publizidadiaeuskarazko komunikabidietara bideratziabe eskatu eben, “euskaldunen erdixakgure hedabidieri erreparatzendetse. Uste dot badakagula publizidadianhorren parekua jasotzeko eskubidia”,azpimarratu eban Joanmari LarrarteEKTko ordezkarixak.Eva Juez aurkezpen ekitaldian. / SILBIA HERNANDEZEibar Garatuz presentau dabeEVA JUEZ EIBARKO EAJ-KO ALKATEGAIXAKAURREKO BARIXAKUAN PRESENTAU EBANkazetarixendako egindako agerraldixan Eibar Garatuzizeneko webgunea (www.eibargaratuz.com).Udal hauteskundietara begira, berak ordezkatzendaben alderdixaren programia osatzeko orduanaparteko garrantzixa emon nahi detse herritarrenaportaziñueri eta, alkarren arteko komunikaziñuaerrazteko asmuarekin, webgunia eta bertan eskintzendiranak herrittarren eskura ipiñi dabe. Proposameneta bestelakuak egitteko bidia zabaltziarekinbatera, oiñ hurrengo ezagutzera emon eben2021 Plan Estrategikuaren barri be emoten dabeatarixan.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


Jenaro Garateekonomilarixahil daSASOI BATIAN ...ETA KITTO!ASTEKARI HONETAKO KO-LABORATZAILLIA IZAN ZANJENARO GARATE ekonomilarixaaurreko astian, barixakuanhil zan, 84 urterekin. Ekonomixaarloko gaixen gaiñian euskerazidazten lehelenguetakuaizan zan oin dala 40 bat urteeta, Roman eta Gotzon anaixakmoduan, bera be Jesusenkonpaiñiakua izan zan sasoibatian, gerora bide hori albobatera laga eban arren.DANONAHOTANauzorik auzo7Kantabriako etxekuen bazkarixaAURREKO DOMEKAN HOGEI BAT LAGUN ALKARTU ETABAZKARIXA EGIÑ EBEN Jardiñeta kalian daguan KantabriakoEtxian. Eurak bialdutako erretratuan agertzen diranak 80. hamarkadanKantabriako Etxeko abesbatza osatzen ebenetako batzuk diraeta, 20 urte pasau ondoren, ederto emon eben eguna, “cocido montañesdalakua janda eta ondoren ʻmontañesaʼ batzuk kantauta”.Untzaga eta Legarre igogailluak lotutaArdantzako tren geltoki barrixaren gaiñian egitten diharduenpasialekuraiño igogaillua erabillitta aillegatzeko aukeriaegongo da. Oin momentuan Mekolako “milloidunen” etxietaraiñojuateko igogaillu pribaua martxan ipintzeko biharrian dihardue,baiña Udalak argittu dabenez, erabillera publikorako beste batbe ipiñiko dabe. San Juan kaletik Mekolara juateko eskillarerieutsiko jakuen arren, Ardantzako geltoki barrixaren biharreri lotutadoia igogaillua ipintzeko proiektua. Halanda be, tren geltokixamartxan ipiñi ostian hasiko dittue igogaillurako biharrak.Factoring azoka martxa betianAURREKO ZAPATUAN AGURTU GENDUAN EIBAR FACTO-RING BEHERAPENEN AZOKA BEREZIXA martxa onian juan zaneta bertan parte hartzen jardun eben dendarixak pozik dagozemaitzarekin. Eibar Merkataritza Gune Irekia alkartiak, bestalde,pintxua duan hartzeko txartelak banatzen dihardu egunotan, 5.000bat bono guztira: gaur arte erdialdeko tabernetan erabiltzeko aukeriadago eta hillaren 21etik 25era, berriz, Urkizu aldeko tabernetanhartuko dittue bonuak.Geraleku barrixa ia prestUdaletxe osteko tren geltoki barrixa hillebete honen amaieraaldera inaugurauko dabe, seguruenik otsaillaren 26xan,egun definitibua oindiok konfirmatzeke badago be. Begibistakuada azken aldixan han inguruan egindako biharrak azkenerrematiekin lotutakuak dirala (señalizaziñua, paperontzixak, zillarkolorian “Ardantza” izena osatzeko letrak ipintzia…). Trenbidiarenbikoizketa eginda, geraleku barrixak 80 metro luzeko nasaeukiko dau erdixan, 6 bat metroko zabalerarekin. Lehenguarekinkonparauta, geltoki barrixaren altueriak metro erdi gehixagoeukiko dau, trenbide azpixan jendiari harreria egitteko sarreriaegongo da-eta.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


8ELKARHIZKETAZapatuan, Euskal Herrian Euskaraz-ek deituta, milaka euskaltzalebildu zituen manifestazioa egin zen Donostian. Euskararen aldekohautua egitera deitu zuten bertan eta, “euskara menpeko hizkuntzadela iritzita”, egoera hori irauli beharra nabarmendu zuten. BertanJose Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi” idazlea omendu zuteneta elkartearen sorreraren aldarrikapenak bizirik daudela azpimarratu.Igone Lamarain eibartarrak buru-belarri egin du lan manifestazioaprestatzen eta horrela dihardu euskararen aldeko dinamiketan.IGONE LAMARAIN, Euskal Herrian Euskaraz-eko kidea:“Aldarrikatzea baino,euskaraz egitea da kontua”- Zer moduz joan ziren zapatuko manifestazioaeta bestelako ekitaldiak?Manifestazioa arrakastatsua izan zen,batez ere euskalgintzarekin eta herri mugimenduekinkonpartitzeko aukera eman zigulako.Orain arte eskubideen alde egindakobidean beste jauzi bat eman dugu etapoztekoa izan da aldeko jarrerak duenoihartzuna ikustea. Mezuarekin bat eginda,gu izan gara aktore, bertatik bertarako beharrezkolan horretan.- Zergatik omendu duzue Txillardegi?EHEren sorreran izateaz aparte, beraizan zelako bultzatzaile nagusietako bat.Erreferentetzat ere badugu, Txepetxen teorieijarraituz asko borrokatu duelako. Etaeredua ere izan da, euskara beti lehenetsibaitu, horrek askotan politikoki kostoa ordaintzeaekarri badio ere.- “Sasi guztien gainetik, euskaldun etaburujabe”. Nondik eta zertarako lelo hori?Euskararekin sasi artean lan egin beharizan dugulako askotan: ezintasun behartuarenmetafora moduan erabili dugu. Bidea ezda erraza izan euskararentzat: batzuk ezdakite, legeak ez du laguntzen, inguruak ezLamarain eta Txillardegi omendua zapatuko Donostiako ekitaldian.du laguntzen, estatusa lortu beharra dago...Hala ere, harrotasunez bizi beharra dugu:aldarrikatzeaz aparte, lehentasuna emanbehar digu euskarari, euskalduntasun horri.Leloa egunerokoari eta norbanakoari doazuzenduta, biei aldi berean. Independentziazaleakizatea aurpegiratzen digute askotan,baina guk burujabe izatea besterik ezdugu eskatzen, bertatik bertarakoa; legedieta politikaren gainetik, Euskal Herria euskaldunadelako.- Euskararen aldeko aurrepausorik eginda azken aldian?Nabarmenik ez, instituzioek ez baitute lehenetsi.Euskalgintzak hartzen duen eremuzabalean bai, eta baita herrietan ere, heldueneuskalduntzean... Urrats sendoakematea falta zaigu akaso, baina euskararennahia hor dago. Erabaki politikoak erebeharrezkoak dira.- Zelako bilakaera izan du EHEk 30etik gorakourte hauetan? Aldaketak izan dira?Hasierako helburuetan zegoen eragileaktiboa izatearena eta horrek markatu dunorabidea gehienbat. Hasierako urteetanaldarrikapen orokorrak izan zuten tartea80. hamarkadan UEMArensorrerak hartu zuen,ondoren paso egitekoeskolak euskalduntzekodinamikari... beti ere sasoikoralotuta. Hizkuntzeskubideen aldeko borrokanaitzindaria izandela ahaztu gabe; halaere, eskubideen bermeaez da nahikoa, gero horiekherriaren bizitzaneman behar dira.- Zelako harremana duzueeuskaren ingurukoLamarainek euskararen aldeko jardunean norbanakoaren zeinherriaren jardunbideak nabarmendu ditu. / KOLDO MITXELENAbeste erakundeekin: Kontseiluarekin,esaterako?Kontseiluaren sorreratik gaude euskerarenunibertso horretan presente eta jarraitzendugu zuzendaritzaren partaide izaten.Eragile bakoitzak bere betekizuna du, bainaindar metaketa beharrezkoa da eta horretandihardugu, elkarlanean.- Jaurlaritzaren aldaketak zertan eragindio euskarari?Lehendik zegoen Euskara XXI aurrekobidetik jarraitu du, orain zarata gehiago ateratzenbadu ere. Juaristi sartu dute AholkuBatzordean, lehendakariak garrantzia kenduzion euskara ikasteari, indarkeria euskararekinlotu zuen, hizkuntz eskakizunak jaitsidira... Lotsa gutxiago erakusten dute.Euskalduntzea ez dute helburu.- Zeintzuk dira euskararen larritasun serioenakgaur egun?Larriena: bizi nahi dugula eta ezin dugula.Euskaraz bizi diren eremu batzuk badaude,baina gehienetan gaztelera eta frantsesa diranagusi, Espainiako eta Frantziako konstituzioekhala agintzen baitute. Orain hastekoden prozesuan ere, herria euskalduntzea ezdute lehentasunen artean.- Motzera, zeintzuk dira zuen helburuak?Euskaraz Bizi dinamikarekin jarraitzekoasmoa dugu: Euskaraz Bizi Eguna ere martxoaren19an egingo dugu Gernika-Lumon.Norbanakoari euskaraz egitearen harrotasunatxertatzeaz gain, euskalgintzak zentralitateaeskuratu behar du herri dinamikan.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


Kalerautako azken datuen arabera, Mendarokoospitalian egin biharreko operaziñorako itxoinbihar dan denporiak Osakidetzeko besteedozein zentrokua baiño luziagua da: astebetegehixago itxaittia tokatzen jaku eskualdekuorieta operaziño batzuk Debagoienako ospittalianbe egin dittue. Baiña, zer iruditzen jako jendiari?TEO TABOA DA62 urteaurrejubilauaBadakitt atzerapen haundixa dagualahainbat operaziño egittekoeta mediku eta personalen faltadaguala, baiña izan dittudan esperientzixakbeti onak izan dira.Tratua bikaiña izan da beti etajaso dugun arretia be mailla berekua.KALEKOINKESTA 9Zelan ikusten dozuOsakidetzak eskintzendaben zerbitzua?A RANTZA CUEVAS34 urteg erokultoriaHobia izan bazeikian be, nire esperientzixaona izan da. Oin dalagitxi operau nabe eta izan dodanesperientzixa oso ona izan da:egun gitxi egon bihar izatiaz gain,tratua eziñ hobia izan da. Badakitthamendik kanpora okerragodagozela.A MALIA CADIA77 urteetxekoandriaOso zerbitzu ona jasotzen dogulakuannago. Oso ondo tratatuizan nabe beti eta hamen besteiñon baiño hobeto gagozela ustedot. Ez dakat kejarik, kontrakuabaiño, oso pozik nago-eta.JUAN CARLOS RETEGI61 urtepensionistaOrokorrian zerbitzua ona dalauste dot. Hori bai, medikuen artianbaja asko egoten da: eurakbe saturatuta dagozela uste dot.Baiña ahal danik eta hobetuenatenditzen gaittuelakuan nago.Nik personalki esperientzixa onaizan dot.EMAKUME ETA GIZONM O D AK O N F E K Z I O A K☎ 943 20 22 33 ZULOAGATARREN, 7etxola etxolajatetxea@hotmail.comErreserbak: 943-207019Txirio kale, 1JATETXEAEguneko menua / Karta / PintxoakEnpresa eta taldeentzako aurrekontuak11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


10GEUREGAIAMarruekosek Sahara okupau ebanian, saharar askok ihes egin bihar izan ebeneta Argeliako basamortu latzenian kokatu eben errefuxiatu kanpamentuak. 35 urte egindittue euren lurraldera itzultzeko ametsetan, ezer ez daguan toki batian laguntzahumanitariotik bizitzen. Euren egoeria eta bizibaldintzak ezagutzeko, euren egoeranbizitzeko eta diru eta janari laguntza eramateko atxakixarekin, azken 10 urtiotan Saharakonaziñoarteko maratoi solidarixua antolatzen da otsaillaren azken astian. Astebetian hangoerrefuxiau herrietan bertako famelixarekin batera bizi zara haimetan. Haientzat urteko egunbereziexnak dira: lasterketa egunak jaixa dira eurentzat. 5, 10, 20 edo 42 kilometrokolasterketak egin leikez basamortuan zihar. Esperientzixa zirraragarrixa eta politta da, beruajasan arren; eta eskasia haundixarekin bizi badira be, daken dana emoten detsue. Aurtenezingo badira egon be, aurreko azken urte bixetan izan dira parte hartu daben eibartarrak.Hurrengo urtiotan animatzen danak informaziñua web orri hauetatik jaso dezake:www.saharamarathon.org eta www.euskalsaharathoia.com.Solidaridadia eskindueta beste mundu batezagutzeko aukeriaOtsaillaren azken astiarekinbatera, Sahara Maratoiarenediziño barrixajokatuko da datorren astian,“mundu maillako basamortukomaratoi orijinalena” iaz bertanizan ziran Eibarko laukotiarenesanetan. German Amuategieta Malen bere alaba, Iñaki Serranoeta Edu Oiarzun Dakumarenhaiman izan ziran iazkozazpi egunetan eta oindiokanbe ondo goguan dake han bizittakua:“Oso aberasgarrixa daeurekin bizitzia, nolako egoeriajasaten daben ezagutzia”. Erosotasungitxi izaten da halakuetan,baiña halanda be “askoikasten dogu, erakusteko askodake-eta”. Aurten ezin izan dirajuan, baiña errepikatzeko asmuasendo dirau euren barrenetan;Amuategitarrak, gaiñera,aurretik be bertan izandakuakdira eta lagun zintzuak dittusaharauien artian.Sahara Marathoiko XI. ediziñuaizango da aurtengua etaehun korrikalarixen taldia osatzekokanpaiña egin dabe antolatzailliak.Oin dala urte bi hogeibat euskaldun izan ziran sahararkanpamentuetako maratoianparte hartzen; iaz askoigo zan hamendik juandakoparte-hartzaillien kopurua: 88lagun. Aurten, baiña, krisixa dalaeta ez dala, asko jaitsi da kopurua.Eibartarrak iazko esperientziakontau deskue eta holakoproiektu bat antolatziak dittuanzailtasun eta nekiak: “Udia pasaueta gero komeni da hurrengourterako apuntatzen hastia.Lasterketian parte hartu biharbadozu, 850 euro ordaindubihar dozu eta, bestela, dorsalbarik, 600. Antolaketak-eta dittuengastuak kenduta -hor dirurikez dabe irabazten-, besteguztia kanpamentuetan bizi direnentzatgeratzen da”, diñueeibartarrak. Urte biko diruarekin,esaterako, Kirol Zentrua egindabe Smaran. Madrildik harajuan zan abioiak 500 lagunekinGerman, Malen eta Edu Oiarzun maratoia anunziatzen daben paretaren aurrian.Iñaki Serrano, Josu Artetxe, Edu OIarzun eta Malen bertan antolatutako jaialdixan.juan zan eta Italiatik urten ebanbeste baten 250 parte-hartzaillejuan ziran: “Txarter hegaldixakizaten dira eta fakturatzen bakarrik,daroiagun pisuarekin-eta,sei ordu baiño gehixago emotendogu”.Lau lasterketa modu80 nazionalidadeko korrikalarixakizan ziran iaz maratoi laumodalidadietan parte hartzen: 42kilometrokuan hartzen dabe partegehixenak, baiña horren erdixakorritzeko aukera be badagoeta baitta 10ekuan edota 5ekuanparte hartzia. “Han desiatzenegoten dira aste hori heltzeko:herrixan kriston jaixa egitten dabeeta egun nazionalaren proklamaziñorakoaprobetxatzen dabe.Horko ekitaldixan Saharako lehendakarixabe izaten da eta sa-11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


i banaketia anfiteatro modukuanegitten da”, diñoskue bertanizandako eibartarrak. Lasterketiaherri guztietatik pasatzeko aprobetxatzendabe eta kirolarientzakobe erronka polittada: “Beroegitten dau etanoizbaitten haize-ekaitzaribeaurre egin biharizan detse. Horregaittikeruanbihar dozu buf-aderrigorrez, babesteko”.Saharauiak laguntza humanitariotikbizi dira eta, mundukobeste edozeiñ tokitan zeozergertau eta laguntza bihar badabe,horren eragiña jasatia be tokatzenjakue: “Iaz, esaterako,Haitin gertatutakuarekin, diru gitxiagojaso eben eta, horregaittik,eskatu zeskuen erropa gitxiagoeruateko eta janari gehixago”.Egoeria gero eta konplikatuaguada eta urteerarik ezda ikusten, “naziñoartian hartutakoerabagixak ez diralako bete”.Bestiokin hartuemonak izatiabiharrezkua egitten bajakuebe, “berezkua dake ospitalarixuakiza-Kamelluak saharauien bizitzakoprotagonistak dira.izan leike bertan Espaiñiakoprobintzia guztiak ezagutzia:“Hango ume guztiak penintsulanizan dira eta, Euskal Herrixaezagutzen daben moduan, Al-Andalus be (eurak holan deitzendetse) ondo ezagutzen dabe.Hango egoeriak gaixotasunmota asko sortzen dittu eta badakehamengo medizinen biharra.Hori bai, danak dagoz alfabetatutaeta, behiñ hazitta, Argeliara,Kubara edo Errusiarajuaten dira, kanpuan ikasittakuagero bertan aplikatzeko aukerarikizan ezDunetaz gozatzeko aukeria izaten daantolatzen dan txanguan.guna”, diñosku GermanAmuategik. Sozializatzeko,teiaren zeremoniarena erabiltzendabe: “Teia askotanhartzen dabe eta goizeko05.00etan esnatzen dira,errezuekin hasteko”. “Mundukotokirik minatuena” daladiño Serranok, “behintzat minazinguratuta daude, Argeliak lagatakobeste ezer ez dakan lurbatian”.GEUREGAIAarropa, janarixa etabar saltzendaben dendak dagoz. Egonaldixan,bestalde, parte-hartzailleguztiak sahararren famelixenhaimatan hartzen dabe ostatueta, taldiak osatzerakuan, ezagunekinalojau nahi izan ezkero,aukeria izaten da: “Zure etxianmoduan sentiaraziko deskue”.7 eguneko egitarauaAsmo guztiak betetzia errazaizan ez arren, egitarau morokuaprestatzen da beti. Iazkua honakuaizan zan: 19xan, Madril-Tindoufhegaldixa, Smaran ostatuhartzeko; 20xan, Smaran goiz-11German eta Malen Amuategi, Dakuma Maren famelixarekin.tia. Jende nagusixenakbadakixe bertan hilgodirala, baiña gaztiak handik urtetzianahi dabe eta armak hartzekoprest agertzen jatzuz”. Eibartarrentaldiari aurten bertanegotia eziñezkua egin jako, baiñaasmatu dabe laguntza bialtzen:“Lasartetik doiazen bestebatzueri emon detseguz, diruaeta,gure laguntasuna bihar dabe-eta”.Hamengo eta Saharako jendienarteko hartuemona aspaldikuada eta horren adibidiaarren”.Baldintza eskasetan bizi diraeta argindarra lortzeko kotxienbateriak eta eguzki plaka txikixakerabiltzen dittue. “BadagoValladolidetik ur-bonba berezixarekinurtero juaten jakuen la-Basamortuaren erdixan aurkitzendan errefuxiatu kanpamentuanegonda, mendebaldekoerosotasunen arrastorik ez dabertan eta haimatan ur horniduramurritza da, norberaren garbitasunerakour ontzi bat justu.“Lasterketaren egunian dagodutxatzeko aukera bakarra”.Kanpamentuetan artisautza,pasa eta arratsaldian maratoirakoizenak emon; 21ian, pastaafarixa;22xan, Sahara maratoia;23an, sari-banaketa ekitaldixaeta kultur bisitaldixak hainbategoitzerara; 24an, Dahlarakobiajia; 25ian, foball partidua,umien lasterketia eta dunetaratxangua; eta 26xan, saharauierrepublika arabiar demokratikuarenurteurreneko jaixa etaTindouferako biajia.Ikusten danez, ez da aspertzekodenbora askorik geratzen.Baiña, ez hori bakarrik: bertanizandakuak barriro be errepikatzekoasmua izatiak esanahi berezixadaka. Animo, ba, eta datorrenurterako plana egitten hasi.Ez jatzue damutuko!11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


12GAZTEKITTOteenajeaAsier Lopez de Vinaspre Gazte Zerbitzuarenkoordinatzailea da udatik hona. 1999an hasi zen udaleanlanean, Baina 2002tik aurrera egin du lan batez ereGazteriaren esparruan eta, sasoi bateko Gazte Informazioakbetetzen zuen arloetatik aparte, beste hainbat hartu ditubere gain zerbitzua beragan zentralizatu den neurrian.ASIER LOPEZ DE VIÑASPRE:“Gazteen beharrenzerbitzura gaude”- Zein adinera arteko zerbitzuaeskaintzen duzue?Eusko Jaurlaritzaren gaztetxartela30 urtera artekoentzatbada, gu ere horraino heltzen gara.Ume, nerabe eta gazteentzakozerbitzua ematen dugu etaaurten, bereziki, nerabeen arloaindartu nahi izan dugu. Inauguratubehar dugun Gaztelekura doazbideratuta energia asko.- Gazteek zein informazio motaeskatzen dizuete, batez ere?Etxebizitza, lana, ikasketen etaoporren ingurukoa izaten da, azkenhonen inguruko eskakizunaknagusi badira ere. Oporraldiakgerturatzen diren neurrian, merkeagobidaiatzeko karneten biladator jendea, batez ere.- Informazio Bulegoa martxanhasi zenetik, asko aldatu dufuntzionamendua?Batez ere, bilakaera Internetekmarkatu du eta teknologia berrietaraegokitu behar izan dugu.- Jendearengana heltzeko arazorikbadituzue?Umeen eta gazteen esparruetanerrazagoa da hartu-emana;nerabeen kasuan arazo gehiagoizaten ditugu, askotan ez baitakigubenetan zer interesatzenzaien. Aurten, esaterako, ediziodigitala lantzeko ikastaroak aukerapolita eskaintzen bazuen ere,jendeak ez zuen izenik eman.Zapatuko tailerrrak, aldiz, partehartzehandia dute LHtik 2. mailaraarteko ikasleen artean.- Zein da sailaren helburu nagusia?Zer nahi duzue lortzea?Bai ekintzetan eta baita informazioanere jendearengana heltzea.Parte-hartzeak gora egiteanahiko genuke; hau da, eurendakoantolatzen denak, lana eskatzenduen neurrian, fruitua ereematen duela ikusteak.- Hori lortzeko, non ikusten dituzuezailtasunak? Nondik jobehar duzue aldaketa bila?Askotan boladaka funtzionatzendute, modari jarraituz. Soluzioaizan daiteke antolatzen direnekintzetan, nerabeen parte-hartzeasustatzearena, sorkuntzahorretan eurek parte hartzea- Jendeak zuekin harremanetanjartzeko helbiderik bai?Aurten sortu dugu gazteria@eibar.net eta liburutegian ere blogbi ditugu, helduentzako bata,umeendako bestea: http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar etaeibarkoumeak.San AndresGozotegia● tartak● enkarguaketxeraToribio Etxebarria, 4Bidebarrieta, 28☎ 943 20 79 7311/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


Indianokua Gaztelekuarentzatteknologia berri-berriakEguaztenean sinatu zutenGazteleku berrirako cybergelaren inguruko hitzarmenaPortalean, prentsarenaurreko ekitaldian Mª JoseTelleria Kultura-Euskara zinegotziak,Gari Araolaza Eibar.orgelkarteko ordezkariaketa La Caixa-ko ordezkari EstibalizAreitiok. Hitzarmenari esker,apirilean Muzategi kaleanzabaltzekoa den IndianokuaGaztelekuan gazteentzat mahaiko10 ordenagailu eta eramangarribat, inprimagailu batekinbatera egongo dira, horiekerabili ahal izateko beharrezkoaden bestelako ekipamenduarekin.La Caixak, elkarteeta bestelakoei laguntzekobere politikari jarraituta,8.000 euroko diru-laguntzaeman du ekipamendu informatikoaerosteko, baina ekitaldianazaldu dutenez, dirua zuzeneanUdalari ematerik ezdago eta, horregatik, diru-laguntzajaso ahal izateko eta,bide batez, teknologia berrietanadituak direnen aholku bilaEibar.org elkartera jotzea erabakidu Udalak. Elkarteak, berriz,aste honetan sinatutakohitzarmenak jasotzen dituenhainbat baldintza ipini ditu:besteak beste, ordenagailuaksaioa hasteko orduan aukerabi eskainiko dituzte (Linux edoWindows), instalatuko dirensoftwareak libreak eta euskerazkoakizango dira eta ekipamenduakEibarren bertan erosikodituzte. Horrekin batera,nabigatzailea abiaraztean zeinHitzrmena Udalak, eibar.org elkarteak eta la Caixak sinatu zuten. / SILBIA HERNANDEZMuzategi kaleko Gaztelekuak kolore deigarriak dauzka fatxadan. / SILBIA HERNANDEZorrialde agertuko den La Caixa-renesku laga dute.Apirilerako zabalikGazteleku berrirako beharrenzaitirik handiena amaitutadago honezkero eta bertakoarduradunen arabera, apirilerakoinauguratzea espero dute.Gaur egun Karmen kaleandagoen Errota Gaztelekua ordezkatukoduen honek 450metro karratuko azalera dauka,elkarrengandik bereiztutadauden geletan banatuta. Horienarten handienak 150 batmetro dauzka eta “erabat, diskotekabailitzan insonorizatu”dute. Bertan ipiniko dituzteGAZTEKITTOgazteen artean arrakasta handiaduten bideokontsolak (PlayStation 3 eta Wii bana), pingpongmahaia, dardoetan jardutekodiana, futbolina eta horrelakoak.Horrez gain, eszenatokitxiki bat ere prestatu dute,proiekzioak egin ahal izatekobeharrezkoak diren guztiekin.Beste geletako batean gazteaklasai egoteko butakak ipinikodituzte, ikasten edo bestebarik, berbetan egon nahi dutenentzat.Eta oraingo Gaztelekuarekinalderatuz gero, berritasunikhandiena sukaldeaizango da: bertan oinarrizkosukaldaritzaren inguruko ikastaroakemateko asmoa dute.13La SallekoakCandanchunURTEROKO MARTXARI JARRAITUTA, LA SA-LLE AZITAIN IKASTETXEKO 3. DBHKO IKASLE-AK ESKIATZEN IBILI DIRA, Candanchura egindakobidaian. Otsaileko lehenengo asteburu normaleanbaino lehenago hasi zuten eta eguenean goizaldeko05.00etarako martxan ipini ziren gazteak. Irakasleekazaldu digutenez, “eguraldiak lagunduzuen eta, horri esker, goizez eta arratsaldez eskiatzenjarduteko aukera egon zen. Jatekoari dagokionez,berriz, albondiga eguna izan genuen”.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


GremioenIDAANTENAKAROTZAKERREFORMAKSAT, TVC, BideoaBidebarrieta 37Ego Gain z/gTfnoa. 943 12 73 50Faxa. 943 20 73 60www.trinmer.comEgurrezko motaguztietako lanakMilaflores 10IÑAKITfnoa. 943 20 05 08Faxa. 943 20 04 94TELEKOMUNIKAZIOANP R O F E S I O N A L A KAROTZAKAteak - TarimakAltzariakTfnoa. 943 20 35 55Aroztegia ❐ Ebanisteria❐ Obra aroztegiaEgiturak, barruko eta kanpoko ateak,armairu enpotratuak, tarimak, parketak, rodapiesak,eskilarak, miradoreak, moldurak, oholak, janbak, leihoakOtaola Etorbidea, 27 Tel. eta Faxa. 943 201 757SUKALDE ALTZARIAK✸AROZTEGIAIparragirre AnaiakF. Calbetón, 4 behea Tel. 943 20 29 27Tailerra: Apalategi auzoa Tel. 943 12 01 92Mobila: 657 79 56 78aluminiozko eta PVC-ko aroztegiaTxonta, 30 - 1. eta beheaTfnoak: 943 12 13 67 Faxa: 943 12 01 50ERAKUSKETAEIBARREN, Urkizu 26an (Tel. 943 12 74 01)ELEKTRIZITATEAATEZAIN AUTOMATIKOAK - ARGIZTAPENA -MUSIKA - ETXEETARAKO ETAINDUSTRIETARAKO INSTALAZIOAKINSTALAZIO ETA MUNTAIAELEKTRIKOAKUrkizu, 32 behea Tel./Faxa. 943 12 73 75Mobila. 647 90 66 20 / 607 71 38 73ELEKTRIZITATEA* Muntaia etaproiektu elektrikoakPROIEKTUAK-ERREFORMAK-BERRIKUNTZAKARRAGUETA 12 -Eibar-Tel. 943 20 06 98GARBIKETAKI N D U S T R I A G A R B I K E T AOtaola Etorbidea, 13Tfnoa. 943 12 71 08 Faxa. 943 20 67 94www.escudero.euskalnet.netSuperfiziemota guztietakogarbiketa etamantenimendu zerbitzuaTfnoa. 943 254 615Mobila 688 609 171ROSARIO 15 -Elgoibar-Tel. 943 74 40 19- Mantenimendu garbiketa- Kristal garbiketacristaluxbe@gmail.com - Garbiketa orokorraTfnoa. eta Faxa:- Garbiketa bereziak943 20 65 08Mobila:659 58 35 32 Ind. Ojanguren, 1 - behea (14 ac)L i m p i e z aM u l t i s e r v i c i oE i b a rBarrena, 26 - 6. CTREJOGARBIKETAK S.L.T e l : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 7F a x a : 9 4 3 - 7 5 2 5 5 616 Postakutxatila - SoraluzeG a r b i k e t a e t am a n t e n i m e n d u aMatsaria 2 - 7. pabilioiaTel. 943 70 08 95 - Faxa. 943 82 00 27www.electricidadguria.com● Barne apainketak● Mantenimendueta automatismoakMANTELEC, S.L.Ub i t x a 7 - 11Tfnoa. 943 70 10 44Faxa. 943 20 85 48


Informazio gehiagorako943 20 67 76IGELTSEROAKKRISTALAKERAIKUNTZA ETA ERREFORMAKIGELTSERITZA ETAGREMIOEN KOORDINAKETAAzitain Industrialdea, 3 H PabilioiaTfnoa. 943-120108www.irazabal.netITURGINTZAINDA iturgintzaUR, GAS etaKALEFAKZIOINSTALAZIOAK● Proiektuaketa aurrekontuak● Bainu eta sukaldeenerreformakTfnoa eta Faxa: 943 12 18 64 (tailerra)Mobila: 669 29 34 63Asua-Erreka, 2KRISTAL ARLOKO SOLUZIOAKERREKATXU 3an☎ eta faxa: 943 20 39 03PINTURAKTfnoa. eta Faxa.943 20 05 94T. Etxebarria, 8 - beheaPINTURASARRATE, S.L.Pintura orokorraMargotutako paperakZoruen kolokazioaPVC zoruakMaketakAlfonbrakKortinakEtxerakoakOsagarriak● NexaAutocolor● Pinturaindustriala● 3MproduktuenbanatzaileaARANE, 13 parrate@terra.esTel. 943 20 41 04 Faxa: 943 70 06 89Sostoa, 16 ac beheaTfnoa. eta Faxa. 943 700 900Mobila. 656 784 396PinturaGoi mailakodekorazioaPago Kalea, 35 DURANGOTel. / Faxa: 94 620 03 01Mobilak: 607 41 71 81666 74 30 98SARRAILAGINTZAGILTZAKEra guztietako sarrailen salmenta eta mantenuaSegurtasun-instalakuntzakSarrailen egokipenakSegurtasun kutxakEra guztietako giltzen kopiakTrabatutako ateak eta segurtasun-kutxakaskatzen dituguLARRIALDIETARAKO: 943 701 391(08.00etatik 24.00etara)A r r a g u e t a , 3 www.giltzak.comTfnoa. 943 70 13 91 Faxa. 943 20 86 99MUGICAITURGINTZAAIRE EGOKITUA, ITURGINTZA,GASAREN INSTALAZIOA, KALEFAKZIOA,PETROLIO-PRODUKTUAK, BAINUENERREFORMAK ETA ABAR…H ANSGROHE KANILEN BANATZAILEAZORU ERRADIATZAILEAEGUZKI-ENERGIAEgigurentarren, 18Tel. 943 20 10 30 - Faxa. 943 20 72 24pintura eta estalduramota guztiakBARAKALDO, 7Telefonoa: 943 12 05 02Mobilak: 618 27 28 91 / 639 76 27 97


16HISTORIAUdal Artxiboaren laguntzarekinJesus GutierrezhistorialariaIturri dokumentalakgerra zibilari buruzSan Juan kalea, 1960 inguruan. Tramo hori Korreoseko bulegoen eta Ardantzako bidearen artekoa da. Kalearen prolongazioa, Udaletxearenatzeko alderaino, 1966an egin zen. / EIBARKO UDAL ARTXIBOA. HIRIGINTZA ETA OBRAK FONDOAXX. mendearen bueltanFIDEL M. URBINA irakasleak honakoa idatzi zuen 1909ko abenduan Maria de Maeztuk Eibarren eman zuenhitzaldiaren harira. Bertan eskolak lur zabalean edo mendian ematearen aldeko postura erakusten du, sasoihartako emakumearen inguruko beste iritzi bereziekin batera.Eskolak aire libreanBere titulua apostasia kontziente bateko eskarpian zintzilikatudutenetako irakasle bat naiz. Karrerari uko egindiot, baina ez lanbideari. Ondo gogoratzen ditut umeen burmuinaktxikitzen eman nituen urte loratsuak. Ez dago ezerlan pedagogikoa baino meritu handiagoa duenik. Esangobanizue zergatik laga nuen! Irakasleak miseria gorrian bizidira, Espainiako bihotzgabeko gizarte honek idi-parearekinlan egiten duen morroiari baino zikoizkeria handiagoarekinordaintzen baitiete; txirotasun intelektualak materia asko ezikastea dakar; testu-liburuak txantxa pedagogikoa dira etasen onari iseka egiten diote; legeen nahaspilak tokia egindio ezertarako balio ez duten 100 ministroen grina erreformistari...Eta, batez ere, geletako hauts madarikatua, gureeskoletako giroan nabaritzen dena. Zenbat irakasle ez dirahilko urtero arnas-aparatuaren gaixotasunen erruz? Eguzkiarenizpiek ondo salatzen dute maisuen hiltzailea denhauts hori, zoladura ezin kaskarragoan sei ordutako klaseetan300 hankek sortzen duten sarraskia.Maria de Maeztuk ezin ederrago deskribatu du bereametsa: lehenengo mailako gaitasun intelektuala du eta,hitzaldian Renán, Rousseau eta Pestalozzi aipatu dituenean,ez zirudien irakurri dituenik baizik eta eurak zirela beretalentuaren inguruan hegan zebiltzanak. Magisteritzariohorea ematen dion 1. Instrukzioko irakasle hau LangileenElkarteen Federazioak egindako eskaerari erantzunez etorrida Eibarrera eta baita Salon-Teatroa lepo bete, Muñozalkatea, antolatzaileak eta herriko irakasle guztiak bertanizatea lortuz. Hona hemen berak esandako gauza batzuk:“Beharginen eta emakumeen giro hau nire bizitzako giroada. Indarraren sinboloa den armagintzan diharduzue; baitaartearen erakustokia den grabatuan. Nik materia zizelkatzendut, burmuinari forma berriak emateko. Eta, emakumea naizenez,ez dut inongo alderdi politikotan militatzen. Eskolakaire librean, jardinak bihurtuta, irri, kanta, txori eta loreekin:ume gaixoendako horren atzetik nabil. Eta, Unamunori jarraituz,gustatuko litzaidake noizbaiten esatea horietako lorebatzuk nik ereindakoak direla. Espainiako gaur egungo eskolaktristeak eta monotonoak dira; mugimenduak etaideiak, guztiz arautuak. Umea lau pareten artean dago giltzapetuta,bere naturalezak bakarrik lur zabalean dagoen airea,argia eta alaitasuna eskatzen duenean: horregatik diraanglosaxoiak gu baino gehiago. Aire librea mendian bakarrikarnastu ahal da: etxean ez. Lur zabala da gizakiaren etxenaturala. Eskola bakarrik erabili beharko zen mendian bildutakoagordetzeko eta eguraldi kaskarraz babesteko. Landako-eskolarenideia hemen baino euri gehiago egiten duentokitik dator, Alemaniatik esaterako; hango hiriburuen inguruetanhorrela sendatu dira tuberkulosia eta anemia zutenumeak, sendagileen aholkuei jarraituta, eskolak kanpingdendamodukoak bihurtu dituztenean... Eta egon da umerikhilabete batzuetan 10 kilo irabazi dituenak! Horko irakaskuntzapertsonalagoa eta sakonagoa da... eta kostoa besteenherena! Hori gaixoekin egin badute, zer ez dugu lortuko osasuntsuekinegiten badugu? Ideala? Burugabekeria? Ez dahalakorik; errealitatea aldatu beharra dago”.Espainia krisi sakonean dago. Jendeak, berrikuntzenbeldur, ez du zientzia zaintzen. Europak, bizigogoz eta progresozgainezka, mugitzera behartzen gaituenean, horgaude, geldi: orain arte emakumeak progresoari oztopoakjarri dizkio beti, euren gizonei aholku txarrak emanez. Horregatikesaten diet: Eskatzen dizuedana umeendako da!Zelan txalotu zuten Maeztu Salon-Teatron bildutako 2.000lagunek! Zelakoa den Eibar, liberala izan eta kultura maiteduelako! Donostian 50 entzule ere ez zituen izango! Hemen,ordea, inteligentzia mugatukoak izan arren, emakumeguztiek ikasi dute zertan ahalegindu behar duten.Orain dela aste batzuketa Eusko Ikaskuntzarenbitartez, EuskoJaurlaritzaren laguntzaeta babesarekin, liburu bataurkeztu zen Gasteizen. Liburuhorretan Gerra ZibilakEuskadin izan zuen bilakaerariburuzko iturri dokumentaleneta bibliografikoengida jasotzen da. De laGranja eta de Pablo historialariakzuzendaritzapeanikertzaile eta historiagileakibili dira mundu guztian zeharartxibategiak begiratzeninformazioa jasotzeko.Liburu horretan atal ezberdinakbereizten dira:Artxiboak eta Dokumentaziozentroak, Lurraldeko AldizkakoEuskal Argitalpenak,Filmografia eta Ikusentzunezkodokumentalak,Ahozko iturriak, Gerra Zibileaneta Frankoren diktaduranargitaratutako bibliografiaeta Transitsiotik aurreraargitaratutako bibliografía.Arestian aipatu dugunbezala gai hauen arteanartxibategiko fondoa aztertzenda, eta atal berezi batdago Eibartarren Ahotanfondoari buruz. Horrela dagodeskribatuta proiektuarenemaitza: “Azpimarratubeharra dago horrelakoezaugarriak dituen proiektubat lantzeko moduaren eredudela Eibarko Ikus-entzunezkoArtxiboa. Hein handibatean, funtsak balioespenpositiboa izatearen arrazioaproiektuaren oinarriden aldez aurreko planteamendumetodologiko batenemaitza da: lekukotasuneanbilketa, tratamendua,zaintza eta hedapena, hainzuzen ere”.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


Berdearekin liluratutaGreenfarm (baserri berdea).Horrela deitzen dakanabisaren erabileraterapeutikoa eta erregularizatutakoababesteko elkartea. Euskadimailako erabiltzaileak batzendituen elkarteak EulogioGarate kalean bulegoa zabaldueta, oso denbora tarte laburrean(hilabete pare batean bainoez) 100dik gora bazkide zituen.Askori elkartearen jardunarenberri ematen duten kartelakoraindik atentzioa deitu arren,horrelako elkarteak legezkoakdira eta Eibarkoaren kasuanUdalak zein Eusko JaurlaritzakoHerrizaingo Sailak bere berribadute. Urtebete pasatxodihardute beharrean gurean,“modu arduratsu eta kontrolatuankontsumitzaile izan nahidutenek kalitatezko produktua,bitartekari barik eta dagokionprezioan lortzeko, dena legearenbarruan”. Eta horretarakoformula bazkideen taldekakohazkuntzada.1981ean onartutako mozioaBaina ez pentsa, gero, marihuanaedo kalamua legeztatzekokontu hori modernoa edoberria denik gero. Izan ere, EibarkoUdala “droga leun” deitutakoenlegeztatzearen aldekomozioa onartzen lehenengoaizan zen: 1981eko uztailaren29an eta Mikel Larrañaga alkatezela, orduko PCE alderdikozinegotzia zen Teruelek udalbatzarrariaurkeztutako mozioangainontzeko zinegotzieigaiaren inguruan alde edo kontraegitea eskatu zien, “gizarteangero eta ozenago entzutenziren ahotsei” kaso egin etadroga leunen legeztatzeareninguruko auzia mahai gaineanipinita. Horrelakoen kontsumoadelitotzat hartzearen kontraagertzearekin batera, ustezkokontsumitzaileen jazarpenekinamaitzea ere eskatzen zutentestuan eta “herriko gaztebakezaleen aurkako jarduerak”bertan behera lagatzeko premiaazpimarratzen zuten, “arazoakkonpondu beharrean horiekareagotzea” leporatuta.Gaiaren inguruan berbetanjardun zuten zinegotziek eta,amaieran bozka emanda, mozioaonartu egin zuten Terueleta Elkoro-iribe (PCE), Sarasua(EE), Fernandez, Lapeyra,Aizpurua eta Piedra (PSOE),Uranga, Osoro, Baglietto etaElorza (HB). Praktikari begiraeragina horrenbestekoa ez zenizan, baina garai hartan gizarteanpuri-purian zegoen gai honeninguruko debatea eta, horregatik,asko izan ziren Eibareredutzat hartu zutenak eta orduanalkate zenak honen inguruangaldetzen diotenean erantzutenduenez, mozio horreninguruko kontuetaz galdezkadei asko jaso zituzten.ERREPORTAJEAEspezie eta mota guztien zerrenda etenbarikhazten dihardu kultibatzaile kopuruak goraegitearekin batera.Arretaz egin beharrekolorezaintzaIzan ere, gero eta gehiagohedatu da norberak bere marihuanalandareak bere kontsumorakolandatzen dituztenak.Hortik herrian martxan dauden“growshop”-ak. Bertan azaltzendutenez, “hemen ez da marihuanariksaltzen, landareakhazteko beharrezkoak direnbeste guztiak baino”. Besteedozein landarek behar dituenzainketa bereziak eta gehiagobehar ditu marihuana landareakere: haziak, berezitasun jakinbatzuk dituen lurra, ongarriak,zomorroei aurre egitekoproduktuak… Eta hortik aurrera,bakoitzak duen eskuak erezeresan haundia izango du azkeneanlortuko den emaitzean.Lehiaketak, San Kanuto izenekopatroia eta haren omenezkojaiak, telebista saioak, irratsaioak,milaka espezie batzen dituen“biblia”… berde kolorekomundu zabala aurki dezake horrekininteresa duen edozeinek.1711/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


18KIROLAKDebabarrenaren garaipena,Emmanuelen gol birekinGARAIPEN EROSOA LOR-TU ZUEN DEBABARRE-NAK PASAIAN, DonibanePari Berriri 2-4 irabazita. Eibarkotaldea 0-3 joan zen irabazten,atsedenaldira helduaurretik markagailuak 1-3koaerakusten bazuen ere. Andonieibartarraren kaleratzeak2-3koa eragin zuen, bainaDonibaneko beste jokalaribaten kanporatzeak azken 2-4koa ekarri zuen. Bihar,18.30etan, DebabarrenakLazkao hartuko du Ipurua kiroldegian.Emmanuel goleatzailea.Kadeteen egurra Oñatin1-12 irabazi zion kadetemailako taldeak Aloña Mendiriaparteko konturik izan ezzuen neurketan. Adrianek laugol lortu zituen, Carlosek hirueta Josuk bi.CuevasEspainiakoazpitxapeldunamaratoianASIER CUEVAS GOIERRIGARAIAKO ATLETA EI-BARTARRAK 2. POSTUANAMAITU ZUEN DOMEKANSEVILLAN jokatutako Espainiakomaratoi txapelketan.Txapelduna Pablo Villalobosextremadurarra izanzen eta eibartarra lau minuturasartu zen. Horrez gain,2008an txapela jantzi zuenCuevasek bikain lagunduzion Goierri Garaia bere taldearitaldekako sailkapenaeurenganatzeko: berarekinpuntuatu zuten Iker Maiorak(16. postuan) eta Ibon Esparzak(31.a).Waterpoloko harrobia protagonistaBESTE HIRU PUNTU BEREGANATU ZITUZTEN URBAT-UR-KOTRONIK-EKOEK GASTEIZEN, bertako Lautada B-ri 9-13irabaziz. Open Ligako sailkapeneko azkenarekin jokatzen zuelaaprobetxatuz, Cerchi entrenatzaileak jokaldi berriak entsaiatzekobaliatu zuen partidua. Horrela, azken laurdenean IbaiMadariaga 94ko jubenilak eta Ekhi Sologaistua 96ko kadeteakminutuak izan zituzten, azkenak gola sartzeko aprobetxatuz.Sestaok jarraitzen du lider, 24 punturekin, eta Urbat eta WaterpoloNavarra puntu bira daude.Urki: lau garaipeneta porrot eta berdinketa banaNESKEN INFANTIL MAILAKO TALDE-AK BIKAIN HASI DU 2. FASEA ERE etaerraz nagusitu zitzaion Zestoari (5-1), bainaez da izan garaipena lortu duen taldebakarra: horrela, Erregional 1. mailakoKopan, Urkik 4-1 irabazi zion Soraluze B-ri eta, Kopan ere, kadeteetan 3-1 nagusituzitzaien Ikasberrikoei eta infantiletan 5-1 Mutrikuri. Jubenil mailan, igoera fasekopartiduan, Eibarko taldeak bana berdinduzuen Koskas-ekin; eta, infantil txikietan,0-1 galdu zuen Lazkaorekin.Gómez izugarrizko zilipurdiak egiteko gauza da.Freestyle Soccer-eko Espiniakotxapelduna gaur Bizikleta PlazanSAIO BIKOITZA ESKAINIKO DU JESUS GÓMEZ FREESTY-LE SOCCER MODALITATEKO ESPAINIAKO TXAPELDU-NAK. Txapel hori birritan jantzi duen Gómezek izugarrizko zilipurdiakeskainiko ditu baloiarekin, guztiak ere bere gorputzaren atalezbaliatuz: lehenengo eguerdian, 12.00etan; eta arratsaldeangero, 18.30etan, biak ere San Andres elizaren ondoko Eibarko BizikletaPlazan. Ekitaldia RETA kirol apostuen markak antolatu du,Plaza Barria 8an gaur bertan inauguratu behar duten lokala aprobetxatuz.Bigarren saioa amaitzean, lokala zabalduko da etalunch-a eskainiko. Denda horrekin 14 ditu RETAk Euskal Herrian.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


KIROLAK19Gipuzkoako txapelketan parte hartu zuen eibartarren taldea.Ametsak errealitate bihurtu zutenherriko igerilariek TolosanTOLOSAN JOKATUTAKONEGUKO GIPUZKOAKOTXAPELKETAN, URBAT-EKO IGERILARIEK eurenmarkak hobetu, podiumeraigo eta Palma de Mallorcanjokatuko den Espainiako txapelketarakoeskatutako gutxiengodenborak lortu zituzten.Aratosteen herrian ikaragarrizkomaila eman zuten infantil,junior eta absolutu mailetanjardun zuten Eibarko ordezkariek.Zapatu goizean, Nekane Tejedor-ekbraza modalitateko200 metroko proba irabazizuen eta klubaren marka hobetu.Bizkar erako 50 metrotan,Aitzol Arrillagak 3. postuaeskuratu zuen eta Nora Varelak200 estiloko probarako gutxienekodenbora lortu zuenEspainiako txapelketarako.Arratsaldean, Markel Alberdikhegan egin zuen tximeleta erako50 metrotan eta 1. plaza eskuratu;braza modalitateko 100Kadeteen artekoneurketa gaurAstelena frontoianKLUB DEPORTIBOKO OR-DEZKARIEK URNIETA-RRAK HARTUKO DITUZTEUDABERRI TXAPELKETA-REN BARRUAN: neurketaAstelenan jokatuko da gaur,20.15etan. Bestalde, Beasainenjokatutako ligaxkaren par-metrotan, Nora Varela 2.a izanzen eta Nekane Tejedor 3.a;eta 100 estilotan Andoni López3. sailkatu zen eta Ander Izagirrelaugarren. Jardunaldiaamaitzeko, libre erako 4x100metroko erreleboetan, eibartarrak3.ak izan ziren.Domekan, tximeleta erako100 metrokoan Andoni Lópezek2. postua lortu zuen etaNekane Tejedor eta Iratxe Moya2.a eta 3.a izan ziren, hurrenez-hurren.Markel Alberdi 2.aizan zen 50eko libre lasterketan,Aitzol Arrillaga 4.a bizkarerako 100 metrotan eta libremodalitateko 400 metrokoanjendea zutik ipintzea lortu zutenUrbat-ekoek: Varelak, irabazteazgain, minimoa eskuratuzuen berriro ere; “Urakan”Martin Aizpirik gauza bera eginzuen eta Xabier Oruesagasti 3.postuan sailkatu zen. Azkensailkapenean, indar erakustaldiaeskaini eta gero, 5. postuansailkatu zen Eibarko taldea.tiduan, Unamunzaga-Egañabikoteak amore eman beharizan zuen bertako Goikoetxea-Mendiaren aurrean; lehen zatia,erdira arte, parekatua izanbazen ere, hortik aurrera Goikoetxeanagusitu zen eta 22-13 galdu zuten eibartarrek.Arratek aurre egin zion Ciudad Real-iCIUDAD REAL HAUNDIARE-KIN 25-31 GALDU ZUENARRATEK HERENEGUN IPU-RUA KIROLDEGIAN, bainaaurreko partiduetan bainoitxura hobea eman eta gero.Atsedenaldira 13-20ko emaitzarekinerretiratu ziren taldebiak, baina bigarren zatian hobetoerantzun zuten JulianRuizen mutilek. Beljanski pibotaizan zen goleatzaile nagusia,zazpi golekin, Szabörenaurretik (5 gol). Datorreneguaztenean Leonen jokatukoPACHETAK OVIEDOREKINDEBUTATUKO DU DOMEKA-KO PARTIDUAN eta Asturiasekotaldeak denboraldi honetanizango duen hirugarren entrenatzaileaizango da. OviedokPichi Lucasekin hasi zuendenboraldia, gero Martínezekinjarraitzeko; azken honekinere ezin izan dute espero zutenemaitzak lortu eta, aurrekoasteburuan Sporting B-rekin 0-1 galdu ondoren, Pachetarekinibilbidea zuzentzeko asmoadute Oviedokoek. Eibarrenkontrako partidua 18.30etandu Eibarko taldeak eta zailaizango du Ademar-i ezusteaematea.Beheko taldeei dagokienez,euretako hainbat jokalarik jardungodute Gipuzkoako selekzioarekin:horrela, jubeniletanlau izango dira, kadeteetanzazpi eta bigarren urteko infantiletanbeste hiru. Bestalde,gestora berria lanean hasi daentitatea berritzeko eta batzarretanparte hartzeko bazkideak(ahotsa eta boto ahalmenarekin)lortzeari ekin dio.Gipuzkoako selekzioek deituta, Arrate taldeko 17 gazte dihardute entrenatzen.Oviedok entrenatzaile berriarekinhartuko du Eibar domekanjokatuko dute eta Rubiatorenbaja izango dute. Talde asturiarraizan da aurten KopatikEibar kaleratu duena.Hierros Anetxe Gasteizen domekan1. NAZIONAL MAILAKO PARTIDUAN, EIBAR HIERROSANETXE ERRUGBI TALDEAK Arabat Gaztediren Gamarra zelaiabisitatuko du domeka eguerdian, 12.30etatik aurrera jokatukoden norgehiagokan: mailaz igotzeko aukera asko izango dira bertanjokoan. Nesken taldeak Mungiako Atxurizubi zelaian jokatukoordu erdi lehenago Uribealdea taldearen aurka. Eta jubenilen mailakotaldeak, ostera, etxean jokatuko du: domekan, 12.00etan,Rugby Club Rioja hartuko dute Unben.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


20KULTURA33 urteko eibartar hau orain dela lau-bost urtesartu zen Kulturaleko zuzendaritza taldean,eta g aur eg un bertoko lehendakaria da. Urtekoeg itarauan buru-belarri murg ilduta, astelehenetikaurrera itxura aldaketari eking o diote, obrakhasiko baitituzte lokalean. Jardunean erag inikizang o badu ere, g og otsu eutsiko diote lanari.LEIRE ABANZABALEGI, Kultu-ko presidentea:“Jende berriaren ideiaketa laguntza jasotzekogogoz gaude”- Zein eratako lanak egingodituzue Kulturalean?Aspaldiko ideia da. Zuzendaritzansartu ginenean gurehelburuetako bat horixe zen,Kulturalean obrak egitea, etaorain ikusi dugu horretarakoaukera. Gure ametsa Kulturaleandagoen zine ahaztu horiKafe Antzoki moduko zerbaitbihurtzea da, baina horrenbestekoaurrekontura ailegatzenez garenez, gure ametsapixka bat mugatu behar izandugu. Dena dela, etorkizuneannorbaitek gogoa eta diruaizango balu, zinea berriztekobidea zabalik laga dugu. Momentuzobrak taberna eta Topalekuaberritzeko egingo dira,eta baita beheko solairukosukaldea eta biltegiak berritzekoere. Zinea zenaren platearenzatia taberna eta Topalekuahanditzeko erabiliko ditugu,baina goiko solairuan ezdugu ezer egingo.- Obrak tartean, urteroko egitarauarieusteko moduanegongo zarete?Momentuz bai. Epe laburreraEguen Zuri argazki lehiaketaeta martxoko bertso asteaditugu, baina egia esan, obrakdirela-eta, gure egitaraua ezinizan dugu handitu eta ditugunekintzak ere beste era bateraplanteatu beharrean gaude.Horretarako Klub Deportiboariedo beste elkarteren bati laguntzaeskatu behar izangodiogu. Izan ere, San Juanakarte ezingo dugu gure elkartearenlokalik erabili.- Itxura aldaketak ekarriko aldu aldaketarik zuen egitarauanere?Etorkizunera begira ilusiozbeterik gaude. Lokala berritzeakez dio soilik tabernari onurakekarriko, denontzat izangoda onuragarri. Topalekua handitukodenez, erakusketezgain beste gauza askorentzaterabiltzeko asmoa dugu: literaturatalde bat, liburu-diska aurkezpenak,ipuin kontalariak, bideoemanaldiren bat… eta jasodezakegun beste edozeinproposamen.- Zelan doa Kulturalarenmartxa?Orokorrean ondo, programaziofinkoari eusten diogu, bainaegia esan azken hilabeteaknahiko gogorrak izan dira, iraileanAniaiz atxilotu ostean harenhutsunea zentzu askotanigarri dugulako, eta aldi bereanobraren korapiloa ere tarteanizan dugulako. Bestetik, gazteenparte-hartzearen falta igartzendugu, beharbada ez duteondo ezagutzen elkartea edobertan egin daitezkeen ekitaldiak,baina obrak amaitu etagero, gure ekitaldien martxaere aktibatzeko asmoa dugu,ideia berriekin… Hori bai, jendeberriaren ideiak eta laguntza jasotzekogogoz gaude.C.V. taldea KoskorrenGAUR GAUEAN, 23.00-ETATIK AURRERA, EIBARKO C.V.ROCK TALDEAK KONTZERTUA ESKAINIKO DU Koskor tabernan.1985ean jaiotako taldeak “Rock & Blues” izenburupean emanzuen argbitara bere lehen lana, 1996. urtearen amaieran eta handikurte pare batera bigarrena ailegatu zen: “Tarde pero seguro”.Ondoren taldeak jotzeari laga zion, baina iaz taldearen sorreraren25. urteurrenaren harira berriz elkartu eta zuzeneko emanaldieiheldu zieten. Gaur egun Fernando Machín, Oscar Martínez-Toledano,Aitor Irisarri eta Oscar Solak osatzen dute C.V. taldea.Cobra-renbigarren diskoamartxorakoMARTXOAREN 6-AN IZANGO DA KALEAN COBRA TALDEA-REN BIGARREN DISKOA: “Thriller”. Haritz Lete (Kokein taldekobateria-jolea eta Gaztea Live saioko aurkezlea), David González(Berri Txarrak taldeko baxua), Ekain Elorza (Dinero eta Seiurte taldeetakobateria-jolea) eta Josu Luengo (Evirus69 taldeko gitarrajolea)2006. urtean batu ziren, Cobra taldea sortzeko. Hurrengo urteaneman zuten argitara euren lehen estudio-lana: “The StrongArm Of The Rock” (Marion Cobretti Records). Diskoak oso harreraona izan zuen eta taldeak urte bi eman zituen lana zuzeneko emanaldietanezagutzera ematen. Bigarren diskoa Kaiowas RecordsBartzelonako disketxean grabatu dute eta, behin argitaratuta, aurtenberriz ere eszenatokietara igoko dira Cobra taldekoak.Artisten Elkartekoak ErmuanEIBARKO ARTISTEN ELKARTEAK TALDEKAKO ERAKUSKE-TA DAUKA MARTXAN ERMUAN, Lobiano Kultur Gunean. Martxoaren6ra arte ikusgai izango diren lanak biltzen dituen erakusketaastelehenetik barixakura bitartean 18.00ak eta 20.00ak bitarteanegongo da zabalik eta zapatu, domeka eta jai egunetan, berriz,12.00etatik 14.00etara eta 18.00etatik 20.00etara.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


Dokumentu berriak Eibarkoidazleen datu-baseanEIBARKO IDAZLEEN LANAK ETA GURE HE-RRIARI BURUZ IDATZITAKOAK BILTZEN DI-TUEN DATU-BASEAN dokumentu gehiago sareratuditu Ego Ibarra batzordeak eta, lehenagotikzeudenei beste berri batzuk gehitu dizkiete,tartean 1959ko Euskalzaleen Biltzarrekoak. EgoIbarratik adierazitakoaren arabera, “1959ko azaroaren6tik 8ra Eibarren egin zen EuskalzaleenBiltzar osoa jasotzen duen Euskaltzaindiarenalea dakargu oraingoan, Mogel zuena hizpide etaaipagai: Altube, Etxaide, Lojendio, Arrue... etaorain dela gutxi zendu den Jabier Zubiaurre eibartarrarenʻMogel eta burdingintzaʼ bertan daude”.Horrekin batera, datu-baseari erantsitako artikulugehienak Juan San Martinenak dira, EGA-Nen eta RSBAPeko buletinetan argitara emandakoak,baina badaude baita ere Montserrat Garate,Ramiro Larrañaga, Iturriotz eta Serafin Basaurirenakere.Eriz magoa ...eta kitto!ko bazkideentzat…ETA KITTO! EUSKARA ELKARTEAK ERIZ MAGOAREN IKUSKIZUNA ANTOLATU DU otsailaren27rako, domeka, goizeko 11.30etan Portaleko areto nagusian. Ekitaldia Gurasoak Berbetan Haur Hezkuntzakogurasoen mintzapraktikataldeentzako bada ere, ikuskizunerakogonbidapenak …eta kitto!Euskar Elkartearen bazkideenartean ere banatuko ditugu.Gonbidapen horiek jasotzeko…eta kitto!-tik pasa beharko da(Urkizu 11, solairuartea) eta datozenenartean banatuko dira agortuarte (bazkide bakoitzak lauhartuko ditu gehienez ere).Gurasoak Berbetan programan parte hartzen diharduten taldeetako bat. / MAIDER ARANBERRI“Ogro txikia” bihar ColiseoanGORAKADA ANTZERKI TALDEAK BIHAR ARRATSAL-DEAN, 17.00-ETAN TAULARATUKO DU “Ogro txikia” 6urtetik gorako umeentzat pentsatutako ikuskizuna Coliseoantzokian. Agurtzane Intxaurragak zuzendutako lanean hiruproba gainditzeko erronkari heldu beharko dion ogrobaten istorioa kontatuko digute Iñake Irastorza, Aritza Rodriguezeta Javi Tirado aktoreek. Sarrerak 4 euro balio dueta lehiatilan bertan erosteko aukera egongo da, ikuskizunahasi baino ordubete lehenago.Juan San Martin Oñatin 1989an, euskaltzainekin.KULTURAlaburrakJAVIER RUIZ-ENMONOLOGOA A METSA NGaur gauerdian ikuskizunaeskainiko du Javier RuizekAmetsa tabernan. Umorezbetetako monologoakeskainiko ditu Eibarrenegingo duen emanaldibakarrean. Bestela, MariaCristina hoteleanmartitzenero eskaini ohiditu bere monologoak.MAHAI-JOKOAKBEHEKO-TOKIANMartxoan mahai-jokotxapelketak jokatuko diraBeheko Tokian, bazkideenartean. Martxoaren 1eantute eta mus txapelketentxanda izango da,martxoaren 2an 12.00etantoka eta igel-tokarena, 3an16.30etan briskan jardungodute eta hurrengo egunean,16.30etan “seietan”.Izen-emateko epeatxapelketa bakoitzarenbezperara arte egongo dazabalik.ARATOSTEAKGERTURATZENAurten eguen zurimartxoaren 3an egokitukoda, baina girotzen joatekootsailaren 25etik aurreraeta martxoaren 6ra arteAratosteetako kartellehiaketako lanekinerakusketa egongo damartxan Portalean. Bestalde,Kezka dantza taldekoenkoko-dantzak eta kokoeskeaAratoste aurrekoasteburuan, otsailaren26an izango dira.21Zerbitzu osatuak Eibar eta eskualdekoosasun zentru eta etxeetanGipuzkoa, Espainia eta nazioartetikegiten dira trasladoakNTRA. SRA. DE BEGOÑAEHORZKETA-BEILATOKIA● KOROAK ● ESKELAK ● HILARRIAK ● AGIRIAKBULEGOAK ETA ERAKUSKETA:Txaltxa-Zelai, 4-6 - behea, ezk.ZERBITZU IRAUNKORRA:☎ 943 201095 Faxa: 943 202564– Barruko 6 ate– Sarrerako ate bat– 7 aurremarko, heldulekuekin– Etxe osoko parketa– “ “ zokaloak– Material akabera haritzean– ETXE GUZTIKO PINTAKETAbaldintzak kontsultatzeko 665 70 45 51AROZTEGIA-EBANISTERIAANGEL DIEZ665 70 45 51ZURE ETXEARENBERRIZTEAbakarrik7.377,36€ordaindutaBEZ BARNENEURRIKO ALTZARIAKARMAIRU ENPOTRATUAKPVC LEIHOAKEGURREZKO LEIHOAKSUKALDEAK11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


22KULTURAPianojole gazteak AndoaineraDOMEKAN EGIN ZEN COLI-SEOAN J.B. GISASOLA MU-SIKA ESKOLAK, ISABELLASPIUR IRAKASLEAK LA-GUNDUTA, gazteen pianojaialdiaren bigarren edizioa.Aurreko asteburuko kontzertuabihar eta etzi Andoainen egingoden VI. Piano Jaialdirakoberoketa ariketa ere izan zen.Asteburu honetan A mailan (11urtera arteko ikasleak) lehiatukodirenak Jaione Artetxe, IñigoCarmona, Nerea Etxebarria,Lucia Juarez, Julen Pisa etaNara Tytgat dira. B mailan (14urtera arte) Miren Agirre, AmaiaAlberdi, Koro Alonso, Jon Azkune,Arrate Baroja, Ander deDiego, Iker Egidazu, Lucia Irigoien,Ane Juarez, Jorge Lahidalga,Asier Pisa, Itsaso Ramírez,Elisabet Unamuno, MaddalenYarza eta Iosu Zulaikakhartuko dute parte. Eta C mailan(18 urtera arte) Haizea Arizaga,Maider Bartolome, CristinaGisasola, Andrea Gonzalez,Miriam Petite eta Nerea Unamunokjardungo dute.Horiez gain, beste hainbatikaslek lau eskutara joko dutepianoa (bikoteka): Nerea Aja etaMaria Alaez; Leire Cartagena etaIkasleetako batzuk bikoteka, lau eskutara, joko dute Andoaingo lehiaketan ere. / SILBIA HERNANDEZMiren Loiti; Helene Larrazabaleta Ainhitze Lasa; Iker Markoseta Miren San Martin; eta MalenTxurruka eta Elena Varela dira Amailako bikoteak; B mailakoakAizpea Goitiandia eta MarinaLaspiur; Nerea Gorostiza etaNuria Robleño; eta Andrea Lupeñaeta Ane Ribaguda dira; eta Cmailakoak Ander Curiel eta IñigoSan Martin; eta Amaia Lahidalgaeta Andrea Perez.Andrazkoak protagonista PortaleanGAUR ARRATSALDEAN, 19.00-ETAN ZABALDUKO DITUZTE ERAKUSKETA BERRI BI, aldi berean,Portalean. Martxoaren 13ra arte Rosa Mª Valbuena bilbotarraren margolanak hartuko ditu 2. solairukoerakusketa aretoak. Batik bat olioak eta akuarelakipiniko ditu ikusgai artistak, horietako batzuk tamainahandikoak. Eta Valbuenaren lanekin batera, IzaskunAlvarez-Gainzak “Graphique et coleur” izenburukoerakusketa ipiniko du martxan. Donostiako artista gazteakgrabatuak eta instalazioak lantzen dihardu azkenaldi honetan, espazioaren eraldaketa helburu duela.Erakusketa biak ohiko ordutegian egongo dira zabalik,martitzenetik domekara, 18.30etatik 20.30etara.Oier Araolaza “Bertsolamintza” jardunaldietanTxistularien kontzertua domekanDOMEKAN, 12.30-ETATIK AURRERA KONTZERTUA ESKAI-NIKO DUTE USARTZA TXISTULARI TALDEKOEK Untzagan,udaletxeko arkupeetan. Elena Pérezek zuzenduko duen kontzerturakoprestatu duten egitaraua honakoa da: “Deika” (zortzikoa,J.I. Ansorena), “Aizepe” (Isidro Ansorena), “Birigarroa”(Isidro Ansorena), “Xarmangarria (doinu eta aldaketak, J.I. AnsorenaMiner.), “Bolero ta polka xumea” (ezezaguna), “Euskalbilera” (I. Ansorena), “Alpeetako oroimena” (Mold: J.I. Ansorena)eta “Galo” (orripeko) eta “Ardo ona” (J.I. Ansorena).BERTSOZALE ELKARTEAK ANTOLATUTA, BERTSOLA-MINTZAREN LAUGARREN EDIZIOA ABIATUKO DA otsailaren26an, “Inertziak erantzi, garena jantzi” leloari jarraituta. Sara,Gasteiz, Iruñea, Durango eta Villabonan izango dira ekitaldiaketa tartean Oier Araolaza eibartarrak hitzaldia emango dumartxoaren 1ean Gasteizen “Txapelketaren kontra” izenburuarijarraituta. Aldamenean Fredi Paia bertsolaria izango du, “Zelaneragiten dio txapelketak sormenari? Epaileak kalitate ziurtagiri?”izenburukoa ematen. Hitzaldien amaieran, Asier Lafuentek aurkeztutaeta moderatuta, eztabaida publikoa hasiko da.EUSKARARENSALGAI KORRIKA 17-K EGIN-GO DITUEN KILOMETROAK.Maitatu, ikasi, ari... euskalakarilelopean egingo dute Korrika 17Trebiñutik Donostiara. Euskararenaldeko festa girotzeko, hainbatekintza daude, tartean kilometrosalmenta. Kilometro bakoitzak400 euro balio du, baina enpresek500 euro ordaindu beharkodituzte; hala ere, kilometroak partekatuegin daitezke beste eragile,talde edo enpresekin. Bestalde,Korrika Kulturaleko antolatzaileekEuskalaklip bideo lehiaketaipini dute martxan; lanakotsailaren 25a baino lehen bidalibehar dira korrika17@gmail.comhelbidera; asko jota hiru minutukobideoak aurkeztu ahal izangodira lehiaketara eta Korrika17ren leloa behin erabili beharda gutxienez. Saria Mac ordenagailubat izango da. AurtengoKorrika apirilaren 7an hasiko daeta 17an amaitu. Aurretik, KorrikaKulturalaren barruan, “Sekulabai” antzezlana eskainiko da Coliseoanmartxoaren 31n, arratsaldeko20.30etan hasita.TXOKOA11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


laztanakemoten...Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzendizugu. Argazki arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazkibikoitzarena (bikoteak...) 8 euro (...eta kitto!ko bazkideentzat %20ko deskontua).Argazkia eta testua eguaztena aurretik egon beharko da ...eta kitto!-n.AGENDA23Zorionak, AINHOA,zure hamabigarrenurtebetetzian. Muxuhaundi bat zurefamelixa guztiarenpartez.Zorionak, MIRENAlbizu, astelehenianzazpi urte egin zenduan-eta.Muxu pilluafamelixaren partez.Zorionak, MALEN,eguaztenian sei urteegin zenduazen-eta.Muxutxo bat etxekuenpartez.Zorionak, NAIA,martitzenian hiru urtebeteko dozuz-eta.Muxu haundi batetxeko guztien partez.Zorionak, IKER,bihotzita, gure bitxitotxikixa. Etxekuonpartez, milla muxutxo,balentino!ANE gure etxekotxikixak hiru urte egindittu. Zorionak etamuxu bat, Maleneta etxekuen partez.Zorionak, MIREN, atzo zureurtiak izan ziran-eta. Mikeleneta famelixa guztiaren partez.Zorionak, IRATI ArakistainMendizabal, atzo zortzi urtebete zenduazelako. Famelixaosuaren partez.Zorionak, IKERBlanco Calderón,zure bigarrenurtebetetzian.Famelixaren partez.Zorionak, MARKELRodríguez, hillaren16xan urtia betezenduan-eta.Famelixaren partez.zinea Coliseoan”Megamind” 3D20an: 17.0018an: 22.3019an: 17.00/19.45/22.3020an: 17.00/19.3021ean: 20.30”Morning Glory”Zuzendaria: Roger MichellAktoreak: Rachel McAdams,Harrison Ford, Matt Malloy,Diane Keaton18an: 22.3019an: 17.00/19.45/22.3020an: 17.00/19.3021ean: 20.30”También la lluvia”Zuzendaria: Iciar BollaínAktoreak: Raul Arévalo,Gael Gª Bernal, Luis Tosar,Karra Elejalde18an: 22.3019an: 17.00/19.45/22.3020an: 19.3021ean: 20.30”Saw VII” 3DZuzendaria: Kevin GreutertPertsonaiak: Tobin Bell,Costas Mandylor, BetsyRussell, Sean Patrick FlaneryHILDAKOAK- Andres Zulaika Bergaretxe.96 urte. 2011-II-10.- Jenaro Garate Goyarzun.84 urte. 2011-II-11.- Edurne Astaburuaga Egaña.85 urte. 2011-II-12.- Laura Gojenola Intxaurrandieta.65 urte. 2011-II-15.- Alexander Aristegi Arostegi.43 urte. 2011-II-15.- Tomas García Garrido.72 urte. 2011-II-15.JAIOTAKOAK- Enara Manero Arco. 2011-II-6.- Telmo Zulueta Martín. 2011-II-7.- Unai Méndez Carrillo. 2011-II-7.- Miren Salaberria Lersundi. 2011-II-10.- Aner Iriarte Prieto. 2011-II-11.Becky berriak ematen dituenprograma bateko produktorea izannahi du eta, goizeko akasdunmagazinea salbatzeko, aurkezleengaineko kontrola ezarri nahiko du.Horretarako, sasoi batean ospetsuaizandako kazetaria kontratatuko du.Lagun bi daude Bolivian pelikula batfilmatzen: Sebastian zuzendariakbenetan gertatutakoa kontatu nahi dueta Costa produktoreak filmaamaitzea besterik ez du nahi. Tartehorretan Uraren Gerra hasten da,herritarren iraultza pizten duena.Gizatalde bat Bobby Dagenguruarengana jotzen du laguntzaeske, Jigsaw legatuaren batailakhildako asko lagatzen duen bitartean.Bobby, baina, sekretu ilun asko dituenasmo gaiztokoa da eta benetakobeldurra sortuko du inguruan.- Danel Molina López. 2011-II-11.- Nahia Molina López. 2011-II-11.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


24AGENDAhoroskopoaARIESUdaberria ate joka dator eta zuk lookaldaketa behar duzu. Laga egizuzbeltzak, grisak eta marroiak etaemaiozu kolorea zure janzkerari.TA URUSGrisa zara. Badakigu gauzak ez direlabeltzak edo zuriak, baina batzuetanerabakiak hartzea eta hemen edohor kokatzea ezinbestekoa da.GEMINIZergatik ez duzu benetan pentsatzenduzuna esaten? Zer uste duzu,ez zaizula igartzen? Garbiago jokatueta ausarta izan beharko zenuke.CANCERKoadrila osoa klonikoak ematenduzue. Denak orrazkera, zapatillaeta janzkera berarekin! Norbereizakeraren marka izatea hobe da.LEOBadakigu narruzko zamarrak modandaudela, baita vintage erakojantziak ere. Baina, hortik aitxitxarentxamarrarekin kalera irtetzea…VIRGOModa kontua izango da, bainabarruko arropak hain bistaneramateak baldar itxura besterikez dizu ematen. Ahalegindu aldatzen.LIBRAAukera bi dauzkazu. Edo eguzkiapur bat hartzen duzu edo goitikbehera beltzez janztea alde bateralaga beharko duzu. Zuk ikusi!SCORPIUSZapatekin erabat obsesionatutazaude: denak gustatzen zaizkizueta etxean ez zaizkizu gehiagosartzen. Hori uste duzu plana dela?SA GITTARIUSOso sexy-a zara eta zuk badakizu.Baina, kontuz, zure puntu sexy horilarregi erabiltzen baduzu, azkenerakobeste zerbait emango duzu-eta.CAPRICORNIUSLigatzea nahi baduzu, kolorepastelak erabiltzea gomendatzendizut; jakizu behar duzun goxotasunpuntua emango dizutela beti.AQUARIUSUdaberriko arropak armairutikatera dituzu eta, honezkero,erabiltzen hasita zaude. Kontuz:oraindik ere hot egingo du-eta.PISCISModa jarraitzea ondo dago; betiere zeure gorputzera egokitutaeta zure ikutua ematen badiozu.Bestela, igarri ere ez zaizu igarriko.Barixakua 18FREESTYLE SOCCER12.00.- Jesus GómezEspainiako txapeldunarenerakustaldia. BizikleraPlazan.17.30.- Freestyle soccer,Jesus Gómezen eskutik.Bizikleta Plazan.18.30.- RETA kirolapostuen dendareninaugurazioa.Barria Plaza, 8an.INAUGURAZIOA19.00.- Izaskun Alvarez-Gainzaren “Graphiqueet couleur” eta Rosa MªValbuena-ren margoerakusketen inaugurazioa.Portalean.KONTZERTUA23.00.- Eibarko C.V. rocktaldearen kontzertua. Koskortabernan.MONOLOGOA00.00.- Javier Ruiz-enmonologo-saioa. Ametsatabernan.SUDOKUADomeka 20KONTZERTUA12.30.- Usartza TxistuTaldearen kontzertua.Udaletxeko arkupetan.SARRERAKMartitzena 22IKASTEN10.00.- “El tiempoen las diferentes culturasy civilizaciones”, MiguelArroitajauregiren eskutik.Armeria Eskolan.IKASTAROA18.00.- Ileapaindegiikastaroa. …eta kitto!Euskara Elkartean(Urkizu, 11 solairuartea).IKASTAROA18.00.- “Haurrengarapenaren ezaugarriak”(2 eta 7 urte bitartekoseme-alaben gurasoentzat).Portalean.ENTSEGUA19.45.- San Andresparrokiako abesbatzarenentsegua. San Andreselizan.69 8 2 72 6 9 33 7 57 8 24 1 71 4 9 34 3 2 55Eguaztena 23IKASTEN10.05.- Mendi-ibilaldia:Donostia-Orio. Ardantzan.salgaiMUSIKA:V oces y Cu erdas.Otsailak 26, 19.00.ANTZERKIA:“ Ogr o tx ik ia”(Gorak ada).Otsailak 19, 17.00.Eguena 24IKASTEN10.00.- “Medicinanatural”, CarlotaOlaizolaren eskutik.Armeria Eskolan.19.30.- KaleetanKantuz-erako entsegua.S. Andres elizako lokaletan.EGO IBARZINE KLUBA17.30 eta 21.00.-“La vida en tiemposde guerra” (Zuz: ToddSolondz). Sarrera: euro bi.Hezkuntza Esparruan.IKASTAROA18.00.- Ileapaindegiikastaroa. …eta kitto!Euskara Elkartean(Urkizu, 11 solairuartea).IKASTAROA18.00.- “Haurrengarapenaren ezaugarriak”(2 eta 7 urte bitartekoseme-alaben gurasoentzat).Portalean.ODOL-EMAILEAK18.30.- Odol-ateratzeaodol emaileen elkartean (Pagaegi,5).MAHAI INGURUA19.00.- “… eta orainzer?”. Mariano Ferrer(kazetaria), Jone Goirizelaia(Arnaldo Otegirenabokatua), Xabier Arzalluz(EBBko lehendakari ohia)eta Martxelo Otamendi(Berria-ko zuzendaria).Moderatzailea: HasierEtxeberria. ElgoibarkoHerriko Antzokian (Elgoibar).DENBORAPASAKAURREKOAREN EMAITZA11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


eguraldia (EUSKALMET.NET)erakusketak– Otsailaren 28ra artePEIO AGIRRE-ren argazki erakusketa. Karrikatabernan.ALEJANDRO MARTÍNEZ ACIN-en argazkierakusketa. Depor tabernan.JOSE LUIS IRIGOIEN-en “India” argazki erakusketa.Portalea tabernan.RAFA HERRERO-ren “Paisajes mínimos” argazkierakusketa. El Ambigú tabernan.– Martxoaren 6ra arteEIBARKO ARTISTEN ELKARTEAren erakusketakolektiboa. Ermuko Lobiano Jauregian.– Martxoaren 13ra arteIZASKUN ALVAREZ-GAINZAren “Graphiqueet couleur” erakusketa. Portalean.ROSA Mª VALBUENAren margo erakusketa.Portalean.ikastaroak– Tai Chi Chi Kung (arnasketaeta kontzentrazioa lantzen).Non eta noiz: Otsailaren 18tik urriaren 28ra arte,barixakuetan 16.30etatik 18.00etara (36 ordu)Ugan Klubean.Informazioa: toki guztiak bete arte,www.kutxasocial.net helbidean edo 902540040telefonoan (astelehenetik barixakura, 08.00etatik14.30etara).– Ileapaindegi ikastaroa.Noiz eta non: Otsailak 22 eta 24 eta martxoak 8eta 10, 19.00etan …eta kitto!-n (Urkizu, 11).Izen-ematea: Otsailaren 3tik 15era, …eta kitto!-n(943200918). 10 euro (…eta kitto!-ko bazkideeta mintzalagunentzat doan).– Haurren garapena.Norentzat: 2-7 urte bitarteko seme-alabengurasoentzat. Non eta noiz: Otsailak 22, 24eta martxoak 1 eta 3, 18.00etatik 20.00etara,Portalean. Informazioa eta izen-ematea: Pegoran,otsailaren 16ra arte.– Lehen Sorospen eta Sorosle ikastaroa.Non eta noiz: Martxoaren 5etik 26ra, 09.00etatik13.30etara eta 15.30etatik 19.30etara. DYAkoordezkaritzan (Pagaegi, 5). Informazioa:www.dyagipuzkoa.com edo 943464622(100 euro)farmaziak18, barixakuaEGUNEZ Mendinueta (Urkizu, 6)GAUEZ Larramendi (Calbetón, 19)19, zapatuaEGUNEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)GAUEZ Goikoetxea (Ibarkurutze, 7)20, domekaEGUNEZ Zulueta (S. Agustin, 5)GAUEZ Zulueta (S. Agustin, 5)21, astelehenaEGUNEZ Mandiola (S. Agustin, 3)GAUEZ Ibarrondo (Zeharkalea, 2)22, martitzenaEGUNEZ Urizar (J. Etxeberria, 7)GAUEZ Aranburu (Gipuzkoa etor., 46)23, eguaztenaEGUNEZ Azkue (T. Etxebarria, 4)GAUEZ Alberdi (Zubiaurre, 9)24, eguenaEGUNEZ Barandela (Z. Agirre, 4)GAUEZ Cortina (Zubiaurre, 29)25, barixakuaEGUNEZ Lekunberri (Isasi, 31)GAUEZ Ugarte (Sta. Zezilia, z/g)lehiaketak– Industriagintza V. Argazkilehiaketa.Informazioa eta lanak entregatzea:Otsailaren 25era arte, Armeria EskolakoIkasle Ohien Elkartean.– XIV. Eguen Zuri Argazkilehiaketa.Aratosteekin lotutako argazki-lehiaketa.Lanak entregatzea eta informazioa:Apirilaren 5era arte, arrate.kultu@eibar.org edo 943202299 zenbakia.– Ixuako Pasua - ValenciagaMemoriala.Apirilaren 3ko txirrindularitza lasterketakoargazki lehiaketa. Lanak entregatzeaeta informazioa: Maiatzaren 6ra arte,Eibarko Txirrindularien Elkartean(Pagaegi, 3 / ccc@clubciclistaeibarres.org).AGENDAtelefono jakingarriakSOS deiak ........................112Peg ora .............................010Udaletxea .........943 70 84 00Portalea ............943 70 84 39Udaltzaingoa.....943 20 15 25Mankomunitatea943 70 07 99Debeg esa..........943 82 01 10KIUB .................943 20 38 43Epaitegia ..........943 03 34 00Iberdrola ..........901 20 20 20Naturg as ...........902 12 34 56DYA Larrialdiak.943 46 46 22Gurutze Gorria..943 22 22 22Mendaro osp. ....943 03 28 00Anbulategia ......943 03 25 00Torrekua ...........943 03 26 50Errepideak ........902 11 20 88Ertzaintza .........943 53 17 00Eusko Tren .......902 54 32 10Pesa .................902 10 12 10Taxiak...............943 20 30 71.........................943 20 13 25Alkohol.Anon. ..629 14 18 74Al-A non/A lateen 650 26 59 63autobus ordutegiakEIBA R-DONOSTIA. Lanegunak: 07.00etatik9.30etara ordu erdiro eta 09.30etatik 20.30etaraorduro. Zapatuak: 07.00 eta 08.30etatik20.30etara orduro. Jaiegunak: 08.30, 10.30,12.30, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30 eta 21.10. DO-NOSTIA-EIBAR. Lanegunak: 07.00, 07.30etatik14.30etara orduro, 15.00, 15.30etatik 18.30etaraorduro, 19.30, 20.30 eta 21.00. Zapatuak: 07.00,08.30etatik 20.30etara orduro, 21.00 eta 22.00.Jaiegunak: 08.30etatik 18.30etara bi orduro,19.30, 21.00 eta 22.00.EIBA R-BILBO. Lanegun eta zapatuak:06.40etatik 20.40etara orduro. Jaiegunak: 07.40-etatik 21.40etara orduro. BILBO-EIBAR. Lanegunak:06.40etatik 21.40etara ordu erdiro. Zapatu etajaiegunak: 07.40etatik 21.40etara ordu erdiro.EIBA R-GA STEIZ. Lanegunak: 07.00etatik21.00etara orduro eta 06.15, 10.15, 14.15 eta18.15. Jaiegunak: 10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.GA STEIZ-EIBA R. Lanegunak: 06.30etatik 20.30-etara orduro eta 12.00, 16.00 eta 20.00. Jaiegunak:10.30, 14.30, 18.30 eta 20.30.EIBA R-IRUÑEA . Lanegunak: 07.45 eta13.30. Jaiegunak: 07.45 eta 18.00. IRUÑEA-EIBAR. Laneguna:11.00 eta 18.00. Jaiegunak: 11.00 eta 21.00.EIBA R-A RRATE. Zapatuak: 14.15. Jaiegunak:09.00, 10.00, 11.00, 13.00 eta 18.00. ARRA-TE-EIBAR. Zapatuak: 14.45. Jaiegunak: 09.30,10.30, 11.30, 13.30 eta 18.30.EIBA R-ELGETA . Lanegunak: 13.30 eta20.30. Jaiegunak: 12.00 eta 19.00. ELGETA-EI-BAR. Lanegunak: 14.00 eta 20.50. Jaiegunak:12.30 eta 19.30.EIBA R-MENDA RO. Lanegunak: 06.20 eta07.05etatik 22.35etara ordu erdiro. Zapatuak:07.00etatik 21.00etara orduro. Jaiegunak:08.00etatik 21.00etara orduro. MENDARO-EIBA R.Lanegunak: 06.45etatik 21.15etara ordu erdiro eta21.55. Zapatu eta jaiegunak: 07.45etatik 20.45etaraorduro eta 21.55.tren ordutegiakEIBAR-DONOSTIA . Egunero: 08.13etatik22.13etara orduro, 10.35 eta 21.35. Lanegunak:baita 06.13 eta 07.13. DONOSTIA-EIBAR. Egunero:07.47etatik 20,47etara orduro, 9.20 eta 20.20. Lanegunak:baita 05.47 eta 06.47.EIBAR-BILBO. Egunero: 08.13etatik 22.13-etara orduro, 10.36 eta 21.36. Lanegunak: baita06.13 eta 07.13. BILBO-EIBAR. Egunero: 06.57etatik20.57etara orduro, 09.34 eta 20.34. Lanegunak:baita 05.57.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.25


1. Etxebizitza1.1. Salgai– Pisua salgai Urkizun. 3 logela,egongela, sukaldea eta komuna.Igogailua. Bizitzera sartzeko moduan.205.000 euro. Tel. 649-441825.– Pisua salgai Juan Gisasola 5ean(4. A). Sukaldea, hiru gela, egongela,komuna eta despentsa. Igogailuaeta fatxada berriztuak. Tel.605-838562.– Legarren pisua salgai. 70 m 2 . Terrazahandia (hego alderantz). Osoargitsua. 232.000 euro. Tel. 605-730131.1.2. Errentan– Etxea alokagai Unibertsitate Laboralarenparean. 2 logela, egongela,sukaldea, komuna eta ganbara.Tel. 660-378181.– Logela alokagai Saratsuegi kalean.Tel. 650-917491.– Eibarren edo inguruan pisua hartukonuke alokairuan. Tel. 693-950032.– Pisua hartuko genuke alokairuanEibarren. Tel. 678-097247.3. Lokalak2.1. Salgai– Txomon garaje itxia salgai.36.000 euro. Tel. 644-403759.3.2. Errentan– Lokal komertziala alokagai Sostoatarren17an. 18 m 2 . Tel. 669-276773.– San Andres pasealekuan garajeaalokagai. 7 m 2 ko trasteroarekin.Tel. 943-120308.– Lokala alokagai Eibarko erdialdean.70 m 2 . Komuna eta barrarekin.18 urtetik gorako gazteentzatmodukoa. Tel. 679-425467.4. Lana4.1. Lan bila– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko, ileapaintzaileprofesional moduan eta sukaldari-laguntzailejarduteko. Tel. 652-585259 eta 655-132769.– Mutila eskaintzen da sukaldarilaguntzailejarduteko, nagusiakzaintzeko eta finka bateko zaintzailemoduan. Tel. 655-132769 eta652-585259.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Tel. 605-129530.Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen eta autoen kasuan izan ezik.Azken hauetako PREZIOAK honakoak dira: Etxeak, lokalak, garajeak:alokatu, 10 euro; saldu,15 euro. Autoak: 10 euro. Doako iragarkietan,12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarkiak ipintzeko: 943-200918.1. ETXEBIZITZA1.1. Salgai1.2. Errentan1.3. Konpartitzeko1.4. Etxe trukaketa2. MOTORRA2.1. Salgai3. LOKALAK3.1. Salgai3.2. Errentan– Neska eskaintzen da umeakzaintzeko, nagusiak paseatzekoeta garbiketa lanak egiteko. Tel.685-765340.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Esperientzia.Tel. 943-029329 eta 671-329852.– Neska eskaintzen da edozein lanetarako.Tel. 671-109181.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Esperientzia. Tel.655-384877.– Neska eskaintzen da umeak edonagusiak zaintzeko eta garbiketalanak egiteko. Tel. 669-688755.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 649-008036.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 606-226827.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 648-625733.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Tel. 943-621109.– Emakumea eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 675-421933.– Neska eskaintzen da asteburuetannagusiak edo umeak zaintzekoeta etxeko lanak egiteko. Tel. 646-821678.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko. Tel. 943-531218 eta 699-653874.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 626-068463.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Esperientzia. Tel. 635-355168.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta etxeko lanak egiteko.Tel. 657-345279.– Neska eskaintzen da asteburuetannagusiak zaintzeko. Tel. 636-383471.– Mutila eskaintzen da garraiolariedo gidari jarduteko. Karnet guztiak,baita motorrarena ere. Tel.674-849146.4. LANA4.1. Lan bila4.2. Langile bila5. IRAKASKUNTZA5.1. Eskaerak5.2. Eskaintzak6. DENETARIK6.1. Salgai6.2. Eman6.3. Galdu/Aurkitu6.4. Bestelakoak– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaindu edo paseatzeko. Tel.628-014327.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta garbiketa lanak egiteko.Tel. 608-886701.– Mutila eskaintzen da furgonetarekinbanatzaile jarduteko eta enpresakgarbitzeko. Tel. 650-513412.– Emakumea eskaintzen da asteburueta jaiegunetan lan egiteko(sukaldari laguntzaile jardun, umeakzaindu) 15.30etatik aurrera. Tel.616-397348.– Emakumea eskaintzen da asteburueta jaiegunetan lan egiteko(sukaldari laguntzaile jardun, umeakzaindu) 16.00etatik aurrera. Tel.638-233739.– Neska eskaintzen da nagusiakzaintzeko, sukalde-laguntzaile jardutekoeta etxea garbitzeko. Tel.619-507664.– Neska eskaintzen da nagusiakedo umeak zaintzeko eta garbiketakegiteko. Tel. 678-972690.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko Mendaroko ospitaleanedo etxeetan. Tel. 638-249775.– Emakumea eskaintzen da umeakedo nagusiak zaintzeko (Mendaron)eta garbiketa lanetarako.Tel. 608-147559.– Emakumea eskaintzen da sukaldarilaguntzaile jarduteko eta nagusiakzaintzeko Mendaron. Tel.688-884746.– Emakumea eskaintzen da arratsaldeznagusiak zaintzeko etaetxeko lanetarako. Tel. 673-919233.– Emakumea eskaintzen da arratsaldezeta asteburuetan nagusiakzaintzeko eta etxeko lanetarako.Tel. 676-035738.– Mutila eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta sukaldari laguntzailejarduteko. Tel. 610-188644.– Mutila eskaintzen da nagusiakzaintzeko eta pintore laguntzailejarduteko. Tel. 627-159645.– Emakumea eskaintzen da asteburuetanedo gauez nagusiakzaintzeko. Esperientzia eta erreferentziak.Tel. 666-771151.– Emakumea eskaintzen da nagusiakzaintzeko. Esperientziarekin.Interna edo externa. Tel. 634-007292.– Mutila eskaintzen da sukaldarilaguntzaile edo kamarero jardutekoeta garbiketa lanak egiteko. Tel.696-450343.4.2. Eskaintzak– Ileapaintzailea (1ªko ofiziala) beharda Eibarko ileapaindegi batean.Esperientziarekin. Tel. 943-254512.– Kamarera behar da autoarekin.Extra moduan. Tel. 677-638184.5. Irakaskuntza5.1. Eskaerak– Ingenieritza Informatikako 3.mailako ikasleak “Datuen estrukturaketa algoritmoak 2” ikasgaikoklase partikularrak ematen dituenirakaslea behar du. Tel. 619-163031.5.2. Eskaintzak– Klase partikularrak ematen dira,ume eta helduentzat. Tel. 645-488483.– Klase partikularrak ematen dira,ume eta helduentzat. Tel. 645-488483.6. Denetarik6.1. Salgai– Ohea (1ʼ50ekoa, oheburukoa etasomierrarekin), gau-mahai bi etaegongelarako marketeria-mahaiasalgai. Lau aulki tapizatu opari. Tel.670-593605.– Jaunartzeko jantzia (marineroa)salgai. 14 tallakoa. Behin erabilita.Merkea. Tel. 630-686469.6.2. Eman– Hilabete biko txakurkumeak oparitzenditut. Tel. 678-323837.– Maxi Coxi kotxe-kapota, aulkiaeta sehaska emango nituzke. Deitu19.00etatik aurrera. Tel. 635-729625.6.4. Bestelakoak– Eibarko lagun bik lagunak nahidituzte irtetzeko. Tel. 669-911573eta 658-732727.11/II/18 ...eta kitto!752 zkia.


AURPEGI TRATAMENDUAKBerehalako eragina duenGAZTETZE TRATAMENDUAZIMURRAKlehenORBANAKlehenBerria!orainorainMikropigmentazioaBetileen luzapena / Gel azazkalakIraupen luzeko manikura eta pedikuraLaser fotodepilazioaezpainak .......................................................... 10 €besapeak ........................................................ 50 €izterrondoak + besapeak .............................. 100 €erdiak ............................................................. 120 €erdiak + izterrondoak ................................... 160 €osoak ............................................................. 200 €osoak + izterrondoak .................................... 250 €besoak ........................................................... 120 €bizkarra .......................................................... 120 €Tratamendulipo-erreduktoreaCAPIBERRIABidebarrieta, 5 Tel. 943 201 547- OSTEOPATIA (burezurrekoa, estrukturala, erraietakoa)- KIROMASAJEA- TEKNIKA METAMORFIKOAK- MASAJE TERAPEUTIKOA- REFLEXOLOGIA (ordubete)BEGIBISTAKOEMAITZEKINLEHENENGOSAIOTIKBERRIA3x2Masajeak5saio5 saioekin30 minutukomasajea edoerreflexologiaOPARI150euro09.00-13.00 / 14.30-20.00 Zapatuetan: 09.00-13.0030eurosaiobat...eta kitto!-renitzulpentzu tzutzuzerbitzuaERA GUZTIETAKOTESTUAKITZULTZENDITUGU,euskaratikgaztelerara,gazteleratikeuskarara,eta ingelesetikeuskarara.– Urte askotakoESPERIENTZIA dugu.– BezeroarenbeharretaraEGOKITUko gara.elkartea@etakitto.com


TEORIKA ATERATZEKOIKASTARO TRINKOAKMateria arriskutsuak / C.A.P.Merkantziak eta bidaiariak garraiatzekonazioarteko agentzia ziurtagiriaklortzeko ikastaroakGIDATZEKOKARNETGUZTIAKSOLOZABALautoeskolakT. Etxebarria, 7Tel. 943 70 23 84Tel. 943 70 23 78Bista Eder Hortz KlinikaBista Eder, 19 - behea -EIBAR-943 70 00 82 / 943 20 84 75

More magazines by this user
Similar magazines